Sidebilder
PDF
ePub

26 μορίας χωρία. καίτοι ου δήπου τας μεν μικράς

ζημίας ούτω περί πολλού ποιούμαι, τους δε περί του σώματος κινδύνους ούτω περί ουδενός ηγούμαι: και τας μεν πολλές ελαίας, είς ας εξήν 175 μάλλον εξαμαρτάνειν, ούτω θεραπεύων φαίνομαι,

την δε μορίαν, ήν ουχ οιόν τ' ήν λαθεϊν εξορύξ27 αντα, ως αφανίζων νυνι κρίνομαι ; Πότερον δε

μοι κρείττον ήν, ώ βουλή, δημοκρατίας ούσης παρανομεϊν ή επί των τριάκοντα ; και ου λέγω 180 ως τότε δυνάμενος ή ως νύν διαβεβλημένος, αλλ' ως το βουλομένη τότε μάλλον εξήν αδικείν ή νυνί. εγώ τοίνυν ουδ' εν εκείνο το χρόνο ούτε

τοιούτο ούτε άλλο ουδέν κακόν ποιήσας φανή28 σομαι.

Πώς δ' άν, ει μη πάντων ανθρώπων 185 έμαυτώ κακονούστατος ήν, υμών ούτως επιμελουμένων εκ τούτου την μορίαν άφανίζειν επεχείρησα του χωρίου, ενώ δένδρον μεν ουδε έν έστι, μιάς δε έλαίας σηκός, ώς ούτός φησιν είναι, κυκλόθεν δε οδός περιέχει, αμφοτέρωθεν δε γείτονες περι- 190 οικούσιν, άερκτον δε και πανταχόθεν κάτοπτόν

έστιν ; ώστε τίς αν άπετόλμησε, τούτων ούτως 29 εχόντων, επιχειρήσαι τοιούτω πράγματι ; Δεινόν

δέ μοι δοκεί είναι υμάς μέν, οίς υπό της πόλεως τον άπαντα χρόνον προστέτακται των μοριών 195 έλαιών επιμελείσθαι, μήθ' ώς επεργαζόμενον πώποτε ζημιώσαι μήθ' ως αφανίσαντα εις κίνδυνον καταστήσαι, τούτον δ', δς ούτε γεωργών εγγύς τυγχάνει ούτ' επιμελητής ήρημένος ούθ' ηλικίαν έχων ειδέναι περί των τοιούτων, απο- 200 γράψαι με μορίαν άφανίζειν.

§ 7. Do not let the assertions of one man weigh against the facts of my whole life and character, which are free from all taint of bad citizenship. Εγώ τοίνυν δέομαι υμών με τους τοιού

30 τους λόγους πιστοτέρους ηγήσασθαι των έργων,

μηδε περί ών αυτοί συνιστε, ταύτ' ανασχέσθαι 205 των εμών εχθρών λεγόντων, ενθυμουμένους και

εκ των ειρημένων και εκ της άλλης πολιτείας. εγώ γαρ τα εμοί προστεταγμένα άπαντα προ- 31 θυμότερον πεποίηκα, ως υπό της πόλεως ήναγ

καζόμην, και τριηραρχών και εισφοράς εισφέρων 210 και χορηγών και τάλλα λειτουργών ουδενός ήττον

πολυτελώς των πολιτών. καίτοι ταύτα μεν μετρίως ποιών αλλά μη προθύμως ούτ' αν περί φυγής ούτ' αν περί της άλλης ουσίας ήγωνιζόμην,

πλείω δ' αν έκεκτήμην, ουδέν άδικών ουδ' επικίν215 δυνoν έμαυτώ καταστήσας τον βίον: ταύτα δε

πράξας, και ούτός μου κατηγορεί, εκέρδαινον μεν ουδέν, έμαυτόν δ' εις κίνδυνος καθίστην. καίτοι

33 πάντες αν ομολογήσαιτε δικαιότερον είναι τους

μεγάλους χρήσθαι τεκμηρίοις περί των μεγάλων, 220 και πιστότερα ηγείσθαι περί ών άπασα η πόλις

μαρτυρεί, μάλλον ή περί ων μόνος ούτος κατηγορεί.

§ 8. Besides I offered my slaves to be examined by torture. This showed great confidence in my innocence. For slaves would naturally be inclined to condemn their master, both from feelings of revenge, and from a hope of freedom. You may judge then his motive for declining this test. "Έτι τοίνυν, ώ βουλή, εκ των άλλων σκέ- 34

6 Αl. περί ών αυτοί ουδέν έμοί συνιστε.

36 κακών.

ψασθε. μάρτυρας γαρ έχων αυτώ προσήλθον, λέγων ότι μοι πάντες εισίν οι θεράποντες, ούς έκεκτήμην επειδή παρέλαβον το χωρίον, και 225 έτοιμός είμι, εί τινα βούλοιτο, παραδούναι βασανίζειν, ηγούμενος ούτως αν τον έλεγχος

ισχυρότερον γενέσθαι των τούτου λόγων και των 35 έργων των εμών. ούτος δ' ουκ ήθελεν, ουδέν

φάσκων πιστών είναι τοίς θεράπουσιν. εμοί δε 230 δοκεί δεινόν είναι, ει περί αυτών μεν οι βασανιζόμενοι κατηγορούσιν, ευ ειδότες ότι αποθανούνται, περί δε των δεσποτών, οίς πεφύκασι κακονούστατοι, μάλλον αν είλοντο ανέχεσθαι βασανιζόμενοι ή κατειπόντες απηλλάχθαι των παρόντων 235

και μεν δή, ώ βουλή, φανερόν οίμαι είναι ότι, ει Νικομάχου εξαιτούντος τους ανθρώπους μη παρεδίδουν, έδόκουν αν έμαυτώ ξυνειδέναι: επειδή τοίνυν εμού παραδιδόντος ούτος παραλαβεϊν ουκ ήθελε, δίκαιον και περί τούτου την αυτήν 240

γνώμην σχεϊν, άλλως τε και του κινδύνου ουκ 37 ίσου αμφοτέροις όντος, περί εμού μεν γαρ ει

ήλεγχον, ουδ' αν απολογήσασθαί μοι εξεγένετο τούτω δ' ει μη ώμολόγουν και ούτος έβούλετο, ουδεμιά ζημία ένοχος ήν. ώστε πολύ μάλλον 245 τούτον παραλαμβάνειν έχρήν ή εμε παραδούναι προσηκεν. εγώ τοίνυν εις τούτο προθυμίας αφικόμην, ηγούμενος μετ' εμού είναι και εκ βασάνων και εκ μαρτύρων και εκ τεκμηρίων υμάς περί του πράγματος ταληθή πυθέσθαι. 250

7 ειμι, al. είην, ήμην.

8 Cobet vult άτοπον καταγορεύουσιν, male Grecitatis κατηγορείν περί τινος arguens.

[ocr errors]

$ 9. Consider then (1) that I offer every evidence, my accuser none ; (2) that the prosecutor is not so likely to be acting from public spirit as from the hope of extorting hush-money from me ; (3) that the effects of your condemning me would be most miserable,-I being childless, and the sole support of my mother, though I have served the State in many capacities.

ενθυμείσθαι δε χρή, ώ βουλή, ποτερους χρή 38 πιστεύειν μάλλον, οίς πολλοί μεμαρτυρήκασιν ή ο μηδείς τετόλμηκε, και πότερον είκός μάλλον

τούτον ακινδύνως ψεύδεσθαι ή μετά τοσούτου 255 κινδύνου τοιούτον εμέ έργον εργάσασθαι, και

πότερον οίεσθε αυτόν υπέρ της πόλεως βοηθείν
ή συκοφαντούντα αιτιάσασθαι και εγώ μεν έγνω- 39
κέναι υμάς ηγούμαι ότι Νικόμαχος υπό των

εχθρών πεισθεις των εμών τούτον τον αγώνα 260 αγωνίζεται, ουχ ώς άδικούντα ελπίζων αποδείξεις,

αλλ' ως αργύριον παρ' εμού λήψεσθαι προσδοκών. όσα γαρ οι τοιούτοί είσιν έπαιτιώτατοι και απορώτατοι των κινδύνων, τοσούτω πάντες αυτούς

φεύγουσι μάλιστα. εγώ δε, ώ βουλή, ουκ ήξίουν, 40 265 αλλ' επειδήπερ με ήτιάσατο, παρέσχον έμαυτόν

ό τι βούλεσθε χρήσθαι, και τούτου ένεκα του κινδύνου ουδενί εγώ των εχθρών διηλλάγην, οι έμε ήδιον κακώς λέγουσιν ή σφάς αυτούς έπαι

νούσι, και φανερώς μεν ουδείς πώποτε εμέ αυτών 27ο επεχείρησε ποιήσαι κακόν ουδέν, τοιούτους δε

επιπέμπουσί μοι, οις υμείς ούκ άν δικαιως πισ. τεύοιτε. πάντων γάρ άθλιώτατος αν γενοίμην, 41

9 έγνωκέναι, ΜSS. om. ήσθήσθαι.

νομίζειν Sauρρ. : al. υποπτεύειν,

ει φυγάς αδίκως καταστήσομαι, άπαις μεν ών και μόνος, ερήμου δε του οίκου γενομένου, μητρός δε πάντων ένδεούς, πατρίδος δέ τοιαύτης επ' 275 αισχίσταις στερηθείς αιτίαις, πολλάς μεν ναυμαχίας υπέρ αυτής νεναυμαχηκώς, πολλές δε μάχας μεμαχημένος, κόσμιον δ' έμαυτόν και εν δημοκρατία και εν ολιγαρχία παρασχών.

$ 10. Recapitulation. I have shown (1) that no stump was in the vineyard ; (2) that though, if what he says is true, he might have caught me in the act of cutting it down, he put off his accusation for a long time ; (3) that he has brought no evidence of his assertion ; (4) that he has refused my offer of my slaves to be examined by

torture, though he asserts that they were present. 42 'Αλλά γάρ, ώ βουλή, ταύτα μεν ενθάδε 280

ουκ οίδ' ό τι δεί λέγειν· απέδειξα δ' υμίν ως ουκ ενών σηκώς εν τω χωρίω, και μάρτυρας παρεσχόμην και τεκμήρια. & χρή μεμνημένους διαγιγνώσκειν περί του πράγματος, και άξιούν παρά τούτου πυθέσθαι ότου ένεκα, εξον επ' 285

αυτοφώρω ελέγξαι, τοσούτω χρόνω ύστερον εις 43 τοσουτόν με κατέστησεν αγώνα, και μάρτυρα

ουδένα παρασχόμενος εκ των λόγων ζητεί πιστός γενέσθαι, εξόν αυτούς τους έργοις αδικούντα αποδείξαι, και εμού άπαντας διδόντος τους θεράπον- 290 τας, ούς φησι παραγενέσθαι, παραλαβείν ουκ ήθελεν.

« ForrigeFortsett »