Sidebilder
PDF

t«7

tydinng for Bibliothekets og de evrige videnstabeligc Samlingers Sikkerhed. — shxrf« ogsaa Bibliothekaren gjentagne Gange har gjort Foreftilling om An» bringelse af Bandspring entcn i sclvc Bibliotheksbygningen eller i sammes Rmhed), maa EoKegiet paa det Barmeste anbefale dcnne Udgiftspoft.

Til Anbringelse af et brandfrit muret Casserum, til Opbevaring af Univerfitetets Statsobligationcr. Panteobligationer. Bankacticr, Ga»ebreve og contante Penge. etc. opferes ifelge Ovastors vcdlagte Overflag M Spd, eller 1«« Spd. aarlig. Nedvendigheden af et saadant Opbevarings» fted er saa meget sterre, som den Bvgning. hvori Ovastor har sit Contoir, er beb«« af flere Familier og saaledcs mcre end de evrige Univcrsitctsbygninger «ds«t for Jldsvaad«. Uagtet Sellegict i 18öS nkjmdte Snflelighcdcn af. at kt saadant Rum havdcs, troede det dengang at bürde lade den forcslaaedc Bivilgning udgaae som ikke paatrangcnde nedvendig.

Til Festivitetssalcns Opvarmning med Ovne opferes 400Spd., iller lZZ Spd. 4« ß aarlig. Det hidtil havtc Oxvarmningsapparat med op> detct Luft kan ikke bmyttes og er. allerede for Auditoricrnes Vedkommende ble«n ombyttet med almindelige Ovne. Qvastor har derfor foreflaaet en lig» nende Foranstaltning for Festivitctssalen. enten ved Anbringelse as Ovne af « passende Sterrelse, eller, hvis Saadant maattc foretrcettes, ved Anbringelse m Barme>Jndrctninger paa forfljellige Steder i den und« Sälen vcerendc Zjalder. Jfelge Muurmester Ungers Overflag »il hertil i ethvert Tilfalde kunne beregnes 400 Spd.

Med Hensyn til

Jndtagtsbudgettet

ttoei Collegiet at bürde bemcerkc Folgende:

Rogen Beholdning »il der denne Gang, ligesaalidt som tidligerc. kunnc opferes, da Univerfltetscasscn. ester hvad Ovastor har bemarket, endnu ikke l>« seet fig i Stand til at nsundere Statscassen det i Aaret l8S6 modtagnc S«n af Sv«U Spd.. medens det ved Budgetterminens Slutning muligens va«nce Overflud, ligcsom hidlil, vil udkraves til Dakkelse af lebende Udgifter.

1. Som acmigc Aornbidrag og Bidrag i Penge opferes, ligcsom hidtil. M Spd. aarlig, .

2. Som Kornbidrag af Embedsgaarde 4«« Spd. aarlig,

Z. SomAsdrag og Renter af Univerfitetets Obligationsfond opferes !'IS Spd. 87 ß, hvilkct er det Beleb, som denne Jndtaqtspost udgjor for Aaret 1857, nemlig: . , ,

Simta «f Statsobligationer . '. ... . 204« Spd. 12 ß.

do. og Afdrag af Obligationer for Lsttelaan . . . 238 — l 1«S >' d°. as det Findefle Legats Obligationer .... 182 — 92

de. af Gavcobligationer . . . . . . 37 —, «« °

tv, af Panteobligationer . . . . . . . ., , 34 — » » ,

d», af Bernt Ankeifte Fideicommisses til Univcrsitetet

transporterede Obligationer ...... IZl — » »

do. as Obligationer for indfriet Kornbidrag ... 45 — S4 »

27l5Spd^87 ß.*)

4. Som Kongetiende af Stange. Rommedal og Leiten opferes det i'ümme Beleb, som hidtil, 125« Spd, aarlig.

5. Som Studieflat ligeledcs 1419 Spd. 8S h aarlig.

«. Som Forpagtningsafgifter af Teien Gaard opferes 26l Spd. >» ß aarlig, hvilket er dct samme Beleb, som af Collegiet var opfert i forrige Bidgetforflag. At det er mindre, end i tidligcre Budgettcr, grunder sig dcri, at Sarver BergviK's Forpagtningslekkc under Teien nu kr falden tilbage til Uiirersitetet og udlagt til Professorlette.

7. Afgiften for Almanakforlaget er opfert med det Beleb, for

*) I foregaaende Budgetforflag var kun optagct 2645 Spd. 65 ß; — For» ffjellen mellem disse Summer fremkommer tildecls ved de i Mellcmtiden bevilgede Lekkelaan, af hvilke svares Aftrag og Renter. (est, Kongl, Resol. af l« Aug. 1835 § 5).

t«8

hvilket Forlagsretten for dc folgende 5 Aar (1859—1863) er vverdraget til Bog» trykker Fabritius, nemlig 2505 Spd, aarlig. Denne Afgift har i indevarende Budgcttcrmin vceret opfsrt med 1830 Spd.

8. Huuslciegodtgjsrelse har i indevarende Budgcttermin vceret op^ fort m«d 400 Spd„ wen opfores nu med 450 Spd., ncmlig:

af Professoren i Astronomie 100 Spd.

af Lectoren i Chemie 170 —

af Qvcestor . . . . ISO —

af Secretair

4S0 Spd.

Forskjellen fremkommer ved den i Lector Dr. Streckers Huusleie optagne Godtgjorelfe af S« Spd. for Brande.

9. Kjendelser for Abgang til Examina, der i det nu gjceldende Budget er opfert med 110« Spd,, opfsres med 900 Spd., da de i Aarct 1857 tun udgjordc 9l« Spd.

10. Kjendelser for Abgang til det chemiske og metallurgisVt Laboratorium, opfsres med 15» Spd. cller ZU Spd. mere, end paa det nu gjceldende Budget.

II», Den i forrige Budgctforslag paaregnede Jndtcegt af den bo» taniske Haue, 30 Spd.. har man itte troet at bürde opfsrc. Jndtcegten af Hävens botaniske Afdeling har nemlig tun udgjort.

i Aaret I»S4 . . 37 Spd. 16 ß.

i — 18SS 33 — 101.

i — I8S6 8 — 109.

i — 1857 6 — 86 »)

Dcrimod har Jndtcegten af Cand. Schübelers Saig vceret nogct betydeligete. Den udgjorde nemlig i 1856 . . , . . . . . . . .87 Spd. 66 ß.

og i 1857 ................. 62 — SZ.

inen den opfsres ikke blandt Universitctcts Jndtcegter, da den anvendeS ttt Kandidat Schübelers ockonomiskc Dyrkningsforssg. hvilke HIbtil have vceret drevnc ude» contant Tilstud af Universitetscassen og hvortil man derfor fin» der det fordeelagtigere, som hidtil, at lade denne Jndtcegt tilflyde.

IIb, Som Renter af Bankfolio Beholdningcn opforeS 20 Spd. aarlig; i det nu gjceldende Budget er opfsrt I» Spd.

12. Som Refufion for Skatter af Lokler under Tsien opfsres 15« cller SO Spd. mere. end paa det Nu gjceldende Budget; AntaUet af Pro» fessorlokker er nemlig blcven foroget ved Hjemfaldelsen af flere Forpagtningcr.

13. Soin forskjellige Jndtcegtcr opfsres 2» Spd,. hvoriblandt Refusion for öys og Brande m, m,

14. Universltetets Andeel af Oplysningsvcesenets Fond op» fsres, overeensstemmendc med vcdlagte af Kirkedepartementets Bogholdercon» toir afgivnc Forklaring, med 36,000 Spd,, eller 666 Spd. 8« ß mindre aarlig. end i narvarende Budgettermin paaregnet,

15. Som Tilskud af Statsc'asscn vi>. i Henhold til Collegiets For» slag til Univrrsitetets Udgiftsbudget, udfordres 27.410 Spd. 101 ß aarlig eller 5Sl» Spd, 101 ß mere, end for indevarende Budgettermin er bevilget. (2l,5«0 Spd.). ^^^^ ^

I Forbinbelse med det hcr afgivne Budgetforflag skal det akademiskc Col» lcgium eftcr Sagens Documcntcr, som »edlagges. mcddele en kort Frem» stilling af Forhandlingerne angaacndc cn paatanktPlan til Reorganisation af den botaniske Haves Bcstyrelscsmaade, ftjsnt det hcrom ikke agter at frcmsatte nisgct Forflag, som vedrsrcr Budgettct.

Som det af Colleges Gageringsforflag af 3« Juni 1856 vil rrfares. havdc Eollcgiet dengang under Behandling cn Fvrandring i Planen for Ho» vens Bcstyrclsc, og under 27 Decembcr samme Aar afgqv Collegiet til Kirkc» og Underviisnings'Dcpartementet cn Jndstilling herom. I denne foreslog Eollcgiet, at der ved botanisk Gärtner Siebtes Asgang skuldc ved Häven an»

») I 1858 har Jndtagten varct 38 Spd. 3« H. '„ /. .!

t09

sattes cn Drrect«, dog ikke som kongelig Embedsmand, wen affledelig efter Oxfigclse, og med Forpligttise til at »vertage saavel den botanifle Gärtners ßorretuinger. som den videnflabelige og vekonomifle Bcstyrelse af Haren, samt Iii at meddele de Studerende Beilkdning i Botanik, Alt efter en for dam ud» fardigendes Instruction, og at ham fluide tillcegges en aarlig Lon af 90« Spd.. i»,d at den for Gärtner Siedle bestemte Gage IS0 Tdr. Byg fluide bort''allc. Efterat Professor Blytt havde hart Anledning til at gjore fig be» kjendt med «g til at yttre fig oder dette Forslag, hvis Udforclse yan paa det Leftemteste fraraadede i Forestilling af paafolgende 30 Januar til Deporte» »inlet, tilbagesendte Departemcntel i Skrivelse af 14 April 1857 Sagen til fornvet Behandling af Collegiet. I dette blcvc Meninqcrnc nu deeite, idet i Betcenkning af 6 Juni s A. Pluraliteten (de 3 celdrc Medlemmer) hen» holdr sig til det forrige Forflag og Minoriteten (de 3 senere indtraadte nye Kedlemmer) fandt mege» Betcenkelighed ved at tiltrcedc samme, Paa Grund af renne Mcmngsulighed fandt ogsaa Departcmentct ovcrveiende Betcenkelig» hed »ed fortiden at andrage^paa nogen endelig Ordning af Hävens Best«» reiscsmaadc. og henstillede derfor i Skrivelse as 27 November samme Aar til Collegiet. om ikke den botaniste Gärtners Forrctningcr, saalcdes som havde vceret Tilfceldet siden Siebtes dodelige Afgang i August, künde fremdelcs ind° ril Bidere for den «cesentligste Deel besorges udforte ved den botanifle Gart» »ersvcnd Moe. paa Vilkaar. som Collegiet maatte finde betryggende; og Depattementct har i samme Skrivelse ansect det rettest, at det overdrages den botanifie Docent at fsre det vidcnflabelige Tilsyn med Häven, samt at der i dette Öiemed anvises ham Bopcel paa Tsien. — Efter Siebtes Dsd rare fra Karrnnsvend Moe og Bestyrercn af de oekcmvmifle Dhrkningsforssg, Cand. »ed. Schübeler, Anssgninger indlsbne om at conftitueres i den Kdige Post. Z AnKdning heraf afg«. ifslge Collegicts Anmodning, Professor Ehr, Boeck, cn, fermedclst sin tidligeie Stilling som Inspektor ved Häven, antoges at maatte »are bekjendt med Anfegcrnes Ovalificationer, en mvtiverct Beretning og Foiistilling af 27 August, gasende ud paa, decls at visc adflilligc Misligbcder «ed Häven, deels at godtgjsrc, at Moe er uffikkct og Schübeler sortrinlig flikKt ril botanifl Gärtner. En af Eollegiet i den Anledning nedsat Eommittee af 4 sagkyndige Mand afgav. eftcr i flere Moder at have befarct Häven. un> der 21 November en Betcenkning. i hvilken den »istnok erkjendtc Berettigel» fm «f flere af Professor Boecks Anker, men erklcercde fig uenig med Kam i de evrige. af hvilke flere endog formeentes ikke at vedkomme Gartnersvcnden. som maatte handle cfter Gartnuens Ordre: og de» tilfsjcde som Resultat af sine Underssgelser. »t den. hvis Balget mellem Schübeler og Moe var henstillet til den. vilde soretrcekke den Sidstncevnte. Collegiets Pluralitet (S mod 1) httrede derfor i Forestilling af 29 Decembcr s, A„ at dct med Departements ansaac dct rigtigst. at den botanifle Gärtners Forrcrninger indtil Videre overdrvgcs Moe. og at det maatte erkjendes aldcles nsdvendigt at anvise den botanifle Decent Bolig paa eller ncer ved Tsien, hvis han flal kunne fsre den behsrige Conrrol med Hävens Drift og yde Gärtneren de fornsdne Raad oa Vciled» »mg-, hvorimod eet Medlcm, som ikke fandt Sagen tilstrcettclig lorbcredet, foreflog den tilbagcscndt til ny og fuldstcendig Behandling af Collegiet. De» xartementct udvirkcdc derefter en Kongelig Resolution af 2» Februar d. A„ ved hvilken det midlertidigt blev bestemt. at Häven fluide bcstyrcs af den forc» lsbig antagne Gärtner Moe, at Universitetets botanifle Docent fluide tage Bcrcel paa Mcllem-Tsien, for at fsre det videnflabelige Tilsyn med Häven, og it for de» Begge fluide af Collegiet udfcerdiges Jnstkuctioner med Departc«enteis Approbation. I Overeensstemmelse hermcd er Moe midlcrtidig ansät som botanifl Gärtner ved Häven, og har den botanifle Docent fra asvigte Zvraar tagcl Boxsl paa Mcllcm-Tsien, og for dem Begge erc Instructivner lidf»idigede og approbcrcdc af Departcmentct under 13 August: ligcsom den for den ockonomifle Forssgsgartner udscerdigede Instruction af 9 Januar 1852 har erholdt Tillcegsbestcmmclser, forncmmelig sigtende til en stsrr« Con> tr»l, axproberede af Departementet under 16 September og 18 Oktober sidstl.

Paa dcnne Maadc har Häven erholdt, hvad den hidttl har savnct, nem> lig en vidcnfkabclig Direktor, som ved at vcerc anviist Bopcel i dens Ncerhcd vg ved de for ham selv og de ham underordnede Gärtnere udfardigede In» structioner. samt understotter veddenOvcestor i Instruction af 29 Mai 1834 paalagte Control med Toien, «il vare sat istand til at virke for, at Harens baade oekonomiste Drift vg vidcnflabelige L>iemcd bedrc kan opnaacs.

Na« CoUegict har foreflaaet Gage til en botanist Gärtner, har dets Pluralitct derved villet tilkjendegive. at den itte kan give sit Bifald til den under 27 December l85S foreflaaede Ordning af Hävens Beftyrelft, og at den formcner, at en endelig Ordning, vcesentlig i Overeensftemmelsc med den ved Kgl. Resol. 20 Febr. bcftemte midlcrtidigc, nu bor trceffes og Gärtner» Posten saaledcs fast bescettes, hvilket deiudcn itte vil medfore foroget Udgift for Statskassen; hvonmod Professor Holst vcl. ligesom Pluraliteten, erkjendcr de nu trufnc Foranftaltninger for hensigtsmasstgc, mcn, i Betragtning af. at denne Ordning har varet i Virksomhed kun i nogle Maaneder, og dens Birk» ninger ferst lade stg bcdomme cfter flere Aars Forleb, antager, at den bor fremde» les ansees som midlcrtidig. indtil den lader stg bchorig bcdomme ved Erfaring. hvilket ogsaa Kirkcdepartementet i underdanigst Förcdrag af t« Febr. d. A. synes at have forudsat; og Professor Schweigaard har ligeledes erklcerct fig for Midlertidigbedcn, da han anseer Toicn Have i dens nuvcerende Omfang for et midlertidigt Anl»g,

Txien Gaard

Areale, af den botaniske Have 89 Maal 117 Z».

Beien omkring Häven samt Gründen ved Portstuerne . , ^ . . , . 5 ^ 1510 —

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Randi OlSdatterS do, , , ,

Toien GaardS samled'e Areallndhold bliver saaledeS

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Bilag 1.

, Fortegnelse

vver Sager og Lonninger ttl Univerfitetets EmSedsmeend og Be> tjente, overeensftemmende med det akademiffe Collegiums Budgetfvrslag, dareret I8de Deeember 18I8.

[graphic]
[table]
[table]
« ForrigeFortsett »