Sidebilder
PDF
ePub

1. Cand. min. Theodor Kjcrulf 300 Spd. i Geognosie og Mineralogie.

2. Cand. theol. I. P. Broch 300 Spd. i de ssterlandfle Sprog, beregnet fta iste Marts.

3. Cand. min. Observator Fearnley 250 Spd. i Astronomie. Stipendiet ophsrte ved Cand. Fearnleys Udnoevnelse til Lector den 27de Septbr.

4. Cand. med. Normann 250 Spd. i Botanik. Stipendiet ophsrte Iste Mai.

5. Cand. theol. Anton C.F. S. Johnson200Spd. i Theologie, beregnet fta Iste Marts. Stipendiaten opholdt sig som ovenanssrt i Leipzig.

6. Cand. min. C. A. Bjerknes 20» Spd. i den rene Mathematik, beregnet fta Iste April.

7. Cand. med. Conservator Schübeler 16 Spd. 80 ß maanedlig i Botanik.

8. Cand. med. Karl Hansen 25 Spd. maanedlig i physiologifl Chemie.

9. Cand: med. Adam Arndtsen 16 Spd. 80ßmaa» neblig i Physik. Stipendiaten har i Aarets sidste Halvdeel ophoidt sig i Göttingen.

10. Cand. jur. F. P. Brandt 20 Spd. maanedlig fta iste October, for at forts«tte sine Swdier i Lovkyndighed. Stipendiet blev ham tildeelt paany efter Hans Tilbagekomst fta en Reise i Udlandet.

DyrtidsMoeg har voeret.beregnet Stipendiaterne fta iste Juli 1857 efter mmme Regel som for Embedsmoend. Stipendiaterne Kjerulf og Arndtsen, der fungerede som mid» lertidige Docenter i Mineralogie og Physik, have soerflilt voeret honorerede for dctte ertraördinaire Hverv.

Sygestipcndier ere i Aarets Lsb blevne tildcelte 2de Studerendc (Schie og Magnus) tilsammen med et Belob af 10« Spd.

Om Universitetets oeconomiste Forfatning.

Med Hensyn hertil fluide Collegiet ikkc undlade tjenstligst at henvise til vedlagte af Universitetets Qvcrstor nicddeelte Generalertract afRegnflabct ovcr Universitetets Jndtoegtcr og Udgifter samt Oversigt over de videnflabelige Samlingers Status den 3Ite December 1857.

Christiania i det academiflc Collegium den 19de Mai 1858. (Undesflrcvctaf-Holst. C, P, Caspar,. A.Schwcigaard. Blytt. M.J.Monrad)

7de Capitel.

[graphic]
[merged small][table]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[table][merged small][ocr errors]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsett »