Sidebilder
PDF
ePub

mmtets Cirkulcere af 1«de Juli 1852, har indrettet sig paa en formentlig mindre hensigtsm«ssig Maade, forsaavidt som man lader Privatisterne ftemdeles udholde Modenhedsprsven ved Universitetet, mcdens det kun er de offentlige og enkelte private Skolers Disciple, som udholde den ved Skolerne, ere i flere Henseender saa forfljellige fr« vore, at de her ikke kunne komme i nogen afgjsrende Betragtning. Hos os vil den Kontrol af omreisende Censorer, som maa sindes uomgjcengelig fornsden, dersom Modenhedsprsven stal afholdes ved dc lcrrde Skoler, paa Grund as disses spredte Beliggenhed og Landers lokale Forholde forsvrigt, blive baade besvoerlig og bekostelig, medens det maa befrygtes, at den ikke i samme Grad som Prsven ved Universitetet vil flaffe den Sikkerhed for Upartiflhed og Enhed i Bedsmmelsen, der er af den stsrste Vigtighed for alle Vedkommende.

Hvad der deriinod, efter det i de afgivne Erklceringer Anfsrte og Oplyste, eftcr Dcpartementets Formening ligger ncermest at forcmstalte, er at afhjcrlpe de paapegede vcesentlige Mangler ved de angjoeldende Eramensforholde, hvilket antageS at ville opnaaes, naar man, i Overeensstemmelse med hvad der i forfljellige af de indkomne Betoenkninger og Erklceringer er antydet som snfleligt, ved den mundtlige Prsve indssrer Censorer, der hovedsagelig vcelges blandt dertil flikkede Mcend udenfor Universitetet og indretter den striftlige. Prsve med to Opgaver i norfl Udarbeidelse, og man hertil fsier Jndfsrclscn af en ssriftlig Prsve i et af de nyerc Sprog, saasom cntcn cn let tydfl Stil eUer en Overscettelse af et Pensum fr« et franst eller engelst Skrift lforudsat, at det engelsse Sprog, saaledes som Departementet underdaingst vil Made sig at forest««, optages som almin' deligt Eramensfag), saaledes at det for hver Gang vilde blive ncrrmere at bestcmme af Universitetets Bedkommende, i hvilket af de nyere Sprog Prsven fluide aflcegges.

Med Hensyn til Benyttelse af Censorer ved den mundtlige Prsve, da fluide efter Forordningen af 22de Marts !8V5 tz 18 idetmindste, forüden Examinator, to Censorer

[ocr errors]
[ocr errors]

voere tilstede, og Bälget af bisse er efter Forordningens § 5 itte indflrcrnket til Universitetsloerere alene, men man er bererriget til ogsaa at indbydc andre dertil flikkede Voerde og isoerdelesked Leerere ved de offentlige Skoler. Gründen til at denne Bestemmelse itte ved vort Universitet har vceret anvendt, seer Departements sig ikke istand til noermere at oplyse, men antager, at den maa ssges dels den, at der tidligere vare faa Moend udenfor Universitetet, som dertil künde indbydes, dels den, at de omhandledc Censorer i Forordningen forudsoettes at skulle fungere uden Godtgjorelse, medens det med Censuren forbundne Arbeide baade er troet» tende og i Regelen varer uafbrudt i flere Dage, hvorfor det antages nsdvendigt, for at man hertil kan sikkrc sig Moend, som man isoer maatte snsse at benytte, at der tilstaaes dem et passende Salanum.

Forsaavidt det akademiffe Kollegium har bragt i For» flag at forandre den hidtil gjceldende Talvcerdi af de specieUe Karakterer: Temmelig godt, Maadeligt og Slet, for derved at give bisse Karakterer en mere nedtryttende Voegt ved Bestemmelsen af Hovedkamkteren, da finder ogsaa Devartementet, at det vilde voere snfleligt, at den virkclige Umodenhed i de enkelte Fag faar cn mere nedsoettende Jnd° flydelse paa Hovedkamkteren end efter det bestaaende Forhold og at der saalcdes er Opfordring til at antage KollegietsForslag om end med nogen Modifikation i de noermere Bcstemmelser, hvorom Departementet imidlertid ikke for Tiden yderligere stal udtale sig. da man finder at bürde ud° soette med at fremfoette underdanigst Forssag om ved naadigst Resolution at troeffe Foranstaltning saavel med Hensyn til de nysnoevnte Kamkterbestemmelser som til de oven omhandlede Spsrgsmaal om Forandringer ved Examen artiums stnftlige Del og Jndfsrelse af Censorer ved den mundt» iige Prsve, indtil de med bisse Forfsininger i noer Forbin» delse staaende Spsrgsmaal om Optagelfe af det engelste Sprog som almindeligt Ezamensfag ved Emmen artium og Ophoevelse af den latinfle Stilvrsve ved bemeldte Em^ lementariske Bestemmelser, der saaledes fornsdiges angaaende Omfanget af Underviisningsstoffet i de forfljellige lovbestemte Ezamensfag, maa blive at fastscette ved ncmdigst Resolution. Forsaavidt det akademifle Kollegium, som ovenanfsrt, har foreflaaet, at Plantrigonometrien skal indfsres som etbefaletUn« derviisningsfag i de lcrrde Skoler, finder Departementct saalcdes ikke at bürde derom nu ncermere yttrc fig, mcn ffal indssrcenke sig til at bemcrrke, at det. som og af det for Ud» viklede fremgaar, antager, at en saadan Udvidelse af Underviisningsstoffet i ethvert Faid ikke bsr foregaa, medmindre der i andre Henseender foretages Indskrcrnkning.

Hvad angaar Bestemmelserne i Forordningen angaaende de lcerde Skoler af 7de November 1809 § 104, da maa Departements vcere enigt med de Autoriteter, der desangaaende have udtalt sig, om, at disse Bestemmelser, forsaavidt de paalcrgge Strafansvar af Mulkt, ja endog Embedsfortabelse for Bestnrernc af de offentlige lcrrde Skoler, ere uhen» sigtsmcessige og fladelige. En Rektor maa i sin Stilling som saadan ansees at vcrre i scerdcles Grad opfordret til at iagttage sin Skoles Tarv, og der ssjsnnes ikke at vcere Grund til at scette ham med Hensyn til Ansvar for sin Embedsfsrelse i saa scrregen Stilling fremfor andre Embedsmcrnd. Forsvrigt maa Departementct med Hensyn til dette Spsrgs» maal aldeles henholde sig til hvad der er yttret i Rektor Bibes Forestilling. Forsaavidt imidlcrtid denne gaar ud paa at indfsre en Afgangsprsve ved de offentlige lcerde Skoler, saaledes at Dimission til Universitetet fra disse bortfalder, skal Departementet bemcrrke, at denne Gjenstcmd ikke har vcr« ret undergivet Betcenkning af Univcrsitetets og andre Bekommende i Forbindelse ined ncrrvcrrende Sag, hvis endelige Behandling Departementet ikke har troct at bürde udscettc til Jndhcntelse af en saadan Betcenkning, hvorimod man forbeholder sig senere at lade den berorte Deel af Rektorens Forslcig undergive ncermere Overveielse og Behandling.

Foranlediget ved en modtagen Forestilling fra Rektor ved Kristiania lcrrde Skole om at de i Forordningen af 7de

« ForrigeFortsett »