Sidebilder
PDF
ePub
[graphic]

IN nmpari, coni. Reink.; tio numeria, BodE ha al volg, -32 mipirur džios, Bod. I. i; ola dios

, coni She di Afror, a, contra clamantibus indignus, Lat trans

[ocr errors]

KE

μύρο των πολυτελών χρισαμένου του Νέρωνος και τον "Όθωνα καταβρέξαντος, εκείνος πάλιν 1 ύστεραία δεχόμενος αυτόν άμα πολλαχόθεν άργ ρούς και χρυσούς προβαλείν άφνω σωλήνας, ώστε ύδωρ το μύρον εκχέοντας και κατακλύζοντα 'Αλλά την γε Ποππαίαν προμοιχεύσας το Νέρι και διαφθείρας ταϊς εις εκείνον ελπίσιν έπεισ αποστήναι του ανδρός. Έλθούσης δε παρ' αυτ ως γαμετης ουκ ηγάπα μετέχων, άλλ' ήσχαλ μεταδιδούς, ουδε αυτης αχθομένης, ώς φασι, ζηλοτυπία της Ποππαίας. Και γαρ αποκλείσ τον Νέρωνα λέγεται μή παρόντος του "Όθωνα είτε της ηδονής αφαιρούσα το πλήσμιον, είτε, φασιν ένιοι, βαρυνομένη τον Καίσαρος γάμο έραστη δε μη φεύγουσα χρησθαι δια το φιλ. κόλαστον, Έκινδύνευσεν ουν ο Όθων αποθανει και παράλογον ήν, ότι την γυναίκα και αδελφ αποκτείνας δια τον Ποππαίας γάμον εφείσα του "Όθωνος.

CHAPTER XX,

He had, however, a friend in Seneca, and by his advice was sent away as governor of Lusitania. There he made h self popular with the provincials, and when Galba revol Otho was the first to join him. He proved himself a valui ally, not only through the gold and silver which he brought ? him, but also because of his fidelity and experience. On march he was Galba's constant companion, while he mad complete conquest of Vinirs, partly by yielding to him the

23. προβαλεϊν, Bod. et Cor.; προβάλλειν, νulg.

[ocr errors]
[ocr errors]

place, and readily acquiescing in the second himself. He was, however, more popular than Vinius, as he not only helped all petitioners, but in particular proved himself a useful friend to the soldiers. Thus, whenever Galba dined at his house, he made a handsome present to each soldier in the praetorian cohort on duty for the night.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Σενέκαν δε είχεν εύνουν" κακείνου τον Νέρωνα πείσαντος και παραινέσαντος έξεπέμφθη Λυσιτανων στρατηγός επί τον Ωκεανόν. Και παρέσχεν εαυτόν ουκ άχαριν ουδε επαχθή τους υπηκόους, ειδώς 5 φυγής υποκόρισμα και παρακάλυμμα την αρχήν αυτα δεδομένην. 'Αποστάντος δε Γάλβα πρώτος αυτός προσεχώρησε των ηγεμόνων, και φέρων όσον είχεν εν εκπώμασι και τραπέζαις άργυρον και χρυσόν

έδωκε κατακόψαι ποιουμένο νόμισμα, και των οικετών το εδωρήσατο τους είθισμένους περί δίαιταν ηγεμόνι έμμελώς υπουργείν.

Και τα άλλα πιστός ήν αυτω, και διδους πειραν ουδενος ήττον έδόκει πραγμάτων έμπειρος είναι: και βαδίζοντι την οδον

άπασαν εφ' ημέρας πολλάς συνοχούμενος διετέ15 λεσεν. Εν δε τη συνοδία και τη συνηθεία τον "Ουίνιον εξεθεράπευσεν ομιλία και δώροις, μάλιστα δε των πρωτείων υφιέμενος αυτό το γε μετ' εκείνον δύνασθαι δι' εκείνον είχε βεβαίως. Το δε ανεπιφθόνω

περιήν, προίκα συμπράττων πάντα τοις δεομένοις, 20 και παρέχων εαυτόν ευπροσήγορος και φιλάνθρωπον

άπασε Πλείστα δε τους στρατιωτικούς συνελάμ

6. δεδομένην, coni. Reisk.; διδομένην, Bod. Ε. i.a. -7. αυτός, ia; αυτώ, coni Sol.-15. τη συνηθεία, Cod. Vat. 1013; ή ourbela, H. i.a. vulg.-17. tb ye, coni. Sol.; od ok, vulg.

βανε και προήγε πολλούς εφ' ηγεμονίας, τα μεν αιτούμενος από του αυτοκράτορος, τα δε τον Ουίνιον και τους απελευθέρους παρακαλών "Ίκελον και 'Ασιατικόν" ούτοι γαρ ήσαν εν δυνάμει μάλιστα 25 των περί την αυλήν. Οσάκις δε τον Γάλβαν είστία, την παραφυλάττουσαν αεί σπείραν εδέκαζε χρυσούν εκάστω διανέμων, οίς τιμάν αυτόν έδόκει καταπολιτευόμενος και δημαγωγών το στρατιωτικόν.

.

CHAPTER XXI.

And so, when Galba was looking about for a successor,

Vinius suggested Otho, it being understood that Otho if he gained the empire should marry the daughter of Vinius. Galba, however, was considering not his own interests, but those of the State, though he would probably never have made Olho, burdened as he was with debt, heir even to his private property. Accordingly he postponed his decision, and meanwhile assumed the consul. ship, with Vinius for his colleague.

'Αλλ' ούν βουλευομένου γε του Γάλβα περί διαδόχου τον "Όθωνα παρεισηγεν ο Ουίνιος, ουδε τούτο προίκα πράσσων, άλλ' επί γάμο της θυγατρός, ομολογίας γενομένης γαμείν αυτήν τον *Όθωνα παίδα του Γάλβα και διάδοχον αποδειχ- 5 θέντα της ηγεμονίας. Ο δε Γάλβας αει μεν ην δηλος προ του ιδίου το κοινόν τιθέμενος και ζητών ουχ αυτω θέσθαι τον ήδιστον, αλλά Ρωμαίοις τον ωφελιμώτατον. Δοκεί δε μηδ' αν επι τοις ιδίοις χρήμασι μόνον ελέσθαι τον "Όθωνα κληρονόμον, το

2A, Σικέλιον, codd. i.α.

[ocr errors][ocr errors]

ακόλαστον ειδώς και πολυτελή και πεντακισχιλίων
μυριάδων οφλήμασι βεβαπτισμένον. "Οθεν ακούσας
του Ούινίου σιωπη και πράως υπερέθετο την διάθεσιν.
'Αποδείξας δ' αυτόν ύπατον και συνάρχοντα τον
15 Ουίνιον επίδοξος ήν έτους αρχη τον διάδοχον αναγο-

ρεύσειν. Και το στρατιωτικών ηδέως είχε τον
"Όθωνα παρ' οντινούν άλλον αναγορευθήναι.

[ocr errors]

CHAPTER XXII.

Whilst he was still hesitating, the German rising was an. nounce.l. The German legions had special grievances of their oin ; the recall of Verginius, the rewards yiven to the Gauls who had joined Vindex, the punishment of those who had stond by them. They complained, too, of the honours paid by Galba to the memory of Vinder. These murmurs were circulating when Flaccus summoned his troops to take the usual oath on Jan. 1. Instead of doing so, they threw down Galba's images, and look the oath to the Senate. The officers feared anarchy ar the result of this, and one of them uryjed the advisability of offering their services to make Vitellius emperor, a man who derived prestige from his father's career, and whose poverty was a proof of his honesty. By this course they would assert their rights against the Spanish prorinces to whom Galba owed his promotion. All this was reported by a standard-bearer to Vitellius, on which Fabius Valens proclaimed Vitellius im. perator. He now accepted what previously he had been disposed to refuse, and allowed himself to be called Germanicus, though the title of Caesar he declined. After this the army of Hor. deoninus Flacciu also took the oath to Vitellius.

[ocr errors]

Καταλαμβάνει δ' αυτόν έτι μέλλοντα και βουλενόμενον εκραγέντα τα Γερμανικά. Κοινη γαρ

14. αυτόν, Xyl.; αυτόν, νulg.

« ForrigeFortsett »