Sidebilder
PDF
ePub

Universitets- og skole-annaler.

Ny række.

Udgivet efter foranstaltning

af

kirke- og undervisnings-departementet.

8 de aargang.

1893.

Kristianía.
A. W. Brøggers bogtrykkeri.

1893.

ÁRD CULLER

NOV 19 1937
LIBRARY

Angraham fun

Indhold.

Aarsberetninger, examensberetninger o. lign.

Side Middelskolens afgangsexamen 1892 ... Indberetning fra examenskommissionen for seminarierne om

seminariernes optagelses- og lærerprøver i 1892. .... 18 Examen artium 1892:

I. Undervisningsinspektionens indberetning ....... II. Opgaver ved hovedexamen i mai 1892....... III. Do. i projektionstegning ved kontinuationsexamen i

marts 1892 .. IV. Do. ved do. i juni 1892 (norsk, fysik og projektionsning). _. . .. · : · ·.

.· · · · · V. Do. ved do. i december 1892 (projektionstegning) . . VI. Bemærkninger af censorerne ved de skriftlige prøver VII. Sekretærens indberetning .............. VIII. Uddrag af regnskabet for 1892 ........... 92 Universitetets aarsberetning 1892–93 ........... 93

med fortegnelse over studenter 1892 ......... 132 Bilag til undervisningsinspektionens indberetning om examen artium 1893, censorudtalelser ............. 321

Bestemmelser vedkommende de hoiere skoler.
Kirkedepartementets skrivelse af 21 november 1892 an-

gaaende dissenteres prøve i religion ved middelskolens
afgangsexamen ....................

63 Skrivelse af 30 januar 1893 angaaende prøven for piger i

beregning af rentes rente ved middelskolens afgangs

examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Skrivelse af 4 mai angaaende privatskolers anmeldelse af

sine elever til afgangsexamen ved examensberettigede

skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Skrivelse af 20 marts 1893 angaaende erlæggelse af ge

byret for examen artium for skoleelever, som af sin

skole anmeldes som privatister ............ 234 Skrivelse af 19de august 1893 angaaende undervisningsplanens

bestemmelser om matematikundervisningen i middelskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

.243 Skrivelse af 26 august 1893 angaaende de saakaldte etaarige

middelskolekursus. .................. 249 Skrivelse af samme dag angaaende en eventuel kombination

af bestyrerposterne ved middelskolerne med vedkom

mende steds folkeskole. Skrivelse af 11 september 1893 angaaende beregningen af

examensgebyr ved examen artium for elever, der i

Side mundtlige fag henvises til en anden skole (lov 16 juni

1883 $ 10). ...................... 254 Skrivelse af 20 september 1893 angaaende betingelserne for

tilstaaelse af ret for private skoler til afholdelse af afgangsexamen (lov 17 juni 1869 22, univ.- og skoleannaler for 1886, side 170). .............. 254

Reiseberetninger, pædagogiske afhandlinger m. v.
Ny engelsk filologisk literatur. Anmeldt af Aug. Western 42
Indberetning fra cand. mag. S. L. Juell Tønnesen om en

stipendiereise til England for at studere dette lands
sprog og skoleforholde

,:.161 Om kilder til Norges historie i middelalderen i engelske ar

kiver. Reiseindberetning af stiftsarkivar Koren . ... 215 Indberetning fra en af kirkedepartementet nedsat komite

angaaende undersøgelse af den lodrette skrift „steilskriften“ ....................... 225

Seminarierne. Indberetning fra examenskommissionen om optagelses- og lærerprøver i 1892 ........

18 Skrivelse af 2 februar 1893 angaaende den praktiske prøve

biciai:::.;.... i sang ved den høiere lærerprøve ........... 61 Examenskommissionens skrivelse af 13de juli 1893 angaaende

den skriftlige opgave i rumlære og konstruktionstegning

ved den høiere lærerprøve i 1893 ........... 235 Examenskommissionens indberetning om seminariernes op

tagelses- og lærerprøver 1893: A. Høiere lærerprøver .................. 260

1. Opgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
2. Bemærkninger af censorerne ved de skriftlige prøver 273
Optagelsesprøven og den lavere lærerprøve ...... 285
med bilag :
I. Examenskommissionens skrivelse af lste marts

1893 angaaende ordningen af den skriftlige del af
den høiere lærerprøve.,::;:ininindian girift.

301
Sammes instrux for tilsynshavende ved den skrift-
lige del af den høiere lærerprøve. ....

302 Af samme udfærdigede forholdsregler for examinanderne ved den skriftlige prøve .....

303 Sammes skrivelse til censorerne angaaende karaktergivningen m. v. ...

::::..... 304 Fortegnelse over dem, der bestod den høiere lærer

prøve ...................... 309 Skrivelse af 9 august 1893 angaaende seminarlærernes timetal 329

Universitetet. Aarsberetning 1891–92 .

med fortegnelse over studenter 1892 ......... 132

Universitets- og skole-annaler.

Ny række.
Udgivet efter foranstaltning af
kirke- og undervisnings-departementet.

Nr. 1-4.

8de aargang.

1893.

mum

Middelskolens afgangsexamen 1892. Afgangsexamens skriftlige del tog sin begyndelse torsdag den 9de juni kl. 9 form.

Opgaverne til examens skriftlige del blev efter kirkedepartementets anmodning udarbeidet af en komité, bestaaende af rektor Müller som formand, adjunkt Larsen, Kristiania kathedralskole, adjunkt Schultz, Trondhjems kathedralskole, adjunkt Hermannstorf, Drammens skole og bestyreren af Fredrikstads kommunale skole for den høiere almendannelse, J. Johanssen; tegneopgaverne udfærdigedes ogsaa for dette aars examen af landskabsmaler, overlærer Philip Barlag.

Opgaverne var følgende:

Norsk stil. Til hvilket land ønsker du helst at kunne gjøre en reise, og hvorfor?

Tysk stil. Min fader var læge i Thüringen. Han var en flink mand, som tjente mange penge, da han var vidt og bredt bekjendt; men vi var otte børn, saa der ikke blev meget tilovers. Vi boede i et smukt hus med have i en stor landsby og havde det meget godt; men den tid husker jeg kun utydelig; jeg var dengang endnu meget liden, og alt,

« ForrigeFortsett »