Sidebilder
PDF
ePub

fundet sig saa tilfredsstillede vcd Disciplenes almindelige Sprogudvikling som fsr; men det maa hervcd bemcerkes, at der 4 K S Aar tilbage indtraadte en soerdeles betydelig Forsgeise af Discipelantallet i Fcrllesclasserne, (nemlig fr« omtrent 10 til det Dobbelte og derover) og at denne Omstcrndighed iscrr har voeret til vcrsentlig Uleilighed i lste Foellesclasse, der Har2aarigt Cursus, og hvori Disciple optages, der have nydt forfljel« lig Undcrviisning og befinde sig paa megct forskjellige Trin med Hensyn til Udvikling og Forkundssaber. Hvad speciclt det for Latinen hidtil opstillcde Maal angaaer, havde det vistnot viist sig vanfleligt at naae det med et blot Saarigt Latincursus, (med tun 1 eetaarig og 2 toaarige Classer) og man var af denne, ligesom ogsaa af andre Grunde, fom ovenfor bersrt, tilbsielig til at forctrcekkc et Saarigt Cursus.

d. I flere af de Fag, hvori den omhandlede Fcrllcsunderviisning finder Sted, iscrr Historie, Norfl og Mathematik, har det viist sig vansteligt at forme Real-Elevernes og de studercnde Elevers Tarv.

o. I 2den Realclasses Undcrviisningscyclus har man optaget folgende Handelsfag: Handclslcere, Bogholderi og Varekundstab. Desuden blive ved Underviisningen i ftemmede Sprog Difciplene svede i at affatte Handelsbreve (ved Tiden af almindelige Stilcsvelser); i Regning medtages Vare- og Verelregning, og med den almindelige Geografi soettcs tillige Handelsgeografi i Forbindelse. De Elever, der ikke ere bestemte for Handelen, undervises ikke i de egentlige merkantile Fag. men nyde istedet derfor udvidet Undcrviisning i Mathematik og Tegning. Da det paa Grund af Byens Forhold er sandsynligt, at den störe Flecrhcd af Real-Eleverne, ligesom hidtil, vil blive besternt for Handelen, maa dct ansees hensigtmcessigt fremdeles at bibeholde cnkelte paa en derhen figtende Specialdannelse bcregnede Underviisningsfag. Om enkelte mindre vcesentlige Modificationer bor foretages i den hidtil befulgte Plan, snflcs forbeholdt senere Overveielsc.

6. Rector fremlagde en Opgave, der viste, at af de Disciple, der siden Begyndelsen af Skoleaaret '"°/i8«> ere udgaaede af Real-Afdelingen, have 8 fuldstcrndig gjennemgaaet dens Cursus, af hvilke 6 ere blevne Handelsmcend, 2 Ssmoend. 14 vceret Disciple af den i 2—3 Aar, af hvilke 11 ere blevne Han

dclsmcrnd, 3 Technikere, 22 - — 1—2 Aar, af hvilke 13 —Handels,«., 5 Ssmoend,

,1 Techniker, 1 Officier. 1 Landssabsmaler. 9 — — under 1 Aar, — 5 — Handelsind., 3 Ssmoend.

Fra August 1849 til Februar 1858 er af Nealafoelingen udgaaet 53 Elever, af hvilke 35 ere blevne Handelsmcend,

1V — Somcrnd 4 — Technikers 1 — Officier 1 Landskabsmaler, Om 2 haves ingen sitter Oplysning. For Tiden har Real-Afdelingen 14 Disciple. Af de 22 Difciple, der i 1—2 Aar have vcrret i RealAfdelingen, have II kun vceret i Iste Realclasse. Af 9 Di» sciple under 1 Aar have 7 vceret i Iste Ncalclasfe.

Det bemcrrkes, at 7 af de ovenanfsrte 53 Real-Elever i rwgen Tid havde vcrret studerende Elever, fsrend de gik over i Nealafdelingen, men at man her har betraget dem fvm den hele Tid henhsrcnde til denne. I Skoleaaret

'^'i,«, udgjordc Recil-Elevernes Antal 0,16 af de studer.Elcvers "^.«« _ ^ v,25 - -

- — — «,40 - — '^/l«« — — - «,46 - - "",»«4 - - - «,4l - -

- — - 0,39 — -

- — - 0,31 - — '"°/,»57 — - — 0,35 - - — '°",»,» (lste Halvaay— - 0,47 — — —

Real-Elevernes Antal har saaledes siden August 1849 gjmnemfnitsvtts udgjort 0,37 af de studerende Elevers. Ved de forestaaede Forandringer i Reglementet for «xs,ine» artium fandt man sig foranlediget til fslgende Bemcerk« ninger:

3. s. Enkelte Loerere antoge, at naar en Kandidat i een af de 2 mathematiste Discipliner loegger en saadan Uvidenhed for Dagen, at han for dette enkelte Fag fortjener Charakteren «Slet/ bsr han, uanseet, at Hans Kundstab i Mathematiken i det Hele kun bliver at bctegne ved een Charakteer, forpligtes til at underkaste sig ny Prsve i dct enkelte Fag. Een Leerer ytrede Tvivl, om der var lovmoessig Abgang til, som foreflaaet, kun at give een Charakteer for begge de mathematiste Discipliner tilsammen.

b. Fleerheden af Loererne erkloerede sig for at tiltcrgge Charaktererne for Latin og Grast forsget Voegt, faaledes som foreflaaet af Commissionens Pluralitet. Een Loerer erkloerede sig for det af en Minoritet i Kommissionen fremsatte subsidiaire Forflag.

Betcrnkning

fra Lillehammers lande og Realstole, dat. 8 Marts I8S8.

lNnderssrcvrt ^ g, Lc,n,ik,>

Efter den i Efomtets Skrivelse af 2dm Januar indeholdtc Opfordring har den under Älde December f. A. af vedkommende Commission til Kirkedcpartementet afgivne forelsbige Jndslilling angaaende Bestemmelser for Underviisningen i de loerde og de forenede lcrrde og Realstoler samt for exsmen grtiurn m. v. voeret gjort til Gjenstand for Overveielser og Forhandlinger af denne Skoles Lcerere. Resultatct af disse ssal jeg her tillade mig at meddelc. Hvad de opstillede Maal for Underviisningen angaaer, da fandt man disse i det Hele vel afvasscde saavel efter de Fordringer, man bsr kunne gjsre til den afsluttede Skoledanneise, som ester de Vilkaar, hvorunder Skolen hos os virker. Med Hensyn til enkelte Punktcr bemocrkedcs folgende:

sä j. Den her anfsrte Oversigt over Kirkens Historie antoges for Latinafdelingens Vedkommende med stsrst Nytte «l bürde udsoettes til sverste Klasse. Saafremt den tillige optages i Maalet for Realafdelingen. maatte den fslgelig blive at meddeie Eleverne af 2den Realklasse i scerskilte Timer.

»cl 3. Latinl«rerne onffede Sallust eller en Deel af denne gorsatter medtagen i det Kvcmtum af den latinste Literatur, som ubetinget skal opgives til examen artiurn.

4 L. Man holdt for, at Fordringerne i grcrsk Grammatik bsr affattes i mere almindeligc Udtryk, omtrent saaledes som for Franskens Bekommende er steet. Man frygtede, at den anvendte Detaljeren, da den hverken er eller ret vel kan ocrre lldtsmmende, let vilde kunne vildlede. Man fandt ogsaa at enkelte af de udhcevede Assnit, saasvm Kasuslceren, mindre tgnede sig til Udhoeven end andre, der ikke ere noevnte.

»6 l0. Det her ovstillede Maal indbefatter den hele elemenkcrre Arithmetik, alcne med Undtagelse af Lcrrcn om Rakkeme. Da dette Afsmt baade med Hensyn til Omfqng og til den Tid, det kroever for at l«res, er saare ubetydeligt, antog man at det bor medtages i Maalet. Ligesaa troede man at Hovedsoetningerne af Trigonometrien bsr meddeles allerede i Zkolen. saasom den Studerende til exsmen pnilos. uden Kjendskab til bisse ikke vil i Iste Semester med nogen Nytte kunne hsre Foreloesningerne over Astronomi og Physik. Naar man indstroenkcr sig til de hertil notwendige Scetningcr af Trigonometrien, antages det saaledes forhsiede Maal efter den her i Skolen vundne Erfaring uden Vansselighed at kunne naaes. endog med nogen Jndstrcenkning af de i Normalplanen nl Mathematik ansatte Timer.

»6 II. Ogsaa for Reaiffolen troede man at Maalet i Mathematik bsr stilles noget hsiere og indbefatte, foruden det Voesentlige af den elementare Arithmetik og den plane Geometri, endvidere et kort Omrids af Trigonometrien og Stereometrien. For at naa det her antydede Maal vilde det vcere wmsdent at 2den Realklasse erhoider et Par Timer s«rsk>lt Underviisning i Mathematik-, men disse antoges uden Ulempe at kunne indvindes vcd en Jndstr«nkning af de til Physik og prakrift Regnina, anslaaede Timer.

ad 12, s. Em af Lcererne holdt — voesentlig af theoretisse Grunde — paa, at Latin og Franst bsr bytte Plads med Hensyn til deres Jndtroedelse som Underviisningsgjenstande, eller at Franste med Bibeholdelse af Latinens nuvoerende Stilling, fsrst bsr indtrsede i 4de (eller 5te) Skoleaar. Latinloererne udtalte som deres paa Erfaring grundede Overbeviisning, at en tidligere Jndtroedelse af Underviisningen i Latin vilde voere aldeles utilraadelig. Adjunkt Hals har i en soerflilt Fremstilling — hermed som Bilag 1 — udviklet sin Mening om dette Punkt.

aä 12, b. Af Hensyn til de Rcalelevcr, som forberedes til Krigsskolcn, bcnyttcdcs her i Skolen forhen den udfsrligere Loerebog i den gamle Historie lLassens) allerede i Iste Latinog Nealklasse. Men en Fremstilling, som den i den noevnte Loerebog anvendte, var her en uheldig Anticipation for Latinafdelingcns og i og for sig uhensigtsmcrssig for Realafdelm» gens Vedkommende. Efterat der for 3 Aar siden heri gjordes den Forandring, at den udforligerc Fremstilling af den gamle Historie udsocttes til 2dcn Latinklasse, og da tages i scerskilte Timer med denne Classe alene. ere Ulemperne af Foellesunderviisningen i Historien bortfaldne.

Normalplanen for de kombinercde Stolcr har anfat 6 Timer ugentlig til Mathematik i Iste Latin- og Realclasse. Flecrheden af Loererne finder dette Timeantal for stört for Latinclassens Vedkommende, men antager derhos, at en Jndstr«nkning heri kan forctages uden Skade for Realeleveme, naar disse, som ovenfor antydet, i 2den Realclasse erholde et Par Eitratimer i Mathematik.

Som en Ulempe ved Fcrllesunderviisningen i Modcrsmaalct anfsrtcs, at Stiilopgaver, hentede fra de respektive Afdelingers soerlige Fag, ikke kan anvendes. Hertil bemoerkedes dog, at intet stjsnnedes at voere til Hinder for at give Classen 2 Opgaver.

acl 12, 6. Besvarelse af de her opstillede Spsrgsmaal sindes i vedlagte Bilag 2.

« ForrigeFortsett »