Sidebilder
PDF
ePub

distant ray.

[ocr errors]

me;

εκινδυνευσε τον εσχατον κινδύνον. Τας των φαυλων συνηθειας | dust your empire but a grave - your martial pomp a black ολιγος χρονος διελυσεν. Πριν αν αμφοιν μυθον ακουσης, μη funereal pall - your palace trampled by your meanest slave.

To-day is thine

improve to-day, nor trust to-morrow's δικαζε. . Οι Λακεδαιμονιου Πλαταιας κατελύσαν. Τίς αν πιστευσαι (πιστευσειε) ψευστη; Ακουσαις (ακουσειας) μου, ω

For some time the struggle was most amusing the fish φιλε. Ο αγγελος επηγγελλεν, οτι οι πολεμιοι τη στρατια ulling, and the bird screating with all its might - the one επιβουλευσαιεν (επιβουλευσειαν). Ακουσον μου, ω φιλε. Εταιρος | attempting to fly, and the otlier to swim from its invisible εταιρω πιστευσατω. .

the gander at one moment losing and the next Την πολιν λεγουσι μεγαν κινδυνον | elemy, κινδυνευσαι.

regaining his centre of gravity. .

54. The dash is sometimes to be read as a period, with the ENGLISH-GREEK.

falling inflection of the voice. The general will free the city from the enemy (plural); good The favoured child of nature, who combines in herself these men plant for their offspring also; good men will plant united perfections, may justly be considered as the masterpiece for their children (tais); the messengers report many things; of creation as the most perfect image of the Divinity here the enemy plot against the king; the enemy will plot against below.

I announce many things to the citizens; Achilles is angry Now launch the boat upon the wave - the wind is blowing with Agamemnon; Achilles will be angry with Agamemnon ; off the shore – I will not live a cowering slave, in these thou art angry with thy brother; I was angry (first orist) polluted islands more, with the enemy; I will entreat my judges ; Socrates will not The wind is blowing off the shore, and out to sea the entreat his judges ; the good citizens will not entreat their streamers fly - my music is the dashing roar, iny canopy the judges; the enemy are destroying Platæa; the soldiers will stainless sky - it bends above, so fair a blue, that heaven destroy Platæı; the soldiers destroyed the city; hear (Aorist) seems opening to my view. me, Oʻmy offspring (plural). One friend believes another He had stopped soon after beginning the tale - he had laid (eraupos éraipy); one friend will believe another; one friend the fragment away among his papers, and had never looked at did believe another; they believed; they did believe ; they it again. believe; they will believe; thou wilt believe; they two believed ; The exaltation of his soul left him he sunk down -- and we shall believe; we believe; thou wilt believe; the soldier his misery went over him like a flood. prevails much by his strength; I prevailed much by my Mr. Playfair was too indulgent, in truth, and favourable to strength.

his friends and made a kind of liberal allowance for the faults

of all mankind - except only faults of baseness or of cruelty; LESSONS IN READING AND ELOCUTION.-No. V. and detestation,

against which he never failed to manifest the most open scorn (Continued from page 371, Vol. IV.)

Towards women he had the most chivalrous feelings of

regard and attention, and was, beyond almost all men, accepTHE DASH.

table and agreeable in their society though without the

least levity or pretension unbecoming his age or condition. 48. The Dash is a short straight line which occurs in read

55. The dash is sometimes to be read like a comma, with the ing, and which is placed between the sentences in such a voice suspended. manner as to be parallel to the top or the bottom of the page. I have always felt that I could meet death with composure ;

49. The dash is sometimes used to express a sudden stop, or but I did not know, she said, with a tremulous voice, her lips change in the subject.

quivering I did not know how hard a thing it would be to 50. The dash requires a pause sometimes as short as that of leave my children, till now that the hour is come. a comma, and sometimes one as long as, it not longer than, that And Babylon shall become - she that was the beauty of of a period.

kingdoms, the glory of the pride of the Chaldeans

as the 51. The dash is frequently used instead of crotchets or overthrow of Sodom and Gomorrah by the hand of God. brackets, and a parenthesis is thus placed between two dashes. Our land the first garden of liberty's tree it has been,

52. The dash is sometimes used to precede soinething and shall yet be, the land of the free, unexpected; as when a sentence beginning seriously ends They shall find that the name which they have dared to humorously.

proscribe that the name of Mac Gregor is a spell. 53. In the following examples, the dash is used to express a Delightful in his manners inflexible in his principles sudden stop, or change of the subject.

and generous in his affections, he had all that could charm in

society, or attach in private. Examples.

The joys of life in hurried exile go till hope's fair smile, If you will give me your attention, I will show you--but and beauty's ray of light, are shrouded in the griefs and storms top, I do not know that you wish to see.

of night. Alas! that folly and falsehood should be so hard to grapple

Day after day prepares the funeral shroud; the world is with — but he that hopes to make mankind the wiser for his gray with age : the striking hour is but an echo of death's labours, must not be soon tired.

summons loud

the jarring of the dark grave's prison door,

devouring all -- kings and the friends of Please your honours, quoth Trim, the inquisition is the into its deep abyss vilesc-Prithee, spare thy description, Trim; I hate the

kings alike must fall.

very name of it, said my father.

She made an effort to put on something like mourning for The fierce wolf prowls around thee-there he stands listening between pious affection and utter poverty: a black ribbon or

and nothing could be more touching than this struggle - nor fearful, for he nothing fears. The wild stag hears the falling waters' sound, and tremblingly humble attempts to express by outward signs that grief that

80 -- a faded black handkerchief, and one or two more such fies for ward - o'er his back he bends his stately horns noiseless ground his hurried feet impress not — and his track passeth show. is lost amidst the tumult of the breeze, and the leaves falling

56. The dash sometimes precedes something unexpected ; as froin the rustling trees,

when a sentence beginning seriously ends humorously. The wild horse thee approaches in his turn. His mane stands

Good people all, with one accord, lament for Madam Blaize : up erect -- his nostrils burn he snorts he pricks his ears who never wanted a good word

from those who spoke her and starts aside.

praise. There was silence - not a word was said their meal was

The needy seldom passed her door, and always found her before them — God had been thanked, and they began to kind; she freely lent to all the poor -- who left a pledge

behind. They hear not - see not -- know not for their eyes are

She strove the neighbourhood to please, with manner woncovered with thick mists they will not see.

drous winning; and never followed wicked ways

except And ye like fading autumn leaves will fall; your throne but when she was sinning.

eat.

her eyes.

At church, in silks and satin new, with hoop of monstrous / world, and demi-gods of fame? Is this your triumph this size, she never slumbered in her pew — but when she shut your proud applause, children of truth, and champions of her

cause? Her love was sought, I do aver, by twenty, beaux, and Was there ever a bolder captain of a more valiant band? more; the king himself has followed her — when she has Was there ever - but I scorn to boast. walked before.

And what if thou shalt fall unnoticed by the living – and But now her wealth and finery fled, her hangers-on cut no friend take note of thy departure ? short all; her doctors found, when she was dead – her last Seest thou yon lonely cottage in the grove - with little disorder mortal.

garden neatly planned before its roof deep-shaded by the Let us lament, in sorrow sore; for Kent Street well may elms above, moss-grown, and decked with velvet verdure o'er? say, that had she lived a twelvemonth more — she had not What shall we call them: – piles of crystal light – a died to-day,

glorious company of golden streams — lamps of celestial ether 57. The dash is sometimes used with other pauses to lengthen burning bright — suns lighting systems with their joyous them.

beams. God, whom you see me daily worship, whom I daily call

59. The dash is sometimes to be read like a note of exclama. upon to bless both you and me and all mankind; whose tion. wondrous acts are recorded in those Scriptures which you What dreadful pleasure ! there to stand sublime, like shipconstantly read, — God, who created the heavens and the recked mariner on desert coast, and see the enormous waste of earth ; who appointed his Son Jesus Christ to redeem man vapour, tossed in billows lengthening to the horizon round, kind : - God, who has done all these great things, who has now scooped in gulfs, with mountains now embossed – and created so many millions of men, with whom the spirits of the hear the voice of mirth and song rebound, flocks, herds, and good will live and be happy for ever ; this great God, the waterfalls, along the hoar profound! Creator of worlds, of angels, and of men, is your Father and The chain of being is complete in me; in me is matter's Friend.

last gradation lost, and the next step is spirit--Deity! I can It is not, therefore, the use of the innocent amusements of command the lightning, and am dust! life which is dangerous, but the abuse of them ; – it is not Above me are the Alps, the palaces of Nature, whose vast when they are occasionally, but when they are constantly walls have pinnacled in clouds their snowy scalps, and throned pursued; when the love of amusement degenerates into a Eternity in icy halls of cold sublimity, where forms and falls passion; and when, from being an occasional indulgence, it | the avalanche--the thunderbolt of snow! becomes an habitual desire.

How has expectation darkened into anxiety--anxiety into In every pursuit, whatever gives strength and energy to the dread and dread into despair ! Alas! not one memento mind of 'man, experience teaches to be favourable to the shall ever return for love to cherish. All that shall ever be interests of piety, of knowledge, and of virtue; - in every known is, that she sailed from her port, and was never heard pursuit, on the contrary, whatever enfeebles or limits the of more. powers of the mind, the same experience ever shows to be A measure of corn would hardly suffice me fine flour enough hostile to the best interests of human nature.

for a month's provisions, and this arises to above six score From the first hour of existence to the last, from the bushels : and many hogsheads of wine and other liquors have cradle of the infant, beside which the mother watches with passed through this body of mine—this wretched strainer of unslumbering eye, to the grave of the aged, where the son meat and drink! And what have I done all this time for God pours his bitterest tears upon the bier of his father, - in all and man? What a vast profusion of good things upon a ihat intermediate time, every day calls for exertion and activity, useless life and a worthless liver ! and moral honours can only be won by the steadfast magna. nimity of pious duty.

THE HYP EN. They say they have bought it. — Bought it! Yes; - of whom- of the poor trembling natives, who knew that refusal would be vain ; and who strove to make a merit of necessity, long.

60. The hyphen is a mark resembling a dash, but not so by seeming to yield with grace, what they knew they had not

61. The hyphen is used to separate the syllables of a word; the power to retain. It is not the lifeless mass of matter, he will then feel, that

or to make one word of two; as, semi-circle, sea-water.

62. When there is not room enough in the line for the he is examining, – it is the mighty machine of Eternal Wis- whole of a word, some of its syllables are put into the line dom : the workmanship of Him, in whom every thing lives, with a hyphen, and the remainder are put into the next and moves, and has its being.

line. When suffering the inconveniences of the ruder parts of the 63. When a hyphen is placed over the vowels, it shows that year, we may be tempted to wonder why, this rotation is they have their long sound. necessary i why we could not be constantly gratified with vernal bloom and fragrance, or summer beauty and profusion.

Examples. Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up: it stood still, but I could not discern the form Moss-side, plane-trees, bed-side, Birk-knowe, over.canopied,

Extraneous, sea-water, semi-circle, demi-gods, Seething. hall, thereof; an image was before mine eyes : silence, and I heard a voice - Shall mortal man be more just napālus, ill-requited, thunder-cloud, 'Europēan, Epicurēar,

There was toil-hardened, gray-haired, to-morrow, Sabbath-day, Sardathan God?

pine-covered, clay-cold, snow-clad, parish-clerk, night-steed, 58. The dash is sometimes to be read as a note of interrogation. moon-eyed, ázure, all-wise, ēdict, fellow-creatures, icy, well

Is it not enough to see our friends die, and part with them founded, omega, fellow-feeling, ūniform, prophesy, earth-born, for the remainder of our days - to reflect that we shall hear far-wandering, storm-clouds, hymenéal, chamber, čither, their voices no more, and that they will never look on us again fairy, lēver, āpiary, cūlinary. to see that turning to corruption, which was but just now

ELLIPSIS. alive, and eloquent, and beautiful with all the sensations of the soul:

64. Ellipsis means an omission of some word or words. He hears the ravens cry; and shall be not hear, and will he Sumetimes a sentence is unfinished, or some parts of it are not avenge, the wrongs that his nobler animals suffer ---- wrongs purposely omitted ; and the mark which indicates an ellipsis that cry out against man from youth to age, in the city and in is put in the place of that which is left out, the field, by the way and by the fireside ?

65. An ellipsis is sometimes indicated by a long straight Can we view their bloody edicts against us — their hanging, line, thus,

which resembles a lengthened dash. heading, hounding, and hunting down an ancient and honour 66. Sometimes the ellipsis is denoted by asterisks, or stars, able name - as deserving better treatment than that which thus, enemies give to enemies :

67. Sometimes the ellipsis is marked by small dots, or Are these the pompous tidings ye proclaim, lights of the periods, thus

[ocr errors]
[ocr errors]

...

Blue Ridge.

1

68. Sometimes the ellipsis is indicated by hyphens, powers of 2 will be the natural numbers, and the indices of those thus,

powers will be the logarithms of the natural numbers. If these 69. The ellipsis sometimes so closely resembles a dash in definitions be applied to the numbers and their indices in the its effects, that it is scarcely distinguishable from it.

table of powers, Art. 8, the expression in Art. 14 being also 70. The voice is generally suspended at an ellipsis ; but the taken into consideration, the construction of the following falling inflection is frequently used when the ellipsis follows a table will be rendered manifest : question or exclamation. In some of the following examples the dash and ellipsis are both used.

Table of Logarithms.
Examples.

Natural Numbers.

Logarithms.
Hast thou

1

0 But how shall I ask a question which

2

1 must bring tears into many eyes!

4

2 The air breathes invitation ; easy is the walk to the lake's

8

3 margin, where a boat lies inoored beneath her sheltering

16

4 tree,

32

6

64 Forth we went, and down the valley, on the streamlet's

128 bank, pursued our way, a broken company, mute or conversing, single or in pairs.

256 Who is here so vile, that will not love his country?

512 1024

10 If any, speak; for him have I offended, -I pause for a

2048

11 reply None! then none have I offended.

4096

12
di is in vain to explain :-the time it would take to reveal to
you

Satisfy my curiosity in writing them.
Indeed he is very ill, sir,

Can't help it.

We

By means of this table, logarithmic calculations may be are very distressed,

Can't help it.

Our

exemplified on a small scale, in the following manner. poor children, too, Can't help that, neither.

19. First. To multiply two or more numbers together. It Now, if he had married a woman with money, you know the logarithm of the product (see Art. 10). Thus, to multiply

the logarithms of the factors be added together, the sum is why, then

The suppliant turned pale, and would have fainted.

128 by 8, add 7 and 3 together, the logarithms of the factors; I have been, my dear 8

on an excursion the sum 10 is the logarithm of the product 1024. Again, tó through the counties which lic along the eastern side of the multiply 4, 8 and 16 continuously together, add 2, 3 and 4,

together, the logarithms of the factors; the sum 9 is thé You have my answer:

- let my actions speak.

logarithm of the product 512, No, no, Dionysius ; remember that it was I alone who dis- logarithm of the divisor be subtracted from the logarithm of

19. Secondly. To divide one number by another. If the pleased thee : Damon could not If he were all Remember haughty Henry, the

the dividend, the remainder is the logarithm of the quotient nephew of his wife, whose word could speed a veteran army rithm of the divisor from 8, the logarithm of the dividend; the

(see Art. 11). Thus, to divide 256 by 64, subtract 6, the loga. to his kinsman's aid.

remainder 2 is the logarithm of the quotient 4. I would not wound thee, Douglas, well thou knowest; but thus to hazard on

20. Thirdly, To find a fourth proportional to three given à desperate cast thy golden fortunes

If the logarithms of the second and third terms be Still must I wonder; for so dark a cloud Oh, deeper

added together, and from the sum, the logarithm of the first than thou think'st I've read thy heart.

term be subtracted, the remainder is the logarithm of the fourth Your grace will pardon me for obeying

term. Thus, to find a fourth proportional to 8, 32 and 64 ; if 8:

Say no more, 32 :: 64 : the fourth term, then add 5 and 6 together, the loga my child; you are yet too raw to make proper distinctions. Let them

rithms of the second and third terms, and from the sum 11 or suppose I address myself to some par. subtract 3, the logarithm of the first term, the remainder 8 is ticular sufferer – there is something more confidential in that the logarithm of the fourth term 256. manner of communicating one's ideas –

- as Moore says, Heart speaks to heart — I say, then, take especial care to write by logarithm of the number be multiplied by the index of the

21. Fourthly. To find any power of a number. If the candle-light.

To such unhappy persons, in whose miseries I deeply required power, the product is the logarithm of that power sympathise Have I not groaned under similar (see Art. 12); Thus, to find the square of 16, multiply 4, the

logarithm of the number, by 2, the index of the square; the That spares manual labour - this would relieve from mental product 8 is the logarithm of the square 256. drudgery, and thousands yet unborn

22. Fifthly. To find any root of a number. If the logarithm

But hold!
I am not so sure that the female sex in general may quite enter of the number be multiplied

by the index of the required root, into my views on the subject.

or be divided by its denominator, the quotient is the logarithm of that root (see Art. 13). Thus, to find the cube root of 64, divide 6, the logarithm of the number, by 3, the denominator

of the index of ihe cube root; the quotient 2 is the logarithm of MATHEMATICAL ILLUSTRATIONS.-No. III. the cube root 4. ARITHMETICAL LOGARITHMS.

23. The nature and use of logarithms having been thus

illustrated and exemplified in the system of which the base is (Continued from p. 15.)

2, we shall now give a full explanation of the system in NATURE AND USE OF LOGARITHMS. 15. The powers of any assumed invariable number or root

COMMON SYSTEM OF LOGARITHMS. constitute å series of numbers which are denominated the natural numbers. The indices of those powers are called artificial

24. The number 10 has been assumed as the base of the umbers or logarithms; and taken collectively, a system of common system of logarithms, because it is the root of the logarithms. The assumed constant number, or 'root, is called decimal scale of notation, and on this account possesses cer

tain advantages which have led to its universal adoption by 18. The logarithm of a given number is precisely defined, the mathematicians. index of that power of the base of the system, which is equal

25. The powers of the number 10 being respectively unity to the given number.

with as many ciphers annexed as are denoted by the indices 17. Ang number may be assumed as the base of a system of of the different powers, the construction of the following table logarithms. If the number 2 be assumed as the base, then the is sufficiently evident to the student :

terms.

horrors?

1

common use.

the base of the system.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10

loin

1

[ocr errors]

0
1

[ocr errors]

100

[ocr errors]
[ocr errors]

8 9 10

etc.

etc.

Table of Pullirse

to nothing, its logarithm must be infinitely great; in other 100

words, the logarithm of 0 is negative infinity:
1

Zero Power.
101
First Power.

29. If the square root of the number 10 be extracted, and
10
Secona Power.

then the square root of this root, and of each successive root, 103

the indices of these roots will be the successive powers of }, - 1000

Third Power.
101 10000
Fourth Power,

the index of the square root (see Art. 12). Thus, by the com-
105 100000
Fifth Power.

mon rule for extracting the square root, we have, 106 1000000 Sixth Power.

Square root of 10.00000 = 3:16223, index 107 10000000 Seventh Power,

Square root of 3:16228 =1.77828, index 10% 100000000 Eighth Power.

Square root of 1.77828 == 1:33352, index
100 1000000000 Ninth Power,

Square root of 1:33352 = 1:15478, index is
1010
10000000000 Tenth Power.

Square root of 1.15478 = 1:07461, index 3
1011 100000000000 Eleventh Power.

Square root of 1.07461 = 1.03663, index o't 1012 1000000000000 Twelfth Power.

etc.

etc.
etc.

On this principle the following table is constructed :
26. These powers of 10 being ihe natural numbers, and their
indices the logarithuns of those numbers, the construction of the

Table of Eren Roots.
following table is rendered evident by the table in the preced-
ing article :

10 = 3.16228 Square root.

10 =1.77828 Fourth root. First Skeleton Table of Ligarithms.

= 1.33352 Eighth root. Natural Numbers.

Logarithing.

= 1.15178 Sixteenth root. 10

= 1:07461 Thirty-second root. 2

1004 1000

= 1.03663 Sixty-fourth root.

etc.
10000
100000

5

30. If the cube root of the number 10 be extracted, and then 1000000

the cube root of this root, and of each successive root, the 10000000

7

indices of these roots, will be the successive powers of }, the 100000000

index of the cube root (see Art. 12). Thus, by the common 1000000000

rule for extracting the cube root, we have, 10000000000

Cube root of 10.00000 = 2.15443, index } 100000000000

11

Cube root of 2:15143 = 1.29155, index 1000000000000

12

Cube root of 1.291.35 = 1.08902, index att
Cube root of 1.08902 = 1.02583, index ot

Cube root of 1.02853 = 1.00952, index ot
27. If unity, the first natural number, be divided by the suc-
cessive natural numbers in the preceding table, the quotients

Cube root of 1.00952 = 1:00316, index
will be a series of decimal fractions, viz., :1, .01, 001, etc.

ctc.
The logarithms of these quotients will be found by subtracting On this principle the following table is constructed :
the logarithms of the natural numbers from 0, the logarithm of
unity (see Art. 11). Now, though it be impossible, arithmeti-

Table of Oud Roots.
cally, to subtract the logarithms 1, 2, 3, etc., from the logarithm

10
3

= 2.15413 The cube root.
0, yet the operation that should be performed is indicated by
placing the sign of subtraction before each of these logarithms,

10 = 1.29155 The ninth root.
thus : -1, - 2, -- 3, etc. Hence, the construction of the fol.

= 1.08902 The 27th root.
lowing table of decimal fractions, with their logarithms, is
evident to the student:

=1.02883 The 81st root.

= 1.00952 The 243rd rcot. Second Skeleton Table of Logarithms.

= 1.00316 The 729th root. Natural Numbers.

Lo garithms

etc.
•1

- 2
•001
0001
00001

FRENCH READINGS.No. VIII. 000001

UN BIENFAIT N'EST JAMAIS PERDU.
.0000001

SECTION II.
00000001
·000000001

Fanny arracha l'èpine, non sans peine, lava le sang qui 0000000001

10

coulait de la blessure ;' puis, prenant son mouchoir, elle en 00000000001

11

fita un bandage avec lequel elle enveloppa la patte du •000000000001

12 etc.

patient, qui, se sentant soulagé, léchait le cou et les mains

de sa petite bienfaitrice, en faisant entendre un grogne28. These logarithms, being of an opposite character to the ment de plaisir ; puis il se coucha' à ses pieds. jusqu'au former, are called negative, while the former are denominated moment où les enfants se disposèrent à regagner l'habitapositive

. From the remarks in the preceding article, it is tion. Quand ils se remirent en route, il alla se placer evident that the logarithm of every proper fraction is essen- à côté de Fanny, en fixant sur elle des yeux expressifs ct

tiaily negative, and that the logarithms of such fractions
numerically increase in proportion as the fractions themselves qui semblaient l'interroger. Elle lui fit signe de la suivre.

decrease in value, compared with unity. Hence, when the Alors, oubliant sa blessure, faisanté un bond de plaisir,
exalue of a fraction is indefinitely small, its logarithm nume- animal forma cortège à la petite troupe, qui ne tarda pas
rically considered must be indefinitely great; and when the à rentrer dans la cour de l'habitation.

A peine avaient-ils franchi la barrière, que le chien prit value of a fraction is infinitely small, so as to be reckoned equal

[ocr errors]
[ocr errors]

10243

[ocr errors]

...

•01

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

etc,

et tous

çon?

sa course et se précipita vers un groupes rassemblé autour châtaignier, on fut très surpris de ne le point voir avec d'une sorte de marchand ambulant: qui, ayant ouvert plu-Auguste et Fanny.10 On: l'appela, on le chercha de tous sicurs ballots, étalait ses marchandises devant les personnes côtés ; 11 bientót tout le monde fut sur pied. Alfred ne paruti qui se trouvaient là, en les invitant à faire quelques acqui- pas. Le père et la mère, tous les domestiques parcoururent sitions. Le marchand poussa un cri de joie:

en vain les alentours ;12 ils n'en découvrirent aucune trace ;13 -Enfin te voilà retrouvé, mon brave Moustache," désespérés de cet événement, ils se partagèrent en plusieurs s'écria-t-il en flattant i le chien.

bandes ; ils allèrent avec leurs voisins, qu'ils avertirent Alors il se mit à raconter, qu'en traversant la forêt, son du malheur qui leur était arrivé, à la découverte, et ils chien s'était élancé à la poursuite d'un animal sauvage, 1 s'enfoncèrent dans la forêt qu'ils battirentk en tout sens avec qu'il ne s'était aperçu que long-temps après sa disparition, la plus scrupuleuse attention.ló Mille fois ils appelèrent qu'alors il l'avait vaincinent appelé ; Moustache n'était pas l'enfant par son nom, ils n'en reçurent aucune réponse.16 revenu. Il avait alors supposé, qu'entraîné par son ardeur Cependant, les dernières lueurs du jour n'éclairaient plus son chien s'était égaré," ou bien encore, qu'ayant attaqué que faiblement les recherches, 17 et rien encore n'était venu quelque bête féroce, il avait succombé dans la lutte. calmer les inquiétudes de M. et de Mme Dérambert: les

-Je ne m'étais pas tout à fuit" trompété ajouta-t-il, car approches de la nuit redoublèrent leurs alarmes.15 Dans je vois que Moustache a été blessé. Mais quis donc a eu la leur désespoir, ils ne voulurent jamais consentir à retourner bonté de le sccourir, de panser sa blessure ? 11 s'écria-t-il dans leur domicile.19 Ils allumèrent des torches de résine en apercevant le mouchoir qui cnveloppait la patte de et firent retentir les bois, les vallées, du nom chéri Moustache.

d'Alfred.20 A ces mots, le chien, comme s'il eut compris ce que --Alfred, mon Alfred! où es-tu? s'écriait la mère de venait dem dire son maître, se mitn à courir au devant des l'accent de voix le plus déchirant; mais c'était en vain. Je trois enfants 15 qui se dirigeaient de ce côté, et se plaçant n'essaierai m pas non plus de vous peindre le tlésespoir d'Auprès de Fanny, is il ne la quitta pas d'un instant, qu'elle guste et de Fanny ?! pleurant, sanglotant. Le châtaignier, ne fûto arrivée à l'endroit où se trouvait le marchand. 17 le ruisseau, les frais bocages qu'ils parcouraient ensemble

nc présentaient aucurie trace d'Alfredi. COLLOQUIAL EXERCISE.

COLLOQUIAL EXERCISE. 1. Que fit Fanny après avoir ar. 9. Que faisait le marchand am. raché l'épine ? bulant?

1. Que fit le chien en regardant | 11. Que fit-on alors ?

Fanny ? 2. Que fit-elle de son inouchoir? 10. Que dit son muître en

12. Où allèrent le père, la 3. Comment le chien marqua-t

mère
2. Qu'apprit le marchand, des
voyant le chien?

les domesil sa reconnaissance ?

enfants ? 11. Que raconta le marchand ?

tiques ? 4. Où se coucha-t-il ensuite ! 12. Qu'arait-il supposé ?

3. Le pauvre homme paraissait. 13. I'rouvèrent-ils le petit gar5. Que fit le chien de Terre- | 13. Qu'ajouta-il ensuite ?

il ému ? Neuvo, quand ils se remirent 14. Que demanda-t-il en aperce

4. Pourquoi était-il si recon- 14. Comment firent-ils ensuite ? en route?

naissant ? vant le mouchoir !

15. Examinèrent-ils bien la 5. Quel signeluifit alors Fanny? | 15. Comment le chien seinbla-t

5. Que voulait-il donner aux forêt ? 7. Que fit le chien sur le chemin

cutants?

16. Leur recherche eut-elle il répondre à la question de de l'habitation?

6. A quoi M. Dérambert son maître ?

quelque succès ? 8. Où courut-il après avoir fran. 16. Où se plaça-t-il ?

s'opposa-t-il ?

