Sidebilder
PDF
[subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

Βοιωτοί είργον της πόλεως, on the side of
Nemea, v. 59.

τω πεζώ] with their land force :: πεζή (sc. οδώ) is by land.'

απέδοσαν] This appears to be put for απέδοντο: in the sense of they sold;' Arnold suggests that it means they gave up the slaves,' not retaining them in their own hands, but surrendering them to the state.

εγένοντο] This plural construction of neuter noung is not common; possibly here the fact that the verb was written first without reference to any exact noun as yet, is the cause.

CH. LXIII.-LXVI. The Athenians proceed to establish them

selves at Syracuse. ΤΟΥ δ' επιγιγνομένου χειμώνος ευθύς την έφοδον οι Αθη- 63 ναΐοι επί Συρακούσας παρασκευάζοντο, οι δε Συρακόσιοι και αυτοί ως επ' εκείνους ιόντες. επειδή γαρ αυτους προς τον πρώτον φόβον και την προσδοκίαν οι Αθηναίοι ουκ ευθυς επέκειντο, κατά τε την ημέραν εκάστην προϊούσαν ανεθάρσουν μάλλον, και επειδή πλέοντες τα τε επέκεινα της Σικελίας πολύ από σφών εφαίνοντο και προς την Υβλαν ελθόντες και πειράσαντες ουχ είλον βία, έτι πλέον κατεφρόνησαν, και ήξίουν τους στρατηγούς, οίον δή όχλος φιλει θαρσήσας ποιείν, άγειν σφάς επί Κατάνην, επειδή ουκ εκείνοι έφ' εαυτούς έρχονται. ίππης τε προσελαύνοντες αεί κατάσκοποι των Συρακοσίων προς το στράτευμα των Αθηναίων έφύβριζον άλλα τε και εί ξυνοικήσοντες σφίσιν αυτοί μάλλον ήκoιεν εν τη αλλοτρία ή Λεοντίνους ές την οικείαν κατοικιoύντες. 4 γιγνώσκοντες οι 64 στρατηγοί των Αθηναίων, και βουλόμενοι αυτούς άγειν πανδημεί εκ της πόλεως ότι πλείστον, αυτοί δε ταϊς ναυσιν εν τοσούτω υπό νύκτα παραπλεύσαντες στρατόπεδον καταλαβεϊν έν επιτηδείω καθ' ησυχίαν, ειδότες ούκ αν ομοίως δυνηθέντες και εί εκ των νεων προς παρεσκευασμένους εκβιβάζομεν ή κατά

[ocr errors]

insults.'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

γήν ιόντες γνωσθείησαν (τους γάρ αν ψιλους τους σφών και τον όχλον των Συρακοσίων τους ιππέας πολλούς όντας, σφίσι δ' ου παρόντων ιππέων, βλάπτειν αν μεγάλα, ούτω δε λήψεσθαι χωρίον όθεν υπό των ιππέων ου βλάψονται άξια λόγου εδίδασκον δ' αυτούς περί του προς το Ολυμπιείο χωρίου, όπερ, και κατέλαβον, Συρακοσίων φυγάδες, οι ξυνείποντο), τοιόνδε τι ούν προς α έβούλοντο οι στρατηγοί μηχανωνται. πέμπουσιν άνδρα σφίσι μεν πιστόν, τοις δε των Συρακοσίων στρατηγοις τη δοκήσει ουχ ήσσον επιτήδειον ήν δε Καταναίος και ανήρ, και απ' ανδρών έκ της Κατάνης ήκειν έφη ων εκείνοι τα ονόματα εγίγνωσκον και ήπίσταντο εν τη πόλει έτι υπολοίπους όντας των σφίσιν ευνόων. έλεγε δε τους Αθηναίους αυλίζεσθαι από των όπλων εν τη πόλει, και ει βούλονται εκείνοι πανδημεί έν ημέρα ρητη άμα έω επί το στράτευμα έλθεϊν, αυτοί μεν αποκλήσεις αυτούς παρά σφίσι και τας ναύς έμπρήσειν, εκείνους δε ραδίως το στράτευμα προσβαλόντας το σταυρώματι

αιρήσεις είναι δε ταύτα τους ξυνδράσοντας πολλούς Κατα65 ναίων, και ήτοιμάσθαι ήδη, αφ' ών αυτός ήκειν. οι δε στρα

τηγοί των Συρακοσίων, μετά του και ές τα άλλα θαρσείν και είναι έν διανοία και άνευ τούτων ιέναι παρεσκευάσθαι επί Kατάνην, επίστευσάν τε τα ανθρώπω πολλά απερισκεπτότερον,

α

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ñuépa.] The plural is not easy to plains how the Athenians had sufficient explain : perhaps the Syracusans had time to establish themselves in their agreed to go to Catana, on one or other position. of some days within certain limits. οπότε βούλoιντο] Cf. on ch. 15. Göller says, "animadverte pluralem åv luTÝO Elv] Probably the áv ought quem nescio an posuerit, intelligens to be struck out; whether the future indiem et profectionis et adventus.' finitive legitimately has dv coupled with

ες το κατά το'Ολυμπιείον] On the part it is yet extremely doubtful. of the shore exactly opposite to the παρά δε τό] Vid. on ch. 16, sub επί Olympiæum, so that a line drawn from Sè TQ. the coast at right angles would pass παρασκευαζομένων, &c.] While they through the Olympiæum.

were making their arrangements no one LXVI. aútois] The pronoun refers attempted to hinder them.' to the Syracusans, and the clause ex

πρώτοι δε οι ίππης των Συρακοσίων προσεβοήθησαν, έπειτα δε ύστερον και το πεζον άπαν ξυνελέγη. και προσήλθον μεν εγγυς του στρατεύματος των Αθηναίων το πρώτον, έπειτα δε ως ουκ αντιπροήεσαν αυτούς, αναχωρήσαντες και διαβάντες την Eλωρινήν οδον ηυλίσαντο.

Τα

Ch. LXVII. Preparations for battle between the Athenians and

Syracusans. 6η ΤH δ' υστεραία οι Αθηναίοι και οι ξύμμαχοι παρεσκευά

ζοντο ως ές μάχην, και ξυνετάξαντο ώδε. δεξιον μεν κέρας 'Αργείοι είχαν και Μαντινής, Αθηναίοι δε το μέσον, το δε άλλο οι ξύμμαχοι οι άλλοι. και το μεν ήμισυ αυτούς του στρατεύματος εν τω πρόσθεν ήν τεταγμένον επί οκτώ, το δε ήμισυ επί ταϊς εύναΐς έν πλαισίω, επί οκτώ και τούτο τεταγμένον· οίς είρητο, ή αν του στρατεύματός τι πονη μάλιστα, εφορώντας παραγίγνεσθαι. και τους σκευοφόρους εντός τούτων των επιτάκτων εποιήσαντο. οι δε Συρακόσιοι έταξαν τους μεν οπλίτας εφ' εκκαίδεκα, όντας πανδημεί Συρακοσίους και όσοι ξύμμαχοι παρησαν (έβοήθησαν δε αυτούς Σελινούντιοι μεν μάλιστα, έπειτα δε και Γελώων ίππης, το ξύμπαν ές διακοσίους, και Καμαριναίων ιππής όσον είκοσι και τοξόται ως πεντήκοντα), τους δε ιππέας επετάξαντο επί τω δεξιω, ουκ έλασσον όντας ή διακοσίους και χιλίους, παρά δ' αυτούς και τους ακοντιστάς. μέλλουσι δε τους Αθηναίοις προτέροις έπιχειρήσειν ο Νικίας κατά τα έθνη επιπαριών έκαστα και ξύμ. πασι τοιάδε παρεκελεύετο.

Ch. LXVIII. Nicias' speech to exhort his men. 68 «ΠΟΛΛΗ μεν παραινέσει ώ άνδρες τι δεί χρήσθαι, οι

πάρεσμεν επί τον αυτον αγώνα και αυτή γαρ η παρασκευή ικανω

[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsett »