Sidebilder
PDF
ePub
[blocks in formation]

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER BESPIEGELENDE WIJSBEGEERTE EN LETTEREN,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER REGTSGELEERDE FACULTEIT,

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

DOCTOR IN HET ROMEINSCH EN HEDENDAAGSCH REGT, ,

AAN DE

HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

TE VERDEDIGEN

op Zaterdag den 16den December 1876, des namiddags ten 1 ure,

DOOR

HENDRIK DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN,

GEBOREN TE UTRECHT.

UTRECHT, - J. L. BEIJ ERS,

1876.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

AAN MIJ NE OUDERS.

[merged small][ocr errors]

Wanneer men bij een zoogenaamd praktisch man, zegt Bentham, met de eene of andere theorie aankomt, dan weet hij niet regt, wat hij daarmede zal aanvangen. » Its goodness, if it be good – its badness, if it be bad, are alike removed out of the sphere of his observance. If it be conducive to the end, it is more than he can see; for the end is what he has not been used to look to. In the consideration of any plan, what he has not been used to, is to consider what, in the department in question, is the proper end of every plan that can be presented, and whether the particular plan in question be conducive to that end: what he has been used to, is, to consider whether in the matter and form it be like what he has practised. If in a certain degree unlike, it throws him into a sort of perplexity" 1). Ziet zulk een man geene kans eene fout aan te wijzen in de leer, welke hem uiteengezet wordt, dan zal hij zich gewoonlijk trachten te redden door te zeggen, dat zij welligt zeer juist is in theorie, maar dat zij voor de practijk niet deugt. Hoe dikwijls toch hoort men, wanneer b. v. over de volkssouvereiniteit gesproken wordt, in vollen ernst beweren, dat de leer, die aan ieder mensch een regt tot mederegeren toekent, waar kan zijn in theorie, maar dat ze niet opgaat in de practijk.

Bij het hooren van zulke phrasen denkt men onwillekeurig aan

1) The book of fallacies. Part. IV. Ch. IX. $ 3.

« ForrigeFortsett »