Sidebilder
PDF
ePub

9

τι

Ημέραις τοίνυν μετά ταύτα ου πολλαίς 55 ύστερον ιδών αγόμενον τουτονι Παγκλέωνα υπό Νικομήδους, ός εμαρτύρησεν αυτού δεσπότης είναι, προσήλθον βουλόμενος ειδέναι oποιόν περί αυτού πραχθήσοιτο. τότε μεν ούν επειδή επαύσαντο μαχόμενοι, είπόν τινες των τούτω 60 παρόντων ότι είη αυτώ αδελφός δς εξαιρήσοιτο

αυτόν εις ελευθερίαν· επί τούτοις εγγυησάμενοι το παρέξειν εις άγοράν ώχοντο απιόντες. τη δ'

ύστεραία της τε αντιγραφής ένεκα ταυτησί και αυτής της δίκης έδοξέ μοι χρήναι μάρτυρας 65 λαβόντι παραγενέσθαι, ίν' ειδείην τόν τ' εξαιρησόμενον αυτόν και ό τι λέγων αφαιρήσοιτο. εφ' οις μεν ούν εξηγγυήθη, ούτε αδελφός ούτε άλλος ουδείς ήλθε, γυνή δε φάσκουσα αυτής αυτόν

είναι δούλον, αμφισβητούσα τη Νικομήδει, και 70 11 ουκ έφη έάσεις αυτόν άγειν. όσα μεν ουν αυτόθι

έρρήθη, πολύς αν είη μοι λόγος διηγείσθαι εις τούτο δε βιαιότητος ήλθον οί τε παρόντες τούτω και αυτός ούτος, ώστε εθέλοντος μεν του Νικομήδους εθελούσης δε της γυναικός αφιέναι, εί τις 75 ή εις ελευθερίαν τούτον εξαιροίτο' ή άγοι φάσκων εαυτου δούλον είναι, τούτων ουδέν ποιήσαντες αφελόμενοι ώχοντο. Ως ούν τη τε προτεραία επί τούτοις εξηγγυήθη και τότε βία ώχοντο αφελόμενοι αυτόν, μάρτυρας παρέξομαι υμίν. 80 Καί μοι επίλαβε το ύδωρ.

1 εξαιροίτο Scheibe. MSS. άγοι ή φάσκων. Sed εις ελευθερίαν dyelv non dicitur. Cf. supr.,

§ 9.

EVIDENCE OF CERTAIN PERSONS AS TO THE PRO

CEEDINGS ON PANCLEON BEING CLAIMED AS A
SLAVE. .

$ 4. Besides, in the action Aristodikus brought against him, though he demurred to the suit being before the Polemarch, yet he did not venture to prosecute for perjury the witness who denied his being a Plataean. To conclude, he eventually took refuge in Thebes,—the last place to which a Plataean would go.

Ράδιον τοίνυν ειδέναι ότι ουδ' αυτος Παγκλέων 12 νομίζει εαυτόν μη ότι Πλαταιέα είναι, άλλ' ουδ'

ελεύθερον. όστις γάρ έβουλήθη βία αφαιρεθείς 85 ενόχους καταστήσαι τους εαυτού επιτηδείους τους

βιαίοις μάλλον ή κατά τους νόμους εις την ελευθερίαν εξαιρεθείς δίκην λαβείν παρά των αγόντων αυτόν, ουδενί χαλεπόν γνώναι ότι ευ

ειδώς εαυτόν όντα δούλου έδεισεν εγγυητάς κατα90 στήσας περί του σώματος αγωνίσασθαι.

"Ότι μεν ούν Πλαταιεύς είναι πολλού δεϊ, 13 oίμαι υμάς εκ τούτων σχεδόν τι γινώσκειν· ότι δε ουδ' ούτος, δς άριστα οίδε τα αυτού, ηγήσατο

δόξαι αν υμίν Πλαταιεύς είναι, εξ ών έπραξε 95 ραδίως μαθήσεσθε. εν τη αντωμοσία γάρ της

δίκης ήν αυτώ έλαχεν 'Αριστόδικος ουτοσί, αμφισβητών μή προς τον πολέμαρχος είναι οι τας δίκας διαμαρτυρήθη μή Πλαταιεύς είναι, 14

επισκηψάμενος δε τω μάρτυρι ουκ επεξήλθεν, 100 αλλ' είασε καταδικάσασθαι αυτού τον 'Αριστό

δικον. έπει δε υπερήμερος εγένετο, εξέτισε την δίκην, καθότι έπειθε, και τούτων, ως αληθή

έστι, μάρτυρας εγώ παρέξομαι υμίν. Και μου επίλαβε το ύδωρ.

EVIDENCE AS TO PANCLEON'S SUBMITTING TO A SUIT

GOING AGAINST HIM BEFORE THE POLEMARCH.

15

Πρίν τοίνυν ταύτα ομολογηθήναι αυτό, δεδιώς 105 τον 'Αριστόδικον, μεταστάς εντεύθεν Θήβησι μετώκει. καίτοι οίμαι ειδέναι υμάς ότι είπερ ήν Πλαταιεύς πανταχού μάλλον η Θήβησιν είκός ήν αυτόν μετοικήσαι. Ως ούν ώκει εκεί πολύν χρόνον, τούτων υμίν μάρτυρας παρέξομαι. Και 110 μοι επίλαβε το ύδωρ.

EVIDENCE AS TO PANCLEON'S RESIDENCE IN THEBES.

16

'Έξαρκεϊν μοι νομίζω τα ειρημένα, ώ άνδρες δικασταί εάν γάρ διαμνημονεύητε, οίδ' ότι τα τε δίκαια και ταληθή ψηφιείσθε, και και εγώ υμών δέομαι.

115

'ORATION XIII. [24.]

BEFORE THE BOULÈ. ANSWER OF A CRIPPLE TO

AN IMPEACHMENT CHARGING HIM WITH RECEIV-
ING STATE AID UNDER FALSE PRETENCES.

§ 1. I am obliged to my opponent for giving me the opportunity of rendering an account of my life. At the same time he betrays the meanness of his motives.

Όλίγου' δέω χάριν έχειν, ώ βουλή, το κατηγόρω, ότι μοι παρεσκεύασε τον αγώνα τουτονί. πρότερον γάρ ουκ έχων πρόφασιν εφ' ής του

βίου λόγον δοίην, νυνι διά τούτον είληφα. και 5 πειράσομαι τα λόγω τούτον μεν επιδείξαι ψευδόμενον, έμαυτόν δε βεβιωκότα μέχρι τήσδε της ημέρας επαίνου μάλλον άξιον ή φθόνου· διά γάρ ουδέν άλλο μοι δοκεί παρασκευάσαι τόνδε μοι

τον κίνδυνον ούτος ή διά φθόνον. καίτοι όστις 2 10 τούτοις φθονεί ους οι άλλοι έλεούσι, τίνος αν

υμίν ο τοιούτος αποσχέσθαι δοκεί πονηρίας και ου μεν γάρ ένεκα χρημάτων με συκοφαντεϊ, ουδ' ως εχθρός εαυτού με τιμωρείται και δια γαρ την

πονηρίαν αυτού ούτε φίλο ούτε εχθρώ πώποτε 15 έχρησάμην αυτώ. ήδη τοίνυν, ώ βουλή, δηλός 3

έστι φθονών, ότι τοιαύτη κεχρημένος συμφορά τούτου βελτίων ειμι πολίτης. και γαρ οίμαι δείν, ώ βουλή, τα του σώματος δυστυχήματα

τοϊς της ψυχής επιτηδεύμασιν ίασθαι καλώς. 20 ει γαρ εξ ίσου τη συμφορά και την διάνοιαν έξω

και τον άλλον βίον διάξω, τί τούτου διοίσω;

§ 2. He asserts that I receive State charity unfairly, because (1) I am of a sound body, (2) I have a trade sufficient to maintain me. To prove the first he alleges that I ride on horseback ; and to prove the second that I associate with rich men.

(a.) I will answer the second assertion first. My father 1 ολίγου Cobetus. Scheibe ου πολλού.

2 Vulgo ει μεν γαρ .. ει δ' ώς . τιμωρείται ψεύδεται. Cobeτις ψεύδεται delet, εις .. εί in ου μεν .. ουδ' mutat. Cui Scheibe assentit.

4

left me nothing. Till three years ago I was maintaining my mother. I have no sons of an age to help me.

My trade is laborious and not lucrative, and I can get no one to take my work in it. Do not therefore deprive me in my

old age of what was thought due to me when I was younger, and therefore less in need of it. Rich ! would not he prefer to be Choragus ten times rather than exchange properties with me ?

Περί μεν ούν τούτων τοσαυτά μοι ειρήσθω: υπέρ ών δέ μοι προσήκει λέγειν ως άν οίόν τε διά βραχυτάτων έρώ. φησί γάρ ο κατήγορος ου δικαίως με λαμβάνειν το παρά της πόλεως 25 αργύριον· και γαρ τω σώματι δύνασθαι και ουκ είναι των αδυνάτων, και τέχνην επίστασθαι τοιαύτην ώστε και άνευ του διδομένου τούτου 5 ζην. και τεκμηρίοις χρήται της μεν του σώματος ρώμης, ότι επί τους ίππους αναβαίνω, της δ' εν 30 τη τέχνη ευπορίας, ότι δύναμαι συνείναι δυναμένους ανθρώποις αναλίσκειν. τήν μεν ουν εκ της τέχνης ευπορίαν και τον άλλον τον εμόν βίον, οδος τυγχάνει, πάντας υμάς οίομαι γινώ6 σκειν· όμως δε κάγώ διά βραχέων έρώ.

εμοι 35 γάρ ο μεν πατήρ κατέλιπεν ουδέν, την δε μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι τρέφων τρίτον έτος τουτί, παίδες δέ μοι ούπω εισίν οί με θεραπεύ

τέχνην δε κέκτημαι βραχέα δυναμένην ωφελεϊν, ήν αυτός μεν ήδη χαλεπώς εργάζομαι, 40 τον διαδεξάμενον δ' αυτήν ούπω δύναμαι κτήσασθαι. πρόσοδος δέ μοι ουκ έστιν άλλη πλην ταύτης, ήν αν αφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ' αν 7 υπό τη δυσχερεστάτη γενέσθαι τύχη. μη τοίνυν,

σουσι.

« ForrigeFortsett »