Sidebilder
PDF
ePub
[blocks in formation]

FOR THE DEFENDANT, CHARGED WITH THE CONCEAL

MENT BY HIS OWN OR FATHER'S ACT OF SOME
OF THE CONFISCATED PROPERTY OF ARISTO-
PHANES. .

§ 1. The gravity of the issues of this trial, my own inexperience, and the disadvantages necessarily attaching to a defendant, make me of course anxious. Many a man has perished on a charge, the falsity of which has been discovered too late. Pause, then, and hear what I

have to say. .

Πολλήν μοι απορίας παρέχει ο αγών ουτοσί, ώ άνδρες δικασταί, όταν ενθυμηθώ ότι, αν εγώ μεν μη νυν εύ είπω, ου μόνον εγώ αλλά και ο πατήρ δόξει άδικος είναι και των όντων απάντων στερήσομαι. ανάγκη ούν, ει και μη δεινός πρός 5 ταύτα πέφυκα, βοηθείν τω πατρί και έμαυτό 2 ούτως όπως αν δύνωμαι. την μεν ούν παρασκευών και προθυμίαν των εχθρών οράτε, και ουδέν δεί περί τούτων λέγειν· τήν δ' εμήν απειρίαν πάντες ίσασιν, όσοι έμε γιγνώσκουσιν. 10 αιτήσομαι ούν υμάς δίκαια και ράδια χαρίσασθαι,

άνευ οργής και ημών ακούσαι, ώσπερ των κατη3 γόρων. ανάγκη γάρ τον απολογούμενον, κάν εξ

ίσου ακροάσθε, έλαττον έχειν. οι μεν γαρ εκ πολλού χρόνου επιβουλεύοντες, αυτοί άνευ κιν- 15 δύνων όντες, την κατηγορίαν εποιήσαντο, ημείς δε αγωνιζόμεθα μετά δέους και διαβολής και

κινδύνου μεγίστου. εικός ούν υμάς εύνοιαν

πλείω έχειν τους απολογουμένοις. oίμαι γάρ 4 20 πάντας υμάς είδέναι ότι πολλοί ήδη πολλά και

δεινά κατηγορήσαντες παραχρήμα εξηλέγχθησαν ψευδόμενοι ούτω φανερώς, ώστε υπέρ πάντων των πεπραγμένων μισηθέντες απελθείν» οι δ' αυ

μαρτυρήσαντες τα ψευδή και αδίκως απολέσαντες 25 ανθρώπους εάλωσαν, ηνίκα ουδέν ήν πλέον τοίς

πεπονθόσιν. ότούν τοιαύτα πολλά γεγένηται, 5 ως εγώ ακούω, είκός υμάς, ώ άνδρες δικασταί, μήπω τους των κατηγόρων λόγους ηγείσθαι

πιστούς, πριν αν και ημείς είπωμεν. ακούω γαρ 30 έγωγε, και υμών δε τους πολλούς οίμαι ειδέναι,

ότι πάντων δεινότατόν έστι διαβολή. μάλιστα και δε τούτο έχoι άν τις ιδείν, όταν πολλοί επί τη αυτή αιτία εις αγώνα καταστωσιν. ως γάρ επί

το πολύ οι τελευταίοι κρινόμενοι σώζονται: 35 πεπαυμένοι γάρ της οργής αυτών ακροάσθε, και

τους ελέγχους ήδη θέλοντες αποδέχεσθε.

§ 2. What a hard case is mine! Nikophemus and his son Aristophanes (my brother-in-law) were put to death without trial ; were refused burial ; their property was confiscated ; and the children of Aristophanes, thus deprived of means, are dependent on me. And yet I am now also in danger of losing what my fatherthat liberal patriot_left me, on the ground of being in possession of part of his property; at a time too when the treasury is so poor that any one engaged in a suit affecting the revenue is at a special disadvantage.

Ένθυμείσθε ούν ότι Νικόφημος και Αριστο- 7

φάνης άκριτοι απέθανον, πριν παραγενέσθαι τινά αυτούς ελεγχομένοις ως ήδίκουν. ουδείς γαρ ουδ' είδεν εκείνους μετά την σύλληψιν ουδε γάρ 40 θάψει τα σώματαυτών απέδωκαν, αλλ' ούτω δεινή η συμφορά γεγένηται ώστε προς τους άλλους 8 και τούτου εστέρηνται. αλλά ταύτα μεν εάσω: ουδέν γάρ αν περαίνουμε πολύ δε άθλιώτεροι δοκούσί μοι οι παίδες οι 'Αριστοφάνους. ουδένα 45 γάρ ούτ' ιδία ούτε δημοσία ήδικηκότες ου μόνον τα πατρώα απολωλέκασι παρά τους νόμους τους υμετέρους, αλλά και η υπόλοιπος ελπίς ήν, υπό

του πάππου εκτραφήναι, εν ούτω δεινώ καθέ9 στηκεν. έτι δ' ημείς έστερημένοι μεν κηδεστών, 50

έστερημένοι δε της προικός, παιδάρια δε τρία ήναγκασμένοι τρέφειν, προσέτι συκοφαντούμεθα, και κινδυνεύομεν περί ών οι πρόγονοι ημϊν κατέλιπον κτησάμενοι εκ του δικαίου. καίτοι, ώ άνδρες δικασταί, ο έμός πατήρ έν άπαντι τω βίω 55 πλείω εις την πόλιν ανάλωσεν ή εις αυτόν και τους οικείους, τετραπλάσια' δε ή νύν έστιν ημίν,

ως εγώ λογιζομένω αυτό πολλάκις παρεγενόμην. το μή ούν προκαταγινώσκετε αδικίαν του εις αυτόν

μεν μικρά δαπανώντος, υμίν δε πολλά καθ' 60 έκαστον τον ενιαυτόν, αλλ' όσοι και τα πατρώα

και άν τι ποθεν λάβωσιν, εις τας αισχίστας ΙΙ ηδονάς είθισμένοι εισίν αναλίσκειν. χαλεπόν

μεν ούν, ώ άνδρες δικασταί, απολογείσθαι προς

1

τετραπλάσια (1.6. δ' πλάσια) : nunc e Spengelii emendatione scripsi. Coll., 8 59 et 61.” Scheibe. Vulgo διπλάσια.

2 λάβωσιν, Codex X μη δώσιν. Αlii aliter correxerunt.

65 δόξαν ήν ένιοι έχουσι περί της Νικοφήμου ουσίας,

και σπάνιν άργυρίου η νύν έστιν εν τη πόλει, και του αγώνος προς το δημόσιον όντος· όμως δε και τούτων υπαρχόντων ραδίως γνώσεσθε ότι

ουκ αληθή εστι τα κατηγορημένα. δέομαι δ' 70 υμών πάση τέχνη και μηχανή μετ' ευνοίας

ακροασαμένους ημών διά τέλους, και τι αν υμίν άριστον και ευορκότατον νομίζατε είναι, τούτο ψηφίσασθαι.

$ 3. Now, was my father likely to have fraudulently withheld this money ? Remember he did not seek the alliance with Aristophanes for his daughter, but gave her on the request of Conon. Moreover, his whole conduct,his marriage with my portionless mother, his selection of poor men as husbands for his daughters, of a portionless wife for me, his son, proves that he was not likely to be grasping.

Πρώτον μεν ούν, ο τρόπο κηδεσται ημίν εγέ- 12 75 νοντο. διδάξω υμάς. στρατηγών γάρ Κόνων

περί Πελοπόννησον, τριηραρχήσαντι τω εμώ πατρί πάλαι φίλος γεγενημένος, έδεήθη δούναι την αδελφήν αιτούντι τώ υιεί το Νικοφήμου. ο 13

δε όρων αυτούς υπ' εκείνου τε πεπιστευμένους 80 γεγονότας τε επιεικείς τη τε πόλει έν γε το τότε

χρόνο αρέσκοντας, επείσθη δούναι, ουκ ειδώς την έσομένην διαβολήν, αλλ' ότε και υμών οστισουν αν εκείνοις ήξίωσε κηδεστής γενέσθαι, έπει ότι

γε ου χρημάτων ένεκα, ράδιον γνώναι εκ του 85 βίου παντός και των έργων των του πατρός.

εκείνος γαρ ότ' ήν εν ηλικία, παρόν μετά πολλών 14 χρημάτων γημαι άλλην, την εμήν μητέρα έλαβεν ουδέν επιφερομένην, ότι δε Ξενοφώντος ήν θυγάτηρ του Ευριπίδου υπέος, ος ου μόνον ιδία

χρηστός έδόκει είναι, αλλά και στρατηγείν αυτόν 90 15 ήξιώσατε, ως εγώ ακούω. τάς τοίνυν εμάς

αδελφάς θελόντων τινών λαβείν απροίκους πάνυ πλουσίων ουκ έδωκεν, ότι έδόκουν κάκιον γεγονέναι, αλλά την μεν Φιλομήλα τα Παιανιεί, δν οι πολλοί βελτίονα ηγούνται είναι η πλουσιώ- 95 τερον, την δε πένητι γεγενημένω ου διά κακίαν, αδελφιδω δε Φαίδρω όντι Μυρρινουσία, επιδούς

τετταράκοντα μνάς, και 'Αριστοφάνει το ίσον. 16 προς δε τούτοις έμοί πολλήν εξόν πάνυ προίκα

λαβείν ελάττω συνεβούλευσεν, ώστε ευ ειδέναι 100 ότι κηδεσταίς χρησοίμην κοσμίοις και σώφροσι. και νύν έχω γυναίκα την Κριτοδήμου θυγατέρα του 'Αλωπεκήθεν, ος υπό Λακεδαιμονίων απε

θανεν, ότε η ναυμαχία έγένετο εν Ελλησπόντο. 17 καίτοι, ώ άνδρες δικασταί, όστις αυτός τε άνευ 105

χρημάτων έγη με ταϊν τε θυγατέρουν πολύ αργύριον επέδωκε τώ τε υιεί ολίγην προίκα έλαβε, πώς ουκ εικός περί τούτου πιστεύειν ως ουχ ένεκα χρημάτων τούτοις κηδεστής εγένετο ;

§ 4. Again, was Aristophanes likely to leave much property ? He spent freely in his desire for political distinction. It was he that undertook the mission to Dionysius in hopes of detaching him from Sparta, and uniting him with Evagoras. Again, he contributed largely to the subvention asked for from Cyprus: in this

3 ουκ έδωκεν, Reisk. et Scheibe. Vulgo oυ δέδωκεν.

« ForrigeFortsett »