Sidebilder
PDF
ePub

Noche

Nniversitets- og Skole Annaler.

Udgivne

Universitetets Secretair.

Tredie Ratte,
I.

Christlama.

TryN i Bregger 6 Shristie'S BogtmNeri,

186«.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

af Umversitets« og Skole-Annalernes Tredie Roekke Iste Bind. 1859—186«.

Ifte Hefte: Pag. Om Revision af Bestemmelserne for exsmen artium

cz de lcerde Skoler, nemlig: l—S3

Airke-Departemcntets Foredrag af27Juni 1857 l—9
«iile.KommittecnsJndstillingafSScptbr. 1857 9—17
Lo v, indcholdende Forandringcr i de for examen ar-
tium og de lardc Skoler gjaldcnde Bcstcmmclser,

dat. 12 Octbr. I8ö7 17—18

Kirke.Devartementcts Forcdrag af 16 Octbr.

18S7. Ertract 18—19

Undcrviisnings-Coinmissioncns Betank»

ning af 2l Decbr. 1857 19-28

Stavangcr lardc Skoles Betankning, dat. 24 Fcbr.

185« 29—38

Udflrift afStavanger Skolcs Forhcmdlings-Protocol 39—49 Berg ens lardc Skoles Betankning, dat. 8 Fcbr, 1853 49-63 Om Oprettelsen af en egcn Univcrsitcts-Mcnighcd . S8—69 Betankning ang. Udgivclscn af gamle norskc Love og

Domme, af Universitetcts Stipendiat, Cand. jur. Fr. Brandt 70—100 Universitetcts Budgetforslag for Budgettcrminen 1860—

IM I«t—116

idet og 3die Hefte: Om Revision af Bcstcmmclscrne for exameu artim»

og de lcerde Skoler 117—20«

Dramm ens larde Skoles Betankning, dat. IS Fcbr.

1858 117—120

Lillehammers lardc Skoles Betankning, daterct

S Maris 1858 124-129

Scerffilt Votum af Adjunct S. B. Hals.... 129—13«
Motiveret Forestilling ang. den franste Sprogunder»
»iisning af Adjunct Lotte 130-133

Pag.

Throndhjems larde Skoles Betankning, dat. 13

Febr. 1858 138-145

Sarflilt Votum af Adjunct P. I. Stub.... 14S—150
Christiania lardc Skoles Betankning, dat. 16

Febr. 1853 150—155

Scerflilte Vota fta OverlarerneKnudsen, Vogt, Da«

og Thaascn 156—179

Moide Middel- og Rcalflolcs Betankning, dat. 5

Febr. 1858 . 186—188

SarfliltcVota fta Adjunctcrnc Brinchmann. Dorum

og Sommerschild, samt fta Timclarer, Cand. Widerec 189—266 Oversigt oder Christiania Dagbladcs Discussion i 1858 om Sporgsmaas, vcdk. Universitetct og dct l«rde Sko

levasen, af Stud. philol. Nygaard 266-269

Forslag til et Reglement for den theologiske Em< bedscxamcn 269—212

4de Hefte:

Om Revision af Bestemmelsernc for vxamvn srtiuin

og de larde Skoler 213—267

Skiens lardc Skoles Betankning.dat. 19 Febr. 1858 213-227
Sarflilt Votum af Adjunct Arctander .... 227—236
Kongsbcrgs Middel- og Realskoles Betankning, dat.

9 Marls 1858 , - . . 237—265

Sarflilt Votum af Adjunct Sanld 265—267

Udsigt ovcr de i Aarenc 1839 — 1858 udgivnc norske Skolcprogrammer (af E. R.) , . .268—282

Rciscbcre t ning af Professor Wclhavcn om den af ham med offcntligt Stipendium i Aaret 1858 forctognc kunstarchaologiflc

Reise i Italien 283—285

Tillcrgshefte:

Det Kgl, Norske Universitcts Aarsbcrctninger for

Aarcne 1856, 1857 og 1858 ncmlig: 1—118

Aarsbcretning for Aaret 1856 I—32

Aarsberctning for Aaret 1857 33—7S

Aorsberetning for Aaret 1858 79—118

Om Revision af Beftemmelferne for Lxame» attium og de lcerde Skoler.

I det sidstudkomne Bind afUniversitets og Skole Annale? (II Raffe 7 B. pag. 245. 335 og 48 t) sindes en fuldftoendig Sämling af de Erklceringer, der ere indkomne fta Univerfitetet og de lcerde Skoler i Anledning af dct kgl. Kirke-Depts. Cirkulaire af 1l)de Juli 1852. Man flal nu fortscette Meddelelfm af de senere Forhandlinger og som det ferste Aktstyffe indtagcs her en Extrakt af

Kirke-Depchxtementets Foredrag,

bifaldt ved hsieste Rcsol. af 27 Juni I8S7.

— Departements antagcr efter de afgivnc Erklceringer itte for Tiden crt bürde fremscrtte Forslag til en i det hsiere Skolevcefens Organifation saa indgribende Foranstaltning. som Henloeggelfe af Ezanien cirtium fr« Universitetet til de lcerde Skoler, da faamcmge af de Stemmer, der ved Spsrgs» maalets Afgjsrelfe maa tillcrgges en seerdeles Vcegt, ikke blot yttre Betcrnkelighed ved, men tildels cndog paa det Bestemteste fraraade en saadan Foranstaltning, og det selv af deres Erklceringer, der hcwe tilraadct den, tildels fremgaar, at Bedkommende erkjende saadanne Fordele ved Universitetets Eramen, at de vilde havc Betcenkcligheder ved at til« raade dens Ophcrvelse, hvis den künde indrettes paa en Maade, hvorved den blev en sitkrere Prsve paa de Stüderendes Modenhed. ncwnlig saaledes, at flerc ffriftlige Prsver gjenindfsrtes og Censorer tilforordnedes ved den mundtlige Prsve. Forholdene i Danmark, til hvis Exempel man har huwist, men hvor man forsvrigt, fom antydet i Departe

« ForrigeFortsett »