Sidebilder
PDF
ePub
[ocr errors]

ηγεμονεύειν, prs., ipf., fut., (ηγεμών), ήδύ-επής, sweet-speaking, suavilo- lead the way for; tivi, conduct; mpóobev, quens, A 2487. goin advance; oòóv, point out the way; ήδύ-πότοιο (ποτόν), sweet to drini, τινί, ρόον ύδατι.- (2) (II.) ducere β 340. (Od.) exercitum, lead (the army), II 92; ήδύς, εία, ύ, έoς, έι, ύν, είαν, (σβαδ-, τινών, Β 527 ; τισίν, only Β 816. tűaờe, suavis, Eng. sweet), sweet ; njoj

ηγεμών, no dat. sing., dat. pl. -μό- γέλασσαν, dulce (heartily) riserunt; νεσσιν, (ηγέομαι), leader, guide (0d.); κνώσσουσα, softly slumbering, δ 809. commander, chief, opp. λαοί, Β 365. (11.) ne, njé, see II. 11, 1% ņe, erat, from

ηγέομαι, ηγείσθω, imp., ipf. fut. i είμι. aor., in signif, and construction=rive- ήείδεις, ης, ει, εν, noverat, see μονεύειν, (1) guide, lead the way for, EΙΔ ΙV. opp. (άμ) έπεσθαι (Μ 251), θ 46, cf. ήέλιος, only sing., [θ 271, "Ήλιος], β 405 και πρόσθεν, Ω 96 ; craftily, Χ 247 ; (Lat. Auselius), sol, sun ; sunrise, Λ in his folly, foolishly, ω 469.-(2) du- 735, γ 1, τ 433; αντολαί, μ 4 ; midcere, τισίν (τινών), aliquos, might day, θ 68 ; afternoon, Π 779, η 289 ; lead them to their ranks, B 687; but sunset, A 605, 475, θ 485, β 388, κ E 211, Τρώεσσιν, dat. advantage. 191; τροπαί, ο 404 ; πύλας, ω 12 ; his

ηγερέθονται, εσθαι, ipf. -οντο, (αγεί- curved path in the heavens, (υπερίορω), assemble themselves (gradually one ή νος, α 8),λ 16, Η 421, θ 68; phrases by one), Γ 231.

signifying to shine, Λ 735, επέλαμψε, ήγερθεν, aor. pass. from αγείρω = ακτ έβαλλε, επιδέρκεται ακτίνεσσιν, congregati sunt.

φάος (as fgure of life,λ 93, Σ 11, 61, ηγηλάζεις, ει, prs., (ηγέομαι), φuide, | δ 540), αυγή, υπ' αυγάς, αίγλη; μένος, lead, ρ 217 ;λ 618, leadest some such vis, heat, Ψ 190, κ 160 ; epithets, ακάwretched life as I.

μαντα, (λαμπρός, τ 234; λευκός, Ξ ηγήτορι, α, ε, ες, (ηγήτωρ, ηγείσθαι), 185), παμφανόωντα, φαεσίμβροτος; exduci, leader, dáūv ; freq. with pédov- pressions for east, v 240, M 239, (and TES, chiefs in war and leaders in coun- west, k 191).--Sun as god, cf. Lat. Sol, cil; principi, a 105.

observing all things, Γ277,Ξ 344,θ 271, ήγοράασθε, ήγορόωντο, ipf. from (yet not so, μ 375); father of Kirke, κ ůyopáopal, sit in council, hold assembly. 138; of Phaethusa and Lampetie, je

, 18é (orig. following nuev), et, and, 133; propitiated by sacrifice, f 104, T
also, B 27, 79; with fri, B 118 ; joined 197; oath by the sun, T 259; his Bóes
with και, αnd also, A 334 ; Ο 663, ήδέ- και μήλα, μ 128, 322, τ 276, ψ 329.
και-ήδέ; with τε, Z 446 ; ήδέ-και, A ήεν, erat. ήέπερ, see ήπερ.
400; και, Ζ 429 sq. See also ιδέ. ήερέθονται, prs., ντο ipf., (αείρω),

ήδεα, ήδη, plupf. from οίδα. float, flutter, 12; 108, be unsteady.
ήδη (ή, δή), 1a m, now, in contrast 'Ηερίβοια, μητρυιή of the Aloidae,
(1) with what heretofore had no exist- second wife of Aloeus, E 389.
ence : already, A 250, β 89 ; και άλ- θέριοι, η, αι, (αήρ), η atutini, αι
hote, iam alias quoque; with part. early morn, A 497, 452.
B 663.—(2) contrasting the present ήερο-ειδέι, έα, ές, (-ειδής), cloudy-
moment with other time: nou, A 456; gray, πόντον, σπέος, πέτριν; but E

once, v 315; with fut., a 303 ; with 770, quantum acrium prospicit aor., r 98; freq. before or after vūv : =as far as one sees in the dim distance, now at length, A 456; 5 213, now al- | i. e. through the haze. ready. .

θερόεντος, τα, (αήρ), cloudy, dark, ήδομαι, aor. ήσατο, gavisus est, | ζόφου και only θ 13, Τάρταρον, and υ 64, rejoice, ι 353.

κέλευθα. ήδος, το, (ήδύς), com modum, profit, ήέρος, see αήρ. advantage, always in negative sense, ήερο-φοίτις (φοιτάν) 'Ερινύς, αλλ:μίνυνθα, ουδέ τι, τί μοι (έστιν, ίσσεται της in darkness, I'571. (Ιι.) Tivos); paullum, ncquc quid- ήερο-φώνων (αείρω, φωνή), vocem quam, quid expedict? A 576, A tollentium, loud-voiced, 5057 318, ω 95.

'Ηετίων, ωνος, α, (1) father of An

!

[ocr errors]
[ocr errors]

at

ή

dromache, king of Thebe in Troas, ýkw, elv, adveni, come, E 478, v 325. Z 396, A 366.—(2) of Imbros, guest- lákata, rá, wool, or woolen thread friend of Priamos, ø 43.—(3) a Trojan, on distaf'; otpwowoa, otpopadidete, P 590.

ply the distaff, 0 315. (Od.) (See the ünv, erat, sce čiui.

first of the cuts below.) [ă ă] ήήρ (see αήρ), ήέρος, α, α, fem., fog, ηλάκάτη, ην, (αράχνη), spindle, Z mist, 1 15; esp. as means of rendering 491. (Od.) (See the cuts, representing invisible, r 381 ; darkness, n 15 (41), 1 distaff and spindles.) 143; Tovlúv, masc., from necessity of the verse, E 776.

ήθείον, acc., ήθελε νοc., fem. είη, (50os, suetus), carus, beloved, dear, § 147.

ñea, pl. from 100c, (suetus), accustomed places, haunts, Z 511; Š 411, pens.

ήια, τά, (ιέναι), pronounced with synizesis at end of verse, žja,viaticum, provisions, food, N 103. (Od.)

ήίων, των, (άημι ?), Synizesis ūjwv, chaf, £ 3687. ήιε, ibat, from είμι.

ήλασα, εν, αν, άμεσθα, aor. act. and níocos, ov, 01, (yiduus), unmarried mid. from štáw. youth, 567. [i]

ήλασκάζει, prs., ων, (γλάσκω), vaLKTO, resembled, see II. £ïxw.

gans, wander; 1 457, vagando efŘeše, sprang, aor. from kioow.

fugiat. ήίόεντι, dat., (ήιών), with changing ñ áokovol, pres., and part. -ovodi, banks, E 367; since rivers, like the (axáopai), prowl about, swarm about, Skamander, in warm countries, and B 470. (II.) with sources in near mountains, have ndato, vagabatur, from åláopal. in consequence of rains a broad, rag- ήλθανε, aluit, from αλδαίνω. ged bed out of all proportion to the ηλέ, see ηλεός. ordinary size of the stream, and banks 'HXciol, inhabitants of Elis, A 671f. ragged and often high.

ηλέκτρου, οισιν, (ηλέκτωρ), αmber, δ ñlov, iverunt, from zipi.

73. (Od.) 'Hióves, sca-port in Argolis, B ndékTwp, splendens, beaming (sun), 5617.

with and without 'Yzepiwv, T 398,'% Hloveús, (1) father of Thrakian 513. (II.) king Rhesos, K 435. —(2) a Greek, videos, voc. & and jdé, infatuated, slain by Hektor, H 114.

crazed, ppévac, in mind=mad; & 464, ńce połße, apostrophized, 0 365, Y confusing, maddening. 152, gleaming [?]. (aŭws.)

vandato, penetraverat, plupf

. ήισαν, iverunt, see είμι. ήίχθη, pass. from ελάω. aor. pass. from áioow.

ηλίβάτος, ον, οι, sleep, lofty, ι 243, ήιών, ήίόνος, α, ες, εσσι, ας, fem., ο 273. shore, strand, M 31,5 138.

Řida tollý(v), satis multum, ñka (Fijka), placide, softly, gently, very much, A 677. slightly, I 155.

vaikiny (1117), aetatem, equals in ika, es, av, etc., misi, from 'impie

. age, fellows, II 808. (II.) ήκαχε, troubled, aor. from ακαχίζω. Xikes, pl. from his, adultae, fullKedato, sanavit, healed, aor. from grown, o 373t. ακέομαι.

ήλιος, see ήέλιος. ή-κέστας, acc. pl., (κεντέω), having

Ηλις, ιδος, Elis, division of Pelonever felt the lash, untamed, Z 94. (11.) ponnesos on west coast, inhabited in

ñ Kiotos (F7jka), slowest, most sluggish, the north by Epeioi, in the south by I 5314.

Achaioi, B 615, 0 635.

[ocr errors]

ήλιτε, 80r. from αλιταίνω, pecca- our ; ntr. subst. with είς-, -δε and εφ' vit.

ημέτερα ==home, β 55. ηλίτό-μηνον (άλιτεϊν, μήν), untimely ημί- = semi-, half-. born, T1181.

ημί-δαής (δαίω), semiusta, halfήλκησε, aor., vim attulerat, from ournt, Π 294+. έλκέω.

ημί-θέων, semi-deοrum, demigods, ηλοι, οισι, παίζs, studs, Λ 29. (ΙΙ.)

Μ 23. ήλυθον, ες, aor. from έρχομαι. ημί-όνειον, ην, adj., (ημί-ονος), be

Hlúolov medlov, Elysian fields, abode longing to a mule, mule-, of chariot, yoke, of the blest, δ 563 sqq.1 [U]

Ω 268, ήλθον, aor., (άλφεϊν), have gained. ημί-ονον, acc., etc., (nom. and dat.

ήλω, capta est, aor. from αλίσκο- | sing. wanting), comm., nm ulus, mule, μαι.

Y 266, 655. ηλώμην, νagabar, from αλάομαι. ημί - πέλεκκα, half aces, one-edged

Ήλώνη, a city in Phthiotis, Β ααes, Ψ 851. (ΙΙ.) 7397.

ημίσεις, εων, ntr., υ, semis, γ 155; ñuãouv, dat. pl., (inui), at javelin ntr. usually subst., half, p 322. throwing, y 8917.

ημί-τάλαντον, half a pound (gold), Ημαθίη, ancient name of Makedo- Ψ 751, 796. nia, Ξ 226ή.

ημι-τελής, half complete, desolate, ημαθόεντος, ι, α, comm., (άμαθος), Β 701. arenosa, sandy, epithet of Pylos, a ήμος, quum (temporal), ουhen, al93.

ways at beginning of verse, exc. je 439; ήμαι, σαι, σται, 3 pl. (ήνται), έαται, followed in apodosis by τήμος (άρα), είαται, imp. ήσο, inf. ήσθαι, part. ήμενος, δή τότε, δη or και τότ' έπειτα, οι (δή)

ipf. ήμην, στο, σθην, 3 pl. ήντο, έατο, άρα with indic. of histor. tenses ; witli 24. είατο, sedeo, sit, ήμενος ή έρπων, e subj. (=pres.), only δ 400.

158; often with collateral meaning ήμύει, prs., εor. ήμύσε, σειε, (κάρη, supplied by part. with which it is join- kapńarı, with head), nod; B 148, it, the ed, A 134, Β 137, 4412.

ploughed field, nods (to the breeze), ήμαρ, ατος, ατι, ατα, day, (α) as op-with its heads of grain. posed to night, E 490; (b) division of ήμονες, pl., (ίημι), άνδρες, darters, the year, season, χειμέριον, etc. ; (c) Ψ 8861. periphrastically with adj., e. g. ελεύθε- ñv (ei äv), si, if, when, (1) with subj. ρον ήμαρ, condition of freedom ; δού- of pres. expectation, the verb of the Alov“, servitus; vóoteptov“, redi- principal clause standing in; (a) imp., tas, Z 455, σ 137; ήματα πάντα, αι- φ 237, π 274; (β) fut., Ι 394, Δ 353; ways, forever; επ' ήματι, η οme day, but 1 (γ) opt., μ 288; (δ) prs. subj., μ 121, Τ 223, one whole day ; ήματι το ότε, θ 482.-(2) with subj. of repeated tum quum, B 351.

action, verb of principal clause being ημάτίη, αι, adj., (ήμαρ), (1) diurna, pres., Α 166, 159; often with πέρ, σ και die, by day, ß 104.—(2) quotidianae, 318. (3) = whether, with subj., a daily, I 72.

282, (εί άν, εγίν, ήν.) ήμβροτον, ες=ήμαρτον, ες, missed. ηναίνετο, negabat, from αναίνοημείς and άμμες, ημείων, -έων και άμ- μαι. μί(ν), ημίν, encl. ήμιν ; άμμε, ήμέας ήνεικε, καντο, tulit, aor. from (ήμας), ήμάς only π 372, .

φέρω. ημέν, usually corresponding to δε ήνεμόεντα, acc., -όεσσα, αν, ας, (άνε(και), δε, τε, καί ; both, as well, Π 664. μος), υιηdy, breez), αrgy, (of towns,

ημέρη, pl. αι, (other forms from mountains, trees), πτύχας, τ' 432. ήμαρ), dies, day.

ηνία, τά, frena, reins, often adorned ημερίς, ή, (ήμερος), cultivated ine, with gold or ivory, σιγαλόεντα, E 226. € 697.

ήμερον, acc., cicurem, tame, o ηνίκα, when, with indic., χ 198ή. 1627.

[i] ημέτερος, η, ον, etc., (ημείς), noster, Ηνιοπεύς, ήα, son of Thebaios,

K

[ocr errors]
[ocr errors]

[1]

=

charioteer of Hektor, slain by Diome- ντο, sedebant, from ήμαι. des, θ 120τ.

ήνυτο, successit, from άνυμι. ηνί-οχεύς, ηνίοχήα, ες, ας, (II.), = ηνώγεια, ει, ιussit, from άνωγα. ηνίοχος.

ήξε, fregit, from άγνυμι. ηνιόχευεν, ipf., ηνίοχος), held the ήoίoν, acc., οι, ων, fem. 2, ην, (ήώς), reins, guided, drove, v 642.

matutinus; subst. morning, dawn, 8 ηνίοχος, οιο, η, ον, οι, οισι, ους, (ηνία, 447 ; elsewh, orientalis, eastern. έχω), charioteer, θεράπων, E 580, etc.

ήoς, see έως. The charioteer stood usually left of

ήπαρ, ατι, dat., jecur, liner, ι 301. the πρόμαχος; among the Assyrians, ήπαφε, ludificatus est, see παthe warrior (armed with bow) had also ραπαφίσκω. a second attendant, shield-bearer, with ήπεδανός, feeble, weally, θ 311, θ himself on the chariot (see cut); the 104. Egyptian monuments represent only ήπειρος, ηπείροιο, ου, η, ον, fem., one warrior or triumphing king upon (à - Teipw ?), mainland, terra firma, the war-chariot.

opp. sea and islands, cf. esp., B 635;

[graphic][ocr errors]
[ocr errors]

Aviatate, compellavit, hail, see interior, opp. sea (coast), 49 ; yet used ενίπτω.

even of island, ε 56 ; ήπειρόνδε, toward ñviv, acc. pl. ivis, (AN), sleek, shin- the land. της, γ 382.

ήπερ=ήέπερ, qua m, ελαη, Ξ 468. Ήνοπίδης, Satnios, Ξ 4441. [1] ήπερ (όσπερ), eadem qu 2, just

ηνορέη, έηφι, έην, (ανήρ), prowess, there (thither), where, μ 81, Φ 4; με manhood, Z 156.

ας, I 310. ήνοπι, dat., (ήνοψ, AN), gleaming, ήπεροπήα, acc. from ήπεροπεύς, λ dazzling, of naked metal, always with 364t, and iTTEPOTTEUTá, voc. from Prís, χαλκό, Π 408.

deceiver, seducer, r 39 and N 769. 'Hvoy, (1) father of Satnios of My- ήπερ-οπεύεις, ει, ειν, prs., ipf. ήπερsia, Ξ 445+.-(2) father of Klytomedes όπευον, aor. -εύσης, (Ger. afterrefrom Aitolia, V634.—(3) father of den, Fon), deceive, cajole, seduce, l' Thestor, of Troja, II 401.

399. Övreov, obviam facti sunt, meet, ηπίό-δωρος (ήπια), kind's string, from αντέω.

| bountiful, Z 2514.

3241

ήπιος, ου, ον, η, α, mild, of persons, ηρίον, το, sepulchral mound, Ψ 126t. of remedies, A 218; of counsels, A 361. ήριπε, lapsus est, slip, from ερείπω.

ήπύτα (ήπύω), Ioud voiced, Η 384f. ήρυγε, νomuit, from ερεύγομαι. ηρώ, 'Ηπύτίδης, Periphas of Troja, P| precabaris, from αράομαι. ηρώη

σαν, cesserunt, retire, from ερωέω. πύει, ipf. ήπύε, buil; ρ 271, sound ήρως, ωος, ωϊ (ω, Η 453, θ 483), ωα shrill; 399, roar.

(ζ 303 [-υ], ω' before vowels); pl. ηρα φέρειν τινί, also επί... ήρα, do | ωες, ώων, ώεσσι, ωας, hero, warrior, title a juvor, gratify, humor, y 164, A 578 of honor for the free and brave; stand(Fήρα, βούλομαι).

ing alone as subst., A 4, K 179; in ad“Ηρακλείδης, (1) Tlepolemos, B 653. dress, Y 104, K 416; witli Δαναοί, --(2) Thessalos, B 679.

'Αχαιοί, likewise with single names, “Ηρακλήoς, ηι, ήα, often replaced in Δ 200,β 15, Φ 163; joined with θεράnom., as in other cases, by periphrasis, ποντες "Αρηος, B 110; γέρων, η 155. Bin 'Hpax/nein, voc. wanting, Hera- (Never=demigod.) kles, son of Zeus and of Alkmene; his ήσ' = (1) ήσαι, ο 245, sedes.-(2) birth, T 98; άεθλοι, θ 362, λ 623, Φ ήσο, π 44, conside. 26; destroys Laomedon's Troja, i ήσαι, σται, sedes, sedet. ήσατο, 145, E 642; makes conquest of Py-gavisus est, from ήδομαι. ήσειν, Ios, A 689 sqq., cf. also E 392, 397 ; fut. from ίημι. ήσθα, eras. death, Σ 117; his shade, λ 601 ; his ήσκειν, wrought, ipf. from ασκέω. wife (on earth) Megara (see Thes- hoo, conside, imp. from nuai. salos and Tlepolemos), in Olympos, ήσσων, pl. ονας, ntr. ον, deterior, Hebe. National hero, celebrated in 0 365; óliyov nogov, paullo minus, popular songs before Homer's time, little less. 602, 267. Epithets, θείοιο, θρασυμέμ- ήσται, sed et.

ήστης, erant νονα, κρατερόφρονα και cf. φ 25.

ambo. Ηρακληείη, ης, η, ην, always with ησυχίη, ή, quies, peace, quiet, σ 22+. βίη, periphrasis for Herakles, Λ 690. ησύχιον, acc. masc., tutum, uninοράμεθα, see άρνυμι, gain.

jured, Φ 598. ηραρε, aor. from άραρίσκω.

ισχυμμένος, pf. pass. from αισχύνω. ήρατο, aor. mid. from αίρω.

ήτ'=ή τε, Γ 366. ήρατο, from αράομαι, precari.

Te—Ý Te, sive—sive, either-or. "Ηρη, Hera, daughter of Kronos and ητιάσθε, όωντο, ipf. from αιτιάομαι. of Rhca, sister and wife of Zeus; her ή του (Ι. ή, and ΙΙΙ. τοι), marks (1) education, a 201 sqq.; relation to calm assurance, surely: in address, H. Zeus, A 568, ο 13, Ξ 153; hostile to 406, α 307, Η 191; in narration, A

Trojans; to Herakles; patron of 140, Z 201; after 11, p 372.—(2) marks Greeks; her children: Ares, Hephai- antithesis=uév, A 68, o 6, À 188, A ştos, Hebe, Eileithyia; her favorite 487; quam quam, and yet, X 280 ; haunts

, Argos, Mykenai, Sparta, A 51, ali tol, but by all means, 211, Ω 52. Epithets, 'Aργείη, βοώπις πότνια, 48, ο 488, π 278; μέν, sed vero, but πρέσβα θεά, Διός κυδρή παράκοιτις 3 yet, A 140; with imp., yet, δ 238, κ ήυκόμοιο, λευκώλενος, χρυσόθρονος, 271; after ώς, ε 24, and όφρα, γ 419 ; χρυσοπεδίλου, Zeus gives her yet other | μέν before δέ, by all means, Γ168 ; ( 339 (dishonorable) names, ο 14; likewise read ή τι; τοι, τ 599, is dat.). Poseidon, Θ 209 ; δολοφρονέoυσα. ήτορ, τό, heart, not as bodily organ,

ηρήρει, plupf. from άραρίσκω. though used as synonymous with spaηρήρειστο, plupf. pass. from ερείδω. δίη, K 93; κήρ, Ρ 535; likewise with ηρί, Inc., (ήέρι), mane, at early morn, θυμός ; also with ενί φρεσί, ΙΙ 242, Τ 1 360; with ήώθεν, τ 320.

169,θ 413,ν320, cf. Β 490; έν κραδίη, ηρί-γένεια, ης, αν, early born, epithet | Υ 169 ; synonymous with anima, N of ήώς, δ 195. As substantive-Eos, 84, Φ 201; if, E 250; power of Child of dawn, x 197.

thought, mind, A 188; heart, feelings, tipike, fracta est, break, from 1 497, 572; seat of astonishment,

514; of joy,Ψ 647 ; of grief, E 364; of

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsett »