Sidebilder
PDF
ePub

Semester paabegyndte Forelcrsninger over grcesk Litterawrhistorie for omtrent l0 Tilhsrere. 4 Timer ugentlia fortolkede han en Deel af Pindars Oder for omtrent 10 Tilhsrere.

Foreloesningerne begyndte i Iste Semester den 27de Januar og fluttede i Enden af Mai; i 2det Semester begyndte de den 9de September og fluttede til scrdvcmlig Tid.

Lector E. Münster gav i Iste Semester Underviisning i Probeerkunst. Underviisningen, der bcnyttedes af 3 Stüde» rende, tog sin Begyndelse den 4de Februar og endte den29de Mai. Fsrst ovede han de Studerende iBrugen af Blcefersret ved at gjennemgaa med dem de almindelige qualitative Blcesersrprsver; derncest gik han over til Proberingen af de Metaller, der for Berg- og Hyttemanden er af Interesse, og begyndte med Sslvet, hvis Prsve paa den tsrre Bei paavistes inden Semestrets Slutning.

I 2det Semester fortsattes Probeerkunsten og begyndtes den 14de September og endtes den ISde December. «om i Iste Semester vare 3 Tilhsrere tilstedc ved Underviisningen. Fsrst vistes Solvets Probering paa den vaade Bei, derncest Guldets Probering, Kobberets, Blyets, Iemets og Nittelens. Med Hensyn til Underviisningstiden i begge Semestre, var den daglig, men ubestemt, nemlig nogle Dage flere, andre Dage fcerre Timer.

Lector Esmark holdt, overcensstemmende med den af ham selv fremsatte og af Collegiet af Hensyn til Museets Ordning bifaldte Plan for Hans Birksomhed, regelmcessig 2 Timers Forelcesninger ugentlig. At disse Forelcrsninger fsrst ere begyndte noget senere end bestemt, grnnder sig paa, at et eller ander Arbeide med Samlingernes Ordning, som har gjort Fordring paa Lectorens hele Arbeidskraft, ikke er bleven fluttet i Ferierncs Lsb, hvorfor han har maattet tage en Deel af Semestret tilhjcelv. I andre bestemte Timer har han veiledet de Studerende ved Repititionen af, hvad han tidligere paa sine Forelcesninger Kar gjenncmgaaet, eller ved Studiet af en eller anden speciei Dyrklassesaaledes har han i Hsiisemestret veiledet 2de Studerende i Forst-Entomologien.

I Iste Semester fortsatte og tilendebragte han sine Forelcesninger over Crustaceerne for et Antal af 6 Tilhsrere (4 Realister og 2 Medicinere). I 2dct Semester lceste han over Arachniderne og Myriapodcrne ligeledes for et Antal af 6 Tilhsrere (5 Realister og 1 Medicinere). Foreloesningerne Hove vceret oplyste ved Hjcelp af dissekerede og injicerede Dyr.

Foreloesningerne begyndte den 9de Februar og I7de September og endte til soedvanlig Tid.

[graphic]

Lector Fearnley loeste i Iste Semester over Astronomiens Elementer 6 Timer ugentlig for et Antal Tilhsrere, som efter Navnelistm belsb sig til 59, men som i Midten af Semestret var betydelig formindflet. Han begyndte den 3lte Januar og endte sidst i Mai. Endvidere loeste han over de astronomiste Observationer og Beregninger, der udfordres til Bestem« Nielsen af et Steds geographisse Loengde og Bredde, 2 Timer ugentlig for 4 stadige, i det Hele 6 Tilhsrere.

I 2det Semester hoidt han Jndledningsforedrag over sphceriff Astronomie 2 Timer om Ugen for et verwende Antal Tilhsrere lefter Navnelisten 49) fra den lite September til Udgangen af November. Fra October af holdtes desuden ugentlige Ezaminatorier i 2 andre Timer.

Han holdt ogsaa Foreloesninger over den trigonometriste Opmaaling og Theorien for Kartprojectioner 2 Trmer ugentlig for 4 stadige, i det Hele 7 Tilhsrere.

Professor eztraordmarius Dr. Sars holdt 2 Timer ugentlig. fra Begyndelsen af Februar indtil den 15de Mai, sine i Proelectionskatalogen anmeldte Foreloesninger over MalacoZoologien for 7 Tilhsrere.

H 2det Semester holdt han ingen Foreloesninger, da han ved Semestrets Begyndelse var fravoerende paa en videnflabelig Reise til Nordland og Finmarken, hvorfra han fsrst vendte tilbage ved Enden af September Maaned.

Cand. min. Stipendiat Th. Kjerulf har i Iste Semester, fra Begyndelsen af Februar til Juni, loest 3 Gange ugentlig over Geologie. ,

I 2det Semester har han holdt Foreloesninger over Mineralogie fra Begyndelsen af September til Begyndelsen af December 3 Timer ugentlig for i Regelen 9, under Gjennemgaaelsen af den almindelige forberedende Deel nogle flere Tilhsrere, samt deeltaget i Afholdelsen af Reaieramen.

Cand. med. Stipendiat A. Arndtsen gjennemgik i Iste Semester de magnetiste og electriske Phoenomener 1 Time daglig fra Begyndelsen af Februar indtil Slutningen af April for 70—80 Tilhsrere. Derpaa loeste han over Akustik 4 Timer ugentlig for 40 —5V Tilhsrere og holdt 2 Timer ugentlig Eraminatorier over enkelte Dele af Optiken for omtrent 40 Deeltagere — indtil Andenezamens Begyndelse.

I Semesterets Lsb har han, saavidt de daglige Foreloesninger tiliode det, anstillet Forssg over Metallernes Ledningsevne for Electriciteten, hvilken Forssgsnekke endnu ei er afsluttet.

Bergmester Seze holdt i 2det Semester, fra de fsrste Dage af September til henimod Begyndelsen af Eramen pnilosopkicurn i December, 4 Timer ugentlig Forelcesninger over den mechaniffe Deel af Physiken og fik samme gjennem« gaaet med Undtagelse af Loeren om Stsdet, Aerodynamiken og Bslgebevcrgelsen. Det Foredmgne blev stadig belyst med Erperimenter, saavidt som det physiste Kabincts Instrumentsamlmg Wod det-, enkelte Gange benyttedes Instrumenten som laantes af Krigsssolen. I ovennoevnte Tidsrum loeste han ogsaa 2 Timer ugentlig over Meteorologien og fik gjennernganet de caloriffe Phcrnomener og Hydrometeorerne. Fore« loesningerne Kleve scedvanlig frekventerede af et stsrre Antal Tilhsrere, hvis overveiende Deel bestod af Studerende. Antallet seer Bergmesteren sig ikke i Stand til neermere at opgive.

Cand. theo!., Stipendiat I. P. Broch gjennemgik i Iste Semester 3 Timer ugentlig med 1 Tilhsrcr Begyndelsesgrundene af det arabiffe Sprog samt Loesestykkerne i Cafparis ara> bifle Grammatik, hvorefter han paabegyndte Gjennemgaaelsen af LornKn-ecl ctill's LncKiriäiou stuäiosi med tilfsiede ara» bifle Scholier.

I 2det Semester har han fortsat Gjennemgaaelsen af det sidstnKvnte Skrift 3 Timer ugentlig med den sämme Tilhsrer, indtil ved dennes Afreise til Udlandet Forel«sningerne bleve afbrudte.

Cand. min., Stipendiat C.'Bjerknes har, efterat han i August Maancd var kommen tilbage fra Udlandet, lcest over de elliptifle Functioner for et Auditorium af 4 —6 Tilhsrere. Foreloesmngerne paabegyndtes samtidig med de svrige mache» matiffe Foredrag for de Realstuderende, fortsattes 3 Timer ugentlig og sluttede ved November Maaneds Ende.

Ezam. med., Stipendiat I. M. Normann holdt i Iste Semester botaniske Foredrag for de Studerende og forklarede Planternes mdre Bygning. Disse Foredrag sluttedes i Mai Maaned, da Hr. Normann fratraadte sin Stilling som Universitctets Stipendiat i Botanik.

Cand. med. K. Hansen foredrog i begge Semestre 2 Timer ugentlig physiologisk Chemie, og i 2 andre Timer gjennemgik han den chemifle Analyse og Erkreterne.

Stipendiaten har derhos til Collegiet indsendt en Afhandling betitlet: „Om de ceggehvidagtige Legemer"; En historifl FremstiUing tilligemed nogle Jagttagelser af AZgge« ftbrin og Bemcerkninger over de ceggehvidagtige Hegemers chemiste SammensoeMing. Ashandlingen, der er besternt til Erhvervelse af den medicinste Doctorgrad, er af vedkommende Facultet antaget.

4dc Capitel.

Om de i 1857 afholdte Examina,
s) almeenvidenffabelige Examina.

Examen srtiurn.

Til denne i Lsbet af August Maaned afholdte Examen anmeldtes t«8 Candidater, af hvilke 5 udebleve fra den flriftlige Prsve. Af de 103 Candidater, som saaledes underkastede sig den striftlige Prove, befandtes 10 saa umodne, at de ikke künde admitteres til den mundtlige Prsve. Af de 93 Candidater, der tilstededes Abgang til denne, erholdt 2 Charakteren prse ceteris, 37 I_,au6abili8, 38 Läucl illäuäadilis og 10 5l«n «onterrmeilguL; 1 rcjiceredes, 4 anineldte Sygdomsforfald, og 1 afgik ved Dsden. 22 Candidater künde paa Grund af Charakteren »Slet i enkelte Fag (Grcrst, Historie, Arithmetik og Geomettie) ikke immatriculeres, forinden de ved Omexaminatwn havde lagt stsrre Kundflabsforraad i disse Fag for Dagen.

Af de fraSkolerne (derunder indbefattet Nissens Latinog Realstole i Christiania) dimitterede 38 Candidater, rejiceredes 1 ved den striftlige Prsve, 2 erholdt prse ceteris

30 I,«,u6äbiUs, 4 Laüä illauäabilis; 1 Kandidat (fra Throndhjems Skole) afgik ved Dsden mellein den striftlige og mundtlige Prsve.

Af de 6S Privatdimitterede rejiceredes 9 ved den striftlige Prsve og derhos 1 ved den mundtlige Examen, 4 sygmeldtes som ovenanfsrt, hvorhos 7 erholdt I^uäadilis, 34 llsuä iliauäsbiüs og 10 I^oa eontemrievclus.

Dimissorerne erfares af fslgende schematifle Oversigt:

[graphic][table]

-> 1 Sondidst dsde, efterat Hove bestaaet den striMige Preve.

[merged small][table][ocr errors]
« ForrigeFortsett »