Sidebilder
PDF
ePub

θλίψις 76. θυσία Ιο8.

εν ώ 64. εξαπατάν 6ο. εξέρχεσθαι 93. εξομολογείσθαι 126. εξουθενείν 123. εξουσία 117. επαγγελία 79. 8ο. 132. επαγγέλλεσθαι 37. επαναπαύεσθαι 14. επεί 19. 102. επί 36. 79. επικαλείν 9Ι. επικαλύπτειν 31. επιμένειν 102. επιφέρειν 19. έργον 13. 23. 87. έρευνάν 72. έριθεία II. έτερος 1ο.

ιεροσυλεϊν 15. ιερουργείν 134. ικανός 136. ιλαρότης 113. ελαστήριον 27. Ίουδαίος 14. Ισραήλ 8ο. 104. ιστάναι 39. 88. 102. 123.

καθ' είς ΙΙΙ. καινότης 49. 58. καιρός 41. 69. 120. και τούτο 120.

κακία 9.

έτι 4Ο.

ευάρεστος το8. ευδοκείν 137. ευδοκία 87. ευλογείν ΙΙ4. ευλογία 139. 142. ευρίσκειν 30. εύσχημόνως 121. εφάπαξ 5Ι. εφ' όσον 99. εφ' ώ 43. έχθρα 66. εχθρός 42. 105.

κακοήθεια 9. καλεϊν 74. 85καλώς 1οΙ. κάμπτειν 126. καρδία 13. 9Ι. καρπός 54. 138. καρποφορείν 56. κατά Ι. 65. 73. 105. καταισχύνειν 40. κατακαυχάσθαι τοΙ. κατάκριμα 45. 63. κατακρίνειν 65. καταλαμβάνειν 86. καταλλαγή 42. 100. καταλλάσσειν 42. καταλύειν 129. κατανοείν 36. κατάνυξις 97. καταράσθαι ΙΙ4. καταργείν 18. 34. 55. 57. καταρτίζειν 84. κατέχειν 6. 58. κατηχεϊν 15. καυχάσθαι 39. Κεγχρεαί 140. κενούν 34.

ζηλος 88. ζωή 42. 46. 49. 59.

ημέρα 121. 124. ήττημα 98.

θάνατος 43. 57. θανατουν 56. 76. θέλειν 82. θεμέλιον 135.

μόρφωσις 15. μυστήριον 103. μωραίνειν 7.

κεραμεύς 83. κλητός Ι. 2. 73. κλίμα 136. κοιλία 142. κοινός 127. κοινωνείν ΙΙ4. 138. κοινωνία 137. κολλάσθαι Ι13. κόσμος 98. κρίμα 45. Ιο6. ΙΙ8. κρίνειν 16. 19. 123. κρυπτός 14. 17. κτίσις 6. 7ο. κτίσμα 8. κυριεύειν 125. κώμος 12Ι.

[blocks in formation]

λαλείν 23. λατρεία 79. 1ο9. λατρεύειν 3. λειτουργείν 138. λειτουργός ΙΙ8. λόγια 18. λογίζεσθαι 30. λογικός Ιο8. λογισμός 13. λόγος 86. 126. λυπείν Ι28.

οδηγός 15. οδός 107. οικοδομή 129. οικονόμος Ι45. οικουμένη 93. οικτιρμός το8. οκνηρός ΙΙ4. ομοθυμαδόν 132. ομοίωμα 64. ομολογείν 9Ι. όνομα 2. όπλα Ι2Ι. οργή 19. 42. ΙΙ6. δς μέν 122. οφειλέτης 4. 67. όψώνια 55. παγίς 97. πάθημα 57. παιδευτής 15. παλαιότης 58. ου πάντως 21. παρά 35. 124. παραδιδόναι 7. 38. παραζηλούν 93. 98. παράκλησις Ι12. 13Ι. παράπτωμα 98. παρεισέρχεσθαι 47. παριστάναι, παριστάνειν 51. 125.

140.

μακαρισμός 31. ματαιότης 70. ματαιούν 6. μάχαιρα 76. μέθη 12Ι. μέλλειν 44. μενούνγε 83. μερίζειν ΙΙο. μεταδιδόναι 113. μεταλλάσσειν η. μεταμορφούσθαι το9. μέτρον 11ο. μή 13. 36. 82. μηκέτι 136.

παροργίζειν 93. πατήρ 33. 35. 132.

ρημα 92. ρίζα 133. ρύεσθαι 104. 139.

πέρας 93.

περί αμαρτίας 65. περιπατείν 49. 65. περιτομή τ6. 17. 29. πιότης 1OI. πιπράσκειν 6Ι. πίπτειν 98. πιστεύειν 120. 123. πίστις 25. 29. 90. 130. πληρούν 135πληροφορείν 37. πλήρωμα 99. 104. 120. 139. πλούτος 84. 98. Ιο6. πνεύμα Ι. Ι7. 66. 68. πνευματικός 6ο. οι πολλοί 45. ΙΙΙ. ποτίζειν ΙΙ6. πράξις 68. προαιτιάσθαι 21. πρoγινώσκειν 74. προετοιμάζειν 85. προέχειν 21. προηγείσθαι Ι13. πρόθεσις 74. 8Ι. προϊστάναι 113. προκόπτειν 121. προνοείσθαι 115. προορίζειν 74. πρός 39. 69. 94. προσαγωγή 39. προσκαρτερείν ΙΙ4. πρόσκομμα 126. προσλαμβάνεσθαι 122. πρόσλημψις του. προσφορά 134. προσωπoλημψία II. προτιθέναι 27. προφητεία IΙI. πταίειν 98. πωρούν 96.

Σαβαώθ 86. σαρκικός 6Ι. σάρκινος 6Ι. σάρξ 54. 57. 61. 64. 65. 99. Σατανάς 143. σέβασμα 7. σημείον 32. 135. σκάνδαλον 127. σκεύος 84. σκληρύνειν 83. σκοτίζειν 7. σκότος 12Ι. σπέρμα 86. στεναγμός 72. στενάζειν 71. στενοχωρία 76. στηρίζειν Ι45. στοιχείν 33. συγγενής Ι4Ι. σύμμορφος 74. σύμφυτος 49. συναγωνίζεσθαι 139. συναντιλαμβάνεσθαι 72. συναπάγεσθαι 115. συνείδησις 13. συνεργείν 73. συνζην 5Ι. συνήδεσθαι 62. συνθάπτειν 48. συνιστάναι 19. 4Ι. Ι4Ο. συγκάμπτειν 98. συνκλείειν το6. συγκοινωνός ΙοΙ. συνμαρτυρείν 13. 68. συνπάσχειν 69. συντελείν 86. συντέμνειν 86. συντρίβειν 143.

συνωδίνειν 7ο.
συσχηματίζεσθαι το9.
σφραγίζεσθαι 138.
σφραγίς 32.
σώζειν 7Ι.
σώμα 5ο. 66. το8.
σωρεύειν ΙΙ7.
σωτηρία 120.
σωφρονείν ΙΙο.

τέλος 54. 88. 119.
τέρας 135.
τόπος 116. 136.
τράχηλος 140.
τρέχειν 82.
τύπος 44. 53.

φανερός 16.
φθάνειν 87.
φθόγγος 93.
φίλημα 142.
φιλοξενία ΙΙ4.
φιλοτιμείσθαι 135.
φόβος 118.
φόρος 119.
φρονείν 65. 124.
φρόνημα 66. 72.
φρόνιμος 104. 115.
φύραμα 84. 100.
φύσις 13. Ι6.
χαρίζεσθαι 75.
χάρις 2. 3. 39. 96. ΙΙΟ. 134.
χάρισμα 4. ΙΙΙ.
χρεία ΙΙ4.
χρηματίζειν 56.
χρηματισμός 95.
χρηστολογία 142.
χρηστότης 102.
ψεύδος 7.
ψεύσμα 20.
ψυχή ΙΙ7.
ψωμίζειν ΙΙ6.
ώρα 120.
ωραίος 92.
ως άν 136.

υιοθεσία 68. 71. 78.
υπακοή 46. 53.
υπέρ 85.
υπερεντυγχάνειν 72.
υπερέχειν 117.
υπερνικάν 77.
υπερφρονείν 1Ιο.
υπό 21. 52. 6ι.
υπόλειμμα 86.
υποτάσσειν 88.
υστερείν 26.
υψηλοφρονείν 102.
ύψωμα 77.

CAMBRIDGE: PRINTED BY C. J. CLAY, M.A. AT THE UNIVERSITY PRESS.

New Works and

New Editions

PUBLISHED BY

MACMILLAN AND CO.

CAMBRIDGE, AND 23, HENRIETTA STREET, COVENT GARDEN, LONDON, W.C.

COMPLETION OF THE THIRD VOLUME,

MACMILLAN'S

MAGAZINX.

EDITED BY DAVID MASSON.

PRICE ONE SHILLING MONTHLY. Volumes I. to III. are now published, price 7s. 6d. each, handsomely

bound in cloth.

RAVENSHOE;
OR, THE ADVENTURES OF A YOUNG ENGLISH GENTLEMAN.

Is now in course of publication in this Magazine.

VACATION TOURISTS,
AND NOTES OF TRAVEL IN 1860.

EDITED BY FRANCIS GALTON, M.A. F.R.S.

8vo. cloth, price 14s. with Maps and Illustrations, Contents:-1. Naples and Garibaldi, by W. G. CLARK, M.A. F.R.G.S.

2. Croatia and Hungary, by G. SPOTTISWOODE. 3. Slavonic Races, by R. D. 4. Sutherlandshire, by G. H. K. 5. Peru, by C. C. BOWEN. 6. Graian Alps and Mount Iseran, by J. J. ČOWELL. 7. Allelein-Horn, by LESLIE STEPHEN, M.A. 8. Mont Cervin (Matterhorn), by F. V. HAWKINS, M.A. 9. Lauwinen Thor, by J. TYNDALL, F.R.S. 10. Iceland, by J. W. CLARK, M.A. 11. Norway, by H. F. TOZER, M.A. 12. North Spain and the Eclipse, by the EDITOR. 13. Syrian Travel and Syrian Tribes, by the Hon.

RODEN NOEL, M.A. "It was a happy thought to collect into a volume the notes of a number of travellers made in the course of last year. Here are thirteen gentlemen who have been all over the world, in all sorts of places, for all sorts of purposes, and who give us the result of their experiences in thirteen most amusing essays admirably edited by Mr. Galton.”Times, April 4, 1861.

27.4.61. 5,000 Demy.

A

« ForrigeFortsett »