Sidebilder
PDF
ePub

570 πομπην εις πόλιν, ηγείτο μεν Αίσιμος των πολι

των, ούτος δε ούτω τολμηρός και εκεί έγένετο συνηκολούθει γαρ λαβών τα όπλα και συνέπεμπε την πομπήν μετά των πολιτών προς το άστυ.

επειδή δε προς ταϊς πύλαις ήσαν και έθεντο τα 81 575 όπλα, πριν εισιέναι εις το άστυ, ο μεν Αίσιμος

αισθάνεται και προσελθών τήν τε ασπίδα αυτού λαβών έρριψε, και απιέναι εκέλευσεν ές κόρακας εκ των πολιτών: ου γαρ έφη δείν ανδροφόνον

αυτόν όντα συμπέμπειν την πομπήν τη Αθηνά. 580 τούτω τώ τρόπο υπό Αίσίμου απηλάθη. Ως δ'

αληθή λέγω, κάλει μοι τους μάρτυρας.

WITNESSES AS TO THE EXPULSION OF AGORATUS

FROM THE PROCESSION.

Τούτω τω τρόπω, ώ άνδρες δικασταί, και επί 82 Φυλή και εν Πειραιεί προς τους πολίτας διέκειτο

ουδείς γαρ αυτώ διελέγετο ως άνδροφόνω όντι, 585 του τε μη αποθανείν "Ανυτος εγένετο αυτό αίτιος.

εάν ούν τη επί Φυλήν οδό απολογία χρήται, υπολαμβάνειν χρή ει "Ανυτος αυτώ εγένετο αίτιος μη αποθανείν ετοίμων όντων τιμωρείσθαι,

και έρριψεν αυτού Αίσιμος την ασπίδα και ουκ 590 εία μετά των πολιτών πέμπειν την πομπήν, και

εί τις αυτόν ταξίαρχος εις τάξιν τινά κατέταξε.

§ 13. Technical Pleas :

(a) The length of time which has elapsed should condone his crimes. But no time can bar the punishment of

such crimes. He must plead one of two things : that he

didn't do it, or that he was justified in doing it. 83

Μήτε ούν ταύτα αυτού αποδέχεσθε, μήτε αν λέγη ότι πολλά χρόνο ύστερον τιμωρούμεθα. ου γαρ οίμαι ουδεμίαν των τοιούτων αδικημάτων προθεσμίαν είναι, αλλ' εγώ μεν οίμαι, είτ' ευθυς 595 είτε χρόνο τις τιμωρείται, τούτον δείν αποδεικ

νύναι ως ου πεποίηκε περί ών έστιν η αιτία. 84 ούτος τοίνυν τούτο αποφαινέτω, ή ως ουκ απέ

κτεινεν εκείνους ή ως δικαίως, κακόν τι ποιούντας τον δήμον των Αθηναίων. ει δε πάλαι δέον 600 τιμωρείσθαι ύστερον ήμείς τιμωρούμεθα, τον χρόνον κερδαίνει δν έζη ου προσήκον αυτώ, οι δε άνδρες υπό τούτου ουδέν ήττον τεθνήκασιν.

(6) Or he will plead that the indictment was bad. He will say that I have proceeded by απαγωγή αnd évocifis, which is only applicable when a man is detected in the act (ét aútopúpo); that the Eleven, knowing this, forced me to add these words, omitted before, to the evdeệus. That, therefore (1) he was wrongly charged, because he was not caught in the act ; (2) the Eleven, by causing these words to be added, showed that they considered the information originally defective.

The answer to this is : The Eleven did cause the words to be added because they saw the prosecution was just : αnd, 2dly, Agoratus was caught επ' αυτοφώρω, seeing that his murders were done in the full sight of five

hundred members of the Boulè, and indeed of all Athens. 85 'Ακούω δ' αυτόν και διισχυρίζεσθαι, ότι ΕΠ'

ΑΥΤΟΦΩΡΩΙ τη απαγωγή επιγέγραπται· ο πάντων 605 εγώ οίμαι ευηθέστατον» ως ει μεν το ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩΙ

25

μη προσεγέγραπτο, ένοχος ών τη απαγωγή, διότι δε τούτο προσγέγραπται, ραστώνην τινά oίεται

αυτό είναι. τούτο δε ουδενί άλλο έoικεν ή 610 ομολογείν αποκτείναι, μη επ' αυτοφώρω δέ, και

περί τούτου διισχυρίζεσθαι, ώσπερ, ει μη επ' αυτοφώρω μέν, απέκτεινε δέ, τούτου ένεκα δέον αυτόν σώζεσθαι. δοκούσι δ' έμοιγε οι ένδεκα οι 86

παραδεξάμενοι την απαγωγήν ταύτην, ουκ οίόμενοι 615 'Αγοράτο συμπράττειν τότε και διισχυριζόμενοι

σφόδρα ορθώς ποιήσαι Διονύσιον την απαγωγής, απάγειν αναγκάζοντες, προσγράψασθαι τότε ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩΙ, ή όπου αν ή· [ος] πρώτον μεν εναντίον

πεντακοσίων εν τη βουλή, είτα πάλιν εναντίον 620 'Αθηναίων απάντων εν τώ δήμω απογράψας

τινάς αποκτείνεια και αίτιος γένοιτο του θανάτου.
ου γαρ δήπου τούτο μόνον οίεται επ' αυτοφώρω, 87
εάν τις ξύλο ή μαχαίρα πατάξας καταβάλη, επει

έκ γε του σού λόγου ουδείς φανήσεται αποκτείνας 625 τους άνδρας ους συ απέγραψας: ούτε γάρ επά

ταξεν αυτούς ουδείς ούτ' απέσφαξεν, αλλ' αναγκασθέντες υπό της σης απογραφής απέθανον. ουκ ουν ο αίτιος του θανάτου, ούτος επ' αυτοφώρω

εστί; τίς ούν άλλος αίτιος ή συ απογράψας ; 630 ώστε πώς ουκ επ' αυτοφώρω συ ει ο αποκτείνας ;

§ 14. He will next plead that the terms sworn to between the party of the Peiræus and Athens cover his case and secure his indemnity.

25 απαγωγήν, sic ego distinxi. απαγωγήν απάγειν ηusquam in. venio. Scheibe cæt. post Acovúo lov distinguunt. Totus locus difficilis vel pæne dixi insanabilis est. [8s] addidi, in re tam desperata aliquid periclitatus.

88

I answer : These terms were between the party of the Peiræus and that of Athens. There was no bargain between men in the same party, and he, like myself and Dionysius, was at the Peircus. Noteby pleading the indemnity he implicitly owns to the crime.

Πυνθάνομαι δ' αυτόν και περί των όρκων και περί των συνθηκών μέλλειν λέγειν, ως παρά τους όρκους και τας συνθήκας αγωνίζεται ως συνεθέμεθα προς τους εν άστει οι εν τω Πειραιεί. σχεδόν μεν ούν τούτοις ισχυριζόμενος ομολογεί 635 άνδροφόνος είναι εμποδών γούν ή όρκους ή συνθήκας ή χρόνον η ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩΙ τι ποιείται,

αυτω δε τα πράγματι ου τι πιστεύει καλώς 89 αγωνιείσθαι. υμίν δέ, ώ άνδρες δικασταί, ου

προσήκει περί τούτων αποδέχεσθαι· αλλ' ώς ουκ 640 απέγραψεν ουδε οι άνδρες τεθνάσι, περί τούτων κελεύετε αυτόν απολογείσθαι. έπειτα τους όρκους και τας συνθήκας ουδέν ηγούμαι προσήκειν ημίν

προς τούτον. οι γάρ όρκοι τοίς εν άστει προς 90 τους εν Πειραιεί γεγένηνται. ει μεν ούν ούτος 645

μεν εν άστει ημείς δ' εν Πειραιεί ήμεν, είχον άν τινα λόγον αυτώ αι συνθήκαι νύν δε και ούτος εν Πειραιεί ήν και εγώ και Διονύσιος και ούτοι άπαντες οι τούτον τιμωρούμενοι, ώστε ουκ έστιν ημίν εμποδών ουδέν ουδένα γάρ όρκον οι εν 650 Πειραιεί τους εν Πειραιεί ώμοσαν.

§ 15. He calls the Demos his father. If so, he deserves the death of a parricide. By releasing him now you will virtually declare that the loyal citizens, whose death he caused, were justly put to death. These murdered men

δήμου 26

enjoined you to revenge them on him as their murderer. You are bound by your vote to show your abhorrence of the policy and actions of the Thirty.

'Εκ παντός δε τρόπου έμοιγε δοκεί ούχ ενός 91 θανάτου άξιος είναι, όστις φησί μέν υπό του

τον δε δήμον, δν αυτός φησι πατέρα 655 αυτού είναι, φαίνεται κακώσας, και αφείς και

προδους εξ ών εκείνος μείζων και ισχυρότερος έγίγνετο. όστις ουν τόν τε γόνω πατέρα τον αυτού έτυπτε και ουδέν παρείχε των επιτηδείων,

τόν τε ποιητον πατέρα αφείλετο & ην υπάρχοντα 660 εκείνη αγαθά, πώς ου και διά τούτο κατά τον της κακώσεως νόμον αξιός έστι θανάτω ζημιωθήναι ;

Προσήκει δ' υμίν, ώ άνδρες δικασταί, άπασι 92 τιμωρεϊν υπέρ εκείνων των ανδρών ομοίως ώσπερ

ημών ενι εκάστω. αποθνήσκοντες γαρ ημίν 665 επέσκηψαν και υμίν και τοις άλλοις άπασι

τιμωρείν υπέρ σφών αυτών 'Αγόρατον τουτονι ως φονέα όντα, και κακώς ποιεϊν καθ' όσον αν έμβραχυ έκαστος δύνηται. εί τοίνυν τι εκείνοι

αγαθόν την πόλιν και το πλήθος το υμέτερον 670 φανεροί είσι πεποιηκότες, και και αυτοί υμείς

ομολογείτε, ανάγκη υμάς έστι πάντας εκείνους φίλους και επιτηδείους είναι, ώστε ουδέν μάλλον ημίν ή και υμών ενι εκάστω επέσκηψαν. ούκουν 93

ούτε όσιον ούτε νόμιμον υμίν έστιν ανείναι 'Αγό675 ρατον τουτονί. υμείς τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι,

νυν δή, επεί εν τω τότε χρόνω, εν ώ εκείνοι απέθνησκον, ουχ οιοί τε εκείνους επαρκέσαι

26 Aliquid deest. Fortasse 'Αθηναίος πεποιήσθαι : cf. 8 70.

« ForrigeFortsett »