Sidebilder
PDF
ePub

ή 10 και φανερώς επεδείξαντο ότι ουχ υπέρ των εν 56

Πειραιεί ουδ' υπέρ των αδίκως απολλυμένων 390 έστασίαζον, ουδ' οι τεθνεώτες αυτούς έλύπουν,

ουδ' οι μέλλοντες αποθανείσθαι, αλλ' οι μείζον δυνάμενοι και θασσον πλουτουντες. λαβόντες 57 γάρ τας αρχάς και την πόλιν αμφοτέροις επολέ

μουν, τούς τε τριάκοντα πάντα κακά ειργασμένους 395 και υμίν πάντα κακά πεπονθόσι. καίτοι τούτο

πάσι δήλον ήν, ότι ει μεν εκείνοι αδίκως έφευγον, υμείς δικαίως, ει δ' υμείς αδίκως, οι τριάκοντα δικαίως· ου γαρ δή ετέρων έργων αιτίαν λαβόντες έκ της πόλεως εξέπεσον, αλλά τούτων. ώστε

58 400 σφόδρα χρή οργίζεσθαι, ότι Φείδων αιρεθείς

υμάς διαλλάξαι και καταγαγείν των αυτών έργων 'Ερατοσθένει μετείχε και τη αυτή γνώμη τους μέν κρείττους αυτών δι' υμάς κακώς ποιείν

έτοιμος ήν, υμίν δε αδίκως φεύγουσιν ουκ ήθέλησεν 405 αποδούναι την πόλιν, αλλ' ελθών εις Λακεδαίμονα

έπειθεν αυτούς στρατεύεσθαι, διαβάλλων ότι Βοιωτών ή πόλις έσται, και άλλα λέγων οίς ώετο πείσειν μάλιστα, ου δυνάμενος δε τούτων τυχεϊν, 59

είτε και των ιερών εμποδών όντων είτε και αυτών 410 ου βουλομένων, εκατόν τάλαντα εδανείσατο, ίνα

έχoι επικούρους μισθούσθαι. και Λύσανδρον άρχοντα ήτήσατο, ευνούστατον μεν όντα τη ολιγαρχία, κακονούστατον δε τη πόλει, μισούντα

δε μάλιστα τους εν Πειραιεί. μισθωσάμενοι δε 415 πάντας ανθρώπους επ' ολέθρο της πόλεως, και πόλεις επάγοντες, και τελευτώντες Λακεδαιμονίους

10 ή. Scheibe conj. ols. X. of.

60

και των συμμάχων όπόσους έδύναντο πείσαι, ου διαλλάξαι άλλ' απολέσαι παρεσκευάζοντο την πόλιν ει μή δι' άνδρας αγαθούς, οίς υμείς δηλώσατε

παρά των εχθρών δίκην λαβόντες, ότι και εκείνοις 420 βι χάριν αποδώσετε. ταύτα δε επίστασθε μεν και

αυτοί, και οίδ' ότι ου δεί μάρτυρας παρασχέσθαι: όμως δε· εγώ τε γάρ δέομαι αναπαύσασθαι, υμών τ' ενίοις ήδιον ως πλείστων τους αυτούς λόγους ακούειν.

425

WITNESSES AS TO THE CONDUCT OF ERATOSTHENES

AFTER THE FALL OF CRITIAS. $ 6. But he intends, I hear, to rest his defence on the fact that he acted in connection with Theramenes, who, as head of the Moderate party, deserved well of you. How far from the truth this is you will see

if you consider the part taken by Theramenes throughout our troubles. (1) He it was who was the chief agent in the former revolution and in establishing the Four Hundred, and only helped to break up their rule from personal jealousy, (2) He, when blindly trusted by you after Egospotami, really brought about the demolition of the walls, and the revolution and the interference of Lysander, and the establishment of the Thirty ; (3) And finally, he was justly put to death by the Oligarchy to which he was unfaithful, as he might have been by the Democracy to which he had been equally false.

The defendant then will gain nothing by sheltering himself under the name of Theramenes. 62 Φέρε δή και περί Θηραμένους ως αν

δύνωμαι διά βραχυτάτων διδάξω. δέομαι δ' υμών ακούσαι υπέρ τ' έμαυτού και της πόλεως. και μηδενί τούτο παραστή, ως 'Ερατοσθένους

64

430 κινδυνεύοντος Θηραμένους κατηγορώ» πυνθάνομαι

γάρ ταύτα απολογήσεσθαι αυτόν, ότι εκείνω φίλος ήν και των αυτών έργων μετείχε. καίτοι 63 σφόδρ' αν αυτόν οίμαι μετά Θεμιστοκλέους πολι

τευόμενον προσποιείσθαι πράττειν όπως οικοδο435 μηθήσεται τα τείχη, οπότε και μετά Θηραμένους

όπως καθαιρεθήσεται. ου γάρ μοι δοκούσιν ίσου άξιοι γεγενήσθαι· ο μεν γάρ Λακεδαιμονίων ακόντων ώκοδόμησεν αυτά, ούτος δε τους πολίτας

εξαπατήσας καθείλε. περιέστηκεν ούν τη πόλει 440 τουναντίον ή ως εικός ήν. άξιον μεν γαρ και

τους φίλους τους Θηραμένους προσαπολωλέναι, πλήν εί τις ετύγχανεν εκείνω ταναντία πράττων: νύν δε ορώ τάς τε απολογίας εις εκείνον αναφερο

μένας, τούς τ' εκείνω συνόντας τιμάσθαι πειρω445 μένους, ώσπερ πολλών αγαθών αιτίου αλλ' ου

μεγάλων κακών γεγενημένου. δς πρώτον μεν 65 της προτέρας ολιγαρχίας αιτιώτατος εγένετο, πείσας υμάς την επί των τετρακοσίων πολιτείαν

ελέσθαι. και ο μεν πατήρ αυτού των προβούλων 450 ών ταύτ' έπραττεν, αυτός δε δοκών ευνούστατος

είναι τοις πράγμασι στρατηγός υπ' αυτών ηρέθη. και έως μεν ετιμάτο, πιστον εαυτόν παρεΐχεν: 66 επειδή δε Πείσανδρον μεν και Κάλλαισχρον και

ετέρους εώρα προτέρους αυτού γινομένους, το 455 δε υμέτερον πλήθος ουκέτι βουλόμενον τούτων

ακροάσθαι, τότ' ήδη διά τε τον προς εκείνους
φθόνον και το παρ' υμών δέος μετέσχε των
'Αριστοκράτους έργων. βουλόμενος δε τώ υμε- 67
τέρω πλήθει δοκείν πιστός είναι 'Aντιφώντα και

'Αρχεπτόλεμον φιλτάτους όντας αυτά κατηγορών 460 απέκτεινεν, εις τοσούτον δε κακίας ήλθεν, ώστε άμα μεν δια την προς εκείνους πίστιν υμάς

κατεδουλώσατο, διά δε την προς υμάς τους 68 φίλους απώλεσε. τιμώμενος δε και των μεγίστων

αξιούμενος, αυτός επαγγειλάμενος σώσειν την 465 πόλιν αυτός απώλεσε, φάσκων πράγμα εύρηκέναι μέγα και πολλού άξιον. υπέσχετο δε ειρήνην ποιήσειν μήτε όμηρα δούς μήτε τα τείχη καθελών μήτε τάς ναύς παραδούς· ταύτα δε ειπείν μεν

ουδενί ήθέλησεν, εκέλευσε δε αυτώ πιστεύειν. 470 69 υμείς δε, ώ άνδρες Αθηναίοι, πραττούσης μεν

της εν 'Αρείω Πάγω βουλής σωτήρια, αντιλεγόντων δε πολλών Θηραμένει, ειδότες δε ότι οι μεν άλλοι άνθρωποι των πολεμίων ένεκεν ταπόρρητα ποιούνται, εκείνος δ' εν τοις αυτού πολίταις ουκ 475 ηθέλησεν ειπείν ταύτα & προς τους πολεμίους

έμελλεν έρείν, όμως επετρέψατε αυτό πατρίδα 7ο και παιδας και γυναίκας και υμάς αυτούς.

δε ών μεν υπέσχετο ουδέν έπραξεν, ούτως δε ένετεθύμητο ως χρή μικρών και ασθενή γενέσθαι 480 την πόλιν, ώστε περί ων ουδείς πώποτε ούτε των πολεμίων εμνήσθη ούτε των πολιτών ήλπισε, ταύθ' υμάς έπεισε πράξαι, ουχ υπό Λακεδαιμονίων αναγκαζόμενος, αλλ' αυτός εκείνοις επαγγελλόμενος, του τε Πειραιώς τα τείχη περιελεϊν 485 και την υπάρχουσαν πολιτείαν καταλύσαι, ευ ειδώς ότι, ει μη πασών των ελπίδων αποστερη

θήσεσθε, ταχείαν παρ' αυτού την τιμωρίαν 71 κομιείσθε. και το τελευταίον, ώ άνδρες δικα

Ε

490 σται, ου πρότερον είασε την εκκλησίαν γενέσθαι,

έως ο λεγόμενος υπ' εκείνου 11 καιρός επιμελώς υπ' αυτού ετηρήθη, και μετεπέμψατο μεν τας μετά Λυσάνδρου ναύς εκ Σάμου, επεδήμησε δε το των πολεμίων στρατόπεδον. τότε

τότε δε τούτων

72 495 υπαρχόντων, και παρόντων Λυσάνδρου και

Φιλοχάρους και Μιλτιάδου, περί της πολιτείας την εκκλησίαν εποίουν, ίνα μήτε ρήτωρ αυτούς μηδείς έναντιοίτο μηδέ απειλοί, υμείς τε μη τα

τη πόλει συμφέροντα έλoισθε, αλλά τάκείνοις 500 δοκούντα ψηφίσαισθε. αναστάς δε Θηραμένης 73

έκέλευσεν υμάς τριάκοντα ανδράσιν επιτρέψαι την πόλιν, και τη πολιτεία χρήσθαι ήν Δρακοντίδης απέφαινεν. υμείς δ' όμως και ούτω

διακείμενοι εθορυβείτε ως πoιήσοντες ταύτα: 505 έγιγνώσκετε γαρ ότι περί δουλείας και ελευθερίας

έν εκείνη τη ημέρα εξεκλησιάζετε. Θηραμένης 74 δε, ώ άνδρες δικασθαι, (και τούτων υμάς αυτούς μάρτυρας παρέξομαι) είπεν ότι ουδέν αυτό

μέλοι του υμετέρου θορύβου, επειδή πολλούς 510 μεν Αθηναίων ειδείη τους τα όμοια πράττοντας

αυτώ, δοκούντα δε Λυσάνδρα και Λακεδαιμονίοις λέγοι. μετ' εκείνον δε Λύσανδρος αναστάς άλλα τε πολλά είπε και ότι παρασπόνδους υμάς έχοι,

και ότι ου περί πολιτείας υμίν έσται αλλά περί 515 σωτηρίας, ει μη ποιήσεθ' & Θηραμένης κελεύει.

των δ' εν τη εκκλησία όσοι άνδρες αγαθοί 75
ήσαν, γνόντες την παρασκευής και την ανάγκην,
οι μεν αυτού μένοντες ήσυχίαν ήγον, οι δε

11 εκείνου. Scheibe εκείνων.

« ForrigeFortsett »