GFF, Volume 16

Voorkant
Geologiska föreningen, 1894
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 380 - Summary.) Chr. 1888. 2 kr. (PF Steensballes boghandel.) Geologisk oversigtskart over det sydlige Norge, l : 1,000,000 er udsolgt som særskilt publikation, men er fremdeles vedføiet den ovenfor nævnte bog „Kjerulf: Udsigt over det sydlige Norges geologi...
Pagina 426 - ... gång skulle gå samma öde som sin föregångare till mötes. Vid odling af den till Rinkesta egendom i Arla socken i Nyköpings län hörande, kring Sörsjön belägna, mossmarken upptäcktes sålunda för några år tillbaka vid pågående bränning och odling ofta tre lager af tallstubbar, stående på rot öfver hvarandra. Och ett likartadt förekomstsätt har äfven blifvit anmärkt såväl i samma län vid Lundby i Husby och vid Wingsleör i Lijsta socken, som i Skeemosse i Frändefors...
Pagina 241 - ... sec. 4 (read June 2, 1892), pp. 79-83; whole volume issued 1893, Ottawa. Note on fossil sponges from the Quebec group (Lower Cambro-Silurian) at Little Me'tis, Canada (abstract) : Bull. Geol. Soc. Am., pp. 409, 410, vol. 4, 1893. The Canadian Ice Age, being notes on the Pleistocene geology of Canada, with especial reference to the life of the period and its climatic conditions. 301 pp., 1893, Montreal, New York, and London; issued as Peter Redpath Museum Bulletin, McGill University, Montreal,...
Pagina 335 - Den korta anledningen til åthskillige malm och bergarters, mineraliers och jordeslags etc. efterspörjande och angifvande, besvarad och förklarad osv Anno 17U2 heter det sid.
Pagina 380 - Kristiania" is out of print|. Endvidere er udkommet: Dahll og Kjerulf. Geologisk kart over del sendenfjeldske Norge. Chr. 1865. l : 400,000. Prisen, som tidligere var 8 kr., er indtil videre nedsat til 2 kr. (PT Mallings boghandel.) Kjerulf. Udsigt over det sydlige Norges geologi. Chr. 1879. 4*° 262 s. Med atlas og oversigtskart. 12 kr. (P. F. Steensballes boghandel.) Reusch.
Pagina 577 - Före bullret blåste det starkt och regnet smattrade på fönsterrutorna. Några sekunder efter bullrets inträdande föreföll det fullkomligt lugnt och plaskandet på fönsterrutorna upphörde. Denna stillhet fortfor äfven några sekunder efter bullrets upphörande. Måhända ändrad vindriktning?
Pagina 340 - Är mängden af förmultnande ämnen ymnig, så att det syre, som hinner af vattnet absorberas, blir alldeles otillräckligt för det kräfvande behofvet, bildas tillika, på bekostnad af de organiska ämnenas väte, kolbunden vätgas, som då visar sig såsom en öfvervägande beståndsdel. En sådan gas upptagen...
Pagina 206 - Kristiania videnskabsselskabs fbrhandlinger 1895. -T. Ch. Thomassen: Berichte über die wesentlich seit 1834 in Norwegen eingetroffenen Erdbeben. Bergens museums aarsberetning 1888.
Pagina 633 - I så fall skulle här föreligga bevis för en höjning, som väl förmodligen motsvarar Ancylushöjningen i Sverige" *). Att detta dock icke kan vara förhållandet framgår af det ofvan anförda. Strandlinjer, bildade under Aueylushöjningen, böra naturligtvis ligga mellan YG och AG och sålunda vara supramarina.
Pagina 426 - Brunmosse i) i Dannicke socken invid Asundens vestra strand, förtjena att i detta afseende anföras såsom exempel. Den söder om Asbergby egendom i Östuna socken af Stockholms län belägne mossen är likaledes bekant för det stora antal stubbar och stammar af ek, som den innehåller i sitt inre. — I åtskilliga andra mossar träffar man stundom till och med flera lager af stubbar, stående på rot öfver hvarandra, till ett tecken af de flera efter hvarandra följande omvexlande torrläggningar...

Bibliografische gegevens