Sidebilder
PDF
ePub

Antisthenes, now dead; (4) that finally, Proteus hired it, —all equally without any mention of olives or olive stumps.

'Αλλά γάρ, ώ βουλή, περί μεν των πρό- 9 τερον γεγενημένων πολλά έχων είπεϊν ικανά νομίζω τα ειρημένα επειδή δ' εγώ παρέλαβον

το χωρίον, πρίν ημέρας πέντε γενέσθαι, απε60 μίσθωσα Καλλιστράτω, επί Πυθοδώρου άρχοντος:

δς δύο έτη εγεώργησεν, ούτε ιδίαν ελαίαν ούτε το μορίαν ούτε σηκών παραλαβών. τρίτο δε έτει Δημήτριος ουτοσί ειργάσατο ενιαυτόν το δε

τετάρτω 'Αλκία 'Αντισθένους απελευθέρω εμίσ65 θωσα, δς τέθνηκε ταύτα τρία έτη. ομοίως και

Πρωτέας έμίσθώσατο. Καί μοι δεύρο ίτε μάρτυρες.

WITNESSES TO DEPOSE ABOVE FACTS.

§ 4. Now it is after these tenancies that my own occupation began, and that my accuser asserts that I cut the stump. But the above evidence, covering several years, proves that there was no such stump.

Επειδή τοίνυν ο χρόνος ούτος εξήκει, αυτος 11 γεωργώ. φησί δε ο κατήγορος επί Σουνιάδου 70 άρχοντος σηκών υπ' εμού εκκεκόφθαι. υμίν δε

μεμαρτυρήκασιν οι πρότερον εργαζόμενοι και πολλά έτη παρ' εμού με μισθωμένοι μή είναι σηκόν εν τω χωρίω. καίτοι πώς άν τις φανερω

τέρως εξελέγξειε ψευδόμενον τον κατήγορον ; 75 ου γαρ οίόν τε, και πρότερον μή ήν, ταύτα τον

ύστερον εργαζόμενον αφανίζειν.

12

$ 5. Besides, what could have been my motive ? Even if I could have escaped detection, I should gain nothing. A stump would not spoil the property, be in the way of the vines, or incommode a dwelling-house ; nor was I a poor man to whom its value would be of importance.

On the other hand, there was every chance of detection, for so many had tenanted the vineyard that some one of them would be sure to notice it, even if my neighbours did not, for fear the act should be attributed to them. Then, too, my slaves would have become my masters, knowing that by giving information they could secure their freedom.

Εγώ τοίνυν, ώ βουλή, εν μέν τω τέως χρόνω, όσοι με φάσκoιεν δεινόν είναι και ακριβή και ουδέν αν είκή και αλογίστως ποιήσαι, ηγανάκτουν άν, αιρούμενος και μάλλον λέγεσθαι ώς 80 μοι προσήκε» νύν δε πάντας αν υμάς βουλoίμην περί εμού ταύτην την γνώμην έχειν, ίνα ηγήσθε με σκοπεϊν, είπερ τοιούτοις έργοις επεχείρουν, και ό τι κέρδος εγίνετο το αφανίσαντι και στις ζημία το ποιήσαντι, και τί αν λαθών διεπραξάμην 85

και τί αν φανερός γενόμενος υφ' υμών έπασχον. 13 πάντες γαρ άνθρωποι τα τοιαύτα ούχ ύβρεως

αλλά κέρδους ένεκα ποιούσι και υμάς εικός ούτω σκοπεϊν, και τους αντιδίκους εκ τούτων τας

κατηγορίας ποιείσθαι, αποφαίνοντας στις ωφέλεια 90 14 τοίς αδικήσασιν εγίνετο. ούτος μέντοι ούκ αν

έχoι αποδείξαι ούθ' ως υπό πενίας ηναγκάσθην τοιούτοις έργοις επιχειρείν, ούθ' ώς το χωρίον μοι διαφθείρεται του σηκού όντος, ούθ' ώς άμπέλοις εμποδών ήν, ούθ' ως οικίας εγγύς, ούθ' 95 ως εγώ άπειρος των παρ' υμίν κινδύνων, εί τι

αιρούμενος conj. Sauppous. Αl. ηγούμενος, ηγείσθαι, vel ηγείσθε.

2

τούτων έπραττον. πολλάς γαρ αν και μεγάλας έμαυτώ ζημίας γενομένας απoφήναιμι· δς πρώτον 15

μεν μεθ' ημέραν εξέκοπτον τον σηκόν, ώσπερ ου 100 πάντας λαθεϊν δέον, αλλά πάντας Αθηναίους

είδέναι. και ει μεν αισχρόν ήν μόνον το πράγμα, ίσως άν τις των παριόντων ήμέλησε νύν δ' ου περί αισχύνης αλλά της μεγίστης ζημίας εκιν

δύνευον. πώς δ' ουκ αν ήν άθλιώτατος ανθρώπων 16 105 απάντων, εί τους έμαυτού θεράποντας μηκέτι

δούλους έμελλον έξειν αλλά δεσπότας τον λοιπόν βίον, τοιούτον έργον συνειδότας ; ώστε εί και τα μέγιστα εις εμέ εξημάρτανον, ουκ αν οιόν τε ήν

δίκην με παρ' αυτών λαμβάνειν· ευ γαρ αν 110 είδείην ότι επ' εκείνους ήν και εμε τιμωρήσασθαι

και αυτοίς μηνύσασιν ελευθέροις γενέσθαι. έτι 17 τοίνυν ει των οικετών παρέστη μοι μηδέν φροντίζειν, πώς αν ετόλμησα τοσούτων μεμισθωμένων

και απάντων συνειδότων αφανίσαι τον σηκών 115 βραχέος μεν κέρδους ένεκα, προθεσμίας δε ουδε

μιάς ούσης των κινδύνω τους ειργασμένοις άπασι το χωρίον ομοίως προσήκον είναι σώον τον σηκόν, ίν' εί τις αυτούς ήτιάτο, είχον ανενεγκεϊν ότα

παρέδοσαν. νύν δε και εμε απολύσαντες φαίνον120 ται, και σφάς αυτούς, είπερ ψεύδονται, μετόχους

της αιτίας καθιστάντες.

§ 6. See how improbable their tale is. I am supposed to have personally superintended the removal of this stump, surrounded by neighbours, many of whom were not on friendly terms with me.

3 molds ydp Baitt. et Saupp. MS. om. yàp. Alii alias medelas afferunt.

18

And though I have many other estates on which there are many similar trees, which I could have cut down with less fear of detection, I am supposed to have selected this particular vineyard, where, as they say, there was only one stump, to commit a crime from which I could get no advantage, and in committing which he might have secured my conviction by bringing the Archons to the spot. Is it not evident that this charge is the offspring of mere malice ?

Ει τοίνυν και ταύτα παρεσκευασάμην, πώς αν ολός τ' ήν πάντας πείσαι τους παριόντας, ή τους γείτονας, οι ου μόνον αλλήλων ταύτ' ίσασιν & πάσιν οράν έξεστιν, αλλά και περί 125 ων αποκρυπτόμεθα και μηδένα είδέναι, και περί εκείνων πυνθάνονται και έμοί τοίνυν τούτων οι

μεν φίλοι οι δε διάφοροι περί των εμών τυγ19 χάνουσιν όντες. ους έχρήν τούτον παρασχέσ

θαι μάρτυρας, και μη μόνον ούτως τολμηράς 130 κατηγορίας ποιείσθαι· ός φησιν ως εγώ μεν παρειστήκειν, οι δ' οίκέται εξέτεμνον τα πρέμνα,

αναθέμενος δε ο βοηλάτης ώχετο απάγων τα 20 ξύλα. καίτοι, ώ Νικόμαχε, χρήν σε τότε και

παρακαλεϊν τους παριόντας μάρτυρας, και φανερόν 135 ποιεϊν το πράγμα και εμοί μεν ουδεμίαν αν απολογίαν υπέλιπες, αυτός δε, ει μέν σοι εχθρός ήν, εν τούτω τω τρόπω ήσθα άν με τετιμωρημένος,

ει δε της πόλεως ένεκα έπραττες, ούτως εξελέγξας 21 ουκ αν έδόκεις είναι συκοφάντης, ει δε κερδαίνειν 140

εβούλου, τότ' αν πλείστον έλαβες» φανερού γάρ όντος του πράγματος ουδεμίαν άλλην ηγούμην αν

αποκρυπτόμενοι οιόμεθα conj. Scheib. MSS. αποκρυπτόμεθα. Cf. Thucyd. 2, 53, 2.

4

23

είναι μοι σωτηρίαν ή σε πείσαι. τούτων τοίνυν

ουδέν ποιήσας διά τους σoυς λόγους αξιoίς με 145 απολέσθαι, και κατηγορείς ως υπό της έμής

δυνάμεως και των εμών χρημάτων ουδείς εθέλει σοι μαρτυρείν. καίτοι ει φήσας μ' ιδείν την 22 μορίαν αφανίζοντα τους εννέα άρχοντας επήγαγες

ή άλλους τινάς των εξ 'Αρείου Πάγου, ουκ αν 150 ετέρων έδει σοι μαρτύρων· ούτω γαρ άν σοι

συνήδεσαν αληθή λέγοντι, οίπερ και διαγιγνώσκειν έμελλον περί του πράγματος. δεινότατα ούν πάσχω· δς 5 ει μεν παρέσχετο μάρτυρας,

τούτοις αν ήξίου πιστεύειν, επειδή δε ουκ εισίν 155 αυτώ, εμοί και ταύτην την ζημίαν oίεται χρήναι

γενέσθαι. και τούτου μεν ου θαυμάζω: ου γαρ δήπου συκοφαντών άμα τοιούτων γε λόγων απορήσει και μαρτύρων: υμάς δ' ουκ αξιώ την

αυτήν τούτω γνώμην έχειν. επίστασθε γάρ εν 160 το πεδίο πολλές μορίας ούσας και πυρκαϊάς εν

τοις άλλοις τοις εμοίς χωρίοις, άς, είπερ επεθύμουν, πολύ ήν ασφαλέστερον και αφανίσαι και εκκόψαι και έπεργάσασθαι, όσωπερ ήττον το αδίκημα πολλών ουσών έμελλε δήλον έσεσθαι. νύν

25 165 δ' ούτως αυτάς περί πολλού ποιούμαι ώσπερ και

την πατρίδα και την άλλην ουσίαν, ήγούμενος περί αμφοτέρων τούτων είναι μοι τον κίνδυνον. αυτούς τοίνυν υμάς τούτων μάρτυρας παρέξομαι,

επιμελουμένους μεν εκάστου μηνός, γνώμονας 17ο δε πέμποντας καθ' έκαστον ενιαυτόν· ων ουδείς πώποτ' έζημίωσεν ως εργαζόμενον τα περί τας

5 ος al. om., al. conj. ει μεν γάρ, vel ότι ει μεν.

24

« ForrigeFortsett »