17. Quelle heure était-il alors ? chi la barrière ? 17. Quand quitta-t-il Fanny ?

7. Que permit-il à ses enfants 18. Quel fut l'effet des approches d'accepter?

de la nuit, sur les parents de NoTeS AND REFERENCES.--14. from faire ; L. part ii., p. 92. 8. Qute demanda & M. Déram- l'enfant ? -6. L. S. 36, R. 5.--c. from remettre; L. part ii., p. 102.--. bert le marchand, à son 19. Voulurent-ils rentrer chez from faire.~e. forina cortège, escorted.-f. from prendre ; L. part départ ?

eux? ii., p. 100.--9. marchand ambulant, itinerant merchant, pedlar.-R. 9. Qu'arriva .t il trois mois | 20, Que firent-ils ensuite ? te voilà, lere you are.—í. Mattant, caressing.--;. il es mit, he

après ?

21. Auguste et Fanny partacommenced ; L. S. 68, R. 3.--k. trompé, mistaken; L. S. 37, R. 10. A quelle heure s'aperçut-on geaient-ils le chagrin de leurs 2.-1. from comprendre ; L. part ii., p. 82.--*. L. S. 25, R. 2.-- de l'absence du petit Alfred ? parents. 11. see note j. above.-0. quelle ne fût, until she was.

NOTES AND REFERENCES.-a. L. S. 83, R. 4.-6. from

apprendre ; L. part ii, p 78.--c. from savoir ; L. part ii., p. 104. SECTION III.

-il. L. S. 81, R. 1.--e. from voir ; L. pa ii., p. 110.---f. L. part Alors, remuant la queue et regardant tour à tour Fanny 2:4h. from mettre ; L. part ii., p. 96.–1. L. S. 34, R. 1, 2.-j.

ii., § 49, R. (1).-9. s'étaient écoulés, had elapsed; L. S. 44, R. et son maitre, Moustache semblà la désigner comme celle from puraitre ; L. part it., p. 98.-k, from battre ; L. part ii., p. quia lui avait donné ses soins. Lt marchand apprit alors 80.-1. firent, caused ; from faire ; L. part ii., p. 92 ; also L. S. des enfants ce qui s'était passé ;? le pauvre homme no 31, R. 3, 4.-m. from essayer ; L. part ii., s 19, R. (2). savaite comment leur témoigner sa reconnaissance, car dans ses longues courses, Moustache était non seulement pour lui un compagnon de route, c'était un véritable ani, un braro défenseur qui l'avait préservé de mille dangers.

SOLUTIONS. Il voulait mettre à la disposition des enfants toute sa petite ANSWER TO THE “FOUR BALL" QUERY, Cargaison ; mais M. Dérambert s'opposa à ce qu'il fît aucun sacrifice cnéreux ; sculement, comme il tite que ce refus

(p. 224, Vol. IV.) l'affligeait,' il perinit à ses enfants d'accepter quelques jouets

If the four bails be placed in contact with each other, and de

de valeur. Le lendemaini, lo marchand partit en planes be supposed to pass through every three of their centres, demandant à M. Dérambert le perniission de revenir dans they will constitute a tetrahedron, or solid whose fur faces are quelque temps visiter son habitation, ce qui lui fut accordé four equal equilateral triangles, and whose eâges (the sides of

these triangles) are, in this case, each equal to 10 inches. The

centre of the fifth ball is a point within this tetrahedron equally Trois mois à peine s'étaient écoulés depuis cette époque, distant from its four angular points, which are the centres of lorsqu'un jour, Alfred, s'étant mis à la poursuite d'un the tour balls; and the first question is to find the distance of papillon, s'écarta suns qu'on fit attention à sa disparition." this point from each of the said angular points. Sur les dix henres du matin, heure à laquelle les trois enfants In the figure, iet A B C D be the tetrahedron, each of the avaient l'habitude d'aller à la vallée déjeûner à l'ombre du triangles A B C, A 3 D, A CD, and B C D, being equilateral. Let

peu

de grand cour.

« ForrigeFortsett »