Sidebilder
PDF
ePub

Sophokles.

Οργυμένας πόλει, ηνύσατε
Εκτοπίαν φλόγα πήματος,
Ελθετε νύν, ώ πόποι.
Aνάριθμα γαρ φέρω πήματα,
Νοσά δε μοι πρόπας σόλες.
ουδ' ένα φροντίδος έγχο,
Ω τις αλέξεται έτε γας
Εκγο να κλυτας χθονος
Αύξεται, έτε τόκοισιν
Ιίων καμάτων ανέχεσι
Γυναίκες. Αλλον δ' αν
Αλλω προσίδοις,
Απερ εύπτερον όρνιν,
Κράσσον αμαιμακέτα πυρος
Ορμενον ακταν προς έσπέρα
Θεξ, ών πόλις αναριθμος
Ολλυται: νηλία δε γενέθλια
Προς πέδω θανατηφόρα
Κάται ανοίκτως· εν δ' άλοχοι
Πολιοί τ' επί ματέρες
Ακταν παρα βώμιον
Αλλοθεν άλλοι λυγρών πόνων
Ικτήρες επιςονάχεσι.
Παιάν δε λάμπα σονόεσσα τε γήρυς
Ομαυλος: ών όπερ, ώ χρυσέα
Θύγατερ Διός ενώπα, πέμψον
Αλκαν, Αρείτε τον μαλερον,
Ος νύν αχαλκος ασπίδων
Φλέγε με περιβόητος αντίαζών,

Sophokles.

Παλίσσυτον δράμημα νωτίσει
Πάτρας έπαρον έιτ' ες μέγαν
Θάλαμος Αμφιτρίτας,
Ετ' ες τον απόξενον όρμον
Θρηίκιον κλύδωνα.
Τέλει γαρ ά τι νυξ άφη,
Τετ' επ' ήμαρ έρχεται.
Τον, ώ πυρφόρων αρραπάν
Κράτη νέμων, ώ Ζεύ πάτερ,
Υπό σω φθίσον κεραυνώ
Λύκειο άναξ, τάτε σα χρυσοτρόφων
Απ’ αγκύλων βέλεα θέλοιμαν
Αδάμας' ένδατθαι,
Αρωγα προς αθέντα,
Τάσε πυρφόρες Αρτέμιδος
Αίγλας, ξυν αίς Λύκει’ όρεα
Διαίσσει, τον χρυσομίτραν
Tε κικλήσκω' τάσδ' επώνυμου
Γας οινοπα Βάκχον εύλον
Μαινάδων ομόςολον,
Πελαθήναι φλέγοντ’ αγλαώπι πεύκου
Επί τον απότιμον εν Θεοίς Θεόν.

1

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

.

Uebersetung.

Sophokles

Strophe.

Lieblich ertonender Götterspruch
Der goldnen Pytho! Wer bist du, det
Zu des Ruhms Stådte, der Burg Kadmos,

fleugt?
Es ergreift Schauber und Angst unser Sebein!

Heilender Phobos, Genesungsgott!
Die rollenden Stunden, ivas bringen sie
Uns von dir ? Ahndung, der Hoffnung Kind,

Das ihr dooß milde gebar, fag' es uns an!

Gegenstrophe.
Pallas Athånd, des Donnerers
Unsterbliche Tochter, und Artemis,
Die du walst rund um die Erd’, und auch thronst

Auf des Markts hohem Altar, håret, o hört!

Shr, die ihr hemmet den Todespfeil,
Erscheinet, ihr Schwestern! erscheine, Gott!
Die ihr einst Idschtet die Slut, da der Fluch

Sich erhob wider die Stadt, rettet auch jekt!

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Sophokles. Und schnell, wie der Flamme ungezähmte Glut,

zu dem Gestade des Schattengotts stürzt!

Zahllos liegt das unglückselige Geschlecht
Ohne Leidenflag' auf dem Todtengefild'!

Ach! die Weiber und
Die graugelockten Mütter des Bolfs
Umseufzen mit lautem Jammergeschrei

Die Uttåre hie und dort,
Sühnerinnen der Landesnoth!

Wie erschallet der Påan, und mit ihm

Der ihnenden Wehtlage Laut!
D! du goldgelockte, schöne Tochter Zeus,

Send' uns Hülfe!

Uch! und den gräßlichen Arås, welder nur

Ohne Schwert und ohne Schild
Wider uns wütet mit flammendem Zorn,
Zwinge zurück, daß er in seiner Flucht

Wende den Rücken unsrer Vaterstadt;
Treib' ihn, oder in das weite Bett
Amphitrita's, oder an den unwirthbaren Strand

Von Thraziens Wogenflut!
Ach! wen die Nacht verschonet, wider den

Kämpfet der kommende Tag!
Der du das flammende Blitzgeschos

Sd)leuderst, o Vater Zeus,
Todte den Würger mit deinem Donnerkeil!

König Apollon, o! daß du
Bom goldenen Bogen vertheiltest umher

Die nimmerbesiegten Pfeile, zu retten gesandt!
Und o! daß auffilammte wider ihn

Artemis Fackel, mit der
Sie umwandelt Lykia’s Berg und That!

Goldgefronter, auch dich,
Der du mit Thebens Namen dich nennst,

Månadenführer! rufen wir an,

Baes

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Πολυώνυμε, Καδμείας
Νύμφας άγαλμα, κα Διός
βαρυβρεμέτια γένος,
κλνταν ός αμφέπεις
Ιταλίαν, μέδεις δε παγ-
κρίνου Ελευσινίας
Δηούς εν κόλποις,
3 Βακχεύ, Βακχών μητρόπολιν, Θήβας
μείων παρ' υγρών Ισμηνού
ξέεθρων, αγρίου τ'
επί σπορά δράκοντος"
σε δ' υπέρ διλόφου πέτρας
τέρου όποτε λιγους, έ-
θα Κωρύκιοι Νύμφαι
τείχουσι Βακχίδες,

Κα

*) Bacchos ward besonders in der Peft angerufen, weil

man den Bein für die kraftigste Arinei dieser Strankheit
hielt.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsett »