Sidebilder
PDF
ePub

Overensstemmende med fakultetets flertals og kollegiets indstilling blev dr. med. Kr. Brandt udnævnt til professor ved kgl. resol. af 24de april 1906.

IV. Anordning af forelæsninger og beskikkelse af

eksaminatorer og censorer m. v.

Ved den norske regjerings resol. af 10de august 1905 blev det overdraget kst. overlæge ved fødselsstiftelsen dr. Justus Barth og universitetsstipendiat dr. Oscar Semb indtil videre at besørge den det efter professor Schønberg ledige embede tillagte undervisning, saaledes at den førstnævnte overtog den kliniske del, den sidstnævnte den teoretiske del af undervisningen mod en af kirkedepartementet bestemt godtgjørelse af den ledige professorgage. (Departementet tilstod de nævnte herrer hver en halvdel af gagen fra Iste juli 1905 til 23de april 1906).

Den 9de september 1905 tilstod kollegiet prosektor dr. F. G. Gade tjenestefrihed paa grund af sygdom i 2det semester 1905 og 1ste semester 1906, mod at det ham som 'prosektor paahvilende arbeide i den nævnte tid udførtes uden udgift for universitetet af universitetsstipendiat dr. K. E. Schreiner.

Ved skrivelse af 30te september 1905 samtykkede kirkedepartementet efter omstændighederne i, at docent dr. Sten Konow i 2det semester s. a. overtog undervisningen i det 4de latinparti for den forberedende prøve under cand. philos. Bratts sygdomsforfald, forsaavidt 4 partier var nødvendige.

Ved skrivelse af 13de oktober 1905 fritog kirkedepartementet dr. med. Oscar Semb for at fungere som censor ved medicinsk embedseksamen i 2det semester 8. a., mod at hans censorforretninger uden forøget udgift for universitetets kasse udførtes af cand. med. E. Kjerschow.

Den 4de november 1905 meddelte kollegiet dr. philos. P. Farup tilladelse til at holde forelæsninger over elektrokemi i 1ste semester 1906.

Den 18de november 1905 meddelte kollegiet fhv. landbrugsskolebestyrer Ole Sandberg og redaktør Kr. Aug. Horne tilladelse til at holde en række foredrag for de studerende over landbrugs- og husdyrlære i 1ste semester 1906.

Ved den norske regjerings resol. af 24de november 1905 blev eksaminationen i obstetrik og gynækologi ved medicinsk embedseksamen i 2det memester s. a. under ledigheden efter professor Schønberg overdraget universitetsstipendiat dr. Oscar Semb.

Ved den norske regjerings resol. af s. d. blev universitetsstipendiat dr. K. E. Schreiner under professor G. 0. Sars's tjenestefrihed i 1ste semester 1906 bemyndiget til uden forøget udgift for universitetets kasse at afholde forelæsninger i zoologi for medicinere samt overtage eksaminationen til medicinsk eksamens lste afdeling.

Efter andragende fra professor Stenersen besluttede kollegiet den 2den december 1905 at fritage ham for at fungere som medlem af deputationen for de forberedende prøver fra samme aars udgang indtil videre. Den 2den februar 1906 opnævnte kollegiet professor Schjøtt som nyt medlem af deputationen; denne valgte senere professor Schjøtt til formand.

Ved skrivelse af 9de februar 1906 samtykkede kirkedepartementet i, at der i 1ste semester 1906 ved universitetet afholdtes et praktisk kursus i elektroteknik for de bergstuderende samt i, at der til dækkelse af de hermed forbundne omkostninger af bevilgningen til tilfældige udgifter ved universitetet for terminen 1906—07 udrededes et beløb stort kr. 200,00. Som kursets leder blev antagen ingeniør Wilh. Grundt, overlærer ved Kristiania elementærtekniske dagskole.

Ved skrivelse af 20de juni 1906 samtykkede kirkedepartementet i, at censuren i fagene fysik og kemi ved mundtlig reallærereksamen i s. md. under professor Kr. Birkelands fravær i udlandet uden forøget udgift for universitetets kasse besørgedes af universitetsstipendiat C. N. Riiber.

V. Beskikkelser og entledigelser fra bestillinger.

Den 8de juli 1905 bifaldt kollegiet, at det efter professor Schønbergs død overdroges professor G. Guldberg indtil videre at bestyre den obstetriciske instrumentsamling

Samme dag blev cand. med. Theodor William Knudtzon af kollegiet ansat som assistent ved det anatomiske institut for et aar fra 1ste juli s. a. at regne.

Fra 1ste august 1905 blev konservator ved det zoologiske museum dr. philos. Sig. Thor udnævnt til adjunkt ved Skiens off. høiere almenskole; han erholdt paa andragende tilladelse til at blive staaende som midlertidig konservator til 30te september s. a.

Den 8de august 1905 blev dr. med. Theodor Frølich af kollegiet konstitueret som bestyrer af det hygieniske institut under professor Axel Holsts fravær fra ca. 20de juli til udgangen af august 8. a.

Fra 15de august 1905 antog det teologiske fakultet assistent ved universitetets sekretariat Asbjørn Isaksen som fungerende notarius under ledigheden. Fra 1ste oktober s. a. blev personelkapellan Daniel Andreas Frøvig konstitueret som notarius ved fakultetet.

Den 26de august 1905 bifaldt kollegiet overbibliotekarens forslag om, at den for 5te amanuensispost bestemte begyndergage, kr. 1600,00 aarlig, fra lste august

. a. indtil videre deltes ligelig mellem cand. philos. Wilhelm Preus Sommerfeldt og cand. philos. Clara Thue-Johnsen. Den 20de december 1905 blev assistent ved biblioteket cand. philos. Henrik Anton Heltberg Wennevold af kollegiet meddelt konstitution som amanuensis fra 1ste januar 1906 og cand. philos. W. P. Sommerfeldt konstitueret som assistent fra samme dag. Den 10de mars 1906 blev kand. Wennevold meddelt fast ansættelse som amanuensis med anciennitet fra 1ste januar.

Fra 15de september 1905 blev cand. real. Jakob Grubbe Cock Schetelig antaget som vikar for amanuensis ved det mineralogiske institut cand. min. Per Schei under dennes sygdom. Efterat kand. Schei var afgaaet ved døden den 1ste november s. a., blev kand. Schetelig meddelt konstitution i amanuensisposten. Den 30te januar 1906 blev han meddelt fast ansættelse med anciennitet fra 2den november 1905.

Den 30te september 1905 blev dr. philos. Emily Arnesen af kollegiet konstitueret som konservator ved det zoologiske museum fra Iste oktober s. a. at regne. .

Fra Iste oktober 1905 fratraadte L. E. Lorence efter eget ønske sin stilling som opsynsmand og snedker. Som hans eftermand blev antaget snedket K. Hanssen.

Den 5te oktober 1905 modtog kollegiet meddelelse fra cand. philos. Astri Brøgger om, at hun ikke ønskede fornyet konstitution som amanuensis ved det etnografiske museum fra Iste januar 1906. Fra dette tidspunkt blev cand. philos. Ole Martin Solberg ansat i posten. Under hr. Solbergs tjenestefrihed indtil 1ste april 1906 deltes amanuensisgagen mellem 3 midlertidige assistenter, cand. philos. A. W. Brøgger, stud. philol. Olaf Gjerløw og frøken Astrid Tank.

Fra 1ste februar 1906 blev cand. min. Carl Bugge efter ansøgning entlediget og dr. philos. Peder Farup ansat som amanuensis ved det metallurgiske laboratorium.

Den 24de mars 1906 blev dr. med. Fredrik Georg Gade efter ansøgning entlediget fra sin stilling som prosektor i histologi. Samtidig udtalte kollegiet sin anerkjendelse af og tak for det dygtige og nidkjære arbeide, som prosektoren havde nedlagt i universitetets tjeneste.

Den 16de juni 1906 ansatte kollegiet universitetsstipendiat dr. med. Kristian Emil Schreiner som prosektor i histologi ved det anatomiske institut fra Iste juli s. a.

VI. Komiteer nedsatte i universitetets anliggender.

Den 21de september 1905 opnævnte kirkedepartementet fhv. statsraad B. Kildal (formand), professor G. Gustafson og genremaler Eilif Peterssen som medlemmer af en komite til at tage under overveielse spørgsmaalet om plads for bygninger for vikingeskibene og for kunstnernes udstillingslokale.

Den 21de oktober 1905 opnævnte kollegiet professorerne Daae, Yngvar Nielsen, Geelmuyden, Brandrud og Taranger som medlemmer af en komite til at afgive forslag om, hvorvidt de gamle dagnavne (helgennavne) i almanakken burde fjernes, og i tilfælde hvorledes den derved ledigblivende plads burde udfyldes.

Den 22de november 1905 valgte de filologiske studerende stud. philol. Kolbjørn Koppang og stud. philol. Arnold Bekker til medlemmer samt stud. philol. Karl Aubert til suppleant i indstillingskomiteen for » Sophus Bugges legat«.

Den 3die februar 1906 opnævnte kollegiet professorerne Morgenstierne, Brøgger, Yngvar Nielsen og Wille som medlemmer af en komite til at afgive forslag til instruks

« ForrigeFortsett »