Sidebilder
PDF
ePub

77 θαι.

ώχοντο απιόντες, τούτο γούν σφίσιν αυτούς συνειδότες, ότι ουδέν κακόν τη πόλει εψηφίσαντο: 520

ολίγοι δέ τινες και πονηροι και κακώς βουλευό76 μενοι τα προσταχθέντα εχειροτόνησαν. παρηγ

γέλλετο γαρ αυτούς δέκα μεν ους Θηραμένης απέδειξε χειροτονήσαι, δέκα δε ους οι καθεστηκότες έφοροι κελεύoιεν, δέκα δ' εκ των παρόντων· 525 ούτω γαρ την υμετέραν ασθένειαν εώρων και την αυτών δύναμιν ήπίσταντο, ώστε πρότερον ήδεσαν τα μέλλοντα εν τη εκκλησία πραχθήσεσ

ταύτα δε ουκ εμοί δεί πιστεύσαι, αλλά εκείνω πάντα γάρ τα υπ' εμού ειρημένα εν τη 530 βουλή απολογούμενος έλεγεν, ονειδίζων μεν τοίς φεύγουσιν, ότι δι' αυτόν κατέλθοιεν, ουδέν φροντιζόντων Λακεδαιμονίων, ονειδίζων δε τοίς της πολιτείας μετέχουσιν ότι πάντων των πεπραγμένων τοϊς ειρημένους τρόπους υπ' εμού αυτός 535 αίτιος γεγενημένος τοιούτων τυγχάνοι, πολλάς

πίστεις αυτός έργω δεδωκώς και παρ' εκείνων 78 όρκους ειληφώς. και τοσούτων και ετέρων κα

κών και αισχρών και πάλαι και νεωστί και μικρών και μεγάλων αιτίου γεγενημένου τολμή- 540 σουσιν αυτούς φίλους όντας αποφαίνειν, ουχ υπέρ υμών αποθανόντος Θηραμένους αλλ' υπέρ της αυτού πονηρίας, και δικαίως μεν εν ολιγαρχία δίκην δόντος (ήδη γάρ αυτήν κατέλυσε), δικαίως δ' αν εν δημοκρατία: δις γάρ υμάς κατεδoυλώ- 545

των μεν παρόντων καταφρονών, των δε απόντων επιθυμών, και το καλλίστω ονόματι χρώμενος δεινοτάτων έργων διδάσκαλος καταστάς.

σατο,

$ 7. So much for Theramenes. It is now your imperative duty to show no pity, but to punish his adherents, especially Eratosthenes ; and yet Eratosthenes is in much better plight than the loyal citizens were whom he slew. They perished without fair trial, he enjoys the advantages of legal proceedings and an opportunity of self-defence

. Besides, he can die but once,-an inadequate retaliation for the numerous murders and robberies in which he has taken part. He also, be sure, has a party at his back into which you must by his condemnation strike awe.

Περί μεν τοίνυν Θηραμένους ικανά μoί 79 550 έστι τα κατηγορημένα ήκει δ' υμίν εκείνος και

καιρός, εν ω δει συγγνώμην και έλεον μή είναι εν ταις υμετέραις γνώμαις, αλλά παρά 'Ερατοσ. θένους και των τουτου συναρχόντων δίκην

λαβείν, μηδε μαχομένους μεν κρείττους είναι 555 των πολεμίων, ψηφιζομένους δε ήττους των

εχθρών. μηδ' ών φασι μέλλειν πράξεις πλείω 8ο
χάριν αυτοίς ίστε, ή ων εποίησαν οργίζεσθε
μηδ' απουσι μεν τοίς τριάκοντα επιβουλεύετε,

παρόντας δ' αφήτε: μηδε της τύχης, και τούτους 560 παρέδωκε τη πόλει, κάκιον υμίν αυτοίς βοηθή

σητε. Κατηγορείτε δε και 12 των τούτου φίλων, 81 οις τας απολογίας ανοίσει και μεθ' ών αυτώ ταύτα πέπρακται. ο μέντοι αγών ουκ εξ ίσου

τη πόλει και Ερατοσθένει» ούτος μέν γάρ κατή565 γορος και δικαστής αυτός ήν των γινομένων,13

ημείς δε νυνι είς κατηγορίαν και απολογίαν

12 κατηγορείτε δε και. Sic Madυ. Αdvers. Crit., p. 453. Scheibe κατηγόρηται δη Ερατοσθένους και. ΜSS. κατηγορείτε δε Έρ. κτλ. 13 γινομένων.

Reiskius et Scheibe κρινομένων, quod cum ακρίτους, 8 82, male jungitur. Num idem κρινόμενοι et άκριτοι

sunt?

82 καθέσταμεν. και ούτοι μεν τους ουδέν άδικούν

τας ακρίτους απέκτειναν, υμείς δε τους απολέσαντας την πόλιν κατά τον νόμον αξιoύτε κρίνειν, παρ' ων ουδ' αν παρανόμως βουλόμενοι δίκην 570 λαμβάνειν αξίαν των αδικημάτων ών την πόλιν

ήδικήκασι λάβοιτε. τί γαρ αν παθόντες δίκην 83 την αξίαν είησαν των έργων δεδωκότες και πότερον

ει αυτούς αποκτείνοιτε και τους παίδας αυτών, ικανήν αν του φόνου δίκην λάβοιμεν, ών ουτοι 575 πατέρας και υμείς και αδελφούς ακρίτους απέκτειναν και αλλά γάρ ει τα χρήματα τα φανερά δημεύσαιτε, καλώς αν έχοι ή τη πόλει, ής ουτοι

πολλά ειλήφασιν, ή τους ιδιώταις, ών οικίας 64 εξεπόρθησαν και επειδή τοίνυν πάντα ποιoύντες 580

δίκην παρ' αυτών ουκ άν δύναισθε λαβείν, πώς ουκ αισχρόν υμίν και ήντινούν απολιπείν, ήντινά τις βούλοιτο παρά τούτων λαμβάνειν ; πάν δ' άν μοι δοκεί τολμήσαι, όστις νυνι ουχ έτέρων όντων των δικαστών αλλ' αυτών των κακώς 585 πεπονθότων, ήκει απολογησόμενος προς αυτούς τους μάρτυρας της τούτου πονηρίας· τοσούτον

ή υμων καταπεφρόνηκεν ή ετέροις πεπίστευκεν. 85 ών αμφοτέρων άξιον επιμεληθήναι, ενθυμουμένους

ότι ούτ' αν εκείνα έδύναντο ποιείν μή ετέρων 590 συμπραττόντων ούτ' άν νύν επεχείρησαν έλθείν μη υπό των αυτών οίόμενοι σωθήσεσθαι, οι ου τούτοις ήκουσι βοηθήσοντες, αλλά ηγούμενοι πολλήν άδειαν σφίσιν έσεσθαι των πεπραγμένων και του λοιπού ποιείν ό τι αν βούλωνται, εί τους 595 μεγίστων κακών αιτίους λαβόντες αφήσετε.

$ 8. To those respectable men who plead for the defendants, I can only say I could wish that they had shown equal zeal to save the city from the tyrants. And to the witnesses in their favour I would say, that they show more courage in taking part against you all than they did when, for fear of Eratosthenes, they shrank from attending the funerals of the proscribed.

They say that Eratosthenes was the least criminal of the Thirty. But your verdict should rest on this principle, that gou

will declare openly now whether you approve of what has been done, or are determined to show your anger at it, and exact due punishment.

'Αλλά και των ξυνερούντων αυτούς άξιον 86 θαυμάζειν, πότερον ως καλοί κάγαθοι αιτήσονται,

την αυτών αρετήν πλείονος άξίαν αποφαίνοντες 600 της τούτων πονηρίας· έβουλόμην μένταν αυτούς

ούτω προθύμους είναι σώζειν την πόλιν, ώσπερ ούτοι απολλύναι» ή ως δεινοί λέγειν απολογήσονται και τα τούτων έργα πολλού άξια απο

φανούσιν. αλλ' ουχ υπέρ υμών ουδείς αυτών 605 ουδε τα δίκαια πώποτε επεχείρησεν ειπείν.

'Αλλά τους μάρτυρας άξιον ιδείν, ου τούτοις 87 μαρτυρούντες αυτών κατηγορούσι, σφόδρα επιλήσμονας και ευήθεις νομίζοντες υμάς είναι, ει

διά μέν τό υμέτερον πλήθος 14 αδεώς ηγούνται 610 τους τριάκοντα σώσειν, διά δε Ερατοσθένην

και τους συνάρχοντας αυτού δεινόν ήν και των τεθνεώτων επ' εκφοράν ελθείν. καίτοι ούτοι μεν 88 σωθέντες πάλιν αν δύναιντο την πόλιν απολέσαι: εκείνοι δέ, ούς ούτοι απώλεσαν, τελευτήσαντες

Alii et MSS. TOŮ

14 το υμέτερον πλήθος Dobr. et Scheio. υμετέρου πλήθους.

τον βίον πέρας έχουσι της παρά των εχθρών 615 τιμωρίας. ουκ ουν δεινόν ει των μεν αδίκως τεθνεώτων οι φίλοι συναπώλλυντο, αυτούς δε τους την πόλιν απολέσασιν δήπου επ' εκφοράν

πολλοί ήξουσιν, οπότε βοηθείν τοσούτοι παρα89 σκευάζονται και και μεν δή πολλω ράδιον ηγούμαι 620

είναι υπέρ ών υμείς επάσχετε αντειπείν, ή υπέρ ών ουτοι πεποιήκασιν απολογήσασθαι. καίτοι λέγουσιν ως 'Ερατοσθένει ελάχιστα των τριάκοντα κακά είργασται, και διά τούτο αυτόν άξιούσι σωθήναι ότι δε των άλλων Ελλήνων πλείστα 625

εις υμάς εξημάρτηκεν, ουκ οίονται χρήναι αυτόν 9ο απολέσθαι. υμείς δε δείξατε ήν τινα γνώμην

έχετε περί των πραγμάτων. ει μεν γαρ τούτου καταψηφιείσθε, δήλοι έσεσθε ως οργιζόμενοι τους πεπραγμένοις· ει δε άποψηφιείσθε, οφθήσεσθε 630 των αυτών έργων επιθυμηται τούτοις όντες, και

ουκ έξετε λέγειν ότι τα υπό των τριάκοντα 91 προσταχθέντα έποιείτε· νυνι μεν γαρ ουδείς

υμάς αναγκάζει παρά την υμετέραν γνώμην αποψηφίζεσθαι. ώστε συμβουλεύω μη τούτων απο- 635 ψηφισαμένους υμών αυτών καταψηφίσασθαι. μηδ' οίεσθε κρύβδην είναι την ψήφον φανεράν γαρ τη πόλει την υμετέραν γνώμην ποιήσετε.

$ 9. Finally, I appeal to you all, whether you were of the City party or the Peiræus party. 92

Bούλομαι δε όλίγα εκατέρους αναμνήσας καταβαίνειν, τούς τε εξ άστεος και τους έκ 640

15 πολλώ Scheibe. Αl. πολύ. MSS. nonnull. πολλοί.

« ForrigeFortsett »