Sidebilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

επιβουλεύειν τους δε μη ανιέναι, δια το αρχθήναι αν υφ' ετέρων αυτοίς κίνδυνος είναι, ει μη αυτοι άλλων άρχοιμεν. και ουκ εκ του αυτού επισκεπτέον υμίν τοις άλλοις το ήσυχον, ει μή και τα επιτηδεύματα ες το ομοίον μεταλήψεσθε. λογισάμενοι ούν τάδε μάλλον αυξήσειν, επ' εκείνα ήν κωμεν, ποιώμεθα τον πλούν, ίνα Πελοποννησίων τε στορέσωμεν το φρόνημα, ει δόξομεν υπεριδόντες την εν τω παρόντι ήσυχίαν και επί Σικελίαν πλεύσαι και άμα ή της Ελλάδος των εκεί προσγενομένων πάσης των είκότι άρξομεν, ή κακώσομέν γε Συρακοσίους, ενώ και αυτοί και οι ξύμμαχοι ωφελησόμεθα. το δε ασφαλές, και μένειν, ήν τι προσχωρή, και απελθείν, αι νήες παρέξουσιν ναυκράτορες γαρ εσόμεθα και ξυμπάντων Σικελιωτών. και μη υμάς η Νικίου των λόγων απραγμοσύνη και διάστασις τούς νέοις ές τους πρεσβυτέρους αποστρέψη, το δε ειωθότι κόσμο, ώσπερ και οι πατέρες ημών άμα νέοι γεραιτέροις βουλεύοντες ές τάδε ήραν αυτά, και νυν το αυτο τρόπο πειράσθε προαγαγείν την πόλιν, και νομίσατε νεότητα μεν και γήρας άνευ αλλήλων μηδέν δύνασθαι, ομού δε τό τε φαύλον και το μέσον και το πάνυ ακριβές αν ξυγκραθεν μάλιστ' αν ισχύειν, και την πόλιν, αν μεν ησυχάζη, τρίψεσθαί τε αυτήν περί αυτήν ώσπερ

[ocr errors][ocr errors]

και άλλο τι, και πάντων την επιστήμην έγγηράσεσθαι, αγωνιζομένην δε αεί προσλήψεσθαί τε την εμπειρίας και το αμύνεσθαι ου λόγω αλλ' έργω μάλλον ξύνηθες έξειν. παράπαν τε γιγνώσκω πόλιν μη απράγμονα τάχιστ' άν μοι δοκείν άπραγμοσύνης μεταβολή διαφθαρήναι, και των ανθρώπων ασφαλέστατα τούτους οικείν οι αν τους παρουσιν ήθεσι και νόμοις, ήν και χείρω ή, ήκιστα διαφόρως πολιτεύωσιν.

CH. XIX. The Athenians more bent than ever on the attempt.

Nicias attempts to dissuade them by the magnitude of the supplies required for the undertaking.

ΤΟΙΑΥΤΑ μεν ο 'Αλκιβιάδης είπεν οι δ' Αθηναίοι 19 ακούσαντες εκείνου τε και των Εγεσταίων και Λεοντίνων φυγάδων, οι παρελθόντες εδέοντό τε και των ορκίων υπομιμνήσκοντες ικέτευον βοηθήσαι σφίσιν, πολλώ μάλλον ή πρότερον ώρμηντο στρατεύειν. και ο Νικίας γνούς ότι από μέν των αυτων λόγων ουκ άν έτι αποτρέψειεν, παρασκευής δε πλήθει, ει πολλήν επιτάξειεν, τάχ' άν μεταστήσειεν αυτούς, παρελθών αυθις έλεγε τοιάδε.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsett »