Sidebilder
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

PRINTED FOR THE GAELIC SOCIETY OF INVERNESS,

AT THE NORTHERN CHRONICLE OFFICE;
AND SOLD BY JOHN NOBLE, WILLIAM MACKAY, AND A. & W. MACKENZIL,

BOOKSELLERS, INVBRNESS ;
AND MACLACALAN & STEWART, EDINBURGH.

1889.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

COMUNN GAILIG INBHIR-NIS.

CO-SHUIDHEACHADH.

1. 'S e ainm a' Chomuinn “Comunn GAILIG INBAIR-N18."

2. 'S e tha an run a' Chomuinn :-Na buill a dheanamh iomlan 's a' Ghailig; cinneas Canaine, Bardachd, agus Ciuil na Gaidhealtachd ; Bardachd, Seanachas, Sgeulachd, Leabhraichean agus Sgriobhanna 's a' chanain sin a thearnadh o dhearmad ; Leabhar-lann a chur suas ann am baile Inbhir-Nis de leabhraichibh agus sgriobhannaibh-ann an capain sam bith—a bhuineas do Chaileachd, Ionnsachadh, Eachdraidheachd agus Sheanachasaibh nan Gaidheal no do thairbhe na Gaidhealtachd ; cdir agus cliu nan Gaidheal a dhion; agus na Gaidheil a shoirbheachadh a ghna ge b'e ait' am bi iad.

3. 'S iad a bhitheas 'nam buill, cuideachd a tha gabhail suim do runtaibh a' Chomuinn; agus so mar gheibh iad a staigh :Tairgidh aon bhall an t-iarradair, daingnichidh ball eile an tairgse, agus, aig an ath choinneimh, ma roghnaicheas a' mhor-chuid le crannchur, nithear ball dhith-se no dheth-san cho luath 's a phaidhear an comh-thoirt; cuirear crainn le ponair dhubh agus gheal, ach, gu so bhi dligheach, feumadh tri buill dheug an crann a chur. Feudaidh an Comunn Urram Cheannardan a thoirt do urrad 'us seachd daoine cliuiteach.

4. Paidhidh Ball Urramach, 'sa' bhliadhna . £0 10 6
Ball Cumanta

0 5 0 Foghlainte

0 1 0 Agus ni Ball-beatha aon chomh-thoirt de. 7 7 0

5. 'S a' cheud-mhios, gach bliadhna, roghnaichear, le crainn, Co-chomhairle a riaghlas gnothuichean a' Chomuinn, 's e sin-aon

« ForrigeFortsett »