Sidebilder
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

φρος) of the chariot, sometimes double, ανώγεν, ipf. from ανοίγω, aperie-
E 728; it served also as place of at-bat.
tachment for the reins. (See the cut.) ανώγω, see άνωγα, iussi.

αν-ωθέω only άν-ώσαντες, ο 553ή, having shoved off from land.

αν-ωιστί (δίω), necopinato, μηexpectedly, o 92t. []

αν-ώιστον (οίω), inopinatum, unimagined, $ 397.

αν-ώνυμος (όνομα), sine nomine, nameless, θ 5521.

αν' ωρτο (ύρνυμι), aor. in tmesi, surrexit, αrose, Ψ 812, θ 3.

άνωχθε, -θι, -θω, imp. from άνωγα, iubete, etc.

άξαντος, -ασθε, -έμεν, -έμεναι, -ετε, from άγω.

αξίνη, ησι, ή, bipennis, double battle-axe of Trojans, 0 711. (See cut.}

[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

άνυμι (ανύω), ήνύτο, ipf., cito ei successit opus, was progressing, a 2434.

ανύσις, -ιν, ή, (ανύω), αccomplishment, successus; B 347, they will άξιος, 3, (άγω), counterbalancing, accomplish nothing; 8 544.

equivalent, τινός, ο 719,Ψ 562 ; unorth ανύω (άνω), fut. -ύσω, -ύσ(σ)εσθαι, α gift in return, τινός, α 318; equal in conficere.-(1) τινά, consume, ω 71. | strength, θ 234 ; corresponding to one's

-(2) 8 357, o 294, traverse; pro- station or requirements, suitable, I 261, ficere, efect (nothing), Δ 56 ; mid., πZ 46, Ν 446, υ 383 ; worth, Ψ 885 ; 373. [---]

βοός, θ 405, πολέος. 1. άνω, ipf. ήνον, conficere.-(1) 'Αξιός, river in Paionia, Φ 141, Β owere completing, γ 496.-(2) pass. άνε- 849. ται, άνοιτο, draw to a close, K 251, Σ α-ξύλο (σα-, ξύλον), lignis abun473. [-; Κ 251, -υ]

dante, dense forest, A 1551: [-u-] 2. άνω (ανά), sn' sum, upwards, λ *Αξυλος, Son of Tεύθρας in 'Αρίσβη, 596; porro, to ths .orthward, Ω 544. Z 12t. [--]

άξων, ονος, (axis), αcle, E 838, Λ άνωγα (άγχω ?), pf. (imp. άνωχθι, 534. (11.) -ώχθω and -ωγέτω, -ωχθε and -ώχετε, αοιδή, ής (άποιδή, from αείδω).-(1) inf. -wyéjev); plupf. uvúyka (3 sing. cantus, singing, the power to sing, B ενώγει and' -ειν, ανώγει), also forms 595, Ν 731, θ 44, 253; song, α 328, 159, like pres. ipf. ανώγει, -ετον; ήνωγον, 421; αοιδής ύμνον, θ 429, strains of άνωγον; fut. ανώξω, aor. ήνωξα, iu- the oard.-(2) carmen, song, ballad, bere, command, constr. like κελεύω, β story; that song men hear most will113, ρ 508 (τινί, only υ 139); θυμός ingly, α 351; mourmful song, α 340; (έποτρύνει και) ανώγει, Z 439,Τ 102, θ funeral lament, elegy, Ω 721 ; with 322, σ. 409, etc.

pregnant signif. song, subject for song,

[ocr errors]

ω 197, 200, γ 204, (ν. 1. πυθέσθαι), θ' απ-άγουσιν, fut. -άξω, aor. -ήγαγον,
580.

abducere, lead away; always with
αοιδίάει, -ουσα, (άοιδή), καλόν, οπί pers, obj., exc. σ 278, bring with theme
kalj, sweetly sings, only k 227, £ 61. from their own estates; always with

pers. subj., exc. O 700.
αοίδιμοι, Cantabiles, subject for απ - άειρόμενον, πόλιος πεδίoνδε,
song, notorious, (infames), Z 3584. campum petentem, withdrawing
[ά]

from the city, and seeking the plain, Φ
ά-οιδός, ού, (άξείδω), Cantor, singer | 5631.
(of funeral ode), 720; elsewh. singer απ-αίνωτο, ipf., also (αποσαίνυται,
and poet, regarded with special favor -To, cf. j 419) only pres. and ipf., adi-
by the gods (θ 43, 479, 487,ρ 518, αυ- m ere, tαlce αυαy, roύ, Λ 582, Ο 595, μ
τοδίδακτος, χ 347 ; e. g. Φήμιος, Δημό- 419; τί τινος, ρ 322 (v. 1. άπαμείρεται),
δοκος), hence θείος, ρ 385, θ 479, sqq, N 262.
and highly honored.

'Απαισός, Trojan town, Β 828t; see
α-ολλέες, έα, (σα-, Foλλ, ειλέω), con- Παισός.
ferti, crowded together, in throngs, E απ-αίξας (άίσσω), κρημνού,

desili.
498, 0 306; cuncti, N 39, y 165, 412; ens, springing down from a crag, 0.
άπασαι, αll together, χ 446.

2345.
άολλίζω, only aor. αόλλισαν, -σσασα, απ - αιτίζοντες, res repetentes,
and pass. Πολλίσθησαν, -θήμεναι (άολ- reclaiming, β 781.
λέες), congregare, collect, Z 270, Ο

απ-άλαλκε, -οι, (άλκή), imp. and opt.
588. (II.)

2 aor., arcere, ward off, 8 766, X 348,
άορ, ορος, το, (αείρω, άσπορ, Eng- τί τινος. [a]
lish sword), gladius, sword, in form α-πάλαμνος (παλάμη), sine pal-
= ξίφος, θ 403, 406, κ 294, 321 ; acc. mis, not knowing how to swim, helpless,
pl., άορας, ρ 222. [υ;

o, in arsi E 5971. [ά]
-] ( (See cut.)

απ-άλεξήσειν, -ήσαιμι, fut. and aor. opt., arcere, keep gf, τινά τινος, Ω: 371; p 364, but not even thus could she keep some one from maliciously insulting him, cf. ρ 462.

απ-αλθήσεσθον, 3 αι. fut., έλκεα, shall they be healed of their wounds, o 405, 419.

απ - αλοιάω, απ - ηλoίησεν, άχρις, contudit penitus, crushed utterly, Δ 5221.

απαλός, 3, tener, tender, δειρή, αυχέ

νος, ήτορ, παρειάων (πόδες,
αορτήρ, ήρα, etc., masc. (αείρω, | "Ατη, as ήεροφοίτις, like the 'Ερινύς),
ασπορτ.), balteus, sword-belt = τελα- χείρας, φ 151; απαλόν γελάσαι, heart-
μών (see cut), λ 609 ; Λ 31, αορτήρεσ- | ily, ξ 465.

with hooks or handles ; of strap on απάλο-τρεφέος, σιάλοιο, bene Sagi-
wallet, ν 438.

natae, well-fed, 0 363*.
ά-οσσητήρ, ήρα, ες, ας, masc. (so- απ' αμήσαντες (αμάω), after having
cius, å-cokinthp), defensor, companion cut (hacked) off, 0 3017.
in battle, Ο 254 ; helper, δ 165, ψ 119. απ-αμβροτείν, see άφαμαρτάνω.

ά-ουτον (ουτάω), non percussum, απ-αμειβόμενος, and ipf. -ετο (former
unuounded, Σ 536ή.

with προσέφη, latter with φώνησέν τε),
απ-αγγέλλω, only ipf. απαγγέλ-respondens, answering, Α 84, δ 824,
λεσκε, and 1 aor., renuntio, report, θ 400,λ 347.
τί, Ι 626; bring tidings, τινί, P 640, ο απ-αμείρεται, ν. 1. for αποαίνυται,
210,

ρ 3221.
år-áyxwv, strangulans, throttling, απ-αμύνω, only aor. (in tmesi αμύναι,
τ 230ή.

A 67, ß 59), act. and mid.; and ipf.

ALALAKIA

92, of

[ocr errors][ocr errors]

σιν,

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

απήμυνεν, arcere, word of, mid. de- ν 132, γ 192, (θυμόν, P 236, Φ 296); fend one's self, λ 579, ο 738; τινά, de- τινά τι, Ρ 125,Ψ 291, 560, (θυμόν, Υ fend one's self against, 2 369, 7 72. 290); not τινός τι, Α 430 (but gen.

απ-αναίνομαι, only aor. -ηνήναντο, absol.), T 88, σ. 273, I 107.; see also -ανήνασθαι, recus are, decline, refuse, άέκων. only Η 185, κ 297.

απάφίσκει, and 2 aor. ήπαφε, mid. απ- άνευθε(ν), (1) procul, far | απάφοιτο, ludificari, delude, beguile, αυay, K 434; κιών, Α 35 ; out from it, onlyλ 217, ψ 216. [απ] Τ 374.-(2) separatim, αραrt, κ 524, απ-έειπε, see απ-είπον. K 425.—(3) with gen., sine, without απ-έεργε, sec απο-έργω. the knowledge, A 549; far from, A 48, , απειλείς, είτε, fut. -ήσω, ipf. απει36 ; follg. its gen., μάχης, Λ283. λήτης. - (1) minari, threaten, τινί,

απάντη (άπας), quoquoversus, απειλάς, Ν 220, Π 201; μύθον, Α 388; on every side, Il, and 0278.

with inf., A 161, θ 415, ο 179.-(2) απ-ηνύσαν (ανύω), pervenerunt, gloriari, boast, θ 150; with inf., θ accomplished the journey home again, 383.-(3) vovere, utter a vow, tivi, y η 326t.

863, 872. [~-] ά-παξ (σα-, παγήναι), sem el, once, απειλεί, άων, άς, minae, threats, 22; once for all, 350. (Od.)

I 244, N 219; then iactantia, boastαπ-αράσσω, only aor. άπήραξεν, and ing, Ξ 479, Π 200. in tmesi apašev, detruncare, smote ÅTELAntîpes, iactatores, boasters, to the earth, 497. (II.)

H 961. απ-αρέσσασθαι (αρέσκω), recon- 1. άπ - ειμι, subj. -έησι, ipf. -έην, ciliaro sibi, that a king should com- -εσαν, fut. -έσσεται, -εσσείται και often in ciliate a man, T 1837.

tmesi, abesse, be far from, τινός, τ απ- άρχομαι, -αρξάμενος, sacra 169 και τόσσον, as far away, ε 400; δουρordiri, to begin the sacred rites by nyekés, as far as a spear is cast; be cutting off hair from the forehead of absent, wanting, Y 7, o 146. the victiin, y 446.

2. άπ-ειμι, imp. -ιθι, part. -ιών, ipf. ά-πάς, -πάσα, -πάν, universus, ήιε, abire, go away, ρ 478; άψ, Κ entire, all; pl., cuncti, all together; o 289. 158, nothing but kindness; 616, ar- απ-είπον (Fέπω, νοco), ind. also απέgento solidum, of massive silver ; & FELTTE, -Feinw (subj.), -Feimoque (opt.), 196, η α year and a day. (The trisyl-1-5ειπε) (imp.), -Fειπείν (inf.), -5ειπών labic forms scarcely found, exc. at end (part.), and without F; απ- ειπών, etc.

-(1) speak out (fully), deliver, an errand, ά-παστος (πασσάμενος), non pas- π 340 ; a mission, H 416; the truth, tus, not having eaten, fasting, with εδη- Ψ 361; μύθον απηλεγέως, speak out Túos, carens, without food, cf. 8 788. regardless of feelings, a 373.—(2) ne

απ-ατάω, fut. -ατήσω, aor. απάτη-gare, say no, A 515, Ι 431, 510, 675.DELY) (47-), fallo, deceive, d 348. [ă] (3) renuntiare, give solemn warning,

απ-άτερθε, scorsim, αραrt, Β 587; τινί, α 91 ; μήνιν, T 35, 75, renounce. far from, E 445. [ă]

'Απειραίη, she who springs from απάτη, ης, dolus, deceit, Δ 168; pl. Apeira, 'Απείρηθεν ("Ήπειρος ?), η 8, fallaciae, tricks, 0 31. [á]

9. απατήλια, ntr. fallacia, only ξ ά-πειρεσίην, οι, αι, and ά-περείσια, 127, βάζει, speaks falsely to her, and ntr. pl. (πέρας, πείρατα), infinitus, 288, skilled in deceit.

boundless, offnite, υαst, πολλοί, τ 174; απάτηλόν, fallax, deceitful, A 526. | γαίαν, διζών, άποινα, έεδνα. [ά]

α-πείρητος (πειράομαι), imperitus, απ-ητίμησε (ατιμάω), prorsus unskillful, opp. ευ ειδώς, β 170; non contempsit, greatly insulted, N 113f. tentatus, untried, P 41.

απ-αυράω (cogn, with Fερύω ?), only ά- πείρίτος (πείρατα), infinitus, ipf. απηύρων, ας, α, fat. -ουρήσουσι, boundless, κ 1951. 4. V., αόr. part. απούρας, eripere, α-πείρων, -ονος, (πείρατα), infinitorest αυαη, Α 356 ; τί,I 107 ; τινί τι, 1 tus, immeasurable, Ω 545; endless, η

of line.)

tus.

[ocr errors]

286 ; δεσμοί, in which the end can not be απ-ηλεγέως (αλέγω), αποειπείν μύ-
found, indissoluble, 8 340.

dov, speak out without scruple, only a
απ-εκ-λελάθεσθε (λήθω), imp., ob- 373, 1 309.
liti sitis, forget altogether, w 3947. α-πήμαντον (πημαίνω), incolu-

ά-πέλεθρον (πλήθος ?),in mensam, mem, uninjured, 7 2821.
immeasurable, iv', vim, E 245; and im- απ-ήμβροτον, aor. from άφαμαρ-
mensum quantum, sprang back Távw, de erravi.
enormously far, A 354.

α-πήμων, ονος, (πημα), sine dam-
απ-έμεσσεν (εμέω), aor., evo muit, n0.-(1) fortunatus, safe, unharmed,
spat out, = 437 4.

A 415, ε 40, δ 519, ν 39, Ν 744.-(2) απ-εμνήσαντο, see απο-μιμνήσκομαι, prosper, favoring, kindly, oύρος, η 266; meminerunt.

speech, escort, healthful, Ξ 164.
ενάριζον (έναρα), απέντεα, ipf., απήνη, ης, plaustrum, freight
spoliabant, were despoiling, tivá, wagon, four wheeled, 2 324; with tent-
only M 195, Ο 343.

like cover, ζ 70 ; not unlike the Ro-
απ-ένεικας, αν, aor. from αποφέρω, man rhed a. (See cut.)
abstulisti.

απ-έπλω, ipf. from αποπλώω, na-
ves solvit.

απερείσιος, see άπειρεσίην, infini

απ-ερύκω, -ξω, arcere, ward off, τινά, also in tmesi, Ω 156.

απ' έρύσαι (ερύω), tnesis ; detrahere, tear aff, ξ 134. [U]

απ-έρχομαι, -ήλθε, -ελήλυθα, abire, 9ο αυαν, τινός, β 136, Ω 766; leave, Ω 514 (tmesis).

απ-ερωεύς (ερωή), exstinctor, thφαter, αnnihilator, έμών μενέων, θ 3616.

απ-ερωήσειας (έρωέω), opt. aor. πολέμου, decederes, wouldst thou miserably withdraw from battle, II 7234.

άπ-εσαν, see άπειμι, aberant.

απευθής (πεύθομαι), (1) 1gnaras,
ignorant, only y 184.-(2) ignotus,
unknown, only y 88.

απ-ηνήναντο, aor. from άπαναίνομαι,
απ-εχθαίρει, only δ 105, μου ύπνον, recusabant, refused.
makes hateful; and aor. subj. ne- απ-ηνής, έoς, unfriendly, harsh, A
χθήρω, oderim, hate, Γ 415.

340; θυμός, ο 94; νόος, Π 35; μύθος,
απεχθάνεαι, 2 sing., aor. -ήχθετο, |ο 202.
inf. -έχθεσθαι (έχθος), odisse, hate, π απ-ήραξεν, aor. from απαράσσω, de-
114, cf. 96; elsewh. odio esse, be truncavit, struck of.
hated, τινί, Δ 53, Z 140, I 614, Φ 83. απ-ηύρων, aor. from απαυράω, eri-
[-]

απ-έχω, -ομαι, fut. αφέξω, -ομαι, απ-ήωροι (αείρω), procul penden-
αποσχήσει, aor. -σχη, -σχωνται, ipf. tes, high-hanging (Odysseus hangs upon
Éxovto, prohibere, keep away, hold of, one of the roots which project from the
τί, τινά τινος (τινί, Ω 19), τ 572; an land), μ 4351.
enemy, Z 96; Χ 324 (

tmesi); χείρας α-πιθέω, only fut., and aor, 1 απί-
(so also mid. tmesi, χ 316), A 97,υ 263; | θησε, σαν πείθω), adversari, disobey,
εκάς νηών, ο 33; mid., hold one's self only with ουκ and ουδ', x 492.
aloof from, τινός, Μ 248, θ 35, Ξ 78, ά-πινύσσειν, and -ων, (πινυτος),
206; abstinere, abstain, i 211; par- amentem esse, lack understanding, a
Cerre, spare, μ 321, τ 489.

342 ; κήρ (acc.), be unconscious, O 10.

[ocr errors]

pui.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

198;

απίης, εξ – γαίης, from a remote | from his swift hand; θ 279, sending land, A 270, π 18. [-]

destruction from his strong bow και από 'Απισάων, ονος.-(1) Ιππασίδης, a1 σπουδής, η earnest, Η 359. [; Greek, P 348.-(2) Φαυσιάδης, a Tro- before σνευρής, Fρίου.] jan, A 582.

από - αίνυμαι

απαίνομαι, adiά-πίστεον, ipf. (άπιστος), ού ποτ' – τη ere. desperavi, was doubting, v 339+. απο-αιρέομαι (Fαιρέω ?)= αφαιρέ

ά-πιστος (πιστός), sine fide, (1) ομαι, adim ere. faithless, r 106. -(2) incredulous, απο-βαίνω, fut. -βήσομαι, aor. -έβην, 150.

3 sing. -εβήσατο aud -σετο, abire, go άπ-ισχε = άπεχε, hold αυα, και αυag, προς μακρόν "Όλυμπος, Ω 468, 95ή.

etc. ; dismount, εξ ίππων επί χθόνα, Γ' απλοΐδας, acc. pl. (απλόος), χλαίνας, 265, cf. Λ619; επί χθονί, Ω 459 ; ίπsingle cloak, or mantle, i. e. to be | πων, P 480 ; disembark, νηός, ν 281 ; wrapped only once around the body, forsake, σχεδίης, ε 357. only Ω 230, ω 276.

απο-βάλλω, aor. inf. -βαλέειν, only ά-πνευστος (πνέω), sine spiritu, in tmesi, abicere, throw off, τί, Β 183, breathless, ε 456.

ζ 100; χαμαί, Φ 51; χαμάδες, τ 63; åmó, ab, prep. with gen., after its 11 793, cast down from his (Toû) head case άπο, ξ 525; freq. with words to (κρατός) the helmet και δάκρυ παρειών, which the (orig. instr.) suffix -øl is ap- let tears fall from his cheeks, pended, A 374, 351, 44, θ 300, Ο 313, νήας ές πόντον, push off to sea, δ 359. Κ 347, Π 246, Ω 268; also with words απόβλητον, , (βάλλω), contemhaving suffix -θεν; very freq. in tmesi, nendus, only found with oύτoι, not to in which case the compound word be despised, B 361 and r 65. must be sought (e. g. II 82 under åpal- απο-βλύζων, ebulliens, letting spirit ρεϊν).-(1) from starting-point, out, | out of the mouth, οίνου, Ι 491+. αυας, Ο 610, 714, Z 472, E 13, Λ 645; απο-βρίξαντες (βρίζω, βαρύς), conαπ' ουδεος, M 448, cf. Ψ 730; ight, niventes, παυληg fallen asleep, ι 151 etc., from, i. e. on, αφ' ίππων, από and μ 7. VEūv, 0 386, 1 49; fasten to (cf. pen- απο-γυιώσης, aor. subj., (γυΐα), dedere 8), λ 278; απ' αιώνος νέος ώλεo, bilites, shouldst unnerve, Z 2651. depart from life (cf. recens a), 2 725; απο-γυμνωθέντα (γυμνόω), ηudaαπό δ' αυτού, from the meal to some- tum armis, disarmed, κ 301+. thing else, immediately after, 0 54 (no απο-δαίω, only fut. αποδάσσομαι, other examples of temporal use).-- (2) and aor. inf. -δάσσασθαι-τινί τινος, separation, αυαg from, from, Ω 514, I only X 118, Ω 595, and P 231, ήμισυ 437, Δ 535, Υ 278, Κ 465, 575, Ν 640, το ενάρων, partiri, share. Π 436, 733 ; οίον απ, φ 364; after από δειλίσσετο, deterruit, frightεκτός, K 151, outside of; νόσφιν, E ened back, M 521. 322 ; τηλε, ε 315.-(3) remoteness ; far απο-δειρο-τομήσω, fut., aor. -εδειροfrom, ξ 525 ; απ' Αργεος, Ν 227 ; απ' τόμησα (τέμνω), iugulare, slaughter, ούατος, Χ 454; out of my hearing, απ' men, Σ 336, Ψ 22; sheep,λ 35. οφθαλμών, e conspectu, Ψ 53; από απ-εδέξατο, aor. from -δέχομαι, reσκοπού ουδ' α. δόξης, contrary to our cepit, accept, A 951. intention and meaning,λ 344; α. θυμού απο-διδράσκω, απο-δράς, aor. part. είναι, odio esse; θυμός ώχεταπό (διδράσκω), qui aufugit, escape by μελέων, Ν 672, cf. H 131, π 861, Ρ17, | stealth, (εκ) νηός, only (π 65) ρ 516. ο 354.-(4) origin: out of.from, M 97; απο- δίδωμι, fut. -δώσομεν, aor. τ 163, for thou didst not spring from | -έδωχ' (= κε), 3 sing. subj. -δωσι, opt. an ancient oak nor from a rock, so | -δοίτε, inf. -δούναι (tmesis -δόμεναι), also converse speaking from a tree or opt. aor. pass., -8oDein, reddere, deliver a rock (as shepherd with shepherdess), up, r 285, E 651, H 84, x 58, 61 ;, reX 126; κάλλος από χαρίτων, from the store, A 98, Σ 499,β 78, θ 318 ; τοκεύGraces (as source); μ 187, από στομά- σι θρέπτρα, Tequite parents for one's των όπα, out of our mouth; M 306, nurture.

« ForrigeFortsett »