Sidebilder
PDF
ePub

drag over den systematisse Theologie. Som Tilhsrere ved dette Foredrag tegnede der sig i Iste Halvaar 60 og i 2det 56 Studerende.

Lector Nissen lceste i begge Semestre 3 Timer ugentlig over den christne Kirkes Historie i de sidste 50 Aar og gjennemgik ligeledes i begge Semestre 3 Timer ugentlig examinatorisZ Kirkens Historie fra Reformationen. Til Forelcesningerne tegnede sig i Iste Semester 40 og i 2det Semester 30 Tilhsrere.

Eraminatorieme bessgtes i begge Semestre af 10—15 Swderende, deels som Deeltagere, deels som Tilhsrere.

d) ved det juridiste Focultet.

Professor Schweigaard foredrog i begge Halvaar Statsoeconomien to Timer om Ugen. I sainme Antal Timer fremstillede han i Iste Semester de forenede nordamerikansse Stüters og i 2det Frankrigs Statistik To Gange om Ugen l«ste han l begge Semestre over den romerfle Ret. Tilhsrernes Antal var omtrent 15.

Professor Hallager foredrog i begge Semestre Jndledningm til den private Ret, fsrst 3 og siden 4 Timer ugentlig, ogPersonernes Ret i iste Semester trc og i 2det Semester to Timer om Ugen; Tiihsrernes Antal var fra 12—4.

Professor Platou foredrog i forste Semester den norfle umiddelbare Tingsret i 6 Timer om Ugen; Tilhsrernes Antal var fra 10—6. I 2det Semester blev han som Medlem af en Kgl. Kommission ved hsieste Resolution fritagen for at holde Forelcesninger.

Lector Aschehoug tilendebragte i to Timer ugentlig sine i foregciaende Semester paabegundte Ezaminatorier over Foedrelandets vffentllge Ret og begyndte ved Siden deraf efter de Studerendes Dnffe et nyt Foredrag over samme Disciplin, hvortil han anvendte 4 Timer ugentlig, indtil Semestrets Ende. Over Retsphilosophie begyndte han et nyt Cursus to Timer ugentlig gjennem heK Scmestret. I 2det Semester fortsatte han disse Foreloesninger, tre Timer ugentlig over Foedrelandets offentlige Ret og to Timer ovcr Rctsphilosophie. Desuden gjennemgik han en Deel af Personretten sire Timer ugentlig. deels eraminatoriss, deels i Foredrag.

, . c) ved det mcdieinffe Facultet.

Professor Dr. Holst soredrog 4 Timer ugentlig i Ifte Halvaar fsrst medicinss Dicrtetik, derefter Toxikologien sor 7 Tilhsrere. i 2detHalvc>ar fsrst generel Pharmakologie, derefter Sundhedspoliti for respective 15 til 17 Tilhsrere. I begge Halvaar anvendte han ugentlig I Time til pharmakognostiste Foreviisninger, ledsagede af Bsstrivelse og Forklaring, for respektive 19 og 26 Deeltagere, og en anden Time til Examinatorier over Pharniacologie og Torikologie for respective 14 og 18 Viderekomne.

Professor Or. Heiberg gav i begge Semestre 2 Timer daglig Underviisning i chirurgisk Klimt^ paa Rigshospitalet for et snart stsrre, snart mindre Antal Tilhsrere, af hvilke 15 Hove i forste og II i andet Seinester som Volonteurer deel» taget i Behandlingen af de Syge.

Derhos foredrog han i Iste Semester Chirurgie 3 Timer ugentlig for 2« Tilhsrere, og efterat bisse Forelcesninger vare stuitede, lceste han i dette og folgende Semester i samme Antal Timer om Ugen over Ophthalmiatrik for 1v—12 Tilhsrere.

Professor Chr. Boeck holdt i begge Semestre 6 Timer ugentlig Forelcesninger og Colloquier over Physiologie, for omttent 16 Tilhsrere ved hine og 9 Deeltagere ved bisse.

Professor Conradi gav i begge Semestre Huer Dag Kl. 8—10 klinisk Underviisning ved Rigshospitalets medicinske Af» deling for et afverlende Antal Tühsrere. Een Tiine ugentlig av yan en Oversigt over de Sygdomme, soin i Ugens Lsb avde vceret behandlcde paa den ncrvnte Afdeling, for 16— 24 Tilhsrere. 3 Timer ugentlig foredrog han svcciel Patho» logie og Therapi for 10-20 Tilhsrere.

Professor Dr. Faye lceste i begge Semestre paa Universitetet over Fsdselsvidcnssaben i 3 Timer, over Bsrncsygdomme i 2 og over Fruentimmersygdomme I Time ugentlig. Tilhsrernes Antal var i iste Semester verlende mellem 17 og 30. i andet 15-25. Paa Fsdselsstiftelsen og Bsrnchospitmet har han givet klinisk Undewiisning daglig i Timen fta 9—10 For» middaq og til anden Tid veiledtt de hver 3die Maaned omverwende Volonteurer ved Erplorationssvclscr.

Professor W. Boeck foredrog i Iste Semester 3 Timer ugentlig Akiurgi for 15—20 Tilhsrere og anstillede i Forbindelse dermed Operationssvelscr paa Cadaver-, 2 Timer ugentlig gjenntmgik han for et lignendc Antal Tilhsrere Systemet over Hudsygdomme. I 2det Semester foredrog han for c»ntrmt 2V Tilhsrere. 4 Timer ugentlig Akiurgi og I Time ugentlig for omtrent 25 Tilhsrere Laren om' de syphilitiske Sygdomme. I begge Semestre holdt han I Time ugentlig klinisse Forelcesninger over Hudsygdomme og de syphilitiske Sygdomme.

Lector Voss foredrog descriptiv Anatomie fire Timer ugentlig. I fsrste Semester gjennemgik han Blodaarene, Lymphekarrene' og Spinalnerverne, i andet Semester Cerebralner» verne og det centrale Nervesystem nlligemed nsdtorftig mikroscopist Anatomie af samine; Tilhsrernes Antal var 34 og 35. To Timer ugentlig foredrog han topographist Anatomie, nem» lig i Iste Semester Undcrertremitcternes og Brystets, i 2det Semester Underlivets og Bcekkenets. Tilhsrernes Antal var 36 oq 50.

Brigadeloege Dr. Hjort holdt 1 Time ugentlig kliniffe Forelcesninger over Hudsygdomine paa Rigshospitalets As» deling for Hudsygdomme-, i forste Semester for 10—16 Til» hsrere og i andet Semester for det samme Antal Tilhsrere.

Underviisning i anatomist Dissection er i det forlovne Aar bleven ydet de Swderende af constitueret Prosector I. Lie. I Dissectionssvelserne deeltoge i begge Semestre sie« Studerende, der tilsammcn udfsrte 74 Proeparationtn

Ped Anatomiekammeret benyttedes til Dissectionssvel» ferne, til chmirgisse Operationssvelser og til Examina, i Iste Semester 11 vozne Liig og nogle Fostere, i 2det Semester 11 vorne Liig og nogle Fostere, altsaa i hele Aaret 22 Cadavera af Bozne.

4) ved det philosopbiffe Faeultet.

Professor Dr. Hansteen holdt i Iste Semester 6 Timer ugentlig Forelcesninger over Astronomie for omtrent 80 Til» hsrere. , ,

Professor Holmboe lceste i IsteHalvaar 3 Timer ugent» lig over iste Mofebog og tre andre Timer ugentlig over Dom« Mernes Bog. Tilhsrernes Antal var 14. I andet Halvaar lceste han tre Timer ugentlig over Iste Bog af Psalmerne, to Timer ugentlig over Propheten Amos og to Timer ugentlig over Sanfkrit-Sproget. Tilhsrernes Antal var i Begyndelfen 10, senere fcerre.

Professor Keilhau lceste i iste Semester 5 Timer ugent» lig og holdt 1 Time ugentlig Ezaminatorier over Mineralogie for.1 Montanist. I andet Semester loeste han over Geognosie for 2 Montanister 5 Timer, og holdt Eraminatorium 1 Time ugentlig.

Professor Blytt loeste i begge Semestre over den medi» cinske Botanik for 10-12 stadige Tilhsrer«.

Professor R. Keyser har i fsrste Semester, tre Timer ugentlig, forklaret den «ldre Eddas Digt for 1» Tilhsrere og i ligesaamange Timer fortolket de forste Afdelinger af den yngrc eller saakaldte Snorres Edda for 9 Tilhsrere. I andet Semester fortsatte han de samine Foreürsnmger i samme Antal Timer for 6 Tilhsrere i der Hele. Da han ved Begmdelfen af November Maaned havde fuldendt Gjennemgaaelscn af den Deel af den yngre Edda, der bcerer Navn af Skaldstaparmi^l, anvendte han i Resten af Semestret alle sex Timer ugentlig paa Fortolkningen af den celdre Edda, hvilken b!ev fuldfsrt.

Professor Aubert icrste i Iste Semester 2 Timer ugentlig over vanffcligere Steder i Livius's «te Bog, i andre 2 Timer over udvalgtc SaNrcr af Persius (2. 3. 5.) og i 1^ til 2 Timer ugcntlig anstillede han Juterpretationssvelfer paa Latin (Horats's EvoderZ. Forelcesningerne, havde 15—20 TiK bsrere, og i Interprctationssvelserne dccltoge 8 —9 Philologer oq en Deel yngre vnre tilstede som Auscultanter. ,' I andet Semester forklarede han i 2 Timer ugentlig de vansteligcre Skeder i 7de Bog af Livius, i andre to Timer fortolkede yan Terents's Heautontimorumcnos og i 2 Timer ugentlig loeste han over det latinste Sprogs Lud» og Eleincntarlcere. Tilhsremes Antal ved de forfljellige Suiter af Forelcesninger varierede mellem 14—20. , > .-:.'?>-..

Professor Münch fortsatte i fsrste Halvaar tre Timer ugentlig sine historist-ethnographiffe Forelcesninger, knyttede til.Skandinavist Fauna-, for omtrent 8 Tilhsrere. I tre andre Timer, Englands Historie i den angelsachsiske Tidsalder for 10 Tilhsrere.

I 2det Halvaar fortsatte hau sine Forelcesninger over Englands Historie for 10 Tilhsrere tre Timer ugentlig.

To Timer ugentlig lcestes over Europas oeldre Geographi for 15 Tilhsrere. , ,.

Professor Welhavcn lceste i Iste Semester 6 Timer ugentlig over Psychologie for 50—60 Tilhsrere. I andet Semester foredrog nan Ethik for omtrent 30 Tilhsrere, ligele» des 6 Timer ugentlig,

Professor Monrad ssgte i to Timer om Ugen at udvikle Digtekunstens Bcesen for 6—10 Tilhsrere, i 2 Timer foredrog bcm den nyere Philosovhies Historie for omtrent 15 Tilhsrere. Endelig har han i to sammenhcengende Timer lebet videnflabelige Disputere-Svelser, hvori 4—6 Studerende have deeltaget. I andet Semester foredrog han 4 Timer ugentlig Pro» pcedeutik for omtrent 40 Tilhsrere, samt fortfatte to Timer Disputere»Svelser med 3—5 Deeltagere.

Professor Rasch loche i Iste Semester over Dyrerigets Systematik for 37 Tilhsrere, hvilke senere, da Fcedrelandets Hvirveldyrsauna bleu gjennemgaaet og demonstreret, forogedes tll 82. Fomden Hvirveldyrene bleve de fornemste Jnsectfamilier med Paaviisning af de typiste Reprcesentanter og deres Udviklingsstadier gjennemgaaede. I ander Semester söredrog han som soedvanlig Voerternes Anatomie, Organographie og Biologie samt derefter de fornemste indenlcmdfle phanerogame Slcegter, nemlig alle de, der ere afbildcde i svensk Skolebotanik af Andersson og Thedenius. Demonstrationer af levende Planter vedblev, saal(rnge Aarstiden tillod det. Derefter fo° redroges Dyrenes Organographie og Biologie. Tilhsrernes Antcü varierede mcllem 70—80. Samlingerne benyttedes flittig af de Studerende.

Professor Langberg holdt i Iste Semester 4 Timer ugentlig Foreloesninger over den mechanisse Deel af Physiken for 60—70 Tilhsrere, og 2 Timer ugentlig over Meteorolo« gien for 40 Tilhsrere. Desuoen veiledede han to Timer ugentlig de Realswderende i at anstille physiste Forssg, hvilke Övelser bivaanedes af omtrent 10—15 Studerende. I andet Semester foredrog han Optik 4 Timer ugentlig for omtrent 80 Tilhsrere og Barmeloere 2 Timer ugentlig for 60—70 Tilhsrere.

Sector Dr. Broch fortsatte i Iste Semester for 8 Tilhsrere to Timer ugentlig sine i foregaaende Aar paabegyndte Foreloesninger over den elementaire og Begyndelscsgründene til den hsiere Plangeometri, med soereget Hensyn til dem, som snskede at uddanne sig til Skoleloerere. Tre Timer ugentlig loeste han for 7 Tilhsrere over Jntegralreqiüngen, og derefter over den analytiffe Plangeometri. Tre Timer ugentlig lcrste han for 5 Tilhsrere over Differentiallianingers Integration. Endelig loeste han tre Timer ugentlig for 7 Tilhsrere over Hydrostatik og Hydraulik. I andet Semester loeste han for 50-60 Tilhsrere 3 Timer ugentlig over clementcer Algebra, Stereometrie og Trigonometri; tre Timer ugentlig fortsatte og tilendebragte han for 8 Tilhsrere sine i foregaaende Semester paabegyndte Foreloesninger over analytisk Plangeometrie. To Timer ugentlig loeste han for 8 Tilhsrere over Differential og Jntegralregning. To Timer ugentlig den rationelle Mechaniks Bcgyndelsesgrunde.

Lector Dr. Strecker holdt i »forste Semester Foreloesninger over experimcntal Clicinie tre Timer ugentlig for om« trent 150 Tilhsrere, og over organist Chemie firc Timer ugent»

« ForrigeFortsett »