Sidebilder
PDF
ePub

82: συ δ' αυ το σον παράσχες (παρασχε 1) Αϊγαιον πόρον. 140: δούλα δ' άγομαι (δούλ' άγομαι 1) γραύς εξ οίκων. 150: ποδός (παιδος 1) αρχεχόρου πλαγαϊς Φρυγίαις. 175: τάσδ' Αγαμέμνονος επακουσομένα (επακουσομέναν 1). 238: ήδη κεκλήρωσθ', ει (είς 1) τόδ' ήν υμίν φόβος. 240: Φθιάδος είπας ή (ή και 1) Καδμείας χθονός; 294: ως εξάγεσθαι τήσδε μέλλουσαι (μέλλουσι 1) χθονός. 307: κατ' "Αργος & γαμουμένα (αγουμένα oder αγομένα 1). 315: ω Υμέναιε, σοι (σύ 1). 324: άγε σύ (σοί 1), Φοίβε νύν. 347: εισφέρετε πεύκας δάκρυα (δάκρυσί 1) τ' ανταλλάσσετε. 417: συ δ' ηνίκ' άν (συ δ' ήν και Ι) σε Λαρτίου χρήξη τόκος. 440: Οδυσσέως εξακοντίζω (εξαντίζω 1) πόνους; 460: ουκ αντιλήψεσθ' (αντιλήψετ' 1); 492 : τρυχηρόν είμένη (ειμένην 1) χρόα. 503: στιβάδα προς χαμαιπετή (χαμερπτή oder χαμερπή Ι). 563: λεύσσεις τήνδ' (την 1) 'Ανδρομάχην. 574: τι παιάν (παιάν 1) εμόν στενάζεις; 596: γυψί φέρειν τέταται (τέτακται 1). 605: ανδρός ός ποτ' (οππότ' 1) 'Αργείων δορί πλ. δ. 636: κείνη δ' ομοίως ώσπερ (εκείνη σ' ομοίως ως 1) ουκ ιδούσα φως. 682: γραφή (γραφήν 1) δ' ιδούσα και κλύουσεπίσταμαι. 707:

: ώς μοι φροιμίων άρχη (αρχή 1) κακών. 713: επήνεσαιδώ, πλήν εάν λέγης καλά (κακά 1). 746: νεοσσός ωσεί (ως 1) πτέρυγας είσπίτνων εμάς 1). 785: ω παί παιδός μογερού (μονογενού 1). 801 : συναριστεύων άμ' (άμ’ fehlt in 1) 'Αλκμήνας γόνω. 805: Σιμόεντι δ' επ' ευρείτα (ευρείταο Ι) πλάταν. 806: ναύδετ' ανήψατο πρυμναν (πρύμναν 1). 813: μάταν (μάτην 1) άρ', ώ χρυσέαις. 842: τεκνοποιόν έχουσα τάσδε (τάδε 1) γάς πόσιν έν θαλ. 124: αντί κέδρου περιβόλων τε λαΐνων (τ' ελαΐνων Ι). 1218: τα δ' εν νεκροίσι φροντιει (φροντίσει 1) πατήρ σέθεν.

1267: ενθουσιάς, δύστηνε, τοίς σαυτής (αύτοϊς 1) κακούς. Dazu kommt dal's zwei Verse (778 und 1204) in codex I ganz fehlen und dafs 958 die Lesart des Pal. ταϊς θεαϊσι πρώτα σύμμαχος γενήGouar (wo codex I den Artikel tais auslässt) durch Aristoteles Rhet. III, 17 p. 1418 b 21 bestätigt wird. Nimmt man alles dies zusammen, so wird man auch an einigen andern Stellen weniger bedenklich sein dem Ρal. zu folgen. Es wird also zu schreiben sein: στέφανος ουκ αισχρός πόλει καλώς ολέσθαι, μή καλώς δε δυσκλεές (statt δυσκλεής) 398. είδόν νιν αυτή (statt αυτήν) 621. κτενούσι σον (statt τον) παϊδ', ως πύθη κακόν μέγα 714. ούπερ γαρ αυτήν εξεμόχθησαν (statt der Sonst nirgends vorkommenden Form εξεμόχθευσαν) δορί 862.

1) Ohne Zweifel hat auch Vat. 909 ós, wenngleich bei Dindorf dies nicht angemerkt wird.

[ocr errors]

. 2) Das Adjectivum δύσνοστος, das früher nur aus dieser Stelle bekannt war, findet sich in einem Orakel bei dem sog. Origenes Philosoph. p. 68, 65 ed. Miller.

[ocr errors]

dies in oudɛis gémet verderbt, so lag es einem Corrector sehr nahe, die fehlende Silbe durch das Synonymum Botletai zu gewinnen.

97 : μώρος δε θνητών όστις εκπορθεί πόλεις,

ναούς τε τύμβους θ', ιερα των κεκμηκότων,

ερημία δούς αυτός ώλεθ' ύστερον. Das matte Votepov halte ich ohne Bedenken für interpoliert; hälten wir bessere Hss., so würden diese statt der jetzigen Lesart vermuthlich einen fiinflufsigen Trimeter bieten: ερημία τους αυτος ώλετο. . Es wird zu schreiben sein αυτός ανταπώλετο. Vgl. Ηel. 106: και ξύν γε πέρσας αυτός ανταπωλόμην. Suppl. 743: ύβριζ' υβρίζων τ' αύθις (Dobree αυτός) ανταπώλετο. Iphig. Taur. 715: μητέρα κατακτάς αυτός ανταπόλλυμαι. Ηec. 262: τους κτανόντας ανταποκτείναι θέλων.

108: ω πολύς όγκος συστελλομένων

προγόνων, ως ουδέν άρ' ήσθα. So K. nach der Hss., mit der Bemerkung: corrigunt συστελλόμενος, quod quo nomine praestet traditae per libros lectioni fateor me non intellegere.' Sollte es gleichgiltig sein ob wir sagen o über die geknickte Macht der Vorfahren’, oder 'o über die Macht der geknickten Vorfahren? ? Mir scheint es ganz unmöglich, den συστελλόμενοι πρόγονοι noch όγκος beizulegen. .

111: τι με χρή σιγάν; τί δε μη σιγαν;

τί δε μή θρηνήσαι; So die besten Hss.: statt τι δε θρηνήσαι ist vielleicht τι με θρηνήσαι zu lesen.

133: τω τ’ Ευρώτα δύσκλειαν,

α σφάζει μέν κτλ. Wenn auch zuweilen in den Anapaesten mittelzeitige Silben vorkommen (vgl. Dindorf zu Eur. Hec. 83), so bindert doch nichts hier dvoκλείαν Zu befonen, wie ανοία αγνοία παρανοία αναιδεία αληθεία mit langer Endsilbe sich findet. Stalt Κασάνδρας πέμψητέξω αισχύναν 'Αργείοισιν 168 dirfte zu schreiben sein Κασάνδραν έξω πέμψητο αισχύναν 'Αργ., und 224 möchte ich ταν statt αν vermuthen. In einem anapaestischen System steht 136 :

Πρίαμον εμέ τε μελέαν Εκάβαν. Seidler und Burges haben vor Mehéav den Artikel tàv eingeschaltet, und K. ist ibnen beigetreten 'et metro et sententia suadentibus.' Von Seiten des Sinnes scheint mir der Artikel nicht nothwendig, da ja die Tragiker im Weglassen des Artikels die grösste Freiheit üben (vgl. Tro. 283: βέβακα δύσποτμος, ούχομαι α τάλαινα μ. ά.). Was das Metrum anbelangt, so möchte es bedenklich sein, alle Stellen, wo in freieren anapaestischen Systemen der Tribrachys statt des Anapaestus angewendet wird, für verschrieben zu erklären. Man vgl. Iphig; Taur. 130: πόδα παρθένιον όσιον οσίας. 197: φόνος επί φόνω άχεά τ' άχεσιν. 213: έτεκεν έτρεφεν ευκταίαν. 220: άγαμος άτεκνος, άπολις άφιλος. 232 : έτι βρέφος, έτι νέον, έτι θάλος 1. a.

158 hat K. mit Seidler geschrieben :

[ocr errors]

ες αυγών, ες αίγλαν

διδούσ', ώ Εκάτα, φάος und

μαχαίς τε νύμφαν.

ίτ'ώ καλλίπεπλοι Φρυγών. Κ.s Aenderung διδούσα statt διδούσ’ wird schwerlich Beifall finden;: das α in διδούσα mufs, wie ich glaube, vor ω elidiert werden, und die Versabtheilung διδούσ' ω Υμέναιε σοι ist durch den folgenden Vers διδούσ' ω Εκάτα φάος mit Nothwendigkeit geboten. Demnach scheint mir nur zwischen zwei Möglichkeiten die Wahl zu sein; entweder ist it'čğw die richtige Lesart und nahlinterthoL ist aus einem Anapaestus verderbt, oder die zweite Classe der Hss. hat das ursprüngliche bewahrt. Nun ist aber das ēžo für den Sinn nicht angemessen; die hergebrachte Lesart war somit beizubehalten. 345 sagt Hekabe zur Kassandra:

ου γαρ ορθά πυρφορείς μαινάς θοάζουσ', ουδέ σ' αι τύχαι, τέκνον,

εσωφρονήκασ', αλλ' έτ' εν ταύτώ μένεις. So die Hss.; K. hat mit Seidler u. 8. ουδέ σαι τύχαι σεσωφρονήκασgesetzt; dies würde den Sinn geben und nicht sind deine Schicksale verständig gewesen. Nach dem Gegensata aber, αλλ' έτ' εν ταύτώ μένεις, erwartet man vielmehr einen Gedanken, wie ihn die Scholien fanden oder zu finden meinten, nicht haben dich deine Schicksale verständig gemacht. Aus der Ueberlieferung kann dies nun freilich nicht herausinterpretiert werden; darum vermuthe ich oudè oais χαις, τέκνον, σεσωφρόνηκας (oder εσωφρόνησας), nicht bist du durch deine Schicksale verständig geworden?. 3)

427 heirst es vom Odysseus: δύστηνος ουκ οίδ', οία νιν μένει παθείν. Die Aufzählung der ihm drohenden Leiden und Gefahren folgt erst 432 f.:

δεινή Χάρυβδις ωμόφρων τεπιστάτης

Κύκλωψ Λιγυστίς θ' ή συών μορφώτρια κτλ.
Dazwischen stehen die Worte:

ως χρυσός αυτώ τάμα και Φρυγών κακά
δόξει ποτείναι δέκα γαρ έκπλήσας έτη

3) W. Dindorf sagt in den Oxforder Anmerkungen, das handschriftliche εσωφρονήκασsei wieder herzustellen. Es wire wohl der Mühe werth gewesen, eine derartige Perfectform durch Beispiele zu sichern. Vielleicht dachte Dindorf an Dinge wie απεδημηκότες Her2nippos Com. II p. 413. ένωγάλισται Eubulos Com. II p. 211 f. ελεπτύνται Photius Lex. p. 648, 12. εγύμνασμαι Ηesych. κατετόλμηκε Syntip. fab. 18 und inehreres dieser Art (έβούλευκε, εξεπίακε, έχαλκευται, προσεπατταλευμέναι) bei Εustathius ΙΙ. p. 759. Οd. p. 1570. Derartige Formen können nach unsern bisherigen Erfahrungen nur für fehlerhaft gehalten werden. Dafs προσεπατταλευμέναι auf einer falschen Lesart beruht, ergibt sich aus dem anderweitig erhaltenen Fragment des Kratinos, das Eustathius im Sinn batte (Meineke Fragm. Com. I p. 107). Statt κατετόλμηκε bei Syntipas ist verimuthlich κατευτόλμηκε zu schreiben.

« ForrigeFortsett »