Sidebilder
PDF
ePub

Dct Aongclige Nor^Kc FredcriKs Nnivcrsltets Aarsberttning sor Aarct 1858.

Overccnsstcmmende med K L i Lov af 17dc September 1845 har dct acadcmifle Collegium under ZvteMai 1859 ftcmftndt til dct Kgl. KirkeDcxartcmcnt folgende undcrdanigste Jndberetning om Univerfitetets vidcn» ffabcligc og occonomifle Forfatning i Aarct 1853,

iste Capitel.

Om Univerfitetets Lcerere og Embedsmcrnd.

Ved kgl. Resolution af 6te Februar blev Lector Dr. O. I. Broch naadigst udncevnt til Professor i den rene Mathematik vcd Univerfitetet, med Forpligtelse til at finde sig i, naar Kan i sin Tid ovrykker til hoiere Gage, at modtage den Deel af samme, der maatte vcere bestemt l Byg, i Pengc efter 3 Spd. pr. Tsnde Byg.

Ved kgl. Resolution af l«de Mai blev Cand. min. Th. Kjerulf naadigst udncevnttil Lector i Mineralogie ved Universttetet. Paa Grund af sin Ansoettelse som Bcstyrcr af en geo« logifl Underssaelse af en bestemt Deel af Landet, var han i Begyndelsen af Aaret afqaaet som Universitetsstipendiat, men vedblev dog under iste Semester sin Virksomhed ved Universitetet, idet Collegiet af det Kongelige Kirkedevartement var bleuen bemyndiget til at lade ham mod et eztraordinairt Honorar udsore den mineralogiske Loerers Forrewinger under Bacancen.

Ved kgl. Resolution af I3de October blev Lector i grcefl Philologie ved Univerfitetet Johan Friis naadigst udncevnt til Nector ved Christiansands lcerde og Realssole. Da der i Anledning af Bekjendtgjsrelsen om den ledige Lectorpost i grcefl Philologie ingen Anssgere meldte sig, indgik Collegiet med Forestillmg om naadigst Bemyndigelsc ül at lade de nsdven» digste Forelocsninger i groefl Philologie og Eraminationen ved Univerfitetets Eramina i dctte Fag i Aaret 1859 udfsre ved Rektor ved Christiania lcrrdc Skolc Vibe, mod en Godtgjsrelse af 500 Spd. aarlig af den besparede Lectorgage.

Collegiet har fremdeles i Aaret 1858 voerct naadigst bemyndiget til under Vacancen i den physiske Loererpost at lade de samme paahvilende Forrcwinger udfsre ved forhenvoerende Bergmester Seze.

Under Iste April ftatraadteCand.theol. Hsrby sin Solling som Conservator og Amanuensis ved det mineralogiste Museum og antoges i Hans Sted fr« sainme Tid Stipendiat, Cand. min. C. Bzerknes. CollegietbevidnedeidenneAnledning Candidat Hsrby Univerfitetets Tilfrcdshed for den In« teresse, hvormed han i en Rockte af Aar havde fsrt det noermeste Tilsyn med den mineralogiste Sämling.

Ved Cand. theol. Aabels Fratrcedelse som Notarius ved det theologifle Facultet blev fr« 15de Marts Cand. theol. Arnoldus Marius Hille antagen i hanS Sted.

Fra Iste October antoges kongelig Fuldmcegtig Johan Carl Frölich til Notarius ved dct juridifle Facultet, efterat Fuldmcrgtig Groth var fratraadt denne Function paa Grund af sin Befördring til Bureauchef.

Reisetilladelse til Udlandet har i Aarets Lsb paa loengere eller kortere Tid voeret meddeelt Folgende: Proftssorcrne Münch, Dr. Broch, Dr. Holst, Welhaven, Dr. Caspari, Dr. Faye, Conradi, W. Boeck, Hallager. Lcctorernc Esmark, Unger, Johnson, Fearnley. Stipendiatcrne Cand. I. P. Broch,Johnson, Brandt og Lyng.

2det Cavitcl.

Om de Studerendes Antal.

Antallct af de ved Universitetet Jmmatriculerede er i Lsbet af 1858 bleuet forsgct med 94 academiste Borgcre.

Embcdseraminä cre blevne absolverede af 61 academiste Borgere og 1 Proeliminanst; altsaa har der voeret en Tilgung af 32 flere end Afgangen ved Embedsezamina.

Med Hensyn Kl de forfljellige Klasser Studerende bemoerkes Folgende:

». Studerende til Embedsexamina,

De theologiske StuderendesAntal antagesiAaret 1858 at have udgjort omtrent IVO.

De juridijre Studerendes Antal udgjorde omtrent W0 academiste Borgere og 3 Prceliininarister, ialt 103.'

De medicinsre Studerendes Antal udgjorde omtrent 82, alle academissc Borgere. ..."

Philologernes Antal udgjorde omtrent 36.

De Bergstuderendes Antal var af academiste Borgere 10.

Antallet af de til Reallcererexamen Studerende antages at have udgjort omtrent 18.

Studerende til Examen pdilosgMW.

De til denne Examen Studerendes Antal udgjorde omtrent 14«.

Totalantallet af de ved Universitetet Studerende, kan saaledes regnes til omtrent 489.

[table]

> 3die Capitel.

Forel«smnger.
») ved det theologiffe Facultet.

Professor Dietrichson lceste i iste Semester 3 Timer ugentlig over Apostlernes Gjerninger; 22 Tilhsrere tegnede sig, af hvilke kun 3 vare tilstede ved Forelcesningernes Slutnmg. 3 Timer holdt han Eraminatorier over Brevet tll Romerne, til hvilke 6 tegnede sig som Deeltagere, 3 som Tilhsrere.

I 2det Semester tilendebragte han i 4 Timer ugentlig Foreleesningerne over Apostlernes Gjerninger for 5 Tilhsrere. og holdt 2 Timu ugentlig Forelcesninger over Brevet til Epheserne, til hvilke 21 Tilhsrere tegnede sig; omtrent 13 vare i Almindelighed tilstede. Han vegyndte sine Forelcesninger i Iste Semester den 25de Januar, i 2det Semester den 3die September og fluttede i begge Semestre ved den theologisse Ezamens Begyndelse.

Professor Dr. Caspari foredrogi Ifte Semester den hellige Skrifts gammcltcstamentlige Deels Historie 3 Timer ugentlig for 50—60 Tilhsrere; 1 Time ugentlig lceste han over den lille lutherske Katechisme, l. Deccuogen, for omtrent 70 Tilhsrere, og anstillede 2 Timer ugentlig ezegetiste Ovelser med 25 Deeltagere.

I 2det Semester fortsatte han Foreleesningerne over den hellige Skrifts gammeltestamentlige Deels Historie og over Decaiogen, den fsrste 4 Timer ugentlig for 50 Tilhsrere, den sidste 1 Time ugentlig for omtrent 70 Tilhsrere; 2 Timer ugentlig holdt han ercgctissc Svelser, hvori 25 Studerende decltoge. Forelcesningerne begyndtc i Iste Semester i Slut, ningeil af Januar, fluttede midt i Mai; i 2dct Semester begyndtc de i de forste Dage af September og fluttede i Midten af November.

Lector Johnson anvendte i iste Semester 3 Timer ugentlig til at give et Overblik over den theologisse Encyclo, pcedic som propcedeutifl Jndledning til dct theologisse Studium, som Tilhorexe tegnede sig 49 Studerende. I 3 andre ugentlige Timer paabegundte han en Fremstilling af det kinelige Lcercbegreis Historie for 60 Tühsrcre.

Foreloesinngerne paabegyndtes i den fsrste Deel af Februar og fortsattes til hcnimod Slutningen af Mai.

I 2det Semester fortsatte han 6 Timer ugentlig Foredraget over det kirkelige Lcerebegrebs Historie for et Antal af 50—60 Tilhsrere. Forelcesningerne begyndte efter Tilende» bringelsen af Examen srtium, i de fsrste Dage af September og ssrrsattes indtil Slutningen af November.

Lector Nissen anvendte i begge Semestre 6 Timer ugentlig til at foredrage den christne Kirkcs Historie fta Konstantin den Stores Tid indtil Reformationen. I Iste Seme« fter begyndte Forelcesningerne sidst i Januar og endte i Mai ved den theologifle Examens Begyndelse; i 2det Semester be» gyndte de i de forste Dage af Sevtember og endte i Slutningen af November. Forelcesningerne bessgtes i begge Semestre af omtrent 35 Tilhsrere.

b) ved det juridiike Faeulret.

Professor Schweigaard foredrog i begge Semestre 2 Timer om Ugen Statsoeconomi og 4 Timer om Ugen romerfl Ret. I forste Halvaar gjennemglk han i 2 Timer om Ugen det britiske Riges Statistik og gav i 2det Halvaar i samme Timeantal en statistifl Sammenligning mellem Norge og Sverige. Tilhsrernes Antal var ved de statifnffe Forelcesnmget' omtrent 15 og ved de svrige omtrent 12. Forelcesningerne begyndte den 19de Januar og 23de August og sluttede 14de Mai og 23de November.

Professor Hallager fortsatte i Iste Semester 4 Timer ugentlig for 8—12 Tilhsrere fit Foredrag over den norsse Ärveret, som tilendcbragtes ved Semestrets Slutning. I to andre Timer holdt han for omtrent det samme Antal Tilhsrere Forelcesninger over den positive Folkeret.

I 2det Semester fortsatte og tilendebragte han i ligesaa mange Timer bisse fidste Forelcesninger. 3 Timer ugentlig foredrog han derhos den norste Ssret for 5—10 Tilhsrere og veiledede 1 Time ugentlig 15—20 Studerende ved practifl processuelle Dvelser. Forelcesningerne paabegyndtes i Iste Semester i Slutningen af Januar Macmed og i 2det Semester i de forste Dage af September. I begge Semestre sluttede Forelcesningerne ved Examens Begyndelse.

Professor Platou holdt i Iste og 2det Semester i 6 Timer om Ugen Eraminatorier over den norfle Proces for et Antal af 10—15 Tilhsrere. Ezaminatorierne afholdtes fta Slutningen af Januar og September Macmed til juridisk Examens Begyndelse. Det beincerkes at Professor Platou begyndte sine Forelcesninger sor 2det Semester med Collegiets Samtykke noget senere end scedvcmligt.

« ForrigeFortsett »