Sidebilder
PDF

Universitets- og skole-annaler.

Ny række.

Udgivet efter foranstaltning
af

kirke- og undervisnings-departementet.

8de aargang.

1893.

.

Kristiania.

A. W. Brøggers bogtrykkeri.

[graphic][ocr errors]

Indhold.

Aarsberetninger, examensberetninger o. lign.

Side

Middelskolens afgangsexamen 1892 1

Indberetning fra examenskommissionen for seminarierne om

seminariernes optagelses- og lærerprøver i 1892 18

Examen artium 1892:

I. Undervisningsinspektionens indberetning 65

II. Opgaver ved hovedexamen i mai 1892 65

III. Do. i projektionstegning ved kontinuationsexamen i marts 1892 70

IV. Do. ved do. i juni 1892 (norsk, fysik og projektionstegning) 70

V. Do. ved do. i december 1892 (projektionstegning) . . 72

VI. Bemærkninger af censorerne ved de skriftlige prøver 72

Vil. Sekretærens indberetning 83

VUE. Uddrag af regnskabet for 1892 92

Universitetets aarsberetning 1892—93 93

med fortegnelse over studenter 1892 132

Bilag til undervisningsinspektionens indberetning om examen

artium 1893, censorudtalelser 321

Bestemmelser vedkommende de heiere skoler.

Kirkedepartementets skrivelse af 21 november 1892 angaaende dissenteres prøve i religion ved middelskolens afgangsexamen 63

Skrivelse af 30 januar 1893 angaaende prøven for piger i beregning af rentes rente ved middelskolens afgangsexamen 64

Skrivelse af 4 mai angaaende privatskolers anmeldelse af sine elever til afgangsexamen ved examensberettigede skoler 160

Skrivelse af 20 marts 1893 angaaende erlæggelse af gebyret for examen artium for skoleelever, som af sin skole anmeldes som privatister 234

Skrivelse af 19de august 1893 angaaende undervisningsplanens bestemmelser om matematikundervisningen i middelskolen 243

Skrivelse af 26 august 1893 angaaende de saakaldte etaarige

middelskolekursus 249

Skrivelse af samme dag angaaende en eventuel kombination af bestyrerposterne ved middelskolerne med vedkommende steds folkeskole 251

Skrivelse af 11 september 1893 angaaende beregningen af examensgebyr ved examen artium for elever, der i Side

mundtlige fag henvises til en anden skole (lov 16 juni

1883 § 10) 254

Skrivelse af 20 september 1893 angaaende betingelserne for tilstaaelse af ret for private skoler til afholdelse af afgangsexamen (lov 17 juni 1869 § 22, univ.- og skoleannaler for 1886, side 170) 254

Reiseberetninger, pædagogiske afhandlinger m. v.

Ny engelsk filologisk literatur. Anmeldt af Aug. Western 42

Indberetning fra cand. mag. S. L. Juell Tønnesen om en stipendiereise til England for at studere dette lands sprog og skoleforholde 161

Om kilder til Norges historie i middelalderen i engelske arkiver. Reiseindberetning af stiftsarkivar Koren .... 215

Indberetning fra en af kirkedepartementet nedsat komite angaaende undersøgelse af don lodrette skrift „steilskriften" 225

Seminarierne.

Indberetning fra examenskommissionen om optagelses- og lærerprøver i 1892 18

Skrivelse af 2 februar 1893 angaaende den praktiske prøve i sang ved den høiere lærerprøve 61

Examenskommissionens skrivelse af 13de juli 1893 angaaende den skriftlige opgave i rumlære og konstruktionstegning ved den høiere lærerprøve i 1893 235

Examenskommissionens mdberetning om seminariernes optagelses- og lærerprøver 1893:

A. Høiere lærerprøver 260

1. Opgaver 266

2. Bemærkninger af censorerne ved de skriftlige prøver 273

B. Optagelsesprøven og den lavere lærerprøve 285

med bilag:

I. Examenskommissionens skrivelse af 1ste marts
1893 angaaende ordningen af den skriftlige del af

den høiere lærerprøve 301

II. Sammes instrux for tilsynshavende ved den skrift-
lige del af den høiere lærerprøve 302

TTT. Af samme udfærdigede forholdsregler for exami

nanderne ved den skriftlige prøve 303

IV. Sammes skrivelse til censorerne angaaende karaktergivningen m. v 304

Fortegnelse over dem, der bestod den høiere lærerprøve 309

Skrivelse af 9 august 1893 angaaende seminarlærernes timetal 329

Universitetet.

Aarsberetning 1891—92 93

med fortegnelse over studenter 1892 132

[merged small][merged small][graphic]

Middelskolens afgangsexamen 1892.

Afgangsexamens skriftlige del tog sin begyndelse torsdag den 9de juni kl. 9 form.

Opgaverne til examens skriftlige del blev efter kirkedepartementets anmodning udarbeidet af en komité, bestaaende af rektor Muller som formand, adjunkt Larsen, Kristiania kathedralskole, adjunkt Schultz, Trondhjems kathedralskole, adjunkt Hermannstorf, Drammens skole og bestyreren af Fredrikstads kommunale skole for den høiere almendannelse, J. Johanssen; tegneopgaverne udfærdigedes ogsaa for dette aars examen af landskabsmaler, overlærer Philip Barlag.

Opgaverne var følgende:

Norsk stil.

Til hvilket land ønsker du helst at kunne gjøre en reise, og hvorfor?

Tysk stil.

Min fader var læge i Thiiringen. Han var en flink mand, som tjente mange penge, da han var vidt og bredt bekjendt; men vi var otte børn, saa der ikke blev meget tilovers. Vi boede i et smukt hus med have i en stor landsby og havde det meget godt; men den tid husker jeg kun utydelig; jeg var dengang endnu meget liden, og alt,

« ForrigeFortsett »