Sidebilder
PDF
ePub

specielt havde hmvendt sig for at faae nogle as de amerikanffe Troearter overfsrte hertil. I det Helc taget har han rtke forfsmt noget Middel, der stod til Haus Raadighed, for at faae indfsrt i Häven saamange Arter af Trceer og Buske sum muligt, deels for at faae Hävens Sämling forsget, deels for. saavidt muligt, at underssge de forfljellige Arters geographiske Udbredelse mod Nord, samt deres Evne til at voze og scette Frs under en saa hsi nordlig Breddegrad, sammenlignet med en mere eller mindre sydlig.'

I Vaartiden Kleve flere Tusinde af Conservatoren tidligcre siraede Trceer udplantede i Trcejkolen, og i Lobet af Sominercn ere ointrent 25W Trceer af forskjelligt Slags blcvne -' forcedlede. Et stört Antal af Forcedlingskvistene havde han faaet fta Hr. Mehwald i Breslau. Uden at gaae ind paa Enkelthedeme i en saa vidtlsftig Sag, vil man her kun ncevne, at en Forcedlingsmaade, den saakaldte «Grsnpodning« (^rsti'« Kerd»«H«), der, saavidt bekjendt, aldrig fsr har vcrret forssgt her i Landet, bog har viist sig praktikabel i vor körte Sommer baade paa eenaarige Planter og Bartrceer.

Fra den ovenncevnte Hr. F. Mehwald, der har viist en ualmindelig Interesse for de her anstillede Forssg, har Eon

meget vetydelig Sämling af forskjellige Frssorteri cn lignende har hau faaet fra Hr. Eugöne Tisserand i Paris. Efter dennes Anmodning har han ogsaa gjennein Univcrfitetets Secretair i afvigtc Host tilstillet Docenten i Plantephysik ved ^aroin <t«s ?Ianto8, Professor Ville, en stor Sämling af forskjellige Frssorter, forneinmelig Kornarter og Bcelgvcezter, hvormed Profesforen agtede at an stille Forsog. ,

Ogsaa her i Landet har Candidas Schübeler uddeclt c« Mcengdc Prsver af Frs til forskjellige Steder, og Aittallct af dem. der snste saadanne, er med hvert Aar i Tiltagcndc.

I Octobcr forrige Aar har Conservatoren arrangeret den 6te offentlige Udstillmg til Havedyrkningcns Freminc. Denforsgede Interesse, saavcl ved Jndsendclsen af Bidrag. som paa anden Maade, der hvert Aar er bleuen Uostillingen tildeel, er et uforkcisteligt Beuiis paa, at Almcenhcden har öpfattct dcnne Sag paa den rette Maade. Om Nutten af deslige Udstillinger kan der im neppe ensterc deeltc Mcninger. Bed Conservatorens Medvirkning er en lignende Udstillmg iaar bleuen foranstaltct i Bergen med et fcerdelcs heidigt og luvende Udfald.

For saavidt muligt at fremhjcelpe Havedyrtningen ogsaa i Landdistrikterne, strev Cand. Schübeler i Juli f. A. i Mor

[graphic]

Hsst modtaget en

genbladet (No. 191) en Opsats om: «Ved hvilke Midler kan man her i Landet söge at stemme Havedyrkningen?« Blandt de der cmbefalede Midler var ogsaa noevnt, at man i de enkelte Bygdelag bürde danne Havedyrkningsforeninger. Som en Frugt af Venne Opsats har der, som man veed, til Dato bannet sig 2 Foreninger, hvoraf en, i Slidre i Valders, er istandbragt af en Huusmand. Denne har for nogen Tid siden tilflrevet Candidat Schübeler om denne Sag og beretter, at Foreningen nu bestaaer af 12 Medlcmmer, der alle ere Bsnder, samt udbeder sig endeel Frssorter til Forssg, hvilke da ogsaa strax bleve ham tilstillede. Dette omtales her for at vise, at man med den fornsdne Udholdenhed og et rigtigt Balg af Midler ogsaa kan udrettc ^ Noget hos denne Deel af Befolkningen.

Af Kandidat Schübelers Regnffab for den af ham vestyrede oeconomifle Deel af den botaniffe Have vil det sees, at Arbeidsudgifterne for det forlsbne Aar kun have voeret 18 Spd. 42 ß. Gründen til, at Udgifterne, som under almindelige Omstoendigheder vilde have udfordret det mangedobbelte Belob, nu have voeret saa holst ubetydclige, er, at Conservatoren, mod at give Beiledning i Havedyrkmng i Lobet af Sommcren, har faaet en hecl Deel Loerlinge, hvoriblandt specielt kan noevnes samtlige (19) Elever fra Landvmgsflolen paa Abildss, der efter Tour have arbeidet i Häven deels om Paaren og deels loengere ud paa Sommeren under Oculeringen. Endvidere har han havt 2 Loerlinge fra Akershuus Amt og 1 fra Smaalenene.

Hvad angaaer de af Forsogsdyrkningen udvundne Resultatcr med Hensyn til deres reent praktifle Anvendelse, da ville de, ligesom hidtil er fleet, Tid eftcr andcn blive bekjendtgjorte. eftcrsom brugbare Ersaringer, der i en cller anden Retning kunne voere af Interesse for et storre Publicum, maatte vindes.

Men foruden denne reent praktifle Deel af Kandidat Schübelers Virksomhed, der efter Jnstruzen henhsrer under Hans Ressort, bor det ogsaa bemcerkes, at han har benyttet Leilighcden til at anstille forfljelligeJagttagelser asren videnflabelig Natur og scmledes gjort sine Dyrkningsforssg saa instructive som inuligt oqsaa med Hensyn til Plantegeographie. Physiologie og de forskjellige meteorologifle Momenters Jndflydelsc paa Vegetationen. Deels af denne Grund, deels ogsaa for at faae'de fornsdne Specimina til den ovenfor omtalte Sämling for den anvendte Botanik, har han dyrket forfljellige Planter, hvorom der ellers aldrig havde kunnet voere nogen Tale ved en almindelig, paa reent praktisse Resultater baseret Forssgsmark. Efter yvad der i den her antydede Rctning fta andre Lande er Hr. Schübeler bekjendt, troer han at vocre kommen til Resultater, der deels i og for sig erc nye, deels i hsi Grad paafaldende under den 60de Breddegrad. Dette har han behandlet i et eget Skrift, som om nogen Tid sandsynligviis vil blive sorelagt Bidenskabcrncs Setffab til Bedsmmelse. I ethvert Faid ville disse Resultater senere blive publicerede i et fremmed Sprog.

Efterat den botaniske Gärtner Siebte, der sidcn Univcrsi» tetets Oprettelse havde vceret ansät ved Häven, under I4de August 1857 ved Dsden var afgaaen, blev det indtil vidcre overdraget til Gärtner N. Moe og Cand. med. Schübeler under Vacanccn at bestyre hver sin Asdeling af den botaniffe Have under den botanifle Professors Overtilsyn.

1». Det anatomiske Museum

bcstod ved Udgangcn af 1856 af 1118 Nummere. I 1857 ere 6 nne Pr«paratcr blevne forfcrrdigede. Muscet cicde fslgelig ved Aarets Ende 1124 No. I Birkeligheden ere imid« lertio langt flere Prceparatcr komne til, men disse ere ovtagne under allerede eristerende No. Ved den flittige Brug, som de Studcrende gjsre af Museets normale Pr«parater, sdelcegges nemlig cn ikke ringe Deel af disse, i hvis Sted nye forfcerdi' ges, men som ikke katalogiseres.

Musect er aabent alle Ssgnedage.

11. Det pathologiske Museum , ,

indeholdt ved Udgangen af 1856 917 Nummere. I 1857 erc 48 Nummere erhvervede, saa at Museet nu i det Hele besid« der 965 Nummere.

12. Sämlingen af pharmakologiske Svecimina,

som ved Udgangen af 1856 ansloges til at indeholde 190« Nummere, er i asvigte Aar bleuen forsget med 80, deriblandt hcnved Halvdelen pressede, og künde saaledes vcd Aarets Udgang ansoettes til omtrent 2Ülw No., af hvilke bog mange ere Doubletter og Varieteter. Tilvmtcn bestaacr fornemmclig i Svecimina, som Bestyreren erholdt paa en Reise i Sommer« ferierne ved Kjsb eller som Gaver i chemifle Fabrikker, Drogucriehandlinger og pharmakologiske Museer i Udlandct. To Voerker ere i Aarets Lob anskaffede for Sämlingen.

13. Sämlingen af chirurgiske Jnstrumentcr og

Apparater,

der ved Udganqen af Aaret 1856 bestod af 1006 No., er forsget med 10 No. 0g bestod saalcdcs vcd Aarets Udgang af 1016 No. Sämlingen, der er aaben ecn Time om Ugen. har i dct forlsbne Aar ofte vceret besogt.

14. Sämlingen af obstetriciske Jnstrumenter og

Bandager,

som ved Udgangen af 1856 bestod af 164 No. foruden nogle Bogcr og et Kobbervoerk, cr i 1857 forsget med 4 nye No. og bestod saalcdcs ved Aarets Udgang af 168 No. Dcsuden er et nyt Phantom til at gjsre Bcnding paa i Sedeleie — fta Jena — og 2 nye Pupper anffaffede.

6te Capitel.
Om Universitetets Stipendier og Legater.

Den af Hans Majestoet Köngen skjmikede Sum af 3 0« Spd. aarlig til Stipendier for vcrrdige og trcengcndc Studercnde fordeeltes som socdvanlig i October Maaned i 7 Portioncr. 4 paa 48 Spd. og 3 paa 36 Spd.

Af det af Hans Kongelige Hsihcd Kronprindsen skjoenkede Stipendium af 150 Spd. aarlig dcels til Underststtclse for voerdige og trcrngende Studercnde, dcels til Priismcdaillers Udscettelse, cr i Aarets Lob i det forste Siemed anvcndt 120 Spd., hvilken Sum fordeeltes i 8 Portioner ö, 15 Spd. til hver. Ingen Priismcdaillc blev i 1857 tilkjendt. Af Bcsvarclser af Priisopgaver indkom tun ecn, neinlig af den theologifle Opgave.

Legatet "Prinds Gustavs Mindc.« Overecnsstem« mende mcd Bcstcinmclserne i dette Legats Fundats af 5tc Marts 1853 bleve Rentcrne under 18de Juni tildeelte Cand. philos. Otto Winther Hjelm for Aaret Iste Juli 1857 til Iste Juli 1858 med 6« Spd.

Skjcldcrups Legat er overeensstemmende med dets Fun» dats blevcn uddcelt som Stipendium, da der i Aarets Lsb ikke blev tilkjendt nogen Priismedaille.

Universitetets almindelige Stipendier og Legater uddeeltes i 1857 som soedvanligt til vcerdige og troen» gende Studerende. Belobet as bisse Stipendier udgjorde 762 Spd. 55 ß og blev i 2de halvaarlige Termin«, April og Oktober, fordeelt paa 30 Studerende.

Af den tll videnskabelige Reiser i Fcedrelandet bevilgede Sum tildeeltes ifslge Kongelig Resolution af Ute Mai 1857:

1. Til eztraordinair Professors Dr. Surs 400 Spd. for i omtrent 3 Maaneder at underssgc Havfaunaen längs den nordlandffe og finmarkfle Kyst.

'2. Cand. vhilos. Sophus Bugge 100 Spd. for under et 2 Maancders Ophold i Thelemarren og Soetersdalen at forts«tte sine Underssgelfer af de der bevarede gamle Folkeviser.

3. Universitctets Stipendiat, Cand. min. Th. Kierulf 200 Spd. for i omtrent 2 Maaneder at sortfatte sine Underssgelscr over det sydlige Norges geologiste Bygning.

4. Overlcegc Danielsen 100 Spd. somTillceg til det ham ved Kongelig Resolution af 2den Mai 1856 tilstaacde. men hidtil i Medhold af hsieste Resolution af 5te Juli noestefter ikke benyttede Stipendium af 200 Spd., for at foretage en zoologifl Reife til Nordland og Finmarken.

Til videnskabelige Reiser i Udlandet er ifslge Kongelig Resolution af Ute April 1857 af en opsparet Ren«bcholdning af det Universitetet tilhsrende Schyttefle Legat naadigst tilstaaet:

1. Cand. med. Emanuel Winge et Bclsb af 50 Spd. som Tilstud til et ham ved Kongelig Resolution af 2den Mai 1855 tilstaaet Stipendium af 300 Spd., for i et Aar i Udlandet at fortsatte sine medicinste Studier, navnlig i Pathologie og Therapie, Fsdselsvidenflab, Borne- og Fruentimmersygdommene.

2. Universitetsstipendiat, Cand. theol. Anton Christian Fredcrik Severin Johnson et Belsb af 200Spd. for under et Aars Ophold ved tndffe Univcrsiteter at fortscrtte sine theologiske Studier, navnlig i den theologifle Exegese. — Han opholdt sig i Udlandet den sidste Halvdcel af 1857.

3. Cand. med. Herman Frederik Amberg Gjsr et Belsb af 200 Spd. for under et Ophold ved udenlandfle Uinversitcter at fortsoette sit Studium i Chirurgie og Hudsygdomnie.

Af de i Overeensstemmclse med Universitetsftmdatsin s § 48 til Stipendier til yngre Videnst'absmoends fortsatte Ophold ved Universitetet af Storthinget bevilgede Midler er for Aaret 1857 tilstaaet:

« ForrigeFortsett »