Sidebilder
PDF
ePub

16 med Charakteren I^uSadüis.

14 « — liauä illäuükbilis. Den virkelige Tilgang af eraminerede Jurister svarer imidlertid ikke til Antallet äs de meddecltß Charakterer, da 8 af Candidatcrnc tidligere havdc underkastet sig Examen.

[merged small][table]

Mcdicinsk Examen.

I Ifle Halvaar anincldte sig til Iste Afdeling af medicinfl Examen svcd hvilken for alle 3 Afdclingcrs Vedkom° mende i begge Scmcstre Reglementet af 2den Februar 1852 udclukkcndc'blcv befulgtj 12, til Mn Afdeling 8, og til 3die Afdeling 8 Examinaiid>er, alle acadcmiske Borgere. Af dem havde 4 fmnsti'llct-sig til Emmen ecn cllcr flere Gange tilforn, men, misfornsiedc mc^) Udfaldct, trnkket sig tilbage og fremstillcde sig nu for forste Gang til Iste Afdeiinq 8. Disscctionsprsven, der afholdtcs den Iste og 3die April, absolve» rcdcs af de anmcidte 12 Erämimrndcr. Den crpcrimentale Prove i Chemie, som afholdtcs den 19de Mai, absolocredes ogsaa af de Anmcldtc. Til den mundtlige Prsvc i iste Afdeling, soin varcde fra 2Ide Mai til 4dc Juni, frcmstillede sig de anmeldte 12 Eraminander; af disfc blcv 1 crklceret umo« den for Afdclingcn, de ovrige II absolvercde Proven.

Den til 2dcn Afdeling' hörende stnfrlige Prove afholdtcs den 27dc Mai; den mundtlige Prove afholdtcs fra 5tc til I4de ^,uni og abfolvcrcdcs ligcsaavcl som dcn ssriftligc Prove af 7 Eraminander, da 1' af de Anmcldtc indcn Afdclingcns Bcgyndclsc atrcr mcldtc sig fra Proven,

Til tredie Afteling af incdlcinff Eramcn fremstillcde sig 8 Eraminander. Dcn til Afdclingcn hörende mundtligc Prove og den mundtlige manuelle Prove i chirurgisse Operationer afholdtes mellcm den 8de og 2Ude Mai; de klinisse Prover imellcm 28de Marts og 2den Juni og dcn stnftlige Prsve den 27dc Mai. Afdclingcn absolveredes af de anmeldte 8 Eraminander. Hovcdccnsur afholdtes dcn 9de Juni, oq tilkjendtcs vcd dcn l Candidas I^nucla?>ilis og 7 H»n6 illuucltwilis.

I andct Halvaar anmeldte sig til Iste Afdclinq af medicinff,Examen 2, til 2^den AfdclMg 5 og til ,Zhiö Afdeling 3

V

Eraminander, alle academiste Borgere, tilsammen til alle 3 Afdelingcr ti Examinander. Ingen af de til lsie Afdeling Anmeldte havde tidligere fremstillet sig til Examen. Dissectionsprsven afholdtes den 2lde Novbr., den experimentelle Prove i Chemie den l7dc Decbr. og den mundtlige Prsve den I3de og löde Decbr., alle 3 Prsver absolveredes af de 2 Eraminander. Inden 2den Afdelings Begyndelse meldte 1 af de Anmeldte sig frä Afdelingen.

Anden Afdelings flnftlige Prsve afholdtes den 9de Decbr., den mundtlige Prove afholdtes fra 16de til 20de Decbr. Afdelingen absolveredes af de 4 Examinander, som fremstillede sig. Til 3die Afdeling fremstillede sig de Anmeldte. Den til Afdelingen hörende Prsve i chirurgiffe Operations afholdtes dm Ilte, l8de og 19dc Decbr., den mundtlige Prove fra 10de til 12te Decbr., de klinisse Prsver fra 22dc Septbr. til Zl)te Septbr. og den striftlige Prsve den 9de Decbr. Denne Afdeling absolveredes af de anmeldte 3 Examinander. Hovedcenfur afholdtes den l9de Decbr., ved hvilken alle 3 Candidater erholdt I^sucladilis.

Den medicinske Examen.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5. Bergexamen blev i dette Aar itte afholdt, da Ingen dertil meldte sig.

6. Realloerereramen.

I Februar Maaned underkastede 1 Kandidat (Lunde) sig den physist-chemifle Afdeling med Charakteren «Meget godt" for hele Afdelingen, hvorved denne Candidat fuldenote alle 3 Asdelinger, og tilkjendtes Hain Hovedcharaktercn .Meget godt."

Z September Maaned underkastede 1 Candidat (Eckhoffl sig den naturhiftoriste Afdeling, for hvilkcn ham tilkjendtes Charakteren .Godt".

I November Maaned underkastede I Candidat (Salvesen) sig den mathcinatifke Afdeling med Charakteren „Teminclig godt", ved hvilken denne Kandidat fuldendte hele Emmen med Hovedcharakteren «Godt."

die Capitcl.
Om Universitetets videnflabelige Sämling«.

1. Bibliotheket.
Universitetets Bibliothek har i Aaret 1856 erholdt enTil-

voert af 2273 Bind.

Heraf henhortc til Philologie 244 Bind,

, Philosophie 98 —

., Theologie . 296 —

„ JmisprudentsckStatsoeconomie 141 —

, Medicin 463 —

„ Mathematik 29 —

„ Naturvidenstab. . . . . .223 —

„ Technologie 18 —

„ Historie 531 —

» nyere Nationers skjsnne Littera

tur og Kunst . 57 —

. Skrifter af blandet Jndhold . 173 —

2273 Bind.

Dets Sämling af Manuscripter er bleven forsgct med 1 Nummer.

Blandt flere voerdifulde Gavcr, som Mbliotheket i dette Aar har modtaget, fortjcner is«r at ncevnes en Sämling af Kildestrifter til den franste Historie (47 Bind og Hefter), fljoenket af den Keifertige Franste Regjering.

Udlaanet har belobet stg til 10,046 Bind, nemlig af Philologie 1429, Philosophie'266, Theologie 1274. Jurisprudent's 765, Medicin 957. Mathematik 60, Naturvidenssab 130«. Technologie 129, Historie 3188, den skjsnne Literatur 678.

Til Brug i Lcesesalen har vcrret udleveret et Antal af 4835 Bind, nemlig af Philologie 867. Philosophie 117, The. ologie 778, Jurisprudents 117, Medicin 974. Naturvidenstab 512, Mathematik 1, Technologie 155, Historie 1125, den ssjsnne Literatur 189.

Til Afbenyttelse ved den Udgave af gamle svensse Love, som Professor Schlutter i Lund bessrger, er paa Hans Begjcering og med Collegiets Samtykke bleven udlaant en i Hosten 1855 erhvervet Pergamentcoder. som blandt andet indeholder en temmeliq gammel Haandssrift af den Skaanffe Lov.

Den alphabetisse Catalog er bleven forsget med 6 Bind og udgjorde ved Aarets Udgang 334 Bind. Fortegnelse over Bibliothekets Tilvoert i 1855 er udgivet i Trytten.

2. Mynt- og Medaille-Sämlingen.

Universitetets Myntcabinet har i Aarets Lob modtaget folgende Tilvoezt:

Guld. Sslv. Kobber. Jalt.

«,. ved Kjsb 37, 238, 94. 369.

d. ved Gave 1, 56, 78, 135.

o. ved Bytte - 239. 19, 258.

6. fra Mynten paaKongsberg - 2, 2.

38, 535, 191, 764.

Drages herfra Afgang af

Doubletter 3, 583, 108, 694.

Udkommer som endelig Tilvoert 35, ^-48, 83, 7«.

Denne Tilvoezt af 70. lagt til Beholdningen ved Udgangen af Aaret 1855, 29,235 Mynter og Medailler, giver 'ved Udgangen af Aaret 1856 en Beholdni'ng af 29,305 Mynter og Medailler.

De, som i Aaret 1856 til Myntcabinettet have fljoenket Mynter og Medailler ere: Generalinde Krohg, Student Sverdrup, Pastor S. Olsen i Rakkestad, Overtoldbetjcnt Stoltenberg i Tsnsberg, Opsahl i Chnstiania. Sogneprcrst C. A. Hansen til Bang i Valders, afgangne Fuldmcegtig Krohn, Cand. mag. Schnitler, Selflabet for Norges Bel, Capitainlieutenant Friis, Myntmester Langberg, Professor W. Boeck, Student W. Stabell, Directeur Norum og 3 Nbenoevnte,

Det ifjor gjorte Jndkjob af byzantinsse Mynter af den Soberolffe Sämling ankom ved Skibsfartens Aabning i indevoerende Aar og bestod af ialt III Mynter, 23 af Guld, 16 af Sslv og 72 afKobber. MangeLacuner ere derved blevnc udfyldte i Universitetets Sämling af byzcintinske Mynter, og Ezemplarerne ere for den stsrre Deel mcget gode. De ere samtlige nu catalogiserede ligesom Resten as de antike Mynter, erhvervede fr« det kongelige danske Myntkabinets Doubletsamling, og de ved Auction efter Agent Hammerich og Pastor Sorterup erhvervede antike Mynter.

Ved det i Juli Maaned i Christiania afholdte Naturforskermodc varc nogle Nuinismatikere tilst'ede, nemlig Konferentsraad Thomsen, Directeur for den kongelige Mynt- og og Medaillesamling i Kjsbenhavn, Rigsantiqvar Hildebrand, Directeur for den kongelige Mynt- og Medaillesamling i Stockholm, samt Kammerherre Baron Stjernstedt, Eier af en betydelig Privatsamling i Stockholm. Dissc Moend medbragte en Mcengde Doubletter af de respective Samlinger, hvilke for en stor Deel bleve erbvervede for vort Universitets Sämling ved Bytte med Doubletter af denne.

Foruden den stadige Jndordning i Sämlingen og Catalogisering af enkclte tilkomne Stykker, er i 1856 Sämlingen af de svensse Mynter og Medailler formedelst en betydelig Älvoert i de senere Aar bleven flyttet, ny Numerering foretagen og som Folge deraf Catalogen for en Deel bleven omflreven.

3. Sämlingen af nordiske Oldsager.

udgjorde ved Slutningen af Aaret 1855 2031 No. og blev i Lobet af 1856 foroget med 50 No., saaledes at den ved Aarets Udgang indeho'ldt 2081 No. Af Tilvcerten ere 21 No. kjobte for 122 Spd. 48 ß. de ovrige 29 stjoenkede af Folgende: Districtslcege Nissen. Apotheker Koht, Toldkasserer Thaulow, Gaardbruger Johan Aas, Gaardbruger Aslak Rom. Gaardbruger Christen Nygaard, Gaardbruger Sogn og Ammund Pedersen Fossesholm. Gaardbruger Peter Evertsen "Fjeldskaar. Fuldmcrgtig Hsye, Gaardbruger Jakob Sannungen. Gaardbruqcr Hans Olsen Eldstsen, Handelsborger Snvert Sorensen. Proprietcer I. Ring. Vcerksbestyrer Weltz. Candldat N. Nicolaisen. Kjobmand Kinck, Lensmand Tostie, Kopist Hall, Seminarist Haavi.

Som meer end almindelig moerkelig blandt de erhvervede Sager

« ForrigeFortsett »