Sidebilder
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed]

20

είδετ', εγώ δ' αν έπειτα φυγων ύπο νηλεές ήμαρ υμίν ξείνος έω και απόπροθι δώματα ναίων. είμΟδυσεύς Λαερτιάδης, ος πάσι δόλoισιν ανθρώποισι μέλω, και μευ κλέος ουρανόν ίκει. ναιετάω δ' Ιθάκην ευδείελον" έν δ' όρος αυτή, Νήριτον εινοσίφυλλον αριπρεπές: αμφί δε νήσοι πολλαι ναιετάουσι μάλα σχεδόν αλλήλησιν, Δουλίχιόν τε Σάμη τε και υλήεσσα Ζάκυνθος: αυτή δε χθαμαλή πανυπερτάτη είν αλί κείται 25 προς ζόφον-αι δε τάνευθε πρός ήώ τ' ήέλιόν τετρηχεί", αλλ' άγαθη κουροτρόφος: ούτοι έγωγε ης γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλλο ιδέσθαι. ή μέν μ' αυτόθ' έρικε Καλυψώ, δια θεάων, εν σπέσσι γλαφυρούσι, λιλαιομένη πόσιν είναι: 30 ως δ' αύτως Κίρκη κατερήτυεν εν μεγάροισιν Αιαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν είναι: αλλ' εμόν ούποτε θυμόν ένα στήθεσσιν έπειθον. ως ουδέν γλύκιον ης πατρίδος ουδε τoκήων γίγνεται, είπερ και τις απόπροθι πίονα οίκον

35 γαίη εν αλλοδαπή ναίει απάνευθε τoκήων. ει δ' άγε τοι και νόστον εμόν πολυκηδέ' ενίσπω, όν μοι Ζευς εφέηκεν από Τροίηθεν ιόντι.

Ιλιόθεν με φέρων άνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, Ισμάρω ένθα δ' εγώ πόλιν έπραθον, ώλεσα δ' αυτούς:

40 εκ πόλιος δ' άλόχους και κτήματα πολλά λαβόντες δασσάμεθ', ως μή τις μοι ατεμβόμενος κίοι ίσης. ένθ' ήτοι μεν εγώ διερό ποδι φευγέμεν ημέας

ηνώγεα, τοι δε μέγα νήπιοι ουκ επίθοντο. 45 ένθα δε πολλον μεν μέθυ πίνετο, πολλά δε μήλα

έσφαζον παρά θίνα και ειλίποδας έλικας βούς. τόφρα δ' άρ' οίχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώ

νέυν, οί σφιν γείτονες ήσαν άμα πλέονες και αρείους

ήπειρον ναίοντες, επιστάμενοι μεν άφ' ίππων 50 ανδράσι μάρνασθαι και ότι χρή πεζόν εόντα.

ήλθον έπειθ' όσα φύλλα και ανθεα γίγνεται ώρη, ήέριοι· τότε δή ρα κακή Διός αίσα παρέστη ημίν αινομόροισιν, ίν' άλγεα πολλά πάθοιμεν.

στησάμενοι δ' εμάχοντο μάχην παρά νηυσι θοησιν, 55 βάλλον δ' αλλήλους χαλκήρεσιν εγχείησιν.

όφρα μεν ήώς ήν και άέξετο ιερον ήμαρ,
τόφρα δ' αλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ εόντας:
ήμος δ' 'Hέλιος μετενίσσετο βουλντόνδε,

και τότε δη Κίκονες κλίναν δαμάσαντες Αχαιούς. 6ο εξ δ' αφ' εκάστης νηός εύκνήμιδες εταίροι ώλoνθ' οι δ' άλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.

"Ένθεν δε προτέρω πλέομεν ακαχήμενοι ήτορ, άσμενοι εκ θανάτοιο, φίλους ολέσαντες εταίρους.

ουδ' άρα μου προτέρω νήες κίον αμφιέλισσαι, 65 πρίν τινα των δειλών έτάρων τρις έκαστον αυσαι,

οι θάνoν έν πεδίω Κικόνων ύπο δηωθέντες.
νηυσι δ' επώρσάνεμον Βορέην νεφεληγερέτα Ζευς
λαίλαπι θεσπεσίη, συν δε νεφέεσσι κάλυψεν

γαλαν ομού και πόντον ορώρει δ' ουρανόθεν νύξ. 7ο αι μεν έπειτ' εφέροντεπικάρσιαι, ιστία δέ σφιν

τριχθά τε και τετραχθα διέσχισεν ίς ανέμοιο. και τα μεν ές νήας κάθεμεν, δείσαντες όλεθρον, αυτας δ' έσσυμένως προερέσσαμεν ήπειρόνδε. ένθα δύω νύκτας δύο τ' ήματα συνεχές αιει κείμεθ', ομού καμάτω τε και άλγεσι θυμόν έδοντες. 75 αλλ' ότε δή τρίτον ήμαρ εύπλόκαμος τέλεσ' Hώς, ιστούς στησάμενοι ανά θ' ίστία λεύκ' έρύσαντες ήμεθα· τας δ' άνεμός τε κυβερνήται τ' ιθυνον. και νύ κεν ασκηθής κόμην ές πατρίδα γαίαν, αλλά με κύμα ρόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν 8ο και Βορέας απέωσε, παρέπλαγξεν δε Κυθήρων.

"Ένθεν δ' εννήμαρ φερόμην όλοους ανέμοισιν πόντον επ' ιχθυόεντα· ατάρ δεκάτη επέβημεν γαίης Λωτοφάγων, οίτ' άνθινον είδαρ έδουσιν. ένθα δ' έπηπείρου βημεν και άφυσσάμεθ' ύδωρ, 85 αίψα δε δείπνον έλoντo θοής παρά νηυσιν εταίροι. αυτάρ έπει σίτοιό τ' έπασσάμεθ' ηδέ ποτητος, δη τότ' έγών ετάρους προΐειν πεύθεσθαι ιόντας, οίτινες ανέρες είεν επί χθονί στον έδοντες, άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχάμ' οπάσσας. 90 οι δ' αίψ' οίχόμενοι μίγεν ανδράσι Λωτοφάγοισιν· ουδ' άρα Λωτοφάγοι μήδονθ' ετέροισιν όλεθρον ημετέροις, αλλά σφι δόσαν λωτοιο πάσασθαι. των δ' όστις λωτοιο φάγοι μελιηδέα καρπόν, ουκέτ' απαγγείλαι πάλιν ήθελεν ουδε νέεσθαι, 95 αλλ' αυτού βούλοντο μετ' ανδράσι Λωτοφάγοισιν λωτον ερεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι. τους μεν έγών επί νήας άγον κλαίοντας ανάγκη,

« ForrigeFortsett »