Sidebilder
PDF
ePub

UNIVERSITETS- OG SKOLEANNALER

NY RÆKKE

UTGIT EFTER FORANSTALTNING

AV

KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

22. AARGANG

1907

KRISTIANIA
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI

1908

[blocks in formation]

Rundskrivelse av 23 mars 1907 angaaende de nye retskrivnings.

reglers indførelse i de høiore skoler . . . . . . . 9

med de ved den kgl. resol. av 19 februar 1907 ved

tagne forandringer i retskrivningen. ....... 10

Do. av 25 april 1907 angaaende godkjendelse av Ole Johan.

nosens Geometri for gymnasiet ........ 29

Do. av 14 mai 1907 angaaende godkjendelse av S. W. Hof.

gaards Norsk litteraturhistorie for skoler ......

Do. av 28 mai 1907 angaaende godkjendelse av M. Grans

„Engelsk begynderboga ..............

Do. av 15de juni 1907 angaaende de gjældende regler for

eksaminatorers, censorers, inspektørers, sekretærers og

kassereres godtgjørelse ved avgangsprøverne saint om

eksamensavgivter og skyss- og kostgodtgjørelse. .. 37

Do. av 19 juni 1907 angaaende forandring i SS 9,2, 12 og

33 i lov om høiere almenskoler av 27 juli 1896 ... 47

Indberetning fra den av Kirkedepartementet til gjennem-

gaaelse av retskrivningsreglerne m. m. nedsatte komite

Rundskrivelse av 29 juni 1907 angaaende tillæg til regle-

ment for artium indeholdende bestemmelser om artium

for kandidater med lærerprøve ......... 57

Do. av 24 august 1907 angaaende Muldal og Alnæs' Lære-

: bok i norsk, hefte 4–6............. 180

Do. av 19 oktober 1907 angaaende godkjendelse av D. F.

Knudsens Utvalg av norsk litteratur for gymnasiet.

1. For 1ste gymnasieklasse ........... 182

Do. av 13de december 1907 angaaende godkjendelse af B.

Pauss og A. M, Corneliussens Læsebok i morsmaalet,

første bind for middelskolen .. ....... 208

[ocr errors]

Avgjørelser av ansøkninger om nye lærebøkers godkjendelse

1-9, 29–35, 180, 181, 182-186, 208
P. Voss: Deutsches Lesebuch, Ergänzungsband für
Gymnasium und Mittelschule. - Samme: Deutsches Lese-
buch für die Mittelschule, zweiter Band (godkjendelse av
eksamenspensum). - Fr. Bugge: Lærebok i perspektiv.
tegning for lærerej(skolernes opmerksomhet henledet paa

samme). - Ole Johannesen : Geometri for gymnasiet. –
S. W. Hofgaard: Norsk litteraturhistorie for skoler. -
M. Gran: Engelsk begynderbog. - Muldal og Alnæs :
Lærebok i norsk, hefte 4–6. – D. F. Knudsen: Utvalg
av norsk litteratur for gymnasiet. l. For 1ste gymnasie-
klasse. - B. Pauss og A. M. Corneliussen : Læsebok i mors-
maalet, første bind for middelskolen.

Den nye retskrivning.

[ocr errors]

Rundskrivelse av 23 mars 1907 angaaende de nye retskriv-

ningsreglers indførelse i de høiere skoler . . . . .

med de ved den kgl. resol. av 19 februar 1907 ved.

tagne forandringer i retskrivningen ........

Indberetning fra den av Kirkedepartementet til gjennem-

gaaelse av retskrivningsreglerne m. m. nedsatte ko-
mite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Vedkommende undervisningen i færdighetsfag.
Rundskrivelse av 19 februar 1907 angaaende en lærebok i

perspektivtegning for lærere av Fr. Bugge . ..:.

[ocr errors]
« ForrigeFortsett »