Sidebilder
PDF
ePub

hvad der da skede, har 1) jeg mer fra min moders fortællinger. En stormfuld vinternat kom der et bud til min fader og bad ham om at komme til en landsby tre mil borte 2) til en meget syg mand. Min moder var bange for uveiret og sagde derfor til fader, at han ikke burde gaa ud, før stormen havde lagt sig lidt. Dog fader var for samvittighedsfuld til at lade den syge vente og lovede at komme straks. Derpaa lod han sin hest sadle, pakkede sig godt ind og red hilsende ud 'i nattens mørke.

Dog, da han havde redet et stykke, vendte han pludselig om igjen og sagde til min moder, som endnu stod i gadedøren: „Se, jeg har glemt at give dig et kys.“ Han bøiede sig (ned) fra hesten og kyssede hende. „Ak, havde du dog ikke vendt om!“ raabte moder ængstelig; „det betyder ulykke; bliv hjemme!"

Men han lo, hilsede, endnu engang med baanden og red afsted. Vi saa ham aldrig igjen.

Latinsk stil. Endelig sendte senatet en gesant til Carthago for at erfare, hvad Hannibal foretog sig; hemmelig befaledes det ham at opfordre Hannibals rivaler til at rydde denne af veien 3) og saaledes at befri romerfolket fra den forhadte fiende. Men sagen blev ikke skjult for 4) Hannibal, der ikke var mindre forsigtig i medgang end i modgang. Han forudsaa straks faren, og efterat han den hele dag havde færdedes 5) paa torvet for alles øine, steg han henimod aften tilhest 6) og ilede til et landsted, som han havde udenfor byen ved havets bred. Her gik han med en judvalgt skare slaver ombord i et skib 6), som laa færdigt

1) have (fra) udtrykkes ved wissen (aus). 2) borte udtrykkes ved adjektivet entfernt. 3) Rydde af veien: tollere e medio. 4) Noget bliver skjult for mig: aliquid me latet. 5) Færdes: versari. 6) Stige tilhest, gaa om bord i et skib:' bestige en hest, bestige et skib.

til at seile, og styrede kursen til Antiochia. Da Carthagenienserne den følgende dag blev underrettede herom, blev de forfærdede, som om byen allerede var erobret, og de anede, at denne flugt vilde blive til undergang for dem.

For et par elever, der underkastede sig afgangsexamen paa begge linjer, gaves følgende opgave i latinsk stil:

Persernes 1) konge Xerxes skal, da han førte sin hær mod Grækenland, have havt saa mange tropper med sig, at rygtet sagde ?), at Grækenland neppe kunde rumme 3) dem. Desuden førte han med sig en flaade paa 1200 skibe. Men denne saa store mængde manglede 4) en en fører. Thi Xerxes var frygtsom i faren; naar der ingen fare var, var han overmodig. Da nu spartanernes konge Leonidas havde besat Thermopylerne 5), bød Xerxes, at de, hvis slægtninge vare faldne i slaget ved Marathon, skulde gjøre det første angreb. I tre dage blev der kjæmpet; da Leonidas paa den 4de dag blev underrettet om, at bjergets Top holdtes besat af 20 000 fiender, opfordrede han forbundsfællerne til at drage hjem, idet han sagde, at han selv med sine spartaner vilde gaa fienden imøde 6).

Engelsk stil. Da keiser Frans den første og hans hustru en aften gik og spadserede i nærheden af en landsby, mødte de en fattig klædt mand, som drog en kjærre, hvorpaa der stod en simpel ligkiste. En gammel hund, der humpede sørgmodig afsted, var det eneste levende væsen, der syntes at sørge over den afdøde. Keiseren stansede øieblikkelig og spurgte manden, hvis lig han havde i kisten. Det er en gammel tiggers“, svarede manden. Keiseren spurgte, om

1) En perser: Persa, ae. 2) Rygtet siger: fama fert. 3) Rumme: capere. 4) Mangle udtrykkes ved deesse. 5) Thermopylae, arum. 6) Gab imøde: obviam ire.

den afdøde ikke havde havt nogen børn, nogensomhelst slegtninge, nogen venner, saasom ingen fulgte ham til graven. „Nei“, svarede manden, „ingen brød sig om ham uden hans stakkels hund. I mange aar har han levet i den største elendighed; men endelig gjorde døden ende paa hans lidelser“. „Nu“, udbrød keiseren, „hvis ingen anden vil følge denne stakkels tigger til graven, saa vil jeg.“ Og han og hans hustru gik bag kjærren, som om de havde været tiggerens nærmeste slægtninge. Keiseren saa meget alvorlig og tankefuld ud, da han stod paa kirkegaarden og hørte paa begravelsesritualet'), og han gik ikke bort, før alt var forbi. Opgaver i regning og konstruktionstegning.

A. For gutter.

Formiddag. . 1. A kjøber 5 fade vin for kr. 4250,00. Paa grund af kontant betaling faar han imidlertid 10 pct. afslag. Hvert fads bruttovægt er 918 kg. Hvert tomt fads vægt er "/12 af bruttovægten 1000 liter vin veier 990 kg.

Hvad har A givet for hver hektoliter af vinen?

A sælger hele vinpartiet til B. Betalingen skal erlægges først 3 maaneder efter salget og beregnes efter kr. 110,00 pr. hl. For beløbet udsteder B en veksel. A sælger straks vekselen i en bank, der udbetaler ham beløbet kontant med fradrag af diskontopræmien, der beregnes efter 51/2 pct. p. a.

Hvormeget fik A udbetalt af banken? Hvor stor var A's fortjeneste ved denne handel ?

2. Fladeinoholdet af et ligesidet triangel er 4,5 m2. Find fladeindholdet af den cirkel, der kan omskrives om dette triangel, og af det kvadrat, der kan indskrives i samme cirkel. = 3;14:

1) the burial service.

Eftermiddag. 3. En mand har 1/4 af sin formue staaende i en fordel retning, der giver et udbytte af 5 pct. p. a., 1/3 i en bank til 33/4 pct. p. a. og resten i en anden bank til 31/2 pct. p. a. Han beregner, at om han satte hele sin formue ud til 4 pct. p. a., vilde han faa kr. 12,00 mere i aarligt udbytte af sine penge. Hvor stor er mandens formue?

4. Der er givet en cirkel med 3 cm. radius og en tangent til samme. Konstruer de rette linjer, af hvilke cirkelen afskjærer en korde paa 3,5 cm., og som danner en vinkel paa 750 med tangenten. Fremgangsmaaden forklares.

III

B. For piger.

Formiddag. 1. A kjøber 5 fade vin for kr. 4250.00. Paa grund af kontant betaling faar han imidlertid 10 pct. afslag. Hvert fads bruttovægt er 918 kg. Hvert tomt fads vægt er 1/12 af bruttovægten. 1000 liter vin veier 990 kg.

Hvad har A givet for hver hektoliter af vinen?

A sælger hele vinpartiet til B. Betalingen skal erlægges først 3 maaneder efter salget og beregnes efter kr. 110.00 pr. bl. For beløbet udsteder B en veksel. A sælger straks vekselen i en bank, der udbetaler ham beløbet kontant med fradrag af diskontopræmien, der beregnes efter 59/2 pct. .p. a.

Hvormeget fik A udbetalt af banken? Hvor stor var A's fortjeneste ved denne handel.

2. To cirklers periferier udgjør tilsammen 20,35 m.; den ene periferi er 4,25 m. længere end den anden. Beregn cirklernes radier og fladeindhold. i = 3,14.

3. En mand har 1/4 af sin formue staaende i en forretning, der giver et udbytte af 5 pct p. a., 1/3 i en bank til 33/4 pct. p. a. og resten i en anden bank til 31/2 pct. p. a. Han beregner, at om han satte hele sin formue ud til 4 pct. p. a., vilde han faa kr. 12.00 mere i aarligt udbytte af sine penge. Hvor stor er mandens formue?

4. I et trapets er den ene af de parallele sider 4 cm. Med denne side danner den ene af de ikke parallele sider, der er 4 cm. lang, en vinkel paa 90°, den anden af de ikke parallele sider en vinkel paa 135°. Konstruer dette trapets og forklar fremgangsmaaden. Hvor store er de andre vinkler og trapetsets fladeindhold?

TT

Opgave i projektionstegning

ved middelskoleeksamen 1892. Følgende figurer opstilles af læreren og forlanges aftegnede i grundrids og oprids : 1) En firkantet klods, længde = 10,5 cm.

bredde = 2,5 cm.

høide = 5 cm ligger paa horizontalplanet saaledes, at en sidekant berører vertikalplanet, og den brede sideflade danner en 45 0 vinkel tilhøire med samme. 2) En cylinder, høide = 10 cm.

radius = 2,5 cm. staar paa horizontalplanet saaledes, at den berører den førstnævnte figur og har aksen ret foran den kant af samme, der staar yderst tilvenstre. 3) Et trekantet prisme, længde = 10 cm.

grundfladens side = 5 cm. staar paa figur no. 1 og støtter sig til figur no. 2 saaledes, at prismets og cylinderens akser ligger i samme plan paral

« ForrigeFortsett »