Sidebilder
PDF
ePub

102

ä. Overeensstemmende med det philosophifle Facultets Forflag har Collegiets Pluralitet (5 mod l) troet at bürde opfere cn sarflilt Lon af 30« Spd. aarlig. med fri Bolig og Brande, for Conservator, Cand, med. Schübeler. for at satte ham istand til fremdeles paa Toien at drive de oekonomiskc Forssg, hvortil han siden l8Sl har v«ret underststtct ved en Bevilgning af Adjunctstipcndicfonder, hvilkct det philosophifle Facultet imidlertid antager bor fritagcs for dette Stipendium, der, cfter Facultetcts gjcritagne Gange Malte Formenina. er cn med Fondets Diemed lidet stemmende Udgirt. Professor Schweigaard »ar heri uenig. idet han fandt Stipendiefondets Anvendelse paa den anfortc Maade rigtig og henfigtsmassig.

e. Collcgiet gjenlager med det philosophifle Facultet sin tidligere Anbefalin^ af Lector vr. Streckers til forrige Budget frcmsatte Forflag om Oprettelsc as en forste Assistentpost ved det chcmiske Laboratorium og op» forcr samme, ligesom paa forrige Budgctforslag, med c» aarlig Lon af 60« Spd. «den Dyrtidstillag.

f. For folgende af de ved Universitetets vidcnflabeliae Samlinger ansatte Amanucnscr og Betjenle ere Lsnningerne forcslaaede sorhsicde saaledes:

For forste Amanuensis ved Bibliothekct, fra 30V Spd. til 40« Spd. aarlig!

For anden Amanuensis ved Bibliothcket, fra 200 Spd. til 3»» Spd, aarlig.

Som Grund til e» faadan Forhsielse anforer Bibliothekaren, »äst at henvise til hvad han i fit forrige Budgctforslag har yttrct, at han, uagtct det bevilgcdc Dyrtidstillag^ trocr saa meget mere at bürde gjentage sit ror» rigc Forflag, som en af de nodvendigste Fornodenhcder. Huusleien, sid«n Hans forrige Andragende, er siegen i cn hoicrc Grad end Priscrne paa an° dre Fornodenhcder ere faldne.

Detic Forflag fra Bibliothekaren har Collegiets Mcdlemmer iU« troet at kunnc optage. — noglc fordi Amanucnsispostcrne ikke ere besternte til at afgivc vedvarende Livsstillikgcr for deres Jndehavere, — andre sordi de paa nuvarcnde Tid ere mindre tilboiclige til at bringe almindclige Lonsforbe» dringcr paa Bäne. Derimod antager man, at den ene af Bibliothekets Amaiiucnser, Cand. philosophice Andreas Münch, af Grunde, der liggcudenfor Hans Stilling ved denne Jndrctning. cr vcerdig til en Paafljonnclse af det Offentlige, , ,

Med de Fortjenester, som Cand. Münch har indlagt sig af vor Lite» ratur, sindcr man dct nemlig ikke at, staac i Samklang, at Alt, hvad det Offentlige har og maaflce for bestandig vil havc at byde ham, flal väre en ringc Pcnge for underordnct Arbcidc vcd cn Bogfamling. Collegiets Mcdlemmer crc imidlertid ikkc cnige i den Form, som fluide vare at valge, for at söge nogen Rcttclsc af dette Misforhold. Mod at forcfläac cn Bcvilg° ning under Bcncevnclse äf Tillag til den Lsn, som Münch nu oppebarer. fremstillcr sig den Jndvcnding, at Gründen til det, der soges. ikke hentes fra Hans Virksomhcd vod Blbliothcket. vcd hvilkcn der «aturligviis ikke er Sporgsmaal om hoicre Bcgavelse cllcr liierairc Fortjcnestcr. Men 3 af CoUcgiets Mcdlemmer, blandt hvilkc dets FormaNd, sindc denne Jndvcnding af mindre Vagt i Sammcnligning med de Vanflclighcdcr, som Forflaget om en uafhcengig Bevilgning formodcntlig vlldc stodc paa. Foretrattende det mindre Gode. som har bcdre Udsigt >or sig. frcmfor dct storre, hvis Skjabnc synes usittrcrc, tilladc dcsigdeifor paa Universitetets Budgetforstag at opfore: sompcrsonligt Tillag for anden Amanuensis ved Universttetsbibliotheket. Cand. Philosoph!« And reas Münch, aarlig 200 Spd. Tre af Collegiets Mcdlemmer, som vcdkjendc sig dct forste ovennavnte Motiv mod at fo» rcflaae nogen Forhsiclsc af Bibliothcksamanucnscrnes Lonninger, ere med de ovrige Medlemmer af Collegict cnigc i, at Cand. A. Münchs Virksomhcd for Literaturen fortjener en Anerkjendelsc og Understottclsc af Statcn. men antaae, at en faadan mere passcndc tilstaaes ganflc uafhangig af Hans Stilling som Bibliotheksamanuensis. En saadan Bcvilgning for literar Virksomhed har estcr deres Formcning ei blot Erempcl fra andre Stater, men ogsaa hos os, ved hvad der er ffcct med Jvar Aasen. De tillade fig der» 103

for at foreflaae, at der paa det kommende Budget opfsres et Forflag til e» ,'arfkilt Bevilgning af 4«« Spd. til Cand.A. Münch som Underftsllelse af Hans literaue Birksomhcd.

For Bud og Laborantkarle og andre Betjentc ere folgende Forhoiclser tragte i Forflag:

Kor Bibliothekets Bud fra «0 Spd. til 84 Spd.

Herfor er af Bibliothekaren denne Gang anfsrt, ligesom til forrige Butgetforflag. de samme Grunde, som til en Forhoielse i Amanuensernes Lon.

Collegiet sinder imidlcrtid itte nogcn paatrangende Nodvendighed til cn Man Forhoielse og opfsres denne Lon med samme Bewb, som paa uarrcerende Budget.

For Notarius »ed det theologiske Facultet er o»creensstem> me»dc med Facultetcts Forslag i Gagclisten opfert Dhrtidstillceg med IS Spd,, ligefom for Notarius ved det juridiskc Facultet er bevilget.

For Amanuensis og Laborantkarl ved det metallurgiskeLa» toratorium har Lector Münster under Ect fvreflaaet en Forhoielse fra M Spd. til 26« Spd. aarlig.

Fn Gartnersvenden ved den botaniske Havc er af Gärtneren forc» Za«t 3«0 Spd. cller l«« Spd. aarlig mere, cnd den hidtil bevilgede ordi> naire Lon. ligesom Gärtneren har fvreflaaet at forogc Antallet af Gart» »erdrenge >ra 2 til 3.

Ingen af bisse Forslag kan Collegiet tiltrcede, og opfores derfor Gart» ««svendens og Garlnerdrengenes Lsnningcr. ligesom hidtil, med respective M Spd. og 2«4 Spd. aarlig. . . , .>

All« ovrige Gager vg Sonninger ere optagne i Fortegnelsen med de samme Belob, hvvrmed de af fidsie Storthing crc bevilgede. og bliver s«ledes. i Henhold til Foranftaaende. Totalsummcn af samtlige Gagcr og Knninger at opfsre ialt med 50.N8 Spd. 2» ß. Med Hensvn til det Kongelige Departements Opfordring i Skrivelse af « Mai d. A. orn at afgive sarskilt de Forflag, der af Collegiet maatte °m»s«tes angaacnde Forandringer i Universitetcts Gageringsvcesen, troer s» at bürde bemsrke, at Collegiet ikke har fundet Tiden beteilig til at iinuagi sin Forestilling af 3« Juni I85K betraffendc cn Omordning af ll»i«rsitetets Gageringsvasen.

!. Til Stipend ier at uddelesiOv ere e-ns sie mm eise med Univers!» lNi»F»ndatsens § 48 blev af forrige Storthing bevilget aarlig 282« Spd.

Ooereensstemniende med det philosoxhiske Facultets Forflag indstiller Col» Pluralitet, at det bevilgede Belob foroges til 3««« Spd. aarlig üben Timdstillceg og henholdcr sig i saa Henseende, ligesom Facultetct, til, sine : üiglie gorcftilliirger angaaende denne Bevilgning, hvori frcmhceves den stcdse Wide Sogning af bisse Stipendier og dcrcs Bigtighed for Universitetet. Kcftisor Schwcigaard stemte for, at sidste Storthings Bevilgning gjentages og osinei i det Hele uforandrct, i tvendc sarskilte Dele, nemlig til Stipcndier i Al» »»lclizhed 2SS« Spd. og til et Stipendium i nordifl Literatur 26« Spd. «llig.

Z. SomAnnuatilUniv^rsitetetsvidenskabeligeSamlingcrop» «ei overeensstemmende med vcdkommende Bestyreres Forslag. 8S62 Spd. aar>iz, hrilket er Zl« Spd. mere, end for Indevcerende Budgettermin er bevilget. ,!°»gelsen bestaan i:

IKK Spd., der af Bibliothekaren er fvreflaaet som Tillceg til Bi» tliithekets tidligere Annuum, pa« Grund af de hoierc Priscr paa Bogbinder»beide, der er stegen med 2« pCt.

IS» Spd.. som Bestyreren af den zootomiske Sämling har «chaaet som Tillag til Samlingcns tidligere Annuum, for at kunnc lonne cn Ennservator »ed Siden af den nu««rende Amanuensts, da det ansees af Big» Hbed paa denne Maade at vinde for det physiologiske Studium en duekg Aaad, der i sin Tid künde vare skikket til at ans»ttes som Docent, Forrige 104

Etorthing bevilgcde til denne Sämling . . . . ^ ^ .... 5«g Spd.

samt for <nde««rende Budgettermin i Dyrtidstillag for de vedSam. lingen ansatte og af dcns Annuum lonnede Betjente (1 Ama> nuensis og l Laborantkarl) . . . : . . . . . . . 72 Spd.

tilsammen aarllg 572 Spt^. bvortil kommer dct foreflaaede Tillag for naflc Budgettermin . . l«0 —^

ialt aarlig 732 Spd.

5« Spd. Tillag til Myntcabinettet. hvvrded dctte Institut vil er. olde iilbagc sit tibligcre Annuum med 4b0 Spd. aarlig og saalcdcs blivesat Stand til at bcnyttc de forhaandcnvarende, maaflee ikke let tilbagckommcode, Anledninger til at supplere og udvide Sämlingen.

Med Hensyn til samtlige diese Foregelser benvises specielt til de i ved» kommende Bcftyrcres Forslag indeholdte Motiver, dritte Collcgict tiltrader.

4. Til »idenskabelige Reiser i Norge opferes som hidtil«»« Spd. aarlig.

5. Bevttgningen for den botaniste Have blev af sorrige Stortbing nedsat fra det i den Kongelige ProPosition, overecnsstemmende med Collegiett For» flag, opferte Beleb af 12UU Spd. til 80« Spd. aarlig, idet vedkoinmende Storthings'Eommittee antog, at man ved Hävens Udgiftcr maatte indflrankc flg til det mcest Nedvendige, indtil der blev vedtazet en Plan for Hävens Re» organijation, hvorhos dog Committecn udtalte den Forventning, at kvnimmde Storthing, naar en af Kyndigc hensigtsmassig befunden Reorganisationsplan dar Kleve» det forelagt. vildc devilge det Kornsdne.

Idet Collegiet med Hensyn til Forhandlingerne om denne Gjcnfta»d til» tader sig at henvise til det i Siutninge» af narvarende JndstiUing »cddeelte Referat samt til medfslgende Silage, trocr man, efterat en saadan Plan for Hävens fremtidige Drift nu er dragt i Stand, at turdt giere sig Haab om et rigeligere Bidrag, esterat dette vidensksbeligc Institut, som en Folge af den aiknappede Bevilgning og paa Grund af den ved Budgetterminens Be» gyndelsc ivarende Undcrbalance, h« varet nedt til at gjsre betydelige J»d» ftrankningcr. uden at have bavt Midier til at tilfredsstille sei» de »igtigste Kra» paa Reparationcr og Forbedringcr.

Hävens Underbalance er ved Hisse Bestravclser betydelig formindjket og vil, ifelgc Qvastors Udsagn, sandsynligviis vare dattet ved Udlebet af Bud» getterminen.

Saaledes som vedfoiede Overstgt udviser. have den botaniffe Haves or» dinairc Udgister, efter Middeltallct a, de S srdste Aars Regnskaber,') »dgjort

[table]

De undcr Benavnelsen „Andre Udgifter" op'srtc Beleb crc airvendte til Anskaffelse af Contoirreqvisitcr. Redflabcr. Urtepotw, Bord. Planker. Spiger, Bastematter, Trykning af Frocataloger. Porto og Fragt af Fr« pakker fra udenlandske Häver, med hvilkc vvr Have staacr i Forbindelse, Renovation afJldsteder og for en Deel Reparation af Drrvhusene. Smede- og Blittenslagerarbeide, Lys, Jede til Bandhunden, Hestegjodsel m. M.

988 Spd. 409 ß, og Collegiet antager dcrfor at bürde kunne opfore denne Poft, overeensfteinmende med den botaniskc Gärtners Forflag med 10U0 Spd. aarlig, idet man derimod ikke sinder de svrigc af Gärtneren foreflaaede Ud< ^ttsxoster, nemlig:

lil «nflaffelse og Reparation af Uedffaber 200 Spd.

ni Zndsamling af Frs og lesende Planter SO —

til blandede og tilfaldige Udgifter . ... ^ ...... SO —

lil den boraniffe Gärtners Reise til Udlandet . . . . . . SU —

— as saadan Betydcnhed ellcr af den Bcssaffenhcd, at de sarflilt bchsve at ?xfsres, da de. ligesom hidtil, bsr kunne afholdes af den til Hävens ordinaire Udgifter bevilgede Cum.

Foruder» den omhandlede Sum til Hävens Drift v!l der i ncefte Budget» termin utfordres folgende Belsb til Reparationer og Forbedringer vcd Lrivhnsene samt til Reparation af Stakittct omkring Häven:

>. En Fslge af den i Drivhusene til enhver Tid herffende Jugtighed er let. at de i samme vcerende Tragulvc hhppigen raadne og tiltrange Jstandsat» Klse. For at forebygge dette bsr Gulvene lcsages af Portlands Ce» sent eller Asphalt, som taoler Fugtighed og staaer gjennem en Ratte af Z«. Efter vedlagte Overflag fr« Muurmester Ungcr ville Udgifternc vcd et ?ementgulv belsbc til 435 Spd. !08 ß.

2. De i Drivhusene anbra^tc Darme-Zndretninger ere af en uhenfigts» °!«fiq Conftruction og itte brcendebesparende. For gt tilveiebringe en jcvn «itelina afBarmen ovcrslt i Drivhusene, bsr der anbringcs murede Cang» ler af ildfast Steen, hvorigjcnnem den varme Luft ledes, og hvorved der I» anvendes Steenkul eller Coaks, hvilket med de nuvarende Jndretninger Be ladn fig gjore, ligesom der da ogsaa msa opfsres 3 Lodpiber. Udgiftcrne ber» dill« efter Muurmester Ungcrs vedlagte Overflag belobe til 318 SP. 4« ß.

3. Efter bvad af Gärtnerei er /«klaret, bsr samtlige Drivhuses Iigvindner. der nu rjgge i en Vinkel af 45 Grader, anbringes i en Bin» KI «f mindst SS eller SO* for derved at crholdc stsrre Halbing til Befvrdring «f Varme indvendig og leiten Aflsb af Iis og Snce udvendig. En saadan Zrrandring «il ester vedlagte Overflag fr« Snedkcrmester Gnlbrandsen koste 76 SP.

4. Nnbringelse af en Vand behold er udenfor Palmehuset eller et saa» lildet Aqvarium samt et lignende do. inde i selvc Palmehuset til Dyrkning af «dvendige Reprcesentanter af Bandplanter.

Diese Jndretninger have varet et lange folt Savn ved Häven. Efter Muurmester Ungers vedlagte Overflag ville Udgifternc herved belebe Kl l«« Spd. 72 ß.

5. Reparation udfsrt i Cement af Sokkelen til Drivhusene og Pal» «ebuset 40 Spd.

S. « Stkr. nye Miftbanke !. II Spd. 64 ß pr. Stytte. efter vedlagte Overflag öS Spd.

7. Reparation af Stakittct omkring Häven efter do. Sö Spd, Et leoende Heg« h« varet paatankt, men »il itte i Lebet af flcre Aar blivc bragt i Stand, d« man endnu ikke er enig om, enten «Ksumus «atksrtieus eller 0«t«6ris ^»nsvinss ?»U»8 bsr anvendes, i hvilken Henseende de nsdvendige 5i?rjsg «istilles.

I Henhold til det Amsrte tillader Collegiets Pluralitet fig saaledes at indftille, at der til den botaniske Haves ordinaire Udgifter

»pssres aarlig 100« Spd.

ez til forskjellige den botaniske Have ved» kommende Reparationer og Forandringcr. »emlia som ovenanfsrt:

1. Anbringelse af Cementgulve i Driv» , , husene 435 Spd. 108 ß.

2. Forandringer af Barmeindretningen

sammesteds 318 — 40 »

Z. Forandring af Tagvinducrne . ^ . . 76 — » » i. Anbringelse aftvende Bandbeholden m. v. 146 — 72 »

Lot«» 37« Spd. 10« ß.

Sateris 97« Spd. IS» ß. I «00 Spd.

5. Reparationei af SoNelcn paa Driv

huscne og Palmchuset . , . . . 40 — » -»

6. Anbringelse af 6 nye Mistbcenke . . «9 , — . .

7. Reparation af Stakittct omkringHäven SS V/

1141 Spd. 100 ß..

hvoraf z aarlig udforcs med 380 Spd. 72 ß ..... 38« Spd. 72 ß. Det benmrkes, at den Fvrpagtningslekkc, der hidtil har vceret anvendt til Fo,der for Hävens Hestc og dcn botaniske Gärtners Kocr. nu er bortforpagtet paa 10 Aar til Fordecl for den botaniskeHavc, somderafvil nyde Jndt«gten (175SP. aarl.)

6. Til Tsicn Gaard er for indevcerende Budgettcrmin bcvilget 45« Spd. aarlig. hvortil de aarligc Udgiftcr, der hovcdsagelig bcstaae i Skatter, Veiarbeide, Brandcontingcnt, Vcdligcholdelsesudgifter, m. M. omtrcnt have an» dragct. Da de aarlige Vcdligcholdclsesudgiftcr nu maae vcntes foregedc. esterat de störe Bygninger paa Bcllcvue cllcr, Mellem-Tsicn ere overtagne af Univcrsitetet ltil Bolig for den botaniske Havcs vidcnskabelige Tilsynsmand, Professor Blytt). samt da der i ncestc Budgettermin forcstaa nogle stsrre Rc» parationcr, nemlig Bordklcedning af Taget paa Hovcdbygningen, der efter vedtagte Ovcrflag vil koste . . . . . . . ..... 253 Spd. 60 ß.

Reparation af Portstucrne vcd Throndhjemsvcicn, hvis Mure

pai flcre Stcder fra Gründen af ere rcvnede. cster Muur

mestcr Ungcrs Overflag , 7« SP . » >

ansccs det nsdvendigt.' at den i det nuvarende Budget paa dennc Conto opferte Sum foregcs med ..... . 200 Spd. » , »

hvorfor samme udfores med SSV Spd. . '. ,

7. Blan^dedc og tilfceldige Udgifter opferes overeensstemmendc med de af Universitctets Ovcestor mcddcelte Overflag, saaledes som paa ved° lagte Fortegnelse er specisiceret med IS.I4I Spd, 71 ß, idet man med Hensyn til enkelte af de specielle Poster flal tilladc sig at anfere Folgende:

Saaledes som det af vedfsiede sammenlignende Forteaneise over Udgiftsposterye i ncervcercnde Budget «g det nu Forestaacde viser sig, ere flere af bisse oprerte med et stsrre Beleb, end de i Forslaget til forrige Budget vare bereg° ncdc. Dettc er navnlig Tilfceldct hvad Arcen de og Kul, Gas m. M. an° gaacr, og er en Felge af, at tvende nye Bygninger senerc ere tagne i Brun, nemlig den chemiste Doccnts Bolig og Gymnastiklokalct. Forsvngt ere alle de auserte Summer grundede paa den Erfaring, som Qvcestor efter de foregaa> ende Aars Rcgnskaber har vundct om disse Udgiftcrs gjennemsnitlige Storrelse.

, ^ Med Hensyn til Univcrsitetcts aarligc Skattebeleb 17S9Spd. 5I ß oplyscr vcdlagtc Oversigt det Fornodne, idet man dcraf vil crfare, at deir ezrra^ ordinairc Brandcontingcnt dcraf alene udgjsr 835 Spd. 54 ß.

Til Anskaffclse af Jnventarium harCollegict troet at bürde (Bilag IS) opfere det ved sidste Storthings Behandling af Universitets'Budgettet til Bi> bliothekets fuldstcendigc Jndrcdning for ncestc Budgettcrmin paaregncde Tilfkud af Ivüö Spd„ mcdcns Collegiet ikkc har fundet det nedvendigt at opfere et Beleb af3««Spd. som Lector Kjcrulf h« forlangt til Anbrinaelse af Skabe med Skuffcr og Glaspulte i den mineralo giskc Sämlings Locale og paa Gallcricrnc sammesteds, fordi den vmhandlede vidcnskabelige Sämlings Annuum paa samme Tid havde en Bchvidning, der har vceret tilstrcekkelig til at lade den ioreslaaedc Jndredning foregaae, udcn at feres til Udgift paa Budgcttet.

Til Anbringelse af cn Fontaine paa Pladsen foran Universitctsbygnin° gerne opfercs «75 Spd. aarlig. Idet man, hvad Ovcrslaget angaaer. tillader sig at hcnvisc til Qvcestors Budgctforstaget for 1857 vcdlagtc Calculn, troer man at bürde bemcerkc. at den Bctcenkclighcd. der bevcegedc Collegiet til ikke at optage dennc Post i sit forrige Budgcrforslag, nemlig. at der dengang ikke »ar Udsigt til at crholdc det fornodne Ovantum Band, nu er hcevet, »cd den af Bycns Communalbcstyrelsc fattcde Beflutning vm Anlaggelsen af et nyt Vandvcerk. Da cn saadan Fontaine ikke alene maa bettagtes som en For» skjonnclse af Universitctsbyginngernes Omgivclser, men vil vare af stor Be

« ForrigeFortsett »