Sidebilder
PDF
ePub

lig for omtrent 40 Tilhørere. I det chemisfe Laboratorium fortsattes Underviisningen i analytisk og praktisk Chemie to Timer daglig. I andet Semester begyndte han et nyt Cursus over Erperimental-Chemie fire Timer ugentlig for omtrent 130 Tilhørere og fortsatte Forelæsningerne over organist Chemie i tre Timer ugentlig. J Laboratoriet fortsattes Underviidningen i analytisk og praktist Chemie.

Lector ûnger gjennemgik i 1ste Semester 2 Timer ugentlig for 8 Tilhørere Begyndelsesgrundene af det oldnorske Sprog, 2 Timer om ugen fortsatte han for 10 Tilhørere den i foregaaende Semester paabegyndte Gjennemgaaelse af Munchs og Ungers oldnorske Læsebog, og i to andre Timer foredrog han for 7 Tilhørere Njaals Saga. I 2det Semester sluttede han i 3 Timer om ugen de i foregaaende Semester over Njaals Saga paabegyndte Forelæsninger for omtrent det samme Antal Tilhørere, samt begyndte i andre 3 Timer for 9 Tilhørere at gjennemgaae Aleranders Saga.

Lector Joh. Friis foredrog i lste Semester 5 Timer ugentlig Æschylos'& Tragoedie: Septem adversus Thebas for 10-12 Tilhørere; 1 Time ugentlig fortsatte han sine forelæsninger over Demosthenes's phillippiske Taler for omkring 8 Tilhørere. I andet Semester læste han 6 Timer ugentlig over Platons Symposion for omtrent 12 Tilhørere.

Lector Münster foredrog i 1ste Semester 6 Timer ugentlig Metallurgie for 3 Studerende. I 2det Semester fortsatte han 6 Timer ugentlig Forelæsningerne over Metallurgie for 4 Tilhørere. Derefter læste han 6 Timer ugentlig for 3 Tilhorere over Bergfabriklære. I begge Semestre holdtes Eraminatorier over det Foredragne.

Det metalurgiske Laboratorium freqventeredes i første Halvaar af 2 og i 2det af een Studerende, der øvede sig i at anstille quantitative chemisfe Analyser.

Lector Esmart læste baade i 1ste og 2det Semester med Collegiets Tilladelse kun to Timer ugentlig, fordi Ordningen af det zoologiske Musæum fremdeles krævede den største Deel af hans Tid. I iste Semester læste han over Insecternes systematiske inddeling for 7 Tilhorere (nemlig 4 medicinske og 3 Realstuderende); i andet Semester over Indledningen til Krebsdyrenes Naturhistorie, hvorunder disse Dyrs anatomiske Bygning blev paaviist ved en Mængde af ham selv disseferede og injicerede Præparater. Tilhørernes Antal var 6, alle Realstuderende.

Professor Dr. Sara holdt i 1ste Semester Forelæsnin

[ocr errors]

ger over de lavere Dyrs Forplantning og udvikling og forts satte dernied 2 Timer ugentlig for 9 Tilhørere. I 2det Ses mester afholdt han Forelæsninger over Malacozoologien 2 Timer ugentlig for 6 Tilhorere.

Cand. mineral. Stipendiat Kjerulf foredrog i 1ste Sea mester Geologie og læste i 2det Semester over Mineralogiens Historie samt over den terminologisk-physiske og applicative Deel af Mineralogien 3 Timer ugentlig for et Antal af 6 Real

studerenang. mi. 3 Liner fra Begonine tilbu. Di

Cand. min. Observator. C. Fearnley foredrog Godæsie i lste Semester 3 Timer ugentlig for de yngre Nealstuderende. Tilhørernes Antal var fra Begyndelsen neppe over 6, gjenneinsnitlig 4. Den de Viderefomne tilbudte praftiske Veiledning paa Observatoriet blev ikke benyttet. Til Demonstration og Øvelse for de Studerende, der forberedede sig til 2den Eramen, anvendtes omtrent 20 Aftentimer paa Observatoriet. I andet Semester skulde der efter forelæsningscatalogen været holdt Foredrag over mathematisk Geographie og geographijf Stedbesteminelle, men ifølge de Nealstuderendes Onske udsattes hermed til næste Aars iste Semester; over Astronomiens Begyndelsesgrunde holdtes forelæsninger to Timer ugentlig og desuden een Time ugentlig Eraminatorier for de Studerende, der ved Semestrets Slutning agtede at underkaste pig Gramen deri. Tilhørernes Antal var meget verlende. Paa Observatoriet gaves i nogle Aftentimer samme Veiledning, som i lste Semester. .

Cand. theol. Stipendiat J. P. Broch gjennemgik i 1ste Semester 2 Timer ugentlig Begyndelsesgrundene af det aras biske Sprogs Grammatik tilligemed Storstedelen af Lochmanns Fabler for 2 Tilhørere; i 2det Semester har han ligeledes 2 Timer ugentlig med 9 og senere med 5 Tilhørere indovet den hebraiske Grammatik under examinatorist Gjennemgaaelse af et Stykke af Genesis..

Eram. med. Stipendiat Normann holdt i begge Semestre Forelæsninger over generel Botanik.

Districtålæge Stipendiat A. Hansen holdt i begge Ses mestre 2 Timers ugentlige Forelæsninger over physiologist Chemie for et Antal af 16-20 Studerende.

4de Capitel.
Om de i 1856 afholdte Eramina.

a) Alneenvidenstabelige Eramina.
in 1. Examen artium.

Til denne i lobet af August Maaned afholdte Gramen anmeldtes 131, af hvilfe 8 deels tilbagemeldtes for den skriftlige Prove, deels udebleve fra denne; 2. Dimittender, som utebleve paa Grund af Sygdom, have senere med Collegiets Tilladelse fremstillet sig til en ertraordinair skriftlig Prøve. Af de 123 Candidater, der saaledes underkastede sig den skriftlige Prøve, befandtes 11, samtlige blandt de Privatdimitterede, saa umodne, at de ikke funde adinitteres til den mundtlige Prove. Af de 112 Candidater, der tilstededes udgang til denne, erholdt 1 Charakteren Laud. præ ceteris; 44 Laudabilis; 60 Haud illaudabilis; 5 non contemnendus, hvorhos 2 anmeldte Sygdomsforfald, uden senere at legitimere vedvarende Forfald.

· 17 Candidater funde paa Grund af Charakteren „Slet" i enkelte Fag (Latin, Græst, Historie, Geographie, Arithmetik og Geometrie) ikke immatriculeres, forindent de ved foretagen Omesamination havde lagt større Kundskabsforraad i disse Fag for Dagen.

Af de fra Skolerne (derunder indbefattet den af Candidat Nissen bestyrede Latin- og Realskole i Christiania) dimittes rede 48 Candidater erholdt 1 Laud. præ ceteris, 33. Laudabilis, 14 Haud illaudabilis. . this " . . .

Af de 75 Privatdimitterede rejiceredes som ovenanfort 11 og sngmeldtes 2, hvorhof 11 erholdt Laudabilis, 46 Haud illaudabilis og 5 non contemnendus.

Gramens udfald med Hensyn til Dimissorerne erfares af folgende schematiske Oversigt:

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Christiania lærde Sfole. .
Throndhjems lærde Skole,
Bergens lærde Skole .
Drammene lærde Stole ...
Stiene lærde Skole
Frederikshalda lærde Skole . .
Stavanger lærde Skole . . . .
lillebammer lærde Stole
Niejine Latin- og Realskole . .
Holthe Skole .
Sognepræst Th. Stang ...
Sognepræst F. W. Winêneo . .
Risid. Capell. 5. Q. H. Bruun
Tuntbuuspræst Bruun . . . .
Cand. mag. Holjeldt ....
Cand. thcol. A. Richter, .,. .
Cand. theol. N. M. Harboe .
Cand. mag. A. V. Heiberg ..
Cand. mag. Holler . . . . .
Cand. mag. G. Hartmann . . .
Cand. theol. S. (. Munrad..
Cand. mag. J. Jobnsen . . .
Cand. mag. Sdreiner . . . .
Stud. philologiæ 4. F. Ording
Cand. philos. M. N. Schmidt

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1. Examen philosophicum. Til denne Eramen fremstillede sig i Juni Maaned 116 og i December 181 Studerende, af hvilket Antal Gramen fuldendtes i Juni af 27 og i December af 56 Candidater, tilsammen 83.

Af disse tillagdes Hovedcharakteren:

[ocr errors]
[ocr errors]

. 43.

Haud illaudabili. .

Laudabilis præ ceteris . . . 4.
Laudabilis . . . . . .

la illaudabilis . . . . . 32.
Non contemnendus . . . . 4.

83. Af disse var 1 Studerende fra 1853.

1854. -:- 70

1855. Eramen philosophicum.

Unmeldt. 1 Begyndt. | Tilendebragt

[ocr errors]

12 70

[ocr errors]

1ste Semester 2det Semester

116
181

26de Mai 10de Juni*) 1ste Decbr. | 15de Decbr.

b) Embedkeramina.

1. Theologist Examen. I Aaret 1856 have 17 Studerende absolveret den theoretiske Deel af den theologiske Embedøeramen:

11 med Charakteren Laudabilis.

6 . - Haud illaudabilis, men da tre af disse forhen vare theologiske Candidater og toge Eramen om igjen, for at erholde en bedre Charakteer, ere de i 1856 tilkomne theologiske Candidater kun 14.

Foruden de to sædvanlige Eramina afholdtes en overs ordentlig theologist Eramen i August og September for een Candidat.

Den homiletiste Prove er her i Christiania absolveret af 5 Candidater.

3 med Charakteren Laudabilis.
2 med Charakteren Haud illaudabilis.

Den theologisfe Examen.
Begyndt. | Tilennebragt./ Anmeldt. Er gjennemgaaet af.
15de Mai 13de Juni 13
19de Aug. | 3die Septbr.
28de Novbr. 12te Decbr.

2. Juridist Eramen.
J 1856 have 30 Studerende underkastet sig juridist Eramen.

") 2den Eramen begyndte og sluttede noget tidligere end jædvanlig paa Grund af Studentertoget til Upsala.

Red.

« ForrigeFortsett »