Sidebilder
PDF

Z?orjKe

Unimrsltets- og IKole-Annaler.

udgivne
Univerfitetets Seeretair.

Tredit Rakkc.
XIII.

Christiania.
Trykt og forlagt af A. W. Brsgger.
1875.

[ocr errors]

Det Kongkligc NorlKe /rcdcriks Universitets Aarsbcretning sor Aarct l873.

OverenSstemmende med ß 6 i Lo» af 17de September 13-15 giver det academiske Collegium sig herved den Wre at fremsende underdanigst Bereining om Universttetetö videnflabelige og sconomiske Forfatning i Aarei 1S73.

Förste Capitel.

Om Ilniversitetcts Lcercre og Embedsmoend m. m.

Det acadcmiffe Collegium beftod i I87Ä af fslgende Medlemmer: Prof, Or, Brandt, DecanuS for det juridiske Facultet og CollegietS For» mand, Prof. R. Z,. Rissen, Der, for det Iheologiske Facultet, Prof, F. Lochmonn, Dec, for det mcdicinske Facultet, Prof, O. Rygh, Dcc. for det historiss.piiilosophiske Facultet, Prof Dr. Broch, Dec. for det mathematisk» «alurvideiiskobelige Facultet.

Den Zdie Mark« 1873 afgik Professor Hartvig CaSper Christie ved Dsden. Beb Kgl. Resolution af 22de MartS 1«73 blev Cond. med. A. Arudtsen overdroget at udfsre Prof, Christies Horretningcr i Ifte Se» mefter IS7Z mos et Honorar af 3«0 Spd, Bed Kgl. Resolution as 13de Sepibr. 1873 blev Cnud, Arndtsen autogen som Dvcent i Physik indtil Mgaugen of 1874 mos en Ls» af 800 Spd, aarlig fra Iste Juli 1S7S at regne,

Bed Kgl. Resolution af 24de Mai 1873 blev det bestemt, at den phy. siske Professorpost skal henstaa ubcsat indtil Udgnngen af 1874.

Ved Kgl, Resolution of »die Mai 1873 blev NuiversitetS.Slipendiat Cnnd. med, Jacob Worin Müller udncevnt til eztraordiucer Professor i Physiologi mod en aarlig Gage af 800 Spd. fra Iste Jull s. A, at regne, med Forpligtelse til nt deltage i Ezannna og holde dertil hörende Kore» IseSninger. Ved Kgl, Resolution af 22de Novbr, 187S blev det tilladt

N. Uni«, oz Skole Ann, XIII. I

« ForrigeFortsett »