Sidebilder
PDF
ePub

Απολλόδοτος Απολλοδότου Kρής.

Αυλωδός.
Ρόδιππος Ροδίππου 'Αργήoς.

Κιθαριστής.
Φανίας 'Απολλοδότου του Φανίου Αίολεύς από κόμης

Κιθαρωδός.
Δημήτριος Παρμενίσκου Καλχηδόνιος:

Τραγωδός.
Ιπποκράτης 'Αριστομένους Ρόδιος.

Κωμωδός.
Καλλίστρατος Έξακέστου Θηβαίος.

Ποιητής Σατύρων.
'Αμηνίας Δημοκλέους Θηβαίος.

Υποκριτής.
Δωρόθεος Δωροθέου Ταραντινός.

Ποιητής Τραγωδιών.
Σοφοκλής Σοφοκλέους Αθηναίος.

Υποκριτής. Καβίριχος Θεοδώρου θηβαίος.

Ποιητής Κωμωδιών. 'Αλέξανδρος Αρίστωνος Αθηναίος.

Υποκριτής. "Ατταλος 'Αττάλου Αθηναίος. Οιδε ενίκων τον νήμητον αγώνα των δμοδωων.

Παϊδας αυληστές. Διοκλής Καλλιμήδου Οηβαίος.

JIaiδας ηγεμόνας. Στρατίνος Ευνίκου Θηβαίος.

*Ανδρας Αυλητας. Διοκλής Καλλιμήδου Θηβαίος.

"Ανδρας ηγεμόνας.
"Ρόδιππος Ροδίππου 'Αργείος.

Τραγωδός.
Ιπποκράτης 'Αριστομένους Γόδιος

Κωμωδός.
Καλλίστρατος Εξακίστου Θηβαίος.

Τα επινίκια.

Κωμωδιών Ποιητής. 'Αλέξανδρος 'Αριστίωνος Αθηναίος.”

'Εν δε τη τερά δωρικώς.

«Μνασίνω άρχοντος αγωνοθετίοντος του Χαριτείσιον, ευαριοστω πάντων ός τυδε ετικώσαν το χαριτείτια.

Σαλπιγκτας. ΦΙλινος Φιλίνω 'Αθάνειος.

κάρουξ.
Ειρώδας Σωκρείτιος Θείβειος.

Ποειτας.
Mήστωρ Μήστορος Φωκαιεύς.

Ραψαευδός.
Κράτων κλίωνος θείβειος.

Λόλειτάς.
Περιγενείς Πρακλείδαο Κουζικηνός.

Λόλαευδδς.
Δαμήνετος Γλαύκω "Αργιος.

Κιθαριστές.
Δάματρος Αμαλώω Λιολευς από Μουρίνας.

Τραγαευδώς.
'Ασκληπιόδωρος Πουθεάο Ταραντινός.

Κωμαευδός.
Νικόστρατος Φιλοστράτω Θείβειος.

Τα έπινίκεια Κωμαευδός.
Εύαρχος Ηροδότω Κορωνεύς.”

'Εν άλλο Λίθώ. «Μύριχος Πολυκράτους Iαρώνμυος διoγίτωνος άνδρεσσι χορηγείσαντες νικάσαντες διονήσου ενέθηκαν τίμωνος άρχοντος αυλίοντος κλέος αδoντoς άλκισθένιος.

Εν έτέρω Λίθω. «θυνάρχω άρχοντος, μεινος θειλουθίω, άρχι. ως Εύβωλι άρχιδάμω φωκεία ... •ς απέδωκα από τις σουγγραφώ πέδα των πολεμάρχων κή των κατοπτέων ανελόμενος τας σουγγραφώς τας κιμένας παρ ευφρονα, κή φιδίαν κή πα σικλεϊν. . κη τιμόμειδον φωκείας, κη διαμοτελεϊν λυσιδάμω, κή διονυσον καφισοδώω χηρωνεία και το ψαφισμα τω τάμω.

MOVETDMIT

θυνάρχω άρχοντος, μεινος αλαλκομενιω F αρνών, πολύκλείως ταμίας απέδωκε εύσωλυ αρχεδάμω φωκεϊι από τάς σουγγραφώ το καταλύπoν κατ το ψάφισμα τω δήμω, ανελόμενος τάς σουγγραφώς τάς κιμενας παρ σώφιλον, κή ευφρονα φωκέας. Kή παρ διανύσιων χηρωνέα, κη λυσίδαμον δαμoτέλιος πέδα των πολεμάρχων, μή των κατοπταων.

[ocr errors]

"Αρχοντος έν έρχομενο 9υνάρχω, μενος Αλαλκομενίω, εν δε F ελατίη Μενοίτα» Αρχελάω Δεινός πράτω. Ομολογώ Εύδωλυ Ε ελατίνη, ο κη τη πόλι έρχομενίων. Επειδή κεκομίστη Εύβωλος παρ της πόλιος το δάνειον άπαν κάτι τάς ομολογίας τας τεθίσας θυμάρχω άρχοντος, μεινος θειλουθίω, κή ουτ οφειλέτη αυτώ έτι ούθεν πέρ των πόλιν, αλλ' απέχει πάντα περί παντος, κή αποδεδόανθι τη πόλι το έχοντες της ομολογίας, ει μεν ποτί δεδομένον χρόνον Εύβωλυ επί νομίας F έτι απέτταρα βουεσσι σουν ίππυς δια κατίης Fι κατι προβάτυς σουν ήγυς χειλίης αρχί τω χρόνω και ενιαυτός και μετά θάναρχον άρχοντα έρχομενίως απογραφεσθη δε Είδωλον κατ' ενιαυτόν εκαστον παρ τον ταμίαν κη τον νόμων άν τάτε καύματα των προβάτων, κή των ηγών, κή των βουών, κή των ίππων, κή κάτινα άσαμαίων 9ίκη το πλείθος μει απογράφεσο ώδε πλίονα των γεγραμμένων εν τη σoυγχωρείσι η δεκατις .. •. η το εννόμιον Εύβωλον οφείλει λις τών έρχομενίων αργουρίω

τετταράκοντα Εύβωλυ καθ' έκαστον ενιαυτόν, κή τόκον φερέτω δραχμάς

τας μνείς εκάστας κατά μείνα τον κή έμπρακτος έστω τον ερχομένιον.

και τα εξής.”

'Εν άλλοις Λίθοις.

«'Ανοδώρα συνφορν χαίρε.” NOKΥΕΣ. «Καλλίπιτον αμφάριχος, και άλλα..” Έν ουδε μια Επιγραφή λον τόνο», ή πνεύμα, α δε ημείς υπογράφομεν, οι παλαιοί προσέγραψον, Και τα εξής.

The following is the prospectus of a translation of Anacharsis into Romaic, by my Ronaic master, Marmar olouri, who wished to publish it in England.

[blocks in formation]

ΟΣΟΙ εις βιβλία παντοδαπά εντρυφώσιν, ήξεύρουν πόσον είναι το χρήσιμον της Ιστορίας, δι' αυτής γαρ εξευρίσκεται η πλέον μεμακρυσμένη παλαιότης, και θεωρούνται ως εν κατόπ. τρα ήθη, πράξεις και διοικήσεις πολλών και διαφόρων Εθνών και Γενών ων την μνήμην δισ. σώσατο και διασωσει η Ιστορικη Διήγησις εις αιώνα τον απαντα.

Μία τετοια Επιστήμη είναι εξαπόκτητος, και εν ταυτώ ωφέλιμη, ή κρείττον ειπείν αναγκαία διατί λοιπόν, ημείς μόνοι νη την υστερούμεθα, μη οξεύροντες ούτε τις αρχές των Προγόνων μας, πόθεν πότε και πώς ευρέθησαν εις τας πατρίδας μας, ούτε τα ήθη, τα κατορθώματα και την διοίκησίν των; "Αν έρωτήσωμεν τους 'Αλλογενείς, ηξεύρουν να μας δώσουν όχι μόνον ιστορικώς την αρχήν και την πρόοδος των προγόνων μας, αλλά και τοπογραφικώς μας δείχνουν τας θέσεις των Πατρίδων μας, και οιονεί χειραγωγοί γιυόμενοι με τους γεωγραφικούς των Πίνακας, μάς λέγουν, εδώ είναι αι Αθήναι, εδώ η Σπάρτη, εκεί αι θηβαι, τόσα στάδια ή μίλια απέχει η μία Επαρχία από την άλλην. Τούτος ωκοδόμησε την μίαν πολιν, εκείνος την άλλην, και τξ. Προσέτι αν έρωτήσωμεν αυτούς τους μη Έλληνας χειραγωγούς μας, πόθεν έπαρακινήθησαν να εξερευνήσουν αρχάς τόσον παλαιάς, ανυποστόλως μας αποκρίνονται με αυτούς τους λόγους. «Καθώς και εκ Σκυθίας 'Ανάχαρσις. αν δεν επεριείρχετο τα πανευφρόσυνα εκείνα κλίματα της Ελλάδος άν δέν έμφορείτο τα αξιώματα, τα ήθη και τους Νόμους των Ελλήνων, ήθελε μείνη Σκύθης και του όνομα και το πράγμα: ουτω και ο ημέτερος Ιατρός, αν δεν έμάνθανε τα του Ιπποκράτους, δεν εδύνατο να προχωρήση εις την τέχνην του. *Αν και εν ημίν Νομοθέτης δεν εξέταζε τα τού Σόλωνος Λυκούργου, και Πιττακού, δεν δύνατο να ρυθμήση και να καλιεργήση τα ήθη των Ομογενών του, αν και Ρήτωρ δεν απηνθίζετο τας ευφραδειας και τους χαριεντισμούς του Δημοσθένους, δεν ενεργούσεν εις τας ψυχές των ακροατών του: "Αν ο Νέος 'Ανάχαρσις, ο Κύριος 'Αββάς Βαρθολομαίος δεν αναγίνωσκε με μεγάλην επιμονήν και σκέψιν τους πλέον έγκρίτους Συγγραφείς των Ελλήνων, εξερευνών αυτούς κατά βάθος επί τρίακοντα δύω έτη, δεν ήθελεν εξυφάνη τούτην την περί Ελλήνων Ιστορίας του, ήτις Περιήγησις του Νέου Αναχάρσεως παρ' αυτού προσωνομασθη, και εις όλας της Ευρωπαϊκής Διαλέκτους μεταγλωττίσθη.Και εν ένι λόγω. οι Νεώτεροι, όν δεν έπερναν λία οδηγούς τους προγόνους μας. ήθελαν ίσως περιφέρονται ματαίως μέχρι του νύν. Αυτά δεν είναι λόγια ενθυσιασμένου διά το φιλογενές Γραικού είναι δε φιλαλήθους Γερμα

όστις έμετάφρασε τον Νέον 'Ανάχαρσιν από του Γαλλικού εις το Γερμανικών. "Αν λοιπόν και ημείς θέλομεν να μεθέξωνες της γνώσεως των λαμπρών κατορθωμάτων όπου έκαμαν οι θαυμαστοι εκείνοι Προπάτορες ήμών, άν επιθυμώμεν να μάθωμεν την πρόοδον και αύξησίν των εις τας Τέχνας και Επιστήμας και εις κάθε άλλο είδος μαθήσεως, αν έχωμεν περιέργειαν να γνωρίσωμεν πόθεν καταγόμεθα, και οποίους θαυμαστούς και μεγάλους άνδρας, ει και προγόνους ημών, φεύ ημείς δεν γνωρίζομεν, εις καιρόν όπου οι 'Αλλογενείς θαυμάζουσιν αυτούς και ως πατέρας παντοδασούν μαθήσεως σέβονται, ας συνδράμωμεν απαντες τροθύμως εις την έκδοσιν του θαυμασίου τούτου συγγράμματος του Νέου Αναχάρσεως.

Ημεις ούν οι υπογεγραμμένοι θέλομεν εκτελέσει προθύμως την μετάφρασιν του Βιβλίου με την κατά το δυνατόν ημίν καλήν φράσιν της νύν καθ' ημάς ομιλίας και εκδόντες τούτο εις τόπον, θέλομεν το καλλωπίσει με τους Γεωγραφικούς Πίνακας με απλής Ρωμαϊκής λέξεις εγκεχαραγμένους εις έδικάμας γράμματα, προστιθέντες ότι άλλο χρήσιμον και ορμόδιον εις την Ιστορίαν.

νου,

"Ολον το σύγγραμμα θέλει γένει εις Τόμους δώδεκα κατά μίμησιν της Ιταλικής εκδόσεως. Η τιμή όλου του Συγγράμματος είναι φιορίνια δεκαέξη της Βιέννης διά την προσθήκης των γεωγραφικών πινάκων. Ο φιλογενής ύν Συνδρομητής πρέπει να πληρώση εις κάθε Τόμον φιορίνι ενα και Καραντανια είκοσι της Βιέννης, και τούτο χωρίς καμμίαν πρόδησιν, αλλ' ενθώς όπου θέλει τώ παραδοθή ο Τόμος τυπωμένος και δεμένος.

Έρρωμένοι και ευδαίμονες διαβιώοιτε Έλλήεων Παίδες.
Της υμετέρας αγάπης εξηρτημένοι

Ιωάννης Μαρμαροτούρης
Δημήτριος Βενιέρης.

Σπυρίδων Πρεβέτος.
Εν Τριεστίω, τη πρώτη Οκτωβρίου, 1799.

THE LORD'S PRAYER IN ROMAIC. .

ΩΠΑΤΕ ΡΑ ΜΑΣ και που είσαι εις τους ουρανούς, ας αγιασθή το όνομά σου. Ας έλθη και βασιλεία σου. "Ας γένη το θέλημά σου, καθώς εις τον ουρανόν, έτζη και εις την ήν. Το ψωμίμας το καθημερινόν, δός μας το σημεριν. Και συγχώρησε μας τα χρέη μας, «αθώς

και εμείς συγχωρούμεν τους κρεοφειλέτας μας. Και μην μας φέρεις εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρόν. "Οτι εδικήσου είναι η βασιλεία, δε η δύναμις, και η δόξα, εις τους αιώνας. Αμήν.

IN GREEK. ΠΑΤΕΡ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω το θέλημά σου, ώς εν ουρανό, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον." Και άφες ημϊν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. "Οτι σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα, εις τους αιώνας. Αμήν.

CHILDE IIAROLD'S

PILGRIMAGE.

CANTO THE THIRD.

Afin qua calle application vous forgât de penser à autre choso ; il n'y a en vérité de remèdes que celui-là et le temps." - Lettre du Roi de Prusse d D'Alemberi, Sept. 7, 1776.

Vol.. 111.

« ForrigeFortsett »