Sidebilder
PDF
ePub

Morske

Universitets- og Skole-Annaler.

udgivne

Universitetets Secretair.

Tredie Rækte.

Christiania.

Trykt i Brøgger & Christie's Bogtrykkeri.

1860.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Juბნuti af Universitetøs og Skole-Annalernes Tredie Række 1ste Bind.

1859—1860.

Pag.

1ste Hefte:
Om Revision af Bestemmelserne for examen artium

og de lærde Skoler, nemlig: .......... 1-58
Kirke- Departementets Foredrag af 27 Juni 1857 1--9
Kirke-Kommitteens Indstilling af 8 Septbr. 1857 9–17
Lov, indeholdende Forandringer i de for examen ar-

tium og de lærde Skoler gjældende Bestemmelser,

dat. 12 Ditbr. 1857 ......... 17—18 Kirfe-Departementets Foredrag af 16 Detvr.

1857, Ertract . . . . . . . . . . . . 18-19 Underviisning 8- Commissionen Betænf:

ning af 21 Decbr. 1857 . . . . . . . . 19---28 Stavanger lærde Skoles Betænkning, dat. 24 Febr.

1858 ..... ......... 29–38 Udskrift af Stavanger Skoles Forhandlings-Protocol 39-49

Bergens lærde Skoles Betænkning, dat. 8 Febr. 1858 49–58 Om Oprettelsen af en egen Universiteto - Menighed. 58–69 Betænkning ang. udgivelsen af gamle norske love og

Domme, af Universitetets Stipendiat, Cand. jur. Fr. Brandt 70—100 Universitetets Budgetforslag for Budgetterminen 1860– 1863 . .................. 101–116

2det og 3die Hefte: Om Revision af Bestemmelserne for examen artium

og de lærde Skoler . . . . . . . . . . . . . 117–200 Drammens lærde Skoles Betænkning, dat. 16 Febr.

1858 .............. 117—120 lillehammers lærde Skoles Betænkning, dateret

8 Marts 1858 . . . . . . . . . . . 124-129 Særskilt Votum af Adjunct S. B. Hals . ... 129–130 Motiveret Forestilling ang. den franske Sprogunder:

viisning af Adjunct Løkke . ....... 130-138

Pag. Throndhjems lærde Skoles Betænkning, dat. 13

Febr. 1858. . . . . . . . . . . . . 138—145 Særskilt Votum af Adjunct P. J. Stub.... 145—150 Christiania lærde Skoles Betænkning, dat. 16

Febr. 1858 . ............ 150–155 Særskilte Vota fra Overlærerne Knudsen, Vogt, Daa

og Thaasen. ............ 156—179 Molde Middel- og Realskoles Betænkning, dat. 5

Febr. 1858 : ............ 1804-188 Særskilte Vota fra Adjuncterne Brinchmann, Dørum

og Sommerschild, samt fra Timelærer, Cand. Widerøe 189–200 Oversigt over Christiania Dagblades Discussion i

1858 om Spørgsmaal, vedr. Universitetet og det lærde Sko

levæsen, af Stud. philol. Nygaard ......... 200—209 Forslag til et Reglement for den theologiske Em. bedø e ramen .........· · · · · · · 20

4de Hefte:
Om Revision af Bestemmelserne for examen artium

og de lærde Skoler . . . . . . . . . . . . . 213—267
Skiens lærde Skoles Betænkning, dat. 19 Febr. 1858 213— 227
Særskilt Votum af Adjunct Arctander .... 227–236
KongsbergMiddel- og Realskoles Vetænkning, dat.

9 Marts 1858. ........... 237—265 Særskilt Votum af Adjunct Sarild ..... 265-267 udsigt over de i Aarene 1839—1858 udgivne norske

Skoleprogrammer (af E. R.) ......... 268—282 Reiseberetning af Professor Welhaven om den af ham med

offentligt Stipendium i Aaret 1858 foretagne kunstardæologiske
Reise i Jtalien . . . . . . . . . . . . . . . 283--285

Tillægshefte:
Det Kgl. Norske Universitets Aarsberetninger for

Aarene 1856, 1857 og 1858 nemlig: ........ 1-118
Aarsberetning for Aaret 1856 ....... 1–32
Aarsberetning for Aaret 1857 ... ... 33—78
Aarsberetning for Aaret 1858 . . . . . . . 79-118

Dm Nevision af Bestemmelserne for Examen

artium og de lærde Skoler. I det sidstudkomne Bind af Universitets og Skole Annas ler (II Ræffe 7 B. pag. 245, 335 og 484) findes en fuldstændig Samling af de Erklæringer, der ere indkomne fra Universitetet og de lærde Skoler i Anledning af det kgl. Kirke-Depts. Cirkulaire af 10de Juli 1852. Man skal nu fortsætte Meddelelsen af de senere Forhandlinger og som det forste Aktstykke indtages her en ytraft af

Kirke-Departementets Foredrag,

bifaldt ved høieste Resol. aj 27 Juni 1857. – Departementet antager efter de afgivne Erklæringer iffe for tiden at burde fremsætte Forslag til en i det hoiere Skolevæseng Organisation saa indgribende Foranstaltning, som Henlæggelse af Eramen artium fra Universitetet til de lærde Sfoler, da saamange af de Stemmer, der ved Sporg@ maalets Afgjorelse maa tillægges en særdeles Vægt, iffe blot yttre Betænkelighed ved, men tildels endog paa det Bes stemteste fraraade en saadan Foranstaltning, og det selv af deres Erklæringer, der have tilraadet den, tildele fremgaar, at Bedfommende erfjende saadanne Fordele ved Universites tete Eramen, at de vilde have Betænkeligheder ved at tils raade dens Ophævelse, hvis den kunde indrettes paa en Maade, hvorved den blev en siffrere Prove paa de Studerendes Modenhed, navnlig saaledes, at flere skriftlige Prover gjenindfortes og Censorer tilforordnedes ved den mundtlige Prove. Forholdene i Danmark, til hvis Exempel man har henvist, men hvor man forøvrigt, som antydet i Departes

« ForrigeFortsett »