Sidebilder
PDF
ePub

lig for omtrent 4« Tilhsrere. I det chemiffe Laboratorium fortsattes Underviisningen i analytiss oq vraktifl Chemie to Timer daglig. I andet Semester begyndte han et nyt Cursus over Erverimental-Cheime fire Timer ugentlig foromttentt30 Tilhsrere og fortsatte Foreloesningerne over organifl Chemie i rre Timer ugentlig. I Laboratonet fortsattes Underviisningen

1 analytifl og praktiss Chemie.

Lector Unger gjennemgik i Iste Semester 2 Timer ugentlig for 8 Tilhsrere Begyndelsesgrundene af det oldnorffe Sprog,

2 Timer om Ugen fortsatte han for 1« Tilhsrere den i fore- . gaaende Semester paabegyndte Gjennemgaaelse af Münchs og Ungers oldnorffe Lceseboq. og i to andre Timer foredrog han for 7 Tilhsrere Njaals Saga. I 2det Semester fluttede han

i 3 Timer om Ugen de i foregaaende Semester over Njaals Saga paabegyndte Forelcesninger for omtrent det samme Antat Tilhsrere, samt begyndte i andre 3 Timer for 9 Tilhsrere at gjennemgaae Alexanders Saga.

Lector Joh. Friis foredroq i Iste Semester 5 Timer ugentlig SEschylos's Tragoedie: Septem »6versus ?nedks for 10—l2 Tilhsrere, 1 Time ugentlig fortsatte han sine Foreloesninger over Demosthenes's phillippiffe Taler for omkring 8 Tilhsrere. I andet Semester lceste han tt Timer ugentlig over Platons Symposion for omtrent 12 Tilhsrere.

Lector Münster sorcdrog i Iste Semester 6 Timer ugentlig Metallurgie for 3 Studerende. I 2det Semester fortsatte han 6 Timer ugentlig Forelcesningerne over Metallurgie for 4 Tilhsrere. Derefter lceste han 6 Timer ugentlig for 3 Tilhsrere over Bergfabriklcrre. I begge Semestre holdtes Examinatorier over det Foredragne.

Det metallurgiffe Laboratorium freqventeredes i forste Halvaar af 2 og i 2det af een Studerende, der svede sig i at anftille qvantitative chemiffe Analyfer.

Lector Es mark lceste baade i Iste oq 2det Semester med Collegiets Tilladelse kun to Timer ugentlig, fordi Ordningen af det zoologiffe Musceum sremdeles krcevede den stsrste Deel af Hans Tid. I Iste Semester lceste han over Jnsecternes systematiffe Jnddeling for 7 Tilhsrere (nemlig 4 medicinfle og

3 Realstuderende); i andet Semester over Jndledningen til Krebsdyrenes Naturhistorie, hvorunder disse Dyrs anatomisse Bygning blev paaviist ved en Mcengde af ham selv dissekerede og injicerede Prceparater. Tilhsrcrnes Antal var 6, alle Realstuderende.

Professor Dr. Sars holdt i Iste Semester Forelcesnin

ger over de lavere Dyrs Forplantning og Udvikling og fort» satte denued 2 Tuner ugentlig for 9 Tilhsrere. I 2det Se« mcstcr afholdt han Forelcesninger over Malacozoologien 2 Tuner ugentlig for 6 Tilhsrere.

Cand. Mineral. Stipendiat Kjerulf foredrog i lste Semester Geologie og l«ste i 2det Semester over Mineralogiens Historie samt over den terminologisk-phvsiffe og applicative Deel af Mineralogien 3 Timer ugcntkg for et Antal af 6 Reaistuderende.

Cand. min. Obscrvator C. Fearnley foredrog Godoesie 'i lste Semester 3 Timer ugentlig for de yngre Realstuoerende. Tilhsrernes Antal var fra Bcgyndelfen neppe over tt. gjennemfnitlig 4. Den de Viderekomne tilbudte praktiste Veiledning paa Observatorict blev itke bcnyttet Til Demonstration og Svelfe for de Studercnde, der forvcredede sig til 2den Eramcn, anvenotes omttent 20Aftentimer paa Obicrvatoriet. I andet Semester stulde der efter Forelcesningscatalogen voeret holdt Foredrag over mathematisk Geographie og geographist Stedbestcminelse, mcn ifsige de Realstuderendes Snfle udsattes hermed til ncefte Aars lste Semester; over Astronomiens Be« gyndelsesgrunde holdtes Forelcesninger to Tiiner ugentlig og desuden ecn Time ugentlig Eraminatorier for de Smderende, der ved Semestrets Slutning agtede at underkaste sig Erainea den. Tilhsrernes Antal var meget verlende. Paa Obsewa« toriet gaves i nogle Astentimer samme Veiledning, som i lste Semester.

Caich. theol. Stipendiat I. P. Broch gjennemgik i lste Semester 2 Timer ugentlig Begyndelsesgrundene af det ara» bisse Sprogs Grammatik tilligemed Stsrstedelen af Lochymnns Fabler for 2 Tilhsrere; i 2det Semester har han iigelcdes 2 Timer ugentlig med 9 og senere med 5 Tilhsrere indsvet den hebraifle Grammatik under craminatorifl Gjennemgaaelse af et Stykke af Genesis.

Eram. med. Stipendiat Normann holdt i begge Semestre Forelcesninger over generel Botanik.

Districtslcege Stipendiat K. Hansen holdt i begge Sememe 2 Timers ugentlige Forelcesninger over physiologifl Chemie for et Antal af 16—20 Studerende.

[graphic]

4de Capitel.

Om de i 1836 afholdte Examina.
Vliutenvidenstabelige Examina.

1. Examen artiurn.

Til denne i Lsbet af August Maaned afholdte Eramen anmeldtcs 131, af hvilke 8 deels tilbagemcldtcs fsr den'striftlige Prsve, deels udebleve fta denne; 2 Dimittcndcr. som udeblcve paa Grund af Sygdom, have senerc med Collcgicts Tilladelse fremstillet sig til en ertraordinair ffriftlig Prsve. Af de 123 Candidater, der saaledes undcrkastcde sig den striftlige Prsve, befandtes 11^ samtlige blandt de Privatdimittcrcde, saa umodne, at de tkkc künde admittcrcs til den mundtlige Prsve. Af de U2 Candidater, der tilstededes Adgang til denne, erholdt 1 Charakteren I^nuä. prse eet^ris ; - 44 I^k,«^ äabilis; öt) Usucl illaucl»bili8; 5 rion contemusnclns, hvorhos 2 anmeldte Sygdomsforfald, udeft, feuere at legitimere vedvarende Forfald. . , . ^ !,''

17 Candidater künde' paa Grund af Charakteren „Slet" . i ettkelte Fag (LatM, Groesk, Historie, Geographie, Arithmetik og Geometrie) ikke immatriculercs, forindeu de ved forctagcn Omeramination havde lagt stsrrc Kundfkabsforraad i bisse Fag for Dagen. ''

Af de fra Skoleme (derunder indbefattet den af Kandidat Nisfen bcstyrede Latin- og Realssole i Christiania) dimitte« «de 48 Candidater erholdt l I^auä., pr?e t:«t,eris, 33 Lauäsdilis, 14 Han<l illkullsIMs. :i> '" „.'

Af de 75 Privatdimitterede rejiccredes fom ovenanfsrt 11 og fygmeldtes 2, hvorhos 11 erholdt I^auäadilis, 46 Hauä iUäucZäbilis og 5 n«n roiitemu«ntluq.

Emmens Udfald med Hensyn til Dimissorerne erfares af folgende schematifke Oversigt:

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

I. Examen pkilosop Kieuin.

Til denne Eramen ftemstillede sig i Juni Maaned 116 og i December 181 Studerende, af hvilket Antal Eramen füldendtes i Juni af 27 og i December af 56 Candidater, tilsammen 83.

Af bisse tillagdes Hovedcharakteren:

I^kmäsdilis prss ostsris ... 4.

I,au6si)ilis . 43.

Lau6 illauäkdilis 32.

eonternnsllcjus .... 4.

83.

Af disse var 1 Studerende fra 1853.
— 12 — 1854.
---7« — 1855.

Ezamen pkilqsopnicum.

Anmeldt. Pegyndt, Tilendcbragt

>ste Semester IIS Zöde Mai l«de Juni»)

Act Semester 181 Iste Dccbr. ^ lüde Decbr.

d) Embedsexamina.

1. Theologisk Ezamen. I Aaret 1856 have 17 Studerende absolveret den theoretisse Deel af den theologiske Embedsezamen: 11 med Charakteren I.auäs.dilis. 6 - — Lauä illauäkdilis, mm da tre af disse forhen vare theologifle Candidater og toge Ezamen om igjen, for at erholde en ocdre Charakteer, ere de i 1856 tilkomne theologiske Candidater tun 14.

Foruden de to soedvaniige Examina afholdtes en overordentlig theologifl Emmen i August og September for een Kandidat.

Den homiletifle Prsve er her i Christiania absolveret as 5 Candidater.

3 med Charakteren I^auäabilis.

2 med Charakteren Ls,u6 iUauäadiUs.

[merged small][table]

2. Juridisk Ezamen. I 1856 have 30 Studerende underkastet sig juridisk Ezamen.

') 2dcn Examen begyndtc og sluttcdc nogct tidligere end scedvanlig paa Grund af Studentertvgct til Uxsala. Red,

« ForrigeFortsett »