Sidebilder
PDF

ήτοι μαθόντες γε η μεταγνόντες το της πόλεως ξύμπασι κοινον αύξετε, ήγησάμενοι τούτο μεν άν και ίσον και πλέον οι αγαθοί υμών ήπερ το της πόλεως πλήθος μετασχεϊν, ει δ' άλλα βουλήσεσθε, και του παντός κινδυνεύσαι στερηθήναι» και των τοιωνδε αγγελιών ως προς αισθωμένους και μη επιτρέψοντας απαλλάγητε. ή γαρ πόλις ήδε, και εί έρχονται Αθηναίοι, άμυνείται αυτούς αξίως αυτής, και στρατηγοί εισιν ημίν οι σκέψονται αυτά και ει μή τι αυτων αληθές έστιν, ώσπερ ουκ οίομαι, ου προς τας υμετέρας αγγελίας καταπλαγείσα και ελομένη υμάς άρχοντας αυθαίρετον δουλείαν επιβαλείται, αυτή δ' εφ' αυτής σκοπούσα τούς τε λόγους αφ' υμών ως έργα δυναμένους κρινει και την υπάρχουσαν ελευθερίαν ουχί εκ του ακούειν αφαιρεθήσεται, εκ δε του έργω φυλασσομένη μη επιτρέπειν πειράσεται σώζειν.”

Ch. XLI. One of the generals ends the discussion, by advising

sundry precautions. 41 ΤΟΙΑΥΤΑ μεν 'Αθηναγόρας είπεν, των δε στρατηγών εις

αναστάς άλλον μεν ουδένα έτι είασε παρελθεϊν, αυτός δε προς τα παρόντα έλεξε τοιάδε. « διαβολάς μεν ου σωφρον ούτε λέγειν τινάς ές αλλήλους ούτε τους ακούοντας αποδέχεσθαι, προς δε τα εσαγγελλόμενα μάλλον οράν, όπως είς τε έκαστος και η

[ocr errors][ocr errors]

ξύμπασα πόλις καλώς τους επιόντας παρασκευασόμεθα αμύνεσθαι. και ήν άρα μηδέν δεήση, ουδεμία βλάβη του γε το κοινόν κοσμηθήναι και ίππους και όπλοις και τοις άλλοις οίς ο πόλεμος αγάλλεται. τήν δ' επιμέλειαν και εξέτασιν αυτών ημείς έξομεν, και των προς τας πόλεις διαπομπών άμα ές τε κατασκοπήν και ήν τι άλλο φαίνεται επιτήδειον, τα δε και επιμεμελήμεθα ήδη, και ότι αν αισθώμεθα ές υμάς οίσομεν.και οι μεν Συρακόσιοι τοσαύτα ειπόντος του στρατηγού διελύθησαν εκ του ξυλλόγου.

Ch. XLII., XLIII. Review of the Athenian fleet at Corcyra: an

advanced squadron despatched to reconnoitre : statistics of the armament.

ΟΙ δ' 'Αθηναίοι ήδη έν τη Κερκύρα αυτοί τε και οι ξύμ- 42 μαχοι άπαντες ήσαν. και πρώτον μεν επεξέτασιν του στρατεύματος και ξύνταξιν, ώσπερ έμελλον όρμιείσθαι τε και στρατοπεδεύεσθαι, οι στρατηγοί εποιήσαντο, και τρία μέρη νειμαντες εν εκάστω εκλήρωσαν, ίνα μήτε άμα πλέοντες απορωσιν ύδατος και λιμένων και των επιτηδείων εν ταις καταγωγαϊς, πρός τε τάλλα ευκοσμότεροι και ράους άρχειν ωσι, κατά τέλη στρατηγώ προστεταγμένοι» έπειτα δε προϋπεμψαν και ες την Ιταλίας και Σικελίαν τρείς ναύς είσομένας αίτινες

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

κοντα σιταγωγοί, και τους σιτοποιούς έχουσαι και λιθολόγους και τέκτονας και όσα ές τειχισμόν εργαλεία, πλοία δε εκατόν, & εξ ανάγκης μετά των ολκάδων ξυνέπλει: πολλά δε και άλλα πλοία και ολκάδες εκούσιοι ξυνηκολούθουν τη στρατια εμπορίας ένεκα α τότε πάντα εκ της Κερκύρας ξυνδιέβαλλε τον Ιόνιον κόλπον. και προσβαλούσα ή πάσα παρασκευή πρός τε άκραν Ιαπυγίαν και προς Τάραντα και ως έκαστοι ευπόρησαν, παρεκομίζοντο την Ιταλίας, των μεν πόλεων ου δεχομένων αυτους αγορα ουδέ άστει, ύδατι δε και όρμω, Τάραντος δε και Λοκρών ουδε τούτοις, έως αφίκοντο ές Ρήγιον της Ιταλίας ακρωτήριον. και ενταύθα ήδη ήθροίζοντο, και έξω της πόλεως, ως αυτούς είσω ούκ εδέχοντο, στρατόπεδόν τε κατεσκευάσαντο εν τω της 'Αρτέμιδος ξερω, ού αυτούς και αγοράν παρείχον, και τας ναύς ανελκύσαντες ησύχασαν. και πρός τε τους Ρηγίνους λόγους εποιήσαντο, αξιoύντες Χαλκιδέας όντας Χαλκιδεύσιν ούσι Λεοντίνους βοηθείν» οι δε ουδέ μεθ' ετέρων έφασαν

[ocr errors][ocr errors]

έσεσθαι, αλλ' ό τι αν και τοις άλλοις Ιταλιώταις ξυνδοκή, τούτο ποιήσειν. οι δε προς τα εν τη Σικελία πράγματα εσκόπουν ότω τρόπω άριστα προσοίσονται και τας πρόπλους ναύς έκ της Έγέστης άμα προσέμενον, βουλόμενοι ειδέναι περί των

χρημάτων εί έστιν α' έλεγον εν ταις Αθήναις οι άγγελοι. 45 Τοις δε Συρακοσίοις εν τούτω πολλαχόθεν τε ήδη και από

των κατασκόπων σαφή ηγγέλλετο ότι έν Ρηγίω αι νηές εισιν, και ως επί τούτοις παρεσκευάζοντο πάση τη γνώμη και ουκέτι ήπίστουν. και ές τε τους Σικελούς περιέπεμπον, ένθα μέν φύλακας, προς δε τους πρέσβεις, και ες τα περιπόλια τα εν τη χώρα φρουράς έστεκόμιζον, τά τε εν τη πόλει όπλων εξετάσει και ίππων εσκόπουν εί εντελη εστίν, και τάλλα ως επί ταχεί πολέμω και όσον ού παρόντι καθίσταντο.

[ocr errors]
[ocr errors]

CH. XLVI. Discovery of the fraud practised on the Athenian

ambassadors at Segesta.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsett »