Sidebilder
PDF
ePub

angaaende rektors og kollegiets myndighedsomraade efter den nye universitetslov. Under 5te mai s. a. blev komiteens mandat udvidet til at omfatte samtlige de reglementer og instrukser, som skal udfærdiges i henhold til nævnte lov. Samtidig opnævntes professor Taranger som suppleant for professor Morgenstierne under dennes sygdom.

Den 10de februar 1906 overdrog kollegiet professor Daae udarbeidelsen af universitetets historie fra 1811– 1845, der skulde udgives som festskrift i anledning af 100-aarsdagen for universitetets stiftelse. Professoren anmodedes samtidig om — sammen med professorerne Nielsen og Taranger – at indtræde i en komite for festskriftets udgivelse.

VII. Tjenestefrihed og reisetilladelser.

Den 8de juli 1905 tilstod kollegiet professor dr. N. Wille tjenestefrihed som samlingsbestyrer fra 6te s. md. til udgangen af august. Vikar overgartner Th. Schulz.

Samme dag tilstod kollegiet professor G. Gustafson af helbredshensyn 6 ugers tjenestefrihed som samlingsbestyrer. Permissionstiden blev senere forlænget til 15de september s. a.

Samme dag tilstod kollegiet professor A. Seippel tjenestefrihed i en del af september maaned s. a., forat han kunde benytte et videnskabeligt stipendium. Under 30te september s. a. blev professoren — væsentlig af helbredshensyn - tilstaaet forlænget tjenestefrihed til 15de oktober.

Den 26de august 1905 tilstod kollegiet professor Marius Hægstad tjenestefrihed til 15de oktober næstefter, forat han kunde benytte et stipendium til videnskabelige undersøgelser i haandskriftsamlingerne i Kjøbenhavn.

Den 9de september 1905 tilstod kollegiet assistent ved den botaniske have Jens Holmboe yderligere tjeneste

frihed til udgangen af oktober maaned s. a. til et forlænget studieophold paa Cypern. Vikar stud. real. Bernt Lynge (jfr. forrige aarsberetning s. 11).

Samme dag tilstod kollegiet professor Kr. Birkeland tjenestefrihed til 18de september s. a., forat han kunde The foretage en reise til Potsdam i anledning af sin nordlys

ekspedition og derefter deltage i en international fysiker

kongres i Liège som indbudt medlem af kongressens »coDimité d'honneur«.

Samme dag tilstod kollegiet professor Moltke Moe tjenestefrihed til begyndelsen af oktober s. a., forat han af helbredshensyn kunde opholde sig paa landet.

Samme dag tilstod kollegiet prosektor dr. F. G. Gade tjenestefrihed paa grund af sygdom i 2det semester 1905 og 1ste semester 1906. Vikar universitetsstipendiat dr. K. E. Schreiner.

Samme dag tilstod kollegiet docent dr. N. Gjelsvik tjenestefrihed i de tre første uger af september s. a. i anledning af offentligt opdrag under forhandlingerne i Karlstad.

Samme dag meddelte kollegiet professor Amund Helland tilladelse til at indstille nogle forelæsninger omkring 20de s. md., forat han som voldgiftsmand i en sag mellem staten og Bratsberg amt kunde deltage i en befaring af Strengen-Ulefoskanalen.

Samme dag tilstod kollegiet universitetsstipendiat kr. B.-R. Aars tjenestefrihed i 2det semester 1905 og 1ste semester 1906, forat han af helbredshensyn kunde opholde sig i udlandet.

Den 30te september 1905 tilstod kollegiet professor dr. Axel Johannessen ca. 8 dages tjenestefrihed fra 16de oktober s. a., forat han kunde repræsentere Norge ved » Le congrès international des gouttes de lait« i Paris 20de og 21de s. md.

wat han

Den 21de oktober 1905 tilstod kollegiet universitetsstipendiat dr. K. E. Schreiner fritagelse for at holde forelæsninger (som stipendiat) i lste semester 1906, forat han kunde fuldføre et videnskabeligt arbeide.

Den 30te oktober 1905 tilstod kollegiet lektor Otto Kristiansen tjenestefrihed fra 1ste november til semestrets udgang, forat han kunde foretage en stipendiereise til Tyskland.

Den 4de november 1905 meddelte kollegiet professor dr. J. Mourly Vold tilladelse til paa grund af andet videnskabeligt arbeide at indskrænke sine forelæsninger til 2 ugentlig i 1ste semester 1906.

Samme dag meddelte kollegiet professor Marius Hægstad tilladelse til paa grund af andet videnskabeligt arbeide kun at holde 3 ugentlige forelæsninger i 1ste semester 1906.

Samme dag meddelte kollegiet professor dr. Sophus Bugge tilladelse til paa grund af andet videnskabeligt arbeide at indskrænke sine forelæsninger til 3 ugentlig i 1ste semester 1906.

Samme dag tilstod kollegiet professor dr. T. H. Aschehoug paa grund af andet videnskabeligt arbeide fritagelse for at holde forelæsninger i 1ste semester 1906.

Samme dag tilstod kollegiet professor dr. Fridtjof Nansen paa grund af, at hans tid havde været stærkt beslaglagt af forskjellige offentlige gjøremaal, fritagelse for at holde forelæsninger i 1ste semester 1906.

Samme dag tilstod kollegiet universitetsstipendiat dr. Johan Kiær paa grund af andet videnskabeligt arbeide fritagelse for at holde forelæsninger i lste semester 1906. : Den 11te november 1905 tilstod kollegiet amanuensis ved oldsagsamlingen G. Mørck 1 maaneds tjenestefrihed fra 8de s. md., forat han kunde benytte et udenlandsstipendium.

in II min

Den 18de november 1905 tilstod kollegiet professor dr. E. Poulsson paa grund af andet arbeide for det offentlige fritagelse for at holde forelæsninger i 1ste semester 1906.

Ved den norske regjerings resol. af 24de november 1905 blev professor dr. G. 0. Sars til forberedelse af flere større videnskabelige arbeider tilstaaet tjenestefrihed i 1ste semester 1906 og universitetsstipendiat dr. K. E. Schreiner under tjenestefriheden bemyndiget til uden forøget udgift for universitetets kasse at afholde forelæsninger i zoologi for medicinere samt overtage eksaminationen til medicinsk embedseksamens 1ste afdeling.

Ved skrivelse af 19de december 1905 tilstod kirkedepartementet professor Fredrik Stang forlænget tjenestefrihed til udgangen af mars maaned 1906 til fortsat studieophold i Paris. (Jfr. kronprinsregentens resol. af 2den mai 1905.)

Den 20de december 1905 tilstod kollegiet professor Gabriel Gustafson fritagelse for at holde forelæsninger i 1ste semester 1906 af hensyn til de magtpaaliggende arbeider, som paahvilede ham: Osebergskibets sammensætning, fundets præparering m. v. samt opstillingen af den middelalderske sal i oldsagsamlingen.

Den 20de januar 1906 tilstod kollegiet amanuensis ved det fysiske institut Sem Sæland tjenestefrihed i 1ste semester 1906, forat han kunde fuldføre sin embedseksamen. Vikar cand. real. Lars Vegard.

Samme dag tilstod kollegiet universitetsstipendiat dr. R. Vogt fritagelse for at holde forelæsninger indtil udgangen af mars maaned s. a., forat han kunde foretage en studiereise til udlandet.

Samme dag tilstod kollegiet amanuensis ved det etnografiske museum Ole Solberg udsættelse med at tiltræde sin stilling indtil 31te mars s. a., mod at det ham paahvilende arbeide ved museet under hans fravær bese

sørgedes af 3 midlertidige assistenter, som herfor erholdt til fordeling den for stillingen bevilgede løn.

Ved skrivelse af 9de februar 1906 tilstod kirkedepartementet professor dr. Sig. V. Odland tjenestefrihed til hans afsked, den 1ste april s. a.

Den 24de februar 1906 meddelte kollegiet professor dr. Johannes Ording tilladelse til at indskrænke antallet af sine forelæsninger til 4 om ugen i 1ste semester s. a.

Ved skrivelse af 3die mars 1906 tilstod kirkedepartementet professor dr. Alexander Bugge forlænget tjenestefrihed til udgangen af 1ste semester s. a. (Jfr. kronprinsregentens resol. af 29de april 1905.)

Ved skrivelse af 13de mars 1906 tilstod kirkedepartementet professor Amund Helland til foretagelse af en udenlandsreise tjenestefrihed i 2 maaneder fra slutningen af mars s. a.

Den 31te mars 1906 tilstod kollegiet professor dr. G. Guldberg tjenestefrihed fra 26de mai til 9de juni s. a., forat han kunde deltage i et par udenlandske kongresser.

Den 7de april 1906 tilstod kollegiet universitetsstipendiat Halvdan Koht fritagelse for at holde forelæsninger i resten af semestret, forat han kunde faa tid til andre videnskabelige sysler. .

. Samme dag tilstod kollegiet professor Gerh. Gran 1 uges tjenestefrihed fra 23de s. md., forat han efter indbydelse kunde holde litteraturhistoriske foredrag i Helsingfors.

Ved skrivelse af 17de april 1906 tilstod kirkedepartementet professor dr. H. Goldschmidt tjenestefrihed fra 7de s. md. til semestrets udgang, forat han kunde deltage som delegeret i den internationale kemikerkongres i Rom og derefter opholde sig ved et udenlandsk badested.

Den 21de april 1906 tilstod kolligiet universitetsstipendiat Olaf Moe fritagelse for at holde forelæsninger i den gjenværende del af semestret.

« ForrigeFortsett »