Sidebilder
PDF

πόλεως υποδέξασθαι), τά τε άλλα όσον δυνατόν ετοιμάσασθαι, και μή επί ετέροις γίγνεσθαι, μάλιστα δε χρήματα αυτόθεν ως

πλείστα έχειν. τα δε παρΕγεσταίων, και λέγεται εκεί ετοίμα, 23 νομίσατε και λόγω αν μάλιστα έτοιμα είναι. ήν γαρ αυτοί

έλθωμεν ενθένδε μη αντίπαλον μόνον παρασκευασάμενοι, πλην γε προς το μάχιμον αυτών το οπλιτικόν, αλλά και υπερβάλλοντες τοις πάσιν, μόλις ούτως οδοί τε εσόμεθα των μεν κρατείν τα δε και διασώσαι. πόλιν τε νομίσαι χρή έν αλλοφύλοις και πολεμίοις οίκιούντας ιέναι, ους πρέπει τη πρώτη ημέρα και αν κατάσχωσιν ευθύς κρατείν της γης, ή ειδέναι ότι ήν σφάλλωνται πάντα πολέμια έξουσιν. όπερ εγώ φοβούμενος, και ειδώς πολλά μέν ημάς δέον βουλεύσασθαι, έτι δε πλείω ευτυχήσαι (χαλεπόν δε ανθρώπους όντας), ότι ελάχιστα τη τύχη παραδούς έμαυτόν βούλομαι εκπλεϊν, παρασκευή δε από των

επί ετέροις γίγνεσθαι] cf. αι επιχειρήσεις επ' εκείνοις εισιν, are in their hands,’ VII. 12.

και λόγω] in word also when it comes to the test, as well as now.'

ΧΧΙΙΙ. πλήν γε προς το μάχιμον] except at least with reference to their heavy troops.' The Athenians must have a force not merely equivalent to the Syracusans in every branch, but far surpassing them : to this, the only exception was the Athenian heavy troops, for owing to their extreme efficiency and excellence in this respect, a force, inferior in actual numbers to that of the Syracusans, might be permitted.

οδοί τε εσόμεθα] cf. ch. 12, under olos. It is difficult to account for the presence of τε in this phrase, as also in two or three other words, such as ώστε, os te (who). This superfluous use of te is most observable in early Epic and Ionic writers, where it occurs perpetually. Can the following account be the true one? In the early stage of a language, relatives are not in use, but in their stead a multiplicity of separate clauses are employed ; for instance, the later expression, 'I saw a man who told me,'

[ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][ocr errors]

Κρήτης, και σφενδονητων, και ήν τι άλλο πρέπον δοκή είναι, ετοιμασάμενοι άξειν. ακούσαντες δ' οι Αθηναίοι εψηφίσαντο 26 ευθύς αυτοκράτορας είναι και περί στρατιας πλήθους και περί του παντός πλού τους στρατηγούς πράσσειν ή αν αυτοίς δοκή άριστα είναι Αθηναίοις. και μετά ταύτα η παρασκευή εγίγνετο, και ές τε τους ξυμμάχους έπεμπον και αυτόθεν καταλόγους έποιούντο. άρτι δ' ανειλήφει η πόλις εαυτήν από της νόσου και του ξυνεχούς πολέμου ές τε ηλικίας πλήθος επιγεγενημένης και ές χρημάτων άθροισιν δια την εκεχειρίαν, ώστε ράον πάντα επoρίζετο. και οι μεν έν παρασκευή ήσαν.

CH. XXVII.—XXIX. Sudden mutilation of the Hermæ at Athens.

Alcibiades implicated : his trial however is deferred.

ΕΝ δε τούτω, όσοι Έρμαι ήσαν λίθινοι εν τη πόλει τη 27 'Αθηναίων (είσι δε κατά το επιχώριον, ή τετράγωνος εργασία, πολλοί και εν ιδίοις προθύροις και εν ιερούς), μια νυκτί οι πλείστοι περιεκόπησαν τα πρόσωπα. και τους δράσαντας

[ocr errors]

sentation, not as an actual fact: ώστε πορίζεσθαι would only imply that the recovery of the state produced a capability of providing, a fitness for it, without asserting that the preparations were actually made : it would be a mental representation, but not put as an actual fact. A necessary consequence of this distinction is, that a negative sentence of the first description contains où; of the second, contains μή.

και οι μέν] The corresponding δε 18 in the next chapter, ev toutŲ.

ΧΧVΙΙ. ή τετράγωνος εργασία] These words are in apposition to Ερμαι, the nominative case to εισί, and the article is used because the nature of these busts was known to every one. . And these (the well-known square figures) exist in great numbers, according to the fashion of the country.'

περιεκόπησαν] There are a few verbs in Greek which take irregularly an accusative, although they are in the passive or middle voice. For instance, the

ήδει ουδείς, αλλά μεγάλοις μηνύτρoις δημοσία ούτοι τε έζητούντο, και προσέτι εψηφίσαντο και εί τις άλλο τι οίδεν ασέβημα γεγενημένον, μηνύειν αδεώς τον βουλόμενον και αστων και ξένων και δούλων. και το πράγμα μειζόνως ελάμβανον»

του τε γαρ έκπλου οιωνός έδόκει είναι, και επί ξυνωμοσία άμα 28 νεωτέρων πραγμάτων και δήμου καταλύσεως γεγενήσθαι. μηνύε

ται ούν από μετοίκων τέ τινων και ακολούθων περί μεν των Ερμων ουδέν, άλλων δε αγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον υπό νεωτέρων μετα παιδιάς και οίνου γεγενημέναι, και τα μυστήρια άμα ως ποιείται έν οικίαις εφ' ύβρει· ων και τον Αλκιβιάδης επητιώντο. και αυτά υπολαμβάνοντες οι μάλιστα το 'Αλκιβιάδη άχθόμενοι έμποδών όντι σφίσι μή αυτούς του δήμου βεβαίως προεστάναι, και νομίσαντες, ει αυτόν εξελάσειαν, πρώτοι αν είναι, έμεγάλυνον, και έβόων ως επί δήμου καταλύσει τα τε μυστικά και η των Ερμων περικοπή γένοιτο, και ουδέν είη αυτών και τι ου μετ' εκείνου επράχθη, επιλέγοντες τεκμήρια

ΓΟΙ

[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsett »