Sidebilder
PDF
ePub

πεπραγμένων. αίτιοι ούν είσι και υμίν πολλών ήδη ψευσθήναι και δη αδίκως γέ τινας απολέσθαι

οι ραδίως τολμώντες ψεύδεσθαι και συκοφαντείν 345 ανθρώπους επιθυμούντες.

έπειτοίομαι υμάς 52 είδέναι ότι 'Αλκιβιάδης τέτταρα ή πέντε έτη εφεξής εστρατήγει επικρατών και νενικηκώς Λακεδαιμονίους, και διπλάσια εκείνη ήξίουν αι

πόλεις διδόναι η άλλη τινι των στρατηγών, ώστ' 350 ώοντο είναι τινες αυτω πλέον ή εκατόν τάλαντα.

ο δ' αποθανών εδήλωσεν ότι ουκ αληθή ταύτα ήν ελάττω γάρ ουσίαν κατέλιπε τους παισιν ή αυτός παρά των επιτροπευσάντων παρέλαβεν.

"Ότι μεν ούν και εν τω έμπροσθεν χρόνω 53 355 τοιαύτα εγίγνετο, ράδιον γνώναι φασί δε και

τους αρίστους και σοφωτάτους μάλιστα έθέλειν μεταγιγνώσκειν. ει ούν δοκούμεν είκότα λέγειν και «κανά τεκμήρια παρέχεσθαι, ώ άνδρες δικα

σταί, πάση τέχνη και μηχανή ελεήσατε, ως ημείς 360 της μέν διαβολής ούτω μεγάλης ούσης αεί προσ

εδοκώμεν κρατήσεις μετά του αληθούς· υμών δε μηδενί τρόπω εθελησάντων πεισθήναι ουδ' ελπίς ουδεμία σωτηρίας έδόκει ημίν είναι.

αλλά προς 54 θεών 'Ολυμπίων, ώ άνδρες δικασταί, βούλεσθε 365 ημάς δικαίως σώσαι μάλλον ή αδίκως απολέσαι,

και πιστεύετε τούτοις αληθή λέγειν, οι αν και σιωπώντες εν άπαντι τω βίω παρέχωσι σώφρονας σφάς αυτούς και δικαίους.

$ 9. My character and that of my father should be my warrant. . I am thirty, and never was in a law court

55

before. My father, from pure patriotism, not from the hope of recouping himself by office, spent no less than 9 talents 2000 drachmoe on the public service ; and was ever liberal to his fellow-citizens in helping to portion their daughters and perform their funerals.

Περί μεν ούν αυτής της γραφής, και ο τρόπο κηδεσται ημίν εγένοντο, και ότι ουκ εξήρκει τα 370 εκείνου εις τον έκπλουν, αλλά και ως άλλοθεν προσεδανείσατο ακηκόατε και μεμαρτύρηται υμίν περί δ' εμαυτού βραχέα βούλομαι υμίν είπεϊν. έγω γάρ έτη γεγονώς ήδη τριάκοντα ούτε το πατρί ουδέν πώποτε άντείπον, ούτε των πολιτών 375 ουδείς μοι ενεκάλεσεν, εγγύς τε οίκων της αγοράς ουδε προς δικαστηρίω ουδε προς βουλευτηρίω

ώφθην ουδεπώποτε, πριν ταύτην την συμφοράν 56 γενέσθαι. περί μεν ούν έμαυτού τοσαύτα λέγω,

περί δε του πατρός, επειδή ώσπερ αδικούντος αι 380 κατηγορίαι γεγένηνται, συγγνώμην έχετε, εάν λέγω & ανήλωσεν εις την πόλιν και εις τους φίλους· ου γαρ φιλοτιμίας ένεκεν αλλά τεκμήριον ποιούμενος ότι ού του αυτού έστιν ανδρός άνευ ανάγκης τε πολλά αναλίσκειν και μετά κινδύνου 385

του μεγίστου επιθυμήσαι έχειν τι των κοινών. 57 εισί δέ τινες οι προαναλίσκοντες ου μόνον τούτου

ένεκεν, αλλ' ίνα άρχειν υφ' υμών αξιωθέντες διπλάσια κομίσωνται. ο τοίνυν έμός πατήρ άρχειν μεν ουδεπώποτε επεθύμησε, τας δε χορη- 390 γίας απάσας κεχορήγηκε, τετριηράρχηκε δε επτάκις, εισφοράς δε πολλές και μεγάλας εισενήνoχεν. ίνα δε ειδήτε και υμείς, και καθ' εκάστην αναγνώσεται.

A LIST OF SERVICES PERFORMED BY DEFENDANT'S

FATHER. .

πεν- 58

395 'Ακούετε, ώ άνδρες δικασταί, το πλήθος.

τήκοντα γάρ έτη εστίν όσα ο πατήρ και τους χρήμασι και το σώματι τη πόλει έλειτούργει. έν ούν τοσούτω χρόνω δοκούντά τι εξ αρχής

έχειν ουδεμίαν είκός δαπάνης πεφευγέναι. 400 όμως δε και μάρτυρας υμίν παρέξομαι.

13

WITNESSES AS TO THE LIBERAL MANNER IN WHICH

DEFENDANT'S FATHER PERFORMED HIS 'LITUR-
GIES.'

.'

Τούτων συμπάντων κεφάλαιόν έστιν εννέα 59 τάλαντα και δισχίλιαι δραχμαι. έτι τοίνυν και ιδία τισί των πολιτών απορούσι συνεξέδωκε

θυγατέρας και αδελφάς, τους δ' έλύσατο εκ των 405 πολεμίων, τοϊς δ' εις ταφήν παρεΐχεν αργύριον.

και ταύτ' επoίει ηγούμενος είναι ανδρός αγαθού ωφελεϊν τους φίλους, και ει μηδείς μέλλοι είσεσθαι: νύν δε πρέπον εστί και υμάς ακούσαί μου.

Και μοι κάλει τον και τόν.

FURTHER WITNESSES TO THE LIBERALITY OF

DEFENDANT'S FATHER.

§ 10. Now, a man could not keep up a hypocritical pretence of liberality through a long life of seventy years.

13 Reiskius voluit diany, sed de impensis sui patris non de litibus agit orator.

60

l'acts speak for themselves. He once had a large property. If you now confiscate it, you will find barely two talents ; and on this small remnant I am at this moment serving a trierarchy, and intend to follow in my father's path of disinterested patriotism.

Των μεν ουν μαρτύρων ακηκόατε: ενθυμείσθε 410 δε ότι ολιγον μέν χρόνον δύναιτ' άν τις πλάσασθαι τον τρόπον τον αυτού, εν εβδομήκοντα δε έτεσιν ουδ' αν είς λάθοι πονηρός ών. τω τοίνυν πατρί το έμώ άλλα μεν άν τις έχοι επικαλέσαι ίσως,

εις χρήματα δε ουδείς ουδε των εχθρών ετόλμησε 415 6ι πώποτε. ούκουν άξιον τοϊς των κατηγόρων

λόγους πιστεύσαι μάλλον ή τους έργοις, και επράχθη εν άπαντι τω βίω, και τω χρόνω, δν υμείς σαφέστατον έλεγχος του αληθούς νομίσατε. ει γάρ μη ην τοιούτος, ουκ αν εκ πολλών ολίγα κατέ- 420 λιπεν, έπει ει νυν γε εξαπατηθείητε υπό τούτων και δημεύσαιθ' ημών την ουσίαν, ουδε δύο τάλαντα λάβοιτ' άν. ώστε ου μόνον προς δόξαν αλλά και είς χρημάτων λόγον λυσιτελεί μάλλον υμίν

άποψηφίσασθαι πολύ γάρ πλείω ωφελήσεσθε, 425 62 αν ήμείς έχωμεν. σκοπείτε δε εκ του παρελη

λυθότος χρόνου, όσα φαίνεται ανηλωμένα εις την πόλιν και νυν από των υπολοίπων τριηραρχώ μεν εγώ, τριηραρχών δε ο πατήρ απέθανεν, πειράσομαι δ', ώσπερ εκείνον εώρων, ολίγα κατά 430 μικρών παρασκευάσασθαι εις τας κοινής ωφελείας. ώστε το γ' έργο της πόλεως 14 ταύτ' εστί, και ούτ' εγώ αφηρημένος αδικείσθαι oιήσομαι, υμίν δε

14 της πόλεως, νulgo πάλαι. Αlii alias correxerunt, πάλαι υμέτερα, πάλαι της πόλεως, πάλαι ταύτ' έστι κοινά.

πλείους ούτως αι ωφέλειαι ή εί δημεύσαιτε. προς 63 435 δε τούτοις άξιον ενθυμηθήναι οίαν φύσιν είχεν ο

πατήρ. όσα γάρ έξω των αναγκαίων επεθύμησεν αναλίσκειν, πάντα φανήσεται τοιαύτα όθεν και τη πόλει τιμή έμελλεν έσεσθαι. αυτίκα ότε

ίππευεν, ου μόνον ίππους έκτήσατο λαμπρούς 440 αλλά και αθλητές, οίς ενίκησεν Ισθμοί και

Νεμέα, ώστε την πόλιν κηρυχθήναι και αυτόν στεφανωθήναι. δέομαι ούν υμών, ώ άνδρες 64 δικασταί, και τούτων και των άλλων μεμνημένους

απάντων των ειρημένων βοηθείν ημίν και μη 445 περιιδεϊν υπό των εχθρών αναιρεθέντας. και

ταύτα ποιoύντες τα τε δίκαια ψηφιείσθε και υμίν αυτοίς τα συμφέροντα.

ORATION XI. [22.]

FOR THE PROSECUTION. AGAINST THE CORN

DEALERS FOR 'ENGROSSING.'

$ 1. Though the prosecution of "engrossers' in corn is legal, yet there is a certain prejudice against the promoter.

. I must first show that I do not act from spite. Originally the Boulè wished to deliver these men without trial to the Eleven for execution. I then spoke against that course, and advised that the ordinary form of trial should be used. I incurred odium for that, and I now wish to show that I was acting not from favour to the dealers but for the sake of legality.

Πολλοί μοι προσεληλύθασιν, ώ άνδρες δικα

« ForrigeFortsett »