Sidebilder
PDF

Noche

Nniversitets- og Skole Annaler.

Udgivne

Universitetets Secretair.

Tredie Ratte,
I.

Christlama.

TryN i Bregger 6 Shristie'S BogtmNeri,

186«.

af Umversitets- og Skole^Annalernes Tredie Rcette Iste Bind. 1859—1860.

Ifte Hefte: Pag. Om Revision af Bestcmmelserne for examon »rtium

og de lcerde Skoler, ncmlig: 1—58

Kirke»Departementets Foredrag af27Juni 1857 1—9
Airke.KommittcensJndstillingaf8Septbr. 1857 9—17
Loo, indeholdende Forandringcr i de for exameu »r-

tiuvi og de lcerde Skoler gjaldcnde Bestcmmclser,

dat. 12 Octbr. 1857 17—18

Airkc»Departementcts Foredrag af IS Octbr.

1857, Ertract 18—19

Undcrviisnings'Commissioncns Bctcenk»

ning af 21 Decbr. 1857 19-28

StavangerlcerdeSkolesBetcenkning.dat. 24 Febr.

1858 29-38

Udskrist afStavanger Skolcs Forhandlings-Protocol 39—49 Bergens lcerde Skoles Betankmng.dat. 8Febr. 1858 49-58 Om Oprettclsen af en egcn Univcrsitets-Mcnighed . 58—69 Betcenkning ang. Udgivelsen af gamle norskc Love og

Dommc, af Universitctets Stipendiat, Cand. jur. Fr. Brandt 70—10« Universitetcts Budgetforslag for Budgettermincn 1860—

18SZ 101-116

2dct og 3die Hefte: Om Revision af Bcstcmmclserne for exameu artium

og de lcerde Skoler 117—200

Drammens lcerde Skoles Betcenkning, dat. 16 Febr.

1858 117-120

Lillehammers lcerde Skoles Betcenkning, dateret

8 Marls 1858 124-129

Scerskilt Votum af Adjunct S. B. Hals.... 129-13«
Motiveret Forestilling ang. den franste Sprogunder»

viisning af Adjunct Lotte 13«—IZ8

Pag.

Throndhjems larde Skoles Betankning, dat. 13

Febr. 1858 138-145

Sarflilt Votum af Adjunct P. I. Stub.... 14S—150
Christiania lardc Skoles Betankning, dat. 16

Febr. 1853 150—155

Scerflilte Vota fta OverlarerneKnudsen, Vogt, Da«

og Thaascn 156—179

Moide Middel- og Rcalflolcs Betankning, dat. 5

Febr. 1858 . 186—188

SarfliltcVota fta Adjunctcrnc Brinchmann. Dorum

og Sommerschild, samt fta Timclarer, Cand. Widerec 189—266 Oversigt oder Christiania Dagbladcs Discussion i 1858 om Sporgsmaas, vcdk. Universitetct og dct l«rde Sko

levasen, af Stud. philol. Nygaard 266-269

Forslag til et Reglement for den theologiske Em< bedscxamcn 269—212

4de Hefte:

Om Revision af Bestemmelsernc for vxamvn srtiuin

og de larde Skoler 213—267

Skiens lardc Skoles Betankning.dat. 19 Febr. 1858 213-227
Sarflilt Votum af Adjunct Arctander .... 227—236
Kongsbcrgs Middel- og Realskoles Betankning, dat.

9 Marls 1858 , - . . 237—265

Sarflilt Votum af Adjunct Sanld 265—267

Udsigt ovcr de i Aarenc 1839 — 1858 udgivnc norske Skolcprogrammer (af E. R.) , . .268—282

Rciscbcre t ning af Professor Wclhavcn om den af ham med offcntligt Stipendium i Aaret 1858 forctognc kunstarchaologiflc

Reise i Italien 283—285

Tillcrgshefte:

Det Kgl, Norske Universitcts Aarsbcrctninger for

Aarcne 1856, 1857 og 1858 ncmlig: 1—118

Aarsbcretning for Aaret 1856 I—32

Aarsberctning for Aaret 1857 33—7S

Aorsberetning for Aaret 1858 79—118

Om Revision af Befiemmelscrne for Lxsmeu sNium og de lcerde Skoler.

I det sidstudkomne Bind af Universitets og Skole Anna« In sN Roeffe 7 B. pag. 245, 335 og 484) findes en fuldstandig Sämling af de Erklceringer, der ere indkomne fta Unwerfitetet og de loerde Skoler i Anledning af det tgl. Kirke-Depts. Cirkulaire af 10de Juli 1852. Man j?al nu fsrtscette Mcddelelfcn af de senere Forhandlinger og som det forste AktstrM indtagcs her en Extrakt af

Kirke-Departementets Foredrag^

l'isaldt vcd hsicste Rcsol. af 27 Juni I8S7.

— Departements antager efter de afgivnc Erklceringer ikke for Tiden at bürde frems«tte Forslag til en i det hsiere Skolevcefens Organifation saa indgribende Foranstaltning, som Henlceggelfe af Examen artium fr« Universitetet til de loerde Skoler, da faainange af de Stemmer, der ved Spsrgs» maalets Afgjsrelfe maa tillcrgges cn scerdcles Bcrgt, ikke blot yttre Betocnkelighcd ved, men tildels endog paa det Be« stemteste fraraade en saadan Foranstaltning, og det selv af deres Erkl«ringer, der hcwe tilraadet den, tildels fremgaar, at Bekommende erkjende saadanne Fordele ved Universitetets Examen, at de vilde have Betcenkeligheder ved at til« raade dens Ophcrvelse, hvis den künde indrettes paa en Maade, hvorved den blev en sittrere Prsve paa de Stüderendes Modenhed, navnlig faaledes, at flere siriftlige Prsver gjenindfsrtes og Censorer tilforordnedes vcd den mundtlige Prsve. Forhotdene i Danmark, til hvis Excmvel man har henvist, men hvor man forsvrigt, fom antydet i Departe

« ForrigeFortsett »