Sidebilder
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

CH. C. The Athenians destroy the Syracusan works.

ΕΠΕΙΔΗ δε τοις Συρακοσίοις αρκούντως έδόκει έχειν του όσα τε εσταυρώθη και ώκοδομήθη του υποτειχίσματος, και οι 'Αθηναίοι αυτούς ουκ ήλθον κωλύσοντες, φοβούμενοι μη σφίσι δίχα γιγνομένοις ράον μάχωνται, και άμα την καθ' αυτούς περιτείχισιν επειγόμενοι, οι μεν Συρακόσιοι φυλην μίαν καταλιπόντες φύλακα του οικοδομήματος ανεχώρησαν ες την πόλιν, οι δε Αθηναίοι τούς τε οχετούς αυτών, οι ες την πόλιν υπονομηδόν ποτου ύδατος ηγμένοι ήσαν, διέφθειραν, και τηρήσαντες τούς τε άλλους Συρακοσίους κατά σκηνάς όντας έν μεσημβρία και τινας και ες την πόλιν αποκεχωρηκότας και τους εν τω σταυρώματι αμελώς φυλάσσοντας, τριακοσίους μεν σφών αυτών λογάδας και των ψιλών τινας εκλεκτούς ωπλισμένους προϋταξαν θεϊν δρόμω εξαπιναίως προς το υποτείχισμα, ή δ' άλλη στρατιά δίχα, η μεν μετά του ετέρου στρατηγού προς την πόλιν, ει επιβοηθοιεν, έχώρουν, η δε μετά του ετέρου προς το σταύρωμα το παρά την πυλίδα. και προσβαλόντες οι τριακόσιοι αιρούσι το σταύρωμα και οι φύλακες αυτό εκλιπόντες κατέφυγον ές το προτείχισμα το περί τον Τεμενίτην. και αυτοίς ξυνετέπεσον οι διώκοντες, και εντός γενόμενοι βία εξεκρούσθησαν πάλιν υπό των Συρακοσίων, και των 'Αργείων τινές αυτόθι και των Αθηναίων ου πολλοί διεφθάρησαν. και επαναχωρήσασα ή πάσα στρατιά τήν τε υποτείχισιν καθεϊλον και το σταύρωμα ανέσπασαν

[merged small][ocr errors]

και διεφόρησαν τους σταυρούς παρ' εαυτούς και τροπαίον έστησαν.

CH. CI. The Syracusans form new works : these are destroyed

by the Athenians. Lamachus killed in a skirmish. ΙΟΙ ΤΗ δ' ύστεραία από του κύκλου ετείχιζαν οι Αθηναίοι

τον κρημνον τον υπέρ του έλους, ός των Έπιπολών ταύτη προς τον μέγαν λιμένα ορά, και ήπερ αυτοϊς βραχύτατον έγίγνετο καταβασι δια του ομαλού και του έλους ες τον λιμένα το περιτείχισμα. και οι Συρακόσιοι έν τούτω εξελθόντες και αυτοι απεσταύρουν αύθις αρξάμενοι από της πόλεως δια μέσου του έλους και τάφρον άμα παρώρυσσον, όπως μή οίόν τε και τους Αθηναίοις μέχρι της θαλάσσης αποτειχίσαι. οι δ, επειδή το προς τον κρημνον αυτοίς εξείργαστο, επιχειρούσιν αύθις τώ των Συρακοσίων σταυρώματι και τάφρω, τας μεν ναύς κελεύσαντες περιπλεύσαι εκ της θάψου ές τον μέγαν λιμένα τον των Συρακοσίων, αυτοί δε περί όρθρον καταβάντες από των Έπιπολών ες το ομαλόν, και διά του έλους, ή πηλώδες ήν και στεριφώτατον, θύρας και ξύλα πλατέα επιθέντες και επ' αυτών διαβαδίσαντες, αιρούσιν άμα έω τό τε σταύρωμα πλήν ολίγου και την τάφρον, και ύστερον και το υπολειφθέν είλον. και μάχη έγένετο, και εν αυτη ενίκων οι Αθηναίοι και των Συρακοσίων οι μεν το δεξιόν κέρας έχοντες προς την πόλιν έφευγον, οι δ επί τη ευωνύμω παρά τον ποταμόν. και αυτούς βουλόμενοι αποκλήσασθαι της διαβάσεως οι των Αθηναίων τριακόσιοι

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

στάντες. αι δε νήες των Αθηναίων ούπω εκ της θάψου περιεπεπλεύκεσαν ες τον μέγαν λιμένα, αλλ' έτι οι Συρακόσιοι εκράτους των περί την θάλασσαν, κατά την δ' εκ της θάψου οι Αθηναίοι τα επιτήδεια επήγοντο.

[ocr errors]

ατουν

usand

Cr. C. The Athenians destroy the Syracusan works.

ΕΠΕΙΔΗ δε τοις Συρακοσίοις αρκούντως έδόκει έχειν του όσα τε εσταυρώθη και ώκοδομήθη του υποτειχίσματος, και οι 'Αθηναίοι αυτούς ουκ ήλθον κωλύσοντες, φοβούμενοι μη σφίσι δίχα γιγνομένοις ράον μάχωνται, και άμα την καθ' αυτούς περιτείχισιν επειγόμενοι, οι μεν Συρακόσιοι φυλήν μίαν καταλιπόντες φύλακα του οικοδομήματος ανεχώρησαν ες την πόλιν, οι δε Αθηναίοι τούς τε οχετους αυτών, οι ες την πόλιν υπονομηδόν ποτου ύδατος ηγμένοι ήσαν, διέφθειραν, και τηρήσαντες τούς τε άλλους Συρακοσίους κατά σκηνάς όντας έν μεσημβρία και τινας και ες την πόλιν αποκεχωρηκότας και τους εν τω σταυρώματι αμελώς φυλάσσοντας, τριακοσίους μεν σφών αυτών λογάδας και των ψιλών τινάς εκλεκτούς ωπλισμένους προύταξαν θεϊν δρόμω εξαπιναίως προς το υποτείχισμα, ή δ' άλλη στρατιά δίχα, η μεν μετά του ετέρου στρατηγού προς την πόλιν, ει επιβοηθοίεν, έχώρουν, η δε μετά του ετέρου προς το σταύρωμα το παρά την πυλίδα. και προσβαλόντες οι τριακόσιοι αρούσι το σταύρωμα και σε φύλακες αυτο εκλιπόντες κατέφυγον ές το προτείχισμα το περί τον Γεμενίτην, και αυτούς ξυνεισέπεσον οι και εντός γενόμενοι θα εξεωρούσθησαν πάλιν Νοσίων, και των Αργείων τινές αυτόθι, πολλοί διεφθάρησαν, και επανα την Τε υποτείχισεν καθείλουν

[graphic]

ρουν πάλιν. και γαρ πρός τε τον κύκλον βοήθεια ήδη κάτωθεν των Αθηναίων αποδιωξάντων τους εκεί επανήει, και αι νηες άμ' αυτων εκ της θάψου, ώσπερ είρητο, κατέπλεον ές τον μέγαν λιμένα. & ορώντες οι άνωθεν κατα τάχος απήεσαν, και η ξύμπασα στρατια των Συρακοσίων ες την πόλιν, νομίσαντες μη αν έτι από της παρούσης σφίσι δυνάμεως έκανοί γενέσθαι κωλύσαι τον επί την θάλασσαν τειχισμόν.

CH. CIII. The Athenians complete a double wall of circumvalla

tion from Epipolo to the Great Harbour. The Syracusans think of capitulation.

10, ΜΕΤΑ δε τούτο οι Αθηναίοι τροπαιον έστησαν, και

τους νεκρούς υποσπόνδους απέδοσαν τοϊς Συρακοσίοις, και τους μετά Λαμάχου και αυτον έκομίσαντο. και παρόντος ήδη σφίσι παντός του στρατεύματος και του ναυτικού και του πεζού, από των 'Επιπολών και του κρημνώδους αρξάμενοι απετείχιζον μέχρι της θαλάσσης τείχει διπλώ τους Συρακοσίους, τα δ' επιτήδεια τη στρατιά εσήγετο εκ της Ιταλίας πανταχόθεν. ήλθον δε και των Σικελων πολλοί ξύμμαχοι τους Αθηναίοις, οι πρότερον περιεωρώντο, και εκ της Τυρσηνίας νηες πεντηκόντοροι τρείς. και τάλλα προυχώρει αυτούς ες ελπίδας. και γαρ οι Συρακόσιοι πολέμω μεν ουκέτι ενόμιζον αν περιγενέσθαι, ως αυτοίς ουδε από της Πελοποννήσου ωφελία ουδεμία ήκεν, τους δε λόγους έν τε σφίσιν αυτοίς έποιούντο ξυμβατικούς και προς τον Νικίαν· ούτος γαρ δή μόνος είχε Λαμάχου τεθνεώτος την αρχήν. και κύρωσις μεν ουδεμία εγίγνετο, οία δε είκός ανθρώπων απορoύντων και μάλλον η πριν πολιορκουμένων, πολλά ελέγετο πρός τε εκείνον και πλείω έτι κατά την πόλιν. και γάρ τινα και υποψίαν υπό των παρόντων κακών ες αλλήλους είχον, και τους στρατηγούς τε εφ' ών αυτοίς ταύτα ξυνέβη έπαυσαν ως η δυστυχία η προδοσία τη εκείνων βλαπτόμενοι, και άλλους ανθείλοντο, Ηρακλείδην και Ευκλέα και Τελλίαν.

constructed with reference to oι Συρακόσιοι contained in ή στρατία των Συρακοσίων.

και γάρ] See on ch. 61.

CIII. τείχει διπλώ] See the map. Below και γάρ οι Συρακόσιοι is even the Syracusans as well as the Italiots.'

τους λόγους ξυμβατικούς επoιoύντο] “ they now turned their proposals in the direction of a surrender ;' at least the words cannot merely be construed, 'make proposals for a surrender, because λόγους has the article.

οτα δε είκός] Sc. λέγεσθαι.

CH. CIV. Arrival of Gylippus at Tarentum. ΕΝ δε τούτο Γύλιππος ο Λακεδαιμόνιος και αι από 104 της Κορίνθου νηες περί Λευκάδα ήδη ήσαν, βουλόμενοι ες την Σικελίαν διά τάχους βοηθήσαι. και ως αυτοίς αι αγγελίαι εφοίτων δειναι και πάσαι επί το αυτό έψευσμέναι ως ήδη παντελώς αποτετειχισμέναι αι Συράκουσαί εισιν, της μεν Σικελίας ούκέτι ελπίδα ουδεμίαν είχεν ο Γύλιππος, την δε Ιταλίαν βουλόμενος περιποιήσαι αυτός μεν και Πυθην και Κορίνθιος ναυσι δυοίν μεν Λακωνικαϊν δυοίν δε Κορινθίαιν ότι τάχιστα επεραιώθησαν τον Ιόνιον ές Τάραντα, οι δε Κορίνθιοι προς ταϊς σφετέραις δέκα Λευκαδίας δύο και 'Αμπρακιώτιδας τρείς προσπληρώσαντες ύστερον έμελλον πλεύσεσθαι. και ο μεν Γύλιππος εκ του Τάραντος ες την Θουρίαν πρώτον πρεσβευσάμενος και την του πατρός ανανεωσάμενος πολιτείαν και ου δυνάμενος αυτούς προσαγαγέσθαι, άρας παρέπλει την Ιταλίαν, και αρπασθείς υπ' ανέμου κατά τον Τεριναίον κόλπον, ός εκπνεί ταύτη μέγας κατά βορέαν

[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsett »