Sidebilder
PDF
[merged small][table]

b> Embedsexamlna.

I. Theologisk Examen.

1 Aaret 1857 have 16 Studerende absolveret den theo» retiske Deel af theologisk Embedsezamen:

8 med Charakteren I,kuäabilis
7 - — Lauä ill»uag,dilis,

1 - — I^on conternnenäus. Den homiletiske Prove er her i Christiania absolveret af 7 Candidaier:

2 med Charakteren I^kuaabilis,

— I^nullabili«, irnprirnis tarnen «b speoiinen scriptum.

— I^kuaabilis, irnprirnis tarnen od pronunciatiovem.

— Lava illg,uas,bilis, pronunoiatione lanaabili.

— Harra illauaadilis.

[ocr errors]

1

2

[merged small][table]

2. Den juridiske Examen.

I 1857 have 28 Studerende underkastet sig den juridisse Eramen, hvoraf 1« med Charakteren I.knäs,bili8

16 - — Hanä ill«,na«,bilis 2 « — Bekvem. Den virkelige Tilgang af examinerede Jurister svarer imid« lerrid itte til Antallet af de meddelte Charakterer. da 2 (Dreier og Schou) af Candidaterne tidligere Hove underkastet sig Exa» men og 2 lMcr og Lund) underkastede sig Eramen wende Gange (i 1857).

[merged small][table]

I Begyndelsen af Aaret tilendebragtes derhos den juridisse Examen af 2 Candidater, der ved paakomincnde Sygdom vare blevne afholdte fra at gjennemgaae den hele Prsve i Stützungen af Aaret 1856. Begge tllkjendtes Charakteren I^au

3. Medicinsk Examen.

Ved medicinsk Erainen udfsrtes Efaminationen af Fa« cultetets Lerere, samt af Lcercrne i Botanik og Chemie.

Ved Censuren assisteredes Facultetet af flere af de ifslge kgl. Resolution af 23de Marts 1845 og hsieste Resolutioner af 19de Januar 1849 og 18de November 1854 opncrvnte Medcensorer.

I Iste Halvaar af 1857 anmeldte sig til Iste Afdeling af medicinfl Examen (ved hvilken for alle 3 Afdelingers Vedkommcnde Reglementet af 2den Februar 1852 udelukkcnde blev befulgt) 7. til 2den Afdelmg 8 og til 3die 8, tilsammcn til alle 3 Afdclingcr 23 Erannnander, alle academiske Borgere. Af dem havde 1 fremstillet sig til Eramen to Gange tilforn, den forste Gang fuldendte han ikke Afdelingcn, den anden Gang blcv han crklcrrct mnoden. En af de anmeldte til lste Afdeling fremstillede sig ikke til nogen Prsve.

Til den mundtlige Prsve i Iste Afdeling fremstillede sig 6 Eraminander; af disse forlod 1 Prsvcn uden at fuldende den. Den erpenmentale Prsve i Chemie, som afholdtes den Ute Juni, absolveredcs af de svrige 5 Eraminander. — Af Mangel paa Cadaver afholdtes Disscctionsvrsven fsrst i det folgende Semester, den 24de October; den absolveredes af 5 Eraminander.

Den til 2den Afdeling hsrende ffriftlige Prsve afholdtes den 12te Mai. Den mundtlige Prsve afholdtes fra den 5te til 13de Juni og absolveredes ligesaavel som den ssriftlige Prsve af de anmeldte 8 Eraminander.

Til 3die Afdeling fremstillede sig 8 Ezamincmder. Den til Afdelingen hsrende mundtlige Prsve og den mundtlige og manuelle Prsve i chirurgisse Operationer afholdtes mellem den IZde og 23de Mai, de klinisse Prsver mellem I7de Februar og 21de Marts og den ssriftlige Prsve den 12te Mai. En af Examinanderne erholdt Charakteren 5 i medicinst Klinik, hvorför han i dette Fag maatte underkaste sig ny Prsve i det folgende Semester. Afdelingen absolveredes af de svrige 7 Eraminander. Hovedcensur afholdtes den 23de Mai, og til» kjendtes ved den 2 Candidatcr I.auäg,bilis og 5 llaug Mauäsbilis.

I 2detHalvaar anmeldte sig til I ste Afdeling 8, til 2den 4 og til 3die 7, og desuden 1 alene til fornyet Prsve i Klinik, tilsammen til alle 3 Afdelinger 20 Eraminander, alle academisse Borgere, 1 af de til Iste Afdeling anmeidte havde en Gang fsr fremstillet sig til Afdelingen og forladt Prsven uden at fuldcnde den. Inden nogen Prsves Begyndelse meldte 1 Examinand sig atter fra Afdelingen. — Dissectionsprsven afholdtes den tbde November og absolveredes af svrige 7 Eraminander. Den mundtlige Prsve, som varede fra 28de November til 8de Decembcr, absolveredes af 6 Exammander, da 1 Examinand forlod Prsven uden at fuldcnde den. De samme 6 Examinand« absolverede ogsaa den erperimentale Prsve i Chemie, hvilken asholdtcs den 18de December.

Den til 2den Afdeling hsrende ssriftlige Prsve afholdtes den 25de November. 2den Afdelings mundtlige Prsve af« holdtes fra 9de til 12te December. Afdelingen absolveredes af de 4 anmeldte Ezaminander.

Til 3die Afdeling fremstillede sig de Anmeldte. Den til Afdelingen hsrende Prsve i chirurgisse Operationer afholdtes den 2den, 3die, 4de og 7oe December, den mundtlige Prsve fra 14de til 21 de December, de klinisse Prsver mellem den 7de og 3Ite October, og den ssriftlige Prsve den 25de November. Afdelingen absolveredes af de anmeldte 8 Ezaminander. Hovedcensur afholdtes den 21 de December; ved denne erholdt 2 likuciabitis, 5 Raucl illauääbiUs og 1 Nou cootemoeriäus.

De ezaminerede Candidaters Navne, Hovedcharakterer og de Dage, paa hvilke Hovedcensur er foretagen og Hovedcharakteer tiikjendt, ere overeensstemmende med CollegietsForlangende i Skrivelse af I3de November 1834 og kgl. Reglement af 2den Februar 1852, i Skrivelser af 3«te Mai og 22de December anmeldte for Collegiet.

Ved Udgangen af 1856 ansattcs det hele Antal af medi« cinsse Studerende til 69. alle academisse Borgere. I Aaret 1857 have 15 academisse Borgere aflagt Examen. I samme Aar ere 21 academisse Borgere indflrevne som medicinsse Studerende. Antallet af samtlige medicinsse Studerende ved afvigte Aars (1857) Udgang maa saaledes antages at haue udgjort omtrent 75, alle academisse Borgere.

[merged small][table]

4. Philologisk Examen

blev i det forgangne Aar absolveret af 8 Studerende, i Juni af 4 og i December af 4.

Af bisse erholdt 4 Charakteren I^»ucts,dilis og 4 illäuctsdiUs.

5. Bergexamen blev i 1857 itte afholdt, da Ingen dertil meldte sig.

6. Reallcererezamen.

I Marts Maaned underkastede 1 Candida: (Wilhelm Andreas Eckhoff) sig den mathematisse Afdeling med Charak« teren »Meget Godt", hvorved denne Kandidat fuldendte Examen med Hovedcharakteren „Godt".

I 2det Halvaar fremstillede sig 1 Candidat (Amund Uwe) til Eramen efter tilendebragt Prsve i Constructionsteqning, hvorfor han havde erholdt Charakteren «Temmelig Godt'. Efterat have besvaret de skriftlige Opgaver fuldfsrte han den mundtlige Prsve den 18de September og tilkjendtes for hele Afd klingen Charakteren „Meget Godt".

5tr Capitel.
Om Universitetets videnflabelige Samlinger.

1. Bibliotheket.

Universitetets Bibliothek har i >Aaret 1857 erholdt en Tilvcrrt af 3074 Bind.

Heraf henhsrte til Philologie 271 Bind,

- Philosophie 109 —

« Theologie 2S2 —

- Jurisprudents 375 —

. Medicin 661 —

- Mathematik 32 —

- Naturvidenskab 326 —

» Technologie. . ^ . . . . 42 —

- Historie 676

- nyere Nationers stjsnne Litera

tur og Kunst 97 —

. Skrifter as blandet Jndhold . 233 —

3074 Bind.

Dets Sämling af Manuskript« er bleven sorsget med 3 Nummere.

Blandt flere vcerdifulde Gaver, som Bibliotheket ogsaa i dette Aar har modtaget, fortjener iscer at ncrvnes et kostbart polygraphisk Apparats der indeholder Prsver af de forskjellige graphifle Methodcr, som anvendcs i det Keiserlige Trykkeri i Wien, — givet af Hs. Er. Statsminister Due.

Bytteforbini>elsen med udenlandske Universiteter og Bidenssabsselstaber, der ved Universitetets Sekretariat stadig har voeret fortsat i de sidste 15 Aar, er betydelig bleven udvidet og har givet Anledning til vcrrdifulde Gjengaver, som Wqvivalent for Universitetets Programmer, der nu udgjsr en Sämling af 74 Bind og mindre Skrifter.

« ForrigeFortsett